IPTPB3/423-330/14-4/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) pismem z dnia 2 grudnia 2014 r., nr IPTPB3/423-330/14-2/KJ, IPTPP2/443-738/14-2/DS (doręczonym w dniu 4 grudnia 2014 r.), wezwał Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 16 grudnia 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 11 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka” lub „Wnioskodawczyni”) prowadzi działalność gospodarczą w dwóch głównych obszarach:

 • działalność w branży budowlanej, w tym przede wszystkim działalność polegającą na produkcji stolarki otworowej PVC, aluminium, montażu stolarki budowlanej, handlu akcesoriami do okien. Działalność w powyższym zakresie prowadzona jest w L., gdzie mieści się zakład produkcyjny Spółki. Obsługuje ją wyodrębniony organizacyjnie personel przypisany tylko i wyłącznie do tej działalności;
 • działalność związana z posiadanymi nieruchomościami, w tym przede wszystkim z posiadanym gospodarstwem rolnym i kamienicą w K., tj. działalność rolnicza, hodowla zwierząt, w tym hodowla koni, prowadzenie działalności w zakresie hodowli zwierzętami i handlu produktami rolnymi, wynajem nieruchomości. Główne aktywa związane z tym obszarem działalności to: własność nieruchomości będących gospodarstwem rolnym, tj. nieruchomości stanowiącej działkę nr 234/10 o powierzchni 48,5656 ha, położonej w miejscowości O., gm. U., dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi księgę wieczystą KW nr (...) oraz nieruchomości stanowiącej działki nr 230/3, 232/3, 234/7, 299/2, 235 o łącznej powierzchni 13,4493 ha, położone w O., gm. U., dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi księgę wieczystą KW nr (...); a także prawo użytkowania wieczystego położonej w K. działki nr 916/2 o powierzchni 0,0623 ha, będącej własnością gminy K. (użytkowanie wieczyste na rzecz Spółki do dnia 27 marca 2096 r.) oraz związane z tym prawem, prawo własności budynku mieszkalno-usługowego, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 792 m2, położonego w K. przy ul. (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą KW nr (...). Na nieruchomościach stanowiących gospodarstwo rolne wybudowane są stajnie oraz stodoła. W chwili obecnej Spółka nie uzyskuje przychodów związanych z kamienicą w K. Jednak Spółka zamieściła ogłoszenie o planowanym wynajmie kamienicy i z chwilą znalezienia najemcy przychody takie będą uzyskiwane.

Wspólnikami Spółki są dwie osoby fizyczne. W latach 2004-2012 Wspólnicy udzielali Spółce pożyczek. Jedna z pożyczek została udzielona na cele związane z gospodarstwem rolnym (pożyczka ta nie została jeszcze przez Spółkę spłacona).

Ww. obszary działalności Spółki nie są ze sobą w żaden sposób związane funkcjonalnie i stanowić mogą dwa odrębne przedsiębiorstwa. Wobec powyższego Wspólnicy stwierdzili, że zasadnym jest rozdzielenie strukturalne obu obszarów działalności i kontynuowanie jej przez dwa niezależne podmioty, każdy skoncentrowany tylko na jednym z tych obszarów. Wspólnicy Spółki rozważają w związku z tym dokonanie podziału Spółki poprzez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z majątkiem przynależnym do tej części i przeniesienie go na nowo zawiązaną spółkę w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tak by w ramach spółki dzielonej pozostało przedsiębiorstwo prowadzące działalność w dziedzinie produkcji i handlu oknami oraz szeroko pojmowanej branży budowlanej, oraz by na nowo powstałą spółkę przenieść zorganizowaną część funkcjonującego obecnie przedsiębiorstwa, związaną wyłącznie z drugim z ww. obszarów działalności Spółki. Udziały w nowo zawiązanej spółce obejmą dotychczasowi Wspólnicy Spółki. Spółka nowo zawiązana stanie się właścicielem nieruchomości w K. oraz gospodarstwa rolnego, co będzie skutkować także tym, że będzie kontynuować wykonywanie umów dotyczących tych składników majątku.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała co następuje:

 • Wnioskodawczyni potwierdza, że wydzielony majątek który zostanie przekazany przez Nią do nowo powstałej spółki, będzie stanowił organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania;
 • jak Wnioskodawczyni wskazała we wniosku o wydanie interpretacji, masę majątkową podlegającą wydzieleniu cechuje wyodrębnienie organizacyjne, co oznacza, że w strukturze wewnętrznej Spółki wyodrębniony zespół składników związanych z nieruchomościami funkcjonuje autonomicznie w stosunku do pozostałej części przedsiębiorstwa. Dodatkowo wyodrębnienie organizacyjne potwierdza regulamin wewnętrzny posiadany przez Spółkę, z którego wynika, że Spółka prowadzi działalność w dwóch niezależnych obszarach (działalność w branży budowlanej i działalność związana z posiadanymi nieruchomościami) i dla potrzeb organizacji wewnętrznej każdy z tych obszarów traktowany jest jako odrębny dział. Ponadto wydzielone składniki majątkowe zostały wyodrębnione finansowo w ten sposób, że począwszy od stycznia 2014 r. w Spółce doszło do pełnego wyodrębnienia finansowego działalności związanej z posiadanymi przez Spółkę nieruchomościami. W szczególności przeprowadzono inwentaryzację i wydzielenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dotyczących ZCP, utworzono nowe konta dla tych aktywów, podzielono wszystkie należności i zobowiązania Spółki na dotyczące odpowiednio ZCP lub działalności związanej z branżą budowlaną, stworzono nowe konta w księgach rachunkowych, wprowadzono rozrachunki nierozliczone dotyczące ZCP. Tym samym w Spółce prowadzona jest odpowiednia ewidencja zdarzeń gospodarczych umożliwiająca przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wnioskodawczyni podkreśla również, że zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi w Spółce funkcjonalnie odrębną całość, tzn. wyodrębnione składniki związane z wynajmowanym budynkiem i gospodarstwem rolnym dają możliwość samodzielnej realizacji zadań gospodarczych (świadczenia usług) całkowicie niezależnie od przedmiotu pozostałej działalności Spółki;
 • nowo zawiązana spółka będzie miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej siedziba będzie się mieściła na terytorium RP (O. lub K.);
 • planowana restrukturyzacja ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania dotychczasowymi obszarami działalności Spółki, które nie są ze sobą w żaden sposób związane funkcjonalnie. Intencją Wspólników jest rozdzielenie strukturalne obu obszarów działalności i kontynuowanie jej przez dwa niezależne podmioty, z których każdy będzie skoncentrowany tylko na jednym z tych obszarów. Tym samym restrukturyzacja dokonywana jest z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych;
 • Wnioskodawczyni potwierdza, że w wyniku dokonania planowanego podziału przez wydzielenie, działalność w branży budowlanej będzie w stanie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo w Spółce, a działalność związana z posiadanymi nieruchomościami jako przedsiębiorstwo w nowo powstałej spółce, do której będzie ona przeniesiona.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Spółka prosi o potwierdzenie prawidłowości Jej stanowiska, zgodnie z którym:

 1. W związku z planowanym przez Wspólników podziałem Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, po stronie Spółki nie dojdzie do powstania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 2. Przekazanie majątku wydzielonego ze Spółki do nowo powstałej spółki na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek spółki w zakresie pytania nr 2 zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, podział Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Powyższy przepis oznacza, że o ile majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w Spółce nie stanowiłby zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po stronie Spółki dzielonej powstałby przychód w wysokości wartości rynkowej przenoszonych składników majątkowych ustalonej na dzień wydzielenia.

W ocenie Spółki, zarówno majątek pozostający w Spółce, jak i majątek przejmowany na skutek podziału przez spółkę nowo powstałą stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wobec czego restrukturyzacja polegająca na dokonaniu podziału Spółki przez wydzielenie nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu do opodatkowania.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ww. ustawy pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na gruncie ustaw podatkowych istnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej również: ZCP) potwierdzić można, jeżeli spełnione są łącznie wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.
 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Spełnienie tej przesłanki oznacza możliwość wykazania, że w strukturze wewnętrznej danego podmiotu wyodrębniony zespół składników funkcjonował w miarę autonomicznie w stosunku do pozostałej części przedsiębiorstwa.

W ocenie Wnioskodawczyni, w przedmiotowym przypadku spełnienie tej przesłanki należy potwierdzić. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie Spółka prowadzi działalność w ramach dwóch zupełnie innych obszarów, a obszary te nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, nie przenikają się wzajemnie, funkcjonalnie natomiast każdy z nich jest wyodrębniony i posiada zdolność do samodzielnego funkcjonowania w ramach obrotu gospodarczego, nie powinno budzić wątpliwości, że stanowią one – każda z osobna – zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Z działalnością Spółki, którą można umownie określić jako działalność związaną z posiadanymi przez Spółkę nieruchomościami związane są ściśle określone aktywa i pasywa. Główne aktywa związane z tym obszarem działalności to: własność nieruchomości będących gospodarstwem rolnym, tj. nieruchomości stanowiącej działkę nr 234/10 o powierzchni 48,5656 ha, położonej w miejscowości O., gm. U., dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi księgę wieczystą KW nr (...) oraz nieruchomości stanowiącej działki nr 230/3, 232/3, 234/7, 299/2, 235 o łącznej powierzchni 13,4493 ha, położone w O., gm. U., dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi księgę wieczystą KW nr (...); a także prawo użytkowania wieczystego położonej w K. działki nr 916/2 o powierzchni 0,0623 ha, będącej własnością gminy K. (użytkowanie wieczyste na rzecz Spółki do dnia 27 marca 2096 r.) oraz związane z tym prawem, prawo własności budynku mieszkalno-usługowego, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni 792 m2, położonego w K. przy ul. (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą KW nr (...). Na nieruchomościach stanowiących gospodarstwo rolne wybudowane są stajnie oraz stodoła.

Pasywa związane z omawianym przedmiotem działalności to przede wszystkim kredyt uzyskany na zakup gospodarstwa rolnego.

Ww. aktywa i pasywa związane są tylko i wyłącznie z omawianym obszarem działalności. Są ściśle ze sobą powiązane (jako działalność Spółki w obszarze posiadanych nieruchomości) i można uznać je za stanowiące całość gospodarczą.

Nieruchomości, o których mowa powyżej, w żaden sposób nie są związane z pierwszym z obszarów działalności Spółki, tj. z Jej działalnością dotyczącą produkcji i handlu oknami, w związku z wykonywaniem której Spółka posiada odrębny zespół aktywów i pasywów, składający się na zupełne i kompletne przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i handlem oknami.

Podsumowując wskazać należy, iż, biorąc pod uwagę, że działalność w zakresie produkcji rolnej oraz nieruchomości przeznaczonej na wynajem jest zupełnie odmienna od pozostałej działalności Spółki, nie ma problemów z wyodrębnieniem organizacyjnym.

 1. Możliwość samodzielnego wykonywania zadań gospodarczych

Dalszą przesłanką ZCP jest możliwość samodzielnej realizacji zadań gospodarczych przy pomocy wyodrębnionego zespołu składników majątkowych. W przedmiotowym przypadku możliwość ta w ocenie Spółki istnieje – tak wynajmowany budynek, jak i gospodarstwo rolne umożliwiają świadczenie usług całkowicie niezależnie od przedmiotu pozostałej działalności Spółki.

Wyodrębniona z przedsiębiorstwa Spółki zorganizowana część realizuje własne działania produkcyjne i sprzedażowe związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym, ponadto nieruchomość w K. przeznaczona będzie na wynajem, nie ulega zatem wątpliwości, że zorganizowana część przedsiębiorstwa może prowadzić działalność jako działający niezależnie od Wnioskodawczyni podmiot. Działalność dotycząca produkcji okien oraz działalność zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowią w istocie niezależne przedsiębiorstwa, samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Obu podmiotom przypisane zostaną kontrakty handlowe w zakresie sprzedaży, co oznacza, że będą posiadały niezależne źródła przychodów, z własnymi składnikami majątku, zobowiązaniami i personelem.

 1. Wyodrębnienie finansowe

Analizowana definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa przewiduje jeszcze jedno kryterium wyodrębnienia takiej części przedsiębiorstwa – jego finansową odrębność. Zdaniem Wnioskodawczyni, należy tu przyjąć, że wyodrębnienie finansowe polega na prowadzeniu ewidencji zdarzeń gospodarczych w sposób, który pozwoli przyporządkować przychody i koszty oraz należności i zobowiązania do wyodrębnionej z przedsiębiorstwa Spółki jego zorganizowanej części.

Na taką możliwość wskazują również znane Spółce stanowiska organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 marca 2010 r., sygn. akt IPPB5/423-810/09-4/MB wskazano, że wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przyjąć funkcje gospodarcze).

Należy podkreślić, że począwszy od stycznia 2014 r. w Spółce doszło do pełnego wyodrębnienia finansowego działalności związanej z posiadanymi przez Spółkę nieruchomościami. W szczególności przeprowadzono inwentaryzację i wydzielenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dotyczących ZCP, utworzono nowe konta dla tych aktywów, podzielono wszystkie należności i zobowiązania Spółki na dotyczące odpowiednio ZCP lub działalności związanej z branżą budowlaną, stworzono nowe konta w księgach rachunkowych, wprowadzono rozrachunki nierozliczone dotyczące ZCP.

Prowadzona obecnie ewidencja w systemie księgowym wykorzystywanym przez Wnioskodawczynię pozwala na formalne wyodrębnienie w zarządzaniu przychodami i kosztami oraz dokonywanie oceny efektywności ekonomicznej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W zakresie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego rozliczenia podatkowego, sporządzane są one łącznie na poziomie Spółki, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 1. Przyporządkowanie zobowiązań

Kolejnym warunkiem uznania masy majątkowej za ZCP jest przejście wszelkich zobowiązań funkcjonalnie związanych z zadaniami realizowanymi przy pomocy danej części przedsiębiorstwa.

Intencją Wspólników Spółki jest, aby, w przypadku decyzji o realizacji wariantu wydzielenia ZCP z dotychczasowego przedsiębiorstwa Spółki wraz z nieruchomością oraz z gospodarstwem rolnym na nowy podmiot przeszły wszelkie zobowiązania związane z tymi częściami przedsiębiorstwa. W szczególności pożyczka udzielona Spółce na cele prowadzonego gospodarstwa rolnego zostanie przyporządkowana wydzielanej ZCP.

Wobec powyższego w ocenie Spółki, bezsprzecznie składniki materialne i niematerialne związane z obszarem działalności Spółki dotyczącym posiadanych nieruchomości uznać należy za wyodrębnioną organizacyjnie część prowadzonego obecnie przez Spółkę przedsiębiorstwa. Stanowią one wobec tego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych – która posiada własne dochody, własne zobowiązania, przeznaczona jest do realizacji określonych celów oraz jako całość gospodarcza może stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te same zadania co dotychczas. Również pozostająca w Spółce masa majątkowa wykorzystywana w działalności w branży budowlanej, tj. zakład produkcyjny wraz ze wszelkimi aktywami i pasywami, w tym zobowiązaniami wynikającym, z umów handlowych i personelem odpowiada kryteriom zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, na skutek planowanego przez Wspólników podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, po stronie Spółki nie dojdzie do powstania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Ponadto, wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę spełnienia przez opisywane we wniosku zespoły składników majątkowych przesłanek określonych w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeżeli zatem, przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.