0111-KDIB1-1.4010.33.2017.2.NL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 kwietnia 2017 r. (data wpływu 18 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym 4 lipca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 czerwca 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4011.33.2017.1.NL, 0111-KDIB1-1.4011.34.2017.1.NL wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 4 lipca 2017 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Sp. z o.o.) należy do grupy kapitałowej działającej w sektorze energii odnawialnej. W skład tej grupy, oprócz Wnioskodawcy, wchodzą także inne podmioty z siedzibą na terenie Polski.

Wnioskodawca jest podmiotem zajmującym się produkcją energii elektrycznej na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Energia elektryczna jest wytwarzana przez posiadany przez Wnioskodawcę zespół elektrowni wiatrowych wzniesionych na gruntach dzierżawionych lub wynajmowanych przez Wnioskodawcę od innych podmiotów. Wnioskodawca jest również właścicielem m.in. sieci energetycznej służącej do odprowadzenia mocy z ww. elektrowni wiatrowych oraz stacji transformatorowej, która jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej innej spółki (operatora), poprzez którą energia elektryczna z elektrowni wiatrowych jest wprowadzana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (dalej: „KSE”). Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia energii (tzw. zielonych certyfikatów) stanowią główne źródła przychodów generowanych przez Wnioskodawcę.

Budowa elektrowni wiatrowych należących do Wnioskodawcy oraz innych spółek z grupy kapitałowej została finansowana m.in. kredytem bankowym.

Ze względu na niekorzystne prognozy finansowe spowodowane głównie niskimi cenami na rynku tzw. zielonych certyfikatów, które powodują konieczność dostosowania warunków finansowania bankowego, a także potrzebę konsolidacji działalności gospodarczej w celu wygenerowania oszczędności w bieżących kosztach operacyjnych, planowana jest restrukturyzacja spółek (należących do grupy kapitałowej) polegająca na wydzieleniu, w ramach podziału przez wydzielenie, składników majątku dwóch spośród trzech spółek produkujących energię elektryczną w oparciu o posiadane farmy wiatrowe, w tym Wnioskodawcy,
i przeniesieniu tych składników (dalej: „Majątek”) na rzecz trzeciej takiej spółki (polskiej spółki z o.o.), wykazującej się najlepszą sytuacją finansową i dzięki temu najbardziej stabilnej (dalej: „Spółka Przejmująca”).

W rezultacie, farmy wiatrowe należące do dwóch spółek z grupy kapitałowej, w tym Wnioskodawcy, zostaną przeniesione na rzecz Spółki Przejmującej. Z perspektywy ekonomicznej, powyższe pozwoli m.in. na:

 • konsolidację lub refinansowanie kredytów zaciągniętych przez spółki z grupy kapitałowej (w tym przez Wnioskodawcę), co może również skutkować ujednoliceniem warunków finansowania oraz obniżeniem kosztów administrowania kredytami,
 • konsolidację wyników finansowych farm wiatrowych działających dotąd w spółkach podlegających podziałom w jednym podmiocie,
 • obniżenie kosztów funkcjonowania grupy (m.in. z powodu zmniejszenia liczby spółek produkujących energię elektryczną do jednej), co pozwoli np. na zwiększenie efektywności zakupów dzięki efektowi skali czy zmniejszenie kosztów administracyjnych.

Wnioskodawca przewiduje, że przed powyższym przeniesieniem składników majątkowych dojdzie także do – oczekiwanej przez biegłych rewidentów spółek – przeceny tych składników do wartości rynkowej. Konieczność przeceny, jest efektem obecnej trudnej sytuacji rynkowej w sektorze energii wiatrowej.

Wnioskodawca zaznacza, że przeniesienie składników należących do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na rzecz Spółki Przejmującej w ramach podziału przez wydzielenie (dalej: „Podział”) będzie przeprowadzone zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. 2016 r., poz. 1578 ze zm.). W związku z planowanymi podziałami, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Spółka Przejmująca wyda swoje udziały udziałowcom Wnioskodawcy (będącym jednocześnie udziałowcami innych spółek dzielonych oraz Spółki Przejmującej).

Dodatkowo, w związku z Podziałem, Wnioskodawca zleci niezależnemu profesjonalnemu podmiotowi wycenę rynkową Majątku przenoszonego na rzecz Spółki Przejmującej.

Obecnie, Wnioskodawca posiada niespłacone zobowiązania wobec udziałowców z tytułu pożyczek oraz kredyt względem banku.

Rozważana jest również konwersja całości lub części zobowiązań pożyczkowych wobec udziałowców na kapitał własny Wnioskodawcy (np. na dopłaty do kapitału). Taka operacja zmniejszająca zobowiązania i zwiększające kapitały własne Wnioskodawcy miałaby na celu poprawę kondycji finansowej Wnioskodawcy i zostałaby dokonana przed Podziałem.

Dodatkowo, przed Podziałem zarząd Wnioskodawcy podejmie uchwałę, na mocy której dojdzie do wyodrębnienia w strukturze Wnioskodawcy (opisanych poniżej) składników podlegających przeniesieniu na rzecz Spółki Przejmującej. Treść tej uchwały zostanie także odpowiednio odzwierciedlona w planie podziału Wnioskodawcy.

Zgodnie z założeniami oraz planowaną treścią wspomnianej powyżej uchwały i planu podziału Wnioskodawcy, między innymi, następujące elementy majątkowe należące do Wnioskodawcy zostaną przeniesione (w prawnie dopuszczalnym zakresie) na rzecz Spółki Przejmującej w ramach Podziału (Majątek):

 1. prawo do posługiwania się nazwą „X”;
 2. środki trwałe, w tym w szczególności budynki, budowle, maszyny oraz sprzęt;
 3. wyposażenie, w tym także części zamienne;
 4. świadectwa pochodzenia energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, tj. tzw. zielone certyfikaty, w tym prawa z wniosków w toku rozpoznania;
 5. prawa i obowiązki związane z nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu Wnioskodawcy, tj. prawa z umów najmu lub dzierżawy, prawa i obowiązki z umów dotyczących służebności, decyzje administracyjne, itp.;
 6. decyzje środowiskowe;
 7. pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie;
 8. koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
 9. prawa i obowiązki wynikające z kluczowych umów związanych z działalnością Wnioskodawcy, w tym prawa i obowiązki wynikające z:
  • umów dotyczących podłączenia do sieci i dystrybucji energii elektrycznej,
  • umów o odbiór energii elektrycznej,
  • umów sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów,
  • umów dotyczących usług wsparcia oraz bieżącej obsługi farm wiatrowych,
  • kontraktów budowlanych;
 10. prawa do danych dotyczących siły wiatru na obszarach farm wiatrowych;
 11. wiedza i doświadczenie w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii;
 12. prawa z gwarancji (o ile będą istniały na dzień Podziału);
 13. prawa i obowiązki z umów dotyczących pozyskanego finansowania (przy czym,
  w zależności m.in. od ustaleń z bankiem, przed Podziałem może także dojść do przystąpienia Spółki Przejmującej do kredytu Wnioskodawcy);
 14. prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia zawartej przez Wnioskodawcę dotyczącej ubezpieczenia farmy wiatrowej (w zależności od ustaleń z ubezpieczycielem);
 15. wierzytelności i zobowiązania Wnioskodawcy (z wyjątkiem wymienionych poniżej);
 16. część gotówki na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Wnioskodawcy;
 17. dokumentacja księgowa, podatkowa oraz prawna związana z działalnością prowadzoną przez Wnioskodawcę.

W związku z planowanym Podziałem dojdzie także do przejścia pracownika Wnioskodawcy na rzecz Spółki Przejmującej w ramach tzw. przejścia zakładu pracy (art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, t.j. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

W tym kontekście Wnioskodawca wskazuje, że w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej, Wnioskodawca rozwiązał umowę z usługodawcą obsługującym elektrownie wiatrowe i zmodyfikował dotychczasową strukturę zarządzania poprzez:

 • przejęcie przez Wnioskodawcę byłego pracownika dawnego usługodawcy, który do tej pory zajmował się m.in. bieżącą obsługą administracyjną Wnioskodawcy. Pracownik ten (pracujący na pół etatu) zostanie przyporządkowany, na mocy wspomnianej uchwały zarządu Wnioskodawcy, do obsługi Majątku;
 • zawarcie przez Wnioskodawcę umów o świadczenie usług z byłymi podwykonawcami oraz pracownikami dawnego usługodawcy w zakresie technicznego zarządzania farmą wiatrową oraz wsparcia komercyjnego, polegającego m.in. na przygotowywaniu analiz, raportów i rozliczeń oraz bieżącym kontakcie z instytucjami finansującymi.

Prawa i obowiązki wynikające ze wspomnianych powyżej umów zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w ramach Podziału.

Co więcej, w chwili obecnej Wnioskodawca korzysta z usług serwisu elektrowni wiatrowych świadczonych przez podmiot trzeci - producenta turbin (dalej: „Usługodawca SEW”) na podstawie stosownej umowy. Wnioskodawca rozważa renegocjację warunków tej umowy, a co za tym idzie, w zależności od uwarunkowań biznesowych prawa i obowiązki wynikające z tej umowy mogą wejść w skład Majątku i zostać przeniesione na rzecz Spółki Przejmującej lub mogą pozostać w majątku Wnioskodawcy i umowa ta może ulec rozwiązaniu przed lub po planowanym Podziale. W tym ostatnim przypadku, Spółka Przejmująca po Podziale zawarłaby nową umowę dotyczącą serwisu elektrowni wiatrowych z Usługodawcą SEW lub innym podmiotem oferującym podobne usługi.

Z perspektywy prawnej, Podział Wnioskodawcy będzie skutkował wystąpieniem sukcesji uniwersalnej częściowej, która polega na wstąpieniu Spółki Przejmującej w prawa i obowiązki Wnioskodawcy określone w planie podziału (art. 531 Kodeksu spółek handlowych). Plan podziału będzie przewidywał, że na Spółkę Przejmującą przejdą prawa i obowiązki Wnioskodawcy związane z przenoszonym Majątkiem i wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej, w tym m.in. właściwe zezwolenia i koncesje.

W przypadkach, w których dla skutecznego przejścia na Spółkę Przejmującą określonych zezwoleń lub koncesji przysługujących Wnioskodawcy konieczne jest dopełnienie warunków przewidzianych w ustawie lub w decyzji o udzieleniu zezwolenia lub koncesji, warunki takie zostaną spełnione przed dniem Podziału. Ponadto, przed dniem Podziału, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, Wnioskodawca uzyska wszelkie zgody konieczne do przeniesienia praw i obowiązków związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą na rzecz Spółki Przejmującej. W konsekwencji, zezwolenia i koncesje, jak również inne prawa i obowiązki wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej, przejdą na Spółkę Przejmującą w ramach Podziału.

Opisane powyżej elementy, składające się na Majątek Wnioskodawcy będący przedmiotem przeniesienia na rzecz Spółki Przejmującej w ramach Podziału, umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i wprowadzania do KSE energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Innymi słowy, Spółka Przejmująca będzie w stanie samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych (tj. Majątku).

Prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja księgowa umożliwia wyodrębnienie zarówno przychodów, jak i kosztów działalności prowadzonej dotychczas przez Wnioskodawcę w oparciu o Majątek, a także określenie należności i zobowiązań związanych z realizowanymi zadaniami. Po podjęciu wspomnianej powyżej uchwały wyodrębniającej Majątek z przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, planowane jest sporządzenie odrębnego dla Majątku bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Wnioskodawca wskazuje, iż między innymi następujące elementy nie będą podlegały przeniesieniu na rzecz Spółki Przejmującej w ramach Podziału i pozostaną w majątku Wnioskodawcy po Podziale:

 1. prawa i obowiązki wynikające z umowy rachunku bankowego prowadzonego na rzecz Wnioskodawcy;
 2. część gotówki na rachunku bankowym prowadzonym na rzecz Wnioskodawcy;
 3. prawa i obowiązki wynikające z umów na obsługę księgową i prawną;
 4. wierzytelności i zobowiązania wynikające z ww. umów;
 5. dokumentacja korporacyjna Wnioskodawcy;
 6. prawa i obowiązki związane z ewentualną rozbudową Farmy Wiatrowej X (pozwolenia, decyzje administracyjne itp.).

Wnioskodawca wskazuje, iż obecnie korzysta on z budynku magazynowo-biurowego, w którym mieści się jego siedziba na podstawie umowy najmu. Część powierzchni wspomnianego budynku zajmuje magazyn, w którym znajdują się części zapasowe do elektrowni wiatrowych. Planowane jest, iż w ramach Podziału Spółka Przejmująca stanie się stroną zawartej przez Wnioskodawcę umowy najmu, a Wnioskodawca po Podziale zawrze ze Spółką Przejmującą umowę podnajmu lokalu dla celów własnej siedziby.

Dodatkowo planowane jest, iż w odpowiednim czasie po Podziale (okres ten jest w dużej mierze uzależniony od uzyskania odpowiednich zgód i akceptacji instytucji finansujących), w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów restrukturyzacji, w tym w szczególności obniżenia kosztów funkcjonowania grupy, dokonana zostanie likwidacja lub sprzedaż Wnioskodawcy oraz drugiej spółki podlegającej Podziałowi. Szczegółowe decyzje w tym zakresie nie zostały jeszcze podjęte.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca pragnie potwierdzić kwalifikację podatkową Majątku w dniu Podziału jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, iż z wnioskami o interpretacje podatkowe m.in. w zakresie uznania przenoszonych na Spółkę Przejmującą składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wystąpiły również inne spółki - kolejna spółka podlegająca podziałowi oraz Spółka Przejmująca.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 27 czerwca 2017 r., wskazano ponadto, że przychodem podatkowym po stronie spółki dzielonej (tj. Wnioskodawcy) będzie wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę przejmującą tylko wtedy, gdy majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie lub majątek pozostający w spółce dzielonej po podziale przez wydzielenie, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tym samym, dopiero właściwa kwalifikacja składników przenoszonych na Spółkę Przejmującą oraz mających pozostać w majątku Wnioskodawcy pozwoli w sposób prawidłowy określić skutki podatkowe planowanego podziału po stronie Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie zamierza w związku z planowanym Podziałem osiągnąć innych skutków niż objęte normą art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane
w uzupełnieniu wniosku z 27 czerwca 2017 r.):

Czy Majątek przenoszony w ramach Podziału na rzecz Spółki Przejmującej w dniu Podziału będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, a składniki pozostające w majątku Wnioskodawcy po Podziale nie będą stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, zatem przychodem podatkowym Wnioskodawcy w związku planowanym Podziałem, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę przejmującą ustalona na dzień wydzielenia?

Zdaniem Wnioskodawcy, Majątek przenoszony w ramach Podziału na rzecz Spółki Przejmującej w dniu Podziału będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, dalej: „ustawa o PDOP”), a składniki pozostające w majątku Wnioskodawcy po Podziale nie będą stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, zatem przychodem podatkowym Wnioskodawcy w związku planowanym Podziałem, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP, będzie wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę przejmującą ustalona na dzień wydzielenia.

Uzasadniając powyższe, Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Powołując się na uzasadnienie do stanowiska w zakresie podatku VAT Wnioskodawca wskazał, że w oparciu o powyższą definicję, w interpretacjach organów podatkowych, w doktrynie prawa podatkowego oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się zespół przesłanek, których łączne spełnienie implikuje uznanie danego zespołu składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wymaganym i koniecznym do uznania składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego również zobowiązania,
 2. wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. wyodrębnienie finansowe zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie, oraz
 4. wyodrębnienie funkcjonalne danego zespołu składników przeznaczonego do realizacji określonych zadań gospodarczych, mogącego stanowić oddzielne przedsiębiorstwo samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą.

Wobec powyższego, aby zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych
(w tym zobowiązań) mógł zostać uznany (...) za ZCP, konieczne jest wydzielenie zespołu składników majątkowych w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wnioskodawca uważa, iż Majątek w dniu Podziału będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa (...), gdyż spełnia wszystkie powyżej wymienione (tj. w punktach a, b, c, d) kryteria niezbędne do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Przedmiotem przeniesienia na rzecz Spółki Przejmującej będzie zespół składników wykorzystywanych do prowadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Do tej pory, wspomniany zespół składników materialnych i niematerialnych skutecznie służył do prowadzenia przez Wnioskodawcę własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Stanowi on zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, a pomiędzy poszczególnymi składnikami istnieją związki funkcjonalne. W rezultacie, zbywany zespół składników w pełni umożliwia podjęcie i prowadzenie przez Spółkę Przejmującą działalności gospodarczej odpowiadającej działalności realizowanej przez Wnioskodawcę sprzed Podziału, tj. w takim samym zakresie i charakterze.

Ad. a)

Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego także zobowiązania:

Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest zespół składników majątkowych, w skład którego wchodzą zarówno składniki materialne, jak i niematerialne. Jak wskazuje się w literaturze, oznacza to, że aby uznać dany zespół składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niezbędne jest, aby składał się on co najmniej z jednego składnika materialnego i co najmniej z jednego składnika niematerialnego (zob. S. Kępa, Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części - podatki dochodowe, Warszawa 2007).

Tożsame stanowisko prezentowane jest również przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 6 czerwca 2013 r., Znak: IPTPP2/443-221/13-4/PR wskazał, że „podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych
i niematerialnych (w tym zobowiązań)”.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w skład Majątku przenoszonego na rzecz Spółki Przejmującej w ramach Podziału będą wchodzić (w prawnie dopuszczalnym zakresie) wykorzystywane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej m.in.:

 1. prawo do posługiwania się nazwą „Farma Wiatrowa X”;
 2. środki trwałe, w tym w szczególności budynki, budowle, maszyny oraz sprzęt;
 3. wyposażenie, w tym także części zamienne;
 4. świadectwa pochodzenia energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, tj. tzw. zielone certyfikaty, w tym prawa z wniosków w toku rozpoznania;
 5. prawa i obowiązki związane z nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu Wnioskodawcy, tj. prawa z umów najmu lub dzierżawy, prawa i obowiązki z umów dotyczących służebności decyzje administracyjne, itp.;
 6. decyzje środowiskowe;
 7. pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie;
 8. koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
 9. prawa i obowiązki wynikające z kluczowych umów związanych z działalnością Wnioskodawcy, w tym prawa i obowiązki wynikające z:
  • umów dotyczących podłączenia do sieci i dystrybucji energii elektrycznej,
  • umów o odbiór energii elektrycznej,
  • umów sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów,
  • umów dotyczących usług wsparcia oraz bieżącej obsługi farm wiatrowych,
  • kontraktów budowlanych;
 10. prawa do danych dotyczących siły wiatru na obszarach farm wiatrowych;
 11. wiedza i doświadczenie w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii;
 12. prawa z gwarancji (o ile będą istniały na dzień Podziału);
 13. prawa i obowiązki z umów dotyczących pozyskanego finansowania (przy czym, w zależności m.in. od ustaleń z bankiem, przed Podziałem może także dojść do przystąpienia Spółki Przejmującej do kredytu Wnioskodawcy);
 14. prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia zawartej przez Wnioskodawcę dotyczącej ubezpieczenia farmy wiatrowej (w zależności od ustaleń z ubezpieczycielem);
 15. wierzytelności i zobowiązania Wnioskodawcy (z wyjątkiem wymienionych poniżej);
 16. część gotówki na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Wnioskodawcy;
 17. dokumentacja księgowa, podatkowa oraz prawna związana z działalnością prowadzoną przez Wnioskodawcę.

W związku z planowanym Podziałem dojdzie także do przejścia pracownika Wnioskodawcy na rzecz Spółki Przejmującej w ramach tzw. przejścia zakładu pracy (art. 231 Kodeksu pracy).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej, Wnioskodawca rozwiązał umowę z usługodawcą obsługującym elektrownie wiatrowe zmodyfikował dotychczasową strukturę zarządzania poprzez:

 • przejęcie przez Wnioskodawcę byłego pracownika dawnego usługodawcy, który do tej pory zajmował się m.in. bieżącą obsługą administracyjną Wnioskodawcy. Pracownik ten (pracujący na pół etatu) zostanie przyporządkowany, na mocy wspomnianej uchwały zarządu Wnioskodawcy, do obsługi Majątku;
 • zawarcie przez Wnioskodawcę umów o świadczenie usług z byłymi podwykonawcami oraz pracownikami dawnego usługodawcy w zakresie technicznego zarządzania farmą wiatrową oraz wsparcia komercyjnego, polegającego m.in. na przygotowywaniu analiz, raportów i rozliczeń oraz bieżącym kontakcie z instytucjami finansującymi.

Prawa i obowiązki wynikające ze wspomnianych powyżej umów zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w ramach Podziału.

Planowane jest także, iż w ramach Podziału Spółka Przejmująca stanie się stroną zawartej przez Wnioskodawcę umowy najmu budynku magazynowo-biurowego, a Wnioskodawca po Podziale zawrze ze Spółką Przejmującą umowę podnajmu lokalu dla celów własnej siedziby.

Dodatkowo, plan podziału będzie przewidywał, że na Spółkę Przejmującą przejdą prawa
i obowiązki Wnioskodawcy związane z przenoszonym Majątkiem i wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej, w tym m.in. właściwe zezwolenia koncesje, jak również inne prawa i obowiązki wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w ramach Podziału na Spółkę Przejmującą przeniesiony zostanie Majątek stanowiący zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący również zobowiązania, które zgodnie z prawem mogą zostać przeniesione na inny podmiot. W konsekwencji należy uznać przesłankę wskazaną w punkcie a) za spełnioną.

Ad. b)

Wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie:

Niezbędne dla uznania określonych składników majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest także ich wyodrębnienie organizacyjne w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, aby móc mówić o wyodrębnieniu organizacyjnym z przedsiębiorstwa danych składników majątku niezbędne jest, aby składniki te pozostawały we wzajemnych relacjach, pozwalających uznawać je za zespół składników, który może samodzielnie realizować określone zadania. Przy czym, niewystarczające jest tu tworzenie przez nie zbioru przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest ich przynależność, pod względem własności, do jednego podmiotu gospodarczego.

Stanowisko organów podatkowych w analogiczny sposób odnosi się do kryterium wyodrębnienia organizacyjnego wskazując, że najistotniejszym elementem determinującym spełnienie tej przesłanki jest istnienie w obrębie przedsiębiorstwa zespołu składników, połączonych w jedną grupę ze względu na rolę, jaką odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki te odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, tj. na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż kryterium wyodrębnienia organizacyjnego jest spełnione
w odniesieniu do Majątku, a tym samym wobec zespołu składników materialnych oraz niematerialnych, które mają być przedmiotem przeniesienia w ramach Podziału na rzecz Spółki Przejmującej. Majątek stanowi bowiem spójną i zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nakierowaną na generowanie przychodów z produkcji energii elektrycznej i sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów.

W tym kontekście należy wskazać, iż zarząd Wnioskodawcy planuje podjąć uchwałę w sprawie wyodrębnienia Majątku w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W uchwale tej zarząd Wnioskodawcy potwierdzi zatem wyodrębnienie Majątku oraz ustali składniki tego Majątku. Co więcej, w związku z planowanym Podziałem dojdzie także do przejścia pracownika Wnioskodawcy na rzecz Spółki Przejmującej w ramach tzw. przejścia zakładu pracy (art. 231 Kodeksu pracy). Pracownik ten zostanie przypisany (na mocy wspomnianej uchwały zarządu Wnioskodawcy) do obsługi Majątku.

W świetle powyższego Majątek będzie (przed Podziałem) formalnie i faktycznie wyodrębniony organizacyjnie z przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Zatem, przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego będzie spełniona.

Ad. c)

Wyodrębnienie finansowe zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie:

Przesłanką wymaganą do uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa danych składników majątku jest ich wyodrębnienie finansowe w istniejącym przedsiębiorstwie.

Jak wskazuje się zarówno w doktrynie, jak i praktyce organów podatkowych, wyodrębnienie finansowe nie musi być realizowane poprzez całkowitą samodzielność finansową zespołu składników majątkowych. Nie oznacza ono bowiem w szczególności konieczności prowadzenia odrębnej księgowości.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej z 1 lipca 2015 r., Znak: IPTPP3/4512-138/15-2/JM, „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Zatem, wystarczające dla uznania, że dane składniki majątku są wyodrębnione finansowo jest prowadzenie takiej ewidencji zdarzeń gospodarczych, dzięki której możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, a także należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z kolei, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z 4 kwietnia 2011 r., Znak: IBPP3/443-23/11/IK wskazał, że „w sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja księgowa umożliwia wyodrębnienie zarówno przychodów, jak i kosztów działalności prowadzonej dotychczas przez Wnioskodawcę w oparciu o Majątek, a także określenie należności i zobowiązań związanych z realizowanymi przy użyciu Majątku zadaniami. Po podjęciu wspomnianej powyżej uchwały wyodrębniającej Majątek z przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, planowane jest sporządzenie odrębnego dla Majątku bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca uważa, iż na dzień Podziału przesłanka wyodrębnienia finansowego Majątku z przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będzie spełniona.

Ad. d)

Wyodrębnienie funkcjonalne danego zespołu składników przeznaczonego do realizacji określonych zadań gospodarczych, mogącego stanowić oddzielne przedsiębiorstwo samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą:

Mając na uwadze definicję legalną zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zespół składników majątkowych dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa powinien być także odrębny funkcjonalnie. Powyższe oznacza, że zespół składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi służyć realizacji określonego zadania lub zadań gospodarczych, a także potencjalnie mógłby stanowić odrębne i niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące swoje zadania.

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że mowa jest o rzeczywistej, a nie tylko potencjalnej zdolności do wykonywania działalności gospodarczej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (S. Kępa, tamże, s. 53). Powszechnie przyjmuje się, że zdolność ta wyraża się możliwością realizacji określonych zadań gospodarczych przez zespół składników majątkowych, który mógłby de facto stanowić oddzielne i niezależne przedsiębiorstwo realizujące dane zadania w sposób samodzielny, poczynając od momentu wyodrębnienia tego zespołu Zatem, istotą tego kryterium jest ustalenie czy rozpatrywany zespół składników majątku, jako odrębna całość, byłby w stanie, poczynając od momentu jego wydzielenia, w sposób samodzielny funkcjonować na rynku w formie odrębnego przedsiębiorstwa.

Powyższe rozumienie kryterium funkcjonalnego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10 kwietnia 2013 r., Znak: ILPP2/443-81/13-2/MR wskazał, iż „wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, zespół składników materialnych i niematerialnych (tj. Majątek) służy w szczególności do wytwarzania i wprowadzania do KSE energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Zespół tych składników, składających się na przenoszony do Spółki Przejmującej Majątek, nie stanowi zbioru przypadkowych elementów, lecz jest zespołem składników powiązanych ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. W związku z powyższym,

w odniesieniu do tego zespołu składników spełniony jest warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych. Dodatkowo, w ocenie Wnioskodawcy, Spółka Przejmująca w oparciu o nabyty w wyniku Podziału zespół składników materialnych i niematerialnych Wnioskodawcy będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą w takim samym zakresie i o takim samym charakterze jak obecnie realizowana przez Wnioskodawcę przy użyciu Majątku.

W ocenie Wnioskodawcy, Majątek jest (i będzie w dniu Podziału) wyodrębniony funkcjonalnie, ponieważ składa się on nie tylko z sumy składników, lecz stanowi ich zorganizowany zespół, który może samodzielnie funkcjonować. Majątek obejmuje bowiem elementy wykorzystywane do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych w istniejącej strukturze przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w oparciu o Majątek Wnioskodawca realizuje określone zadania gospodarcze i zostały do niego przypisane składniki majątkowe i niemajątkowe, w tym zobowiązania oraz umowy odpowiednie do zakresu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, co oznacza, że Majątek posiada niezależne źródło przychodów. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka Przejmująca będzie w stanie samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych w ramach Podziału składników majątkowych, tj. Majątku. Innymi słowy, po Podziale Spółka Przejmująca będzie mogła kontynuować działalność Wnioskodawcy polegającą na produkcji i wprowadzaniu do KSE energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego zostanie spełnione.

W związku z powyższym, Wnioskodawca podkreśla, iż przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), który zostanie przeniesiony w ramach Podziału na rzecz Spółki Przejmującej, należy uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa z uwagi na:

 • wyodrębnienie organizacyjne.
 • wyodrębnienie finansowe,
 • wyodrębnienie funkcjonalne, oraz
 • zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

Mając na uwadze, iż brzmienie art. 4a ust. 4 ustawy o PDOP w zakresie definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest identyczne z brzmieniem przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT,w oparciu o argumentację dotyczącą statusu zespołu składników materialnych i niematerialnych przytoczoną w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, należy uznać, iż opisany w zdarzeniu przyszłym Majątek będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Mając powyższe na względzie, w ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOP, skoro w przypadku podziału przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to przychodem w spółce podlegającej podziałowi jest (będzie) wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę przejmującą ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. Przepisy art. 14 ust. 2 i 3 tej ustawy stosuje się odpowiednio.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że do składników pozostałych w jego majątku po Podziale, które nie będą stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP będą należały m.in.:

 1. prawa i obowiązki wynikające z umowy rachunku bankowego prowadzonego na rzecz Wnioskodawcy;
 2. część gotówki na rachunku bankowym prowadzonym na rzecz Wnioskodawcy;
 3. prawa i obowiązki wynikające z umów na obsługę księgową i prawną;
 4. wierzytelności i zobowiązania wynikające z ww. umów;
 5. dokumentacja korporacyjna Wnioskodawcy;
 6. prawa i obowiązki związane z ewentualną rozbudową Farmy Wiatrowej X (pozwolenia, decyzje administracyjne itp.).

W konsekwencji, w jego ocenie, jak wskazano na wstępie, nie będą one stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o PDOP.

Wspomniane powyżej elementy nie są wystarczające dla prowadzenia działalności polegającej na produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Co więcej, zdaniem Wnioskodawcy nie mogą one w ogóle służyć prowadzeniu działalności gospodarczej i osiąganiu przychodów operacyjnych przez Wnioskodawcę, bowiem generują one jedynie koszty związane z funkcjonowaniem osoby prawnej, jaką jest Wnioskodawca. Dodatkowo, z całą pewnością elementy te nie spełniają wskazanych powyżej kryteriów do uznania ich za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego i funkcjonalnego. Będą one bowiem niepowiązanymi ze sobą pozostałościami po zorganizowanym zespole składników przeniesionych na Spółkę Przejmującą. Innymi słowy, składniki pozostałe w majątku Wnioskodawcy po Podziale stanowią jedynie elementy ściśle związane z bytem Wnioskodawcy, jako odrębnego podmiotu prawnego i nie mogą służyć uzyskiwaniu przychodów przez Wnioskodawcę po Podziale.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, elementy pozostałe w majątku Wnioskodawcy po Podziale nie będą stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a,
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku

z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienić należy, że w kontekście zadanego pytania oraz stanowiska Wnioskodawcy wyznaczających zakres rozpatrzenia wniosku przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie kwestia skutków podatkowych spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie. Nie podlegała natomiast ocenie kwestia sposobu ustalenia wartości składników Majątku, które podlegały przeniesieniu na Spółkę Przejmującą.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.