Podział spółki przez wydzielenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział spółki przez wydzielenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
wrz

Istota:

Czy w związku z podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa do Spółki przejmującej obowiązek sporządzenia ewentualnych korekt deklaracji podatkowych, za okres sprzed dokonania podziału a związanych z Wydzielanymi ZCP będzie spoczywał na Spółce dzielonej

Fragment:

Oznacza to, że przedmiotem sukcesji są tylko te prawa i obowiązki podatkowe, które łącznie: pozostają w związku z przejmowaną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa; powstały przed dniem sukcesji (stały się przed podziałem „ stanami otwartymi ”) oraz nie zostały zrealizowane przez spółkę dzieloną (są nadal „ stanami otwartymi ” na dzień wydzielenia). Mając na uwadze, że przedmiotem sukcesji są „ prawa i obowiązki ”, to te z nich, które uległy konkretyzacji przed dniem wydzielenia nie będą przedmiotem sukcesji - nie będą miały bowiem przymiotu praw i obowiązków (oraz nie będą „ stanami otwartymi ”). Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie (przykładowo w wyroku WSA z 8 lutego 2017, sygn. akt III SA/Wa 712/16 oraz wyroku WSA z 21 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 502/16), przedmiotem sukcesji są wszelkie skonkretyzowane prawa i obowiązki podatkowe istniejące na dzień podziału. Należy jednak podkreślić, iż przedmiotem sukcesji prawno-podatkowej przewidzianej w art. 93c Ordynacji podatkowej będą jedynie te prawa i obowiązki dzielonej osoby prawnej, które pozostają w związku z przydzielonymi sukcesorowi w planie podziału składnikami majątku. Dodatkowo, jak wskazują organy podatkowe, przedmiotem sukcesji podatkowej mogą być tylko tzw. „ stany otwarte ”, tj. prawa i obowiązki spółki dzielonej, które związane są z wydzielaną częścią majątku i na dzień podziału nie zostały zrealizowane przez (...)

2018
11
sie

Istota:

Kwestia powstania przychodu w związku z podziałem przez wydzielenie grupy Filii ze Spółki i przeniesieniem ich na istniejące spółki, także w przypadku gdyby Oddział Centralny nie stanowił zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Fragment:

Z powyższych względów w przypadku dokonania podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH polegającego na przeniesieniu grupy Filii Spółki do NewCo1, grupy Filii Spółki do NewCo2 oraz grupy Filii Spółki do NewCo3, przy jednoczesnym pozostawieniu pozostałych Filii oraz Oddziału Centralnego w Spółce, dla Spółki nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 updop. Ad. 2 Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 updop w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - przychodem jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Wykładnia literalna art. 12 ust. 1 pkt 9 updop a contrario wskazuje, że w przypadku podziału przez wydzielenie spółka dzielona uzyska przychód w rozumieniu powyższego przepisu wówczas, gdy majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2018
21
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych z tytułu przejęcia spółki powstałej w wyniku podziału przez wydzielenie.

Fragment:

O tym, czy dany oddział samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe decyduje jednostka macierzysta w regulaminie organizacyjnym lub innym dokumencie, co do statusu wyodrębnionego zakładu oraz zasad rozliczeń wewnętrznych między nią a jej oddziałem. Podsumowując powyższe rozważania, Wnioskodawca pragnie wskazać, że w przypadku połączenia podmiotów przez przejęcie zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych w spółce będącej przedmiotem przejęcia powstaje w dniu połączenia. Jednakże w ramach transakcji połączenia jednostek, zamknięcie ksiąg rachunkowych jest fakultatywne, jeżeli rozliczenie połączenia jest dokonywane metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowego podmiotu. Uznaje się, że nowy podmiot nie powstaje jeśli jest nim oddział, który nie sporządza samodzielnie sprawozdania finansowego. A więc w takim przypadku, spółka przejmowana może nie zamykać ksiąg na dzień połączenia. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym. Mając na uwadze wskazany powyżej warunek (wynikający z art. 27 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 6 ustawy o CIT), iż data zamknięcia ksiąg rachunkowych, która determinuje koniec roku podatkowego podatnika (...)

2017
8
gru

Istota:

Czy określone w opisie zdarzenia przyszłego składniki masy majątkowej składające się na działalność inwestycyjną, mające stanowić przedmiot wydzielenia, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych od wartości przekraczającej wartość nominalną udziałów w nowej spółce kapitałowej?

Fragment:

Odnosząc się więc do kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nadwyżki majątku przekazanego do spółki nowo zawiązanej, należy zauważyć, że wskazany we wniosku podział spółki przez wydzielenie, przeprowadzony − jak wynika z opisu − w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem podwyższenie kapitału zakładowego, które nastąpi na skutek nabycia przez Spółkę Wydzieloną określonych składników majątkowych składających się na działalność inwestycyjną Spółki (Wnioskodawcy) w następstwie dokonanego podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym składniki masy majątkowej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej od wartości przekraczającej wartość nominalną udziałów w nowej spółce kapitałowej. Jak wskazano bowiem powyżej czynność podwyższenia kapitału zakładowego, która nastąpi w wyniku przeniesienia części majątku Spółki w następstwie dokonanego podziału Spółki przez wydzielenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2017
5
sie

Istota:

W zakresie skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2017 r. (data wpływu 19 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału Spółki przez wydzielenie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (zwany dalej również „ Spółką ”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. W ramach tego przedsiębiorstwa Spółka prowadzi działalność gospodarczą w dwóch obszarach. Pierwszy i podstawowy obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowi sprzedaż, projektowanie, dobór, montaż oraz uruchamianie urządzeń kontrolno-pomiarowych i technologicznych, mających zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Drugi obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowi obrót nieruchomościami i wynajem nieruchomości. Stosownie do dwóch obszarów działalności gospodarczej przedsiębiorstwa bezpośrednio w strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione zostały dwie jednostki organizacyjne, których zadania są całkowicie rozłączne.

2017
19
lip

Istota:

Skutki podatkowe spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie

Fragment:

Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 kwietnia 2017 r. (data wpływu 18 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym 4 lipca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 czerwca 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4011.33.2017.1.NL, 0111-KDIB1-1.4011.34.2017.1.NL wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 4 lipca 2017 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (Sp. z o.o.) należy do grupy kapitałowej działającej w sektorze energii odnawialnej. W skład tej grupy, oprócz Wnioskodawcy, wchodzą także inne podmioty z siedzibą na terenie Polski. Wnioskodawca jest podmiotem zajmującym się produkcją energii elektrycznej na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Energia elektryczna jest wytwarzana przez posiadany przez Wnioskodawcę zespół elektrowni wiatrowych wzniesionych na gruntach dzierżawionych lub wynajmowanych przez Wnioskodawcę od innych podmiotów. Wnioskodawca jest również właścicielem m.in. sieci energetycznej służącej do odprowadzenia mocy z ww. elektrowni wiatrowych oraz stacji transformatorowej, która jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej innej spółki (operatora), poprzez którą energia elektryczna z elektrowni wiatrowych jest wprowadzana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (dalej: „ KSE ”).

2017
18
lip

Istota:

Skutki podatkowe spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie

Fragment:

Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 kwietnia 2017 r. (data wpływu 18 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym 3 lipca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych spowodowanych podziałem Spółki przez wydzielenie. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 czerwca 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4011.31.2017.1.NL, 0111-KDIB1-1.4011.32.2017.1.NL wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 3 lipca 2017 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (Sp. z o.o.) należy do grupy kapitałowej działającej w sektorze energii odnawialnej. W skład tej grupy, oprócz Wnioskodawcy, wchodzą także inne podmioty z siedzibą na terenie Polski. Wnioskodawca jest podmiotem zajmującym się produkcją energii elektrycznej na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Energia elektryczna jest wytwarzana przez posiadany przez Wnioskodawcę zespół elektrowni wiatrowych wzniesionych na gruntach dzierżawionych lub wynajmowanych przez Wnioskodawcę od innych podmiotów. Wnioskodawca jest również właścicielem m.in. sieci energetycznej służącej do odprowadzenia mocy z ww. elektrowni wiatrowych, która jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej innej spółki (operatora), poprzez którą energia elektryczna z elektrowni wiatrowych jest wprowadzana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (dalej: „ KSE ”).

2017
22
cze

Istota:

W analizowanej sprawie czynność przeniesienia do Spółki „O.” sp. z o.o. składników majątku przyporządkowanych do Departamentu Inwestycji w Nieruchomości w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności w zakresie obrotu nieruchomościami i wynajmu nieruchomości w wyniku podziału przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2017 r. (data wpływu 19 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania planowanego podziału Spółki przez wydzielenie za transakcję, której przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa oraz braku zastosowania przepisów ustawy o VAT do ww. czynności – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 19 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania planowanego podziału Spółki przez wydzielenie za transakcję, której przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa oraz braku zastosowania przepisów ustawy o VAT do ww. czynności. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (zwany dalej również „ Spółką ”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego. W ramach tego przedsiębiorstwa Spółka prowadzi działalność gospodarczą w dwóch obszarach. Pierwszy i podstawowy obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowi sprzedaż, projektowanie, dobór, montaż oraz uruchamianie urządzeń kontrolno-pomiarowych i technologicznych, mających zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

2017
18
maj

Istota:

Podatnik stosując przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 updop, będzie zobowiązany do wskazania dowodów, iż połączenie spółek zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Fragment:

(...) podziału spółki przez wydzielenie oraz obowiązków płatnika - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji Działalności Deweloperskiej oraz Działalności Zarządczej jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa, a także skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie oraz obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka będąca Wnioskodawcą jest obecnie spółką komandytowo-akcyjną, polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów. Spółka jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej przez siebie działalności, Spółka prowadzi przede wszystkim działalność deweloperską, polegającą na realizowaniu projektów budowlanych, związanych ze wznoszeniem budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych), prowadzeniu prac i robót budowlanych w tym obszarze, kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami oraz innych rodzajach aktywności gospodarczej, związanej z nieruchomościami i budownictwem.

2017
23
lut

Istota:

Czy opisany powyżej podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie do Spółki Przejmującej majątku związanego z działalnością obejmującą centrum usług wspólnych (CUW) nie będzie skutkować dla Udziałowca powstaniem dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy o CIT, w tym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT?

Fragment:

(...) podziału spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 7 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. A. N.V. jest spółką prawa belgijskiego z siedzibą i miejscem zarządu w Belgii, belgijskim rezydentem podatkowym (dalej: A. lub Udziałowiec lub Wnioskodawca). A. należy do australijskiej grupy kapitałowej B. (dalej: Grupa B. lub Grupa), która jest producentem w zakresie kompleksowych rozwiązań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa operującym na rynkach Ameryki Północnej i Południowej, Europy, Azji i Azji-Pacyfiku. A. jest wyłącznym udziałowcem C. sp. z o.o. (dalej: C. lub Spółka Dzielona) z siedzibą w K., tj. A. posiada 100 % udziałów dających 100 % praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników C.. Spółka Dzielona jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) od całości osiąganych dochodów. Przedmiotem działalności C. zgodnie z umową Spółki jest m.in. sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.