Podział spółki przez wydzielenie | Interpretacje podatkowe

Podział spółki przez wydzielenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział spółki przez wydzielenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy opisany powyżej podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie do Spółki Przejmującej majątku związanego z działalnością obejmującą centrum usług wspólnych (CUW) nie będzie skutkować dla Udziałowca powstaniem dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisów ustawy o CIT, w tym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT?
Fragment:
(...) podziału spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 7 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. A. N.V. jest spółką prawa belgijskiego z siedzibą i miejscem zarządu w Belgii, belgijskim rezydentem podatkowym (dalej: A. lub Udziałowiec lub Wnioskodawca). A. należy do australijskiej grupy kapitałowej B. (dalej: Grupa B. lub Grupa), która jest producentem w zakresie kompleksowych rozwiązań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa operującym na rynkach Ameryki Północnej i Południowej, Europy, Azji i Azji-Pacyfiku. A. jest wyłącznym udziałowcem C. sp. z o.o. (dalej: C. lub Spółka Dzielona) z siedzibą w K., tj. A. posiada 100 % udziałów dających 100 % praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników C.. Spółka Dzielona jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) od całości osiąganych dochodów. Przedmiotem działalności C. zgodnie z umową Spółki jest m.in. sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dokonania podziału spółki przez wydzielenie
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2016 r. (data wpływu 31 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych dokonania podziału spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych dokonania podziału spółki przez wydzielenie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: D. sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) jest spółką kapitałową, której przedmiotem działalności jest m.in. prowadzenie robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników. Główne aktywa bilansowe Spółki to: grunt, zapasy (mieszkania na sprzedaż), środki trwałe oraz środki pieniężne (z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, wynajmu powierzchni reklamowych i miejsc parkingowych). Wśród najistotniejszych pasywów Spółki, obok kapitału zakładowego należy wymienić również zobowiązania pożyczkowe oraz zobowiązania handlowe. Spółka posiada również szereg pozabilansowych aktywów, które wykorzystuje w swojej działalności, np.: umowy z kontrahentami, know-how, prestiż wynikający z już zrealizowanego projektu i inne.
2017
11
lut

Istota:
Rozliczenie przychodów i kosztów w związku z podziałem spółki przez wydzielenie.
Fragment:
(...) podziałem spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia przychodów i kosztów w związku z podziałem spółki przez wydzielenie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych oraz pełni funkcję spółki holdingowej (posiada udziały w spółkach zależnych). Tym samym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy można wyróżnić dwa działy: dział nieruchomości (dalej: „ Dział Nieruchomości ”) - zajmujący się działalnością w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych; dział holdingowy (dalej: „ Dział Holding ”) - zajmujący się zarządzaniem na spółek zależnych [powinno być: zarządzaniem spółkami zależnymi]. Wspólnicy Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi planują dokonać podziału Wnioskodawcy poprzez wydzielenie do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ SPV ”) Działu Nieruchomości w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.
2017
28
sty

Istota:
Skutki podatkowe podzia3u spó3ki z o.o. przez wydzielenie.
Fragment:
Dzia3 Nieruchomooci oraz Dzia3 Holding bed1 prowadzia samodzielnie ww. dzia3alnooa, jak równie? samodzieln1 gospodarke finansow1 (w szczególnooci ponoszone koszty dzia3ania dzia3ów bed1 pokrywane w pierwszej kolejnooci z uzyskiwanych przez dzia3 przychodów) wyodrebnion1 z gospodarki finansowej Spó3ki. W konsekwencji, jak wynika z analizowanego stanu faktycznego, wyodrebnione Dzia3 Nieruchomooci i Dzia3 Holding bed1 spe3niaa wszelkie warunki do uznania za ZCP w rozumieniu analizowanych przepisów ustawy o PIT. Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 3 W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytania nr 1 i 2, podzia3 Spó3ki polegaj1cy na wydzieleniu do SPV Dzia3u Nieruchomooci stanowi1cego ZCP nie bedzie podlega3 opodatkowaniu PIT po stronie Wnioskodawcy, albowiem w Spó3ce pozostanie Dzia3 Holding stanowi1cy ZCP. Zgodnie z treoci1 art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PIT, dochodem (przychodem) z udzia3u w zyskach osób prawnych w przypadku podzia3u spó3ek, je?eli maj1tek przejmowany na skutek podzia3u, a przy podziale przez wydzielenie tak?e maj1tek pozostaj1cy w spó3ce, nie stanowi zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa - ustalona na dzien podzia3u nadwy?ka nominalnej wartooci udzia3ów (akcji) przydzielonych w spó3ce przejmuj1cej lub nowo zawi1zanej nad kosztami nabycia (...)
2017
26
sty

Istota:
Okreolenie ostatecznej wartooci WSS w przypadku przejecia czeoci spó3ki przez wydzielenie (ZCP) art. 90 i 91
Fragment:
Bior1c to pod uwage, w ocenie Wnioskodawcy, ustalenie znaczenia tego terminu na gruncie Ordynacji podatkowej powinno nast1pia z uwzglednieniem wniosków p3yn1cych z wyk3adni systemowej zewnetrznej, tzn. z uwzglednieniem przepisów prawa podatkowego innych ni? Ordynacja podatkowa. Zakres pojecia ZCP zosta3 wskazany w przepisach trzech ustaw podatkowych: ustawy o CIT (w art. 4a pkt 4), ustawy o PIT (w art. 5 pkt 4) oraz ustawy o VAT (w art. 2 pkt 27e), przy czym pos3uguj1 sie one jednakow1 definicj1 legaln1 tego terminu. Zgodnie z ww. przepisami, przez zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa nale?y rozumiea organizacyjnie i finansowo wyodrebniony w istniej1cym przedsiebiorstwie zespó3 sk3adników materialnych i niematerialnych, w tym zobowi1zania, przeznaczonych do realizacji okreolonych zadan gospodarczych, który zarazem móg3by stanowia niezale?ne przedsiebiorstwo samodzielnie realizuj1ce te zadania. Jak wskazano w opisie zdarzenia przysz3ego, zarówno Czeoa Wydzielona, jak i Czeoa Pozostaj1ca, bed1 stanowia zorganizowane czeoci przedsiebiorstwa w rozumieniu ww. przepisów, co zosta3o ju? potwierdzone w interpretacji indywidualnej uzyskanych przez Wnioskodawce na skutek wspólnego wniosku z3o?onego przez Wnioskodawce oraz Bank Dzielony.
2017
26
sty

Istota:
Uznania wydzielonego zespo3u sk3adników mater. i niemater. w ramach podzia3u Spó3ki za ZCP, oraz opodatkowania przeniesienia.
Fragment:
Pogl1d taki wyra?ony zosta3 przyk3adowo przez: WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 6 lipca 2010 r., sygn. I SA/GI 112/10 (stanowisko podtrzymane przez NSA w wyroku z dnia 23 marca 2012 r., sygn. II FSK 2314/10); WSA we Wroc3awiu w wyroku z dnia 16 listopada 2010 r., sygn. I SA/Wr 1150/10; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 wrzeonia 2015 r.; sygn. IBPB-1-3/4510-143/15/AW ; Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 2 wrzeonia 2015 r.; sygn. IPTPP1/4512-383/15-3/—R; Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi w interpretacji indywiduianej z dnia 20 maja 2015 r. sygn. IPTPP2/4512-178/15-2/JS ; Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 wrzeonia 2010 r., sygn. IPPB5/423-384/10-4/MB . Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrebnienie finansowe oznacza równie? mo?liwooa alokacji przychodów i kosztów do dzia3alnooci prowadzonej przez ZCP. W rezultacie, maj1c na uwadze opisany powy?ej stan faktyczny, wydzielenie finansowe EO, ED i EP w ramach Wnioskodawcy potwierdzaj1 nastepuj1ce elementy: systemy informatyczne funkcjonuj1ce w Spó3ce umo?liwiaj1 EO, ED, EP i EU prowadzenie niezale?nej ewidencji ksiegowej ka?dego z Oddzia3ów, co pozwala na sporz1dzanie sprawozdan finansowych (...)
2017
15
sty

Istota:
Czy w okolicznoociach przedstawionych w opisie zdarzenia przysz3ego, podwy?szenie kapita3u zak3adowego Wnioskodawcy w zwi1zku z planowanym Podzia3em Banku Dzielonego nie bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych?
Fragment:
Zgodnie z uzasadnieniem projektu Ustawy Nowelizuj1cej (Druk nr 748 Sejmu RP VI Kadencji), w celu zapewnienia zgodnooci polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej, projekt realizuje zasade jednokrotnego opodatkowania kapita3u w spó3kach kapita3owych. Uzasadnienie wymienia równie? kluczowe zmiany dokonywane w Ustawie o PCC na mocy Ustawy Nowelizuj1cej, którymi s1: zawe?enie katalogu czynnooci objetych podatkiem jako zmiana umowy spó3ki kapita3owej, wy31czenie z opodatkowania czynnooci zwi1zanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spó3kach kapita3owych, bed1cych w owietle dyrektywy dzia3aniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie niepodlegaj1cym i podatkowi kapita3owemu. Uzasadnienie projektu Ustawy Nowelizuj1cej wyraYnie wskazuje ponadto, ?e projekt przewiduje zniesienie opodatkowania podzia3u spó3ek jako czynnooci restrukturyzacyjnych w owietle Dyrektywy. Uzasadnienie projektu Ustawy Nowelizuj1cej pozwala zatem jednoznacznie stwierdzia, ?e zamiarem ustawodawcy by3o wy31czenie z opodatkowania PCC podzia3u spó3ek. Koncowo nale?y nadmienia, ?e podwy?szenie kapita3u zak3adowego spó3ki przejmuj1cej dokonywane w wyniku podzia3u nie mo?e bya kwalifikowane jako zmiana umowy spó3ki w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 2 UPCC, tj. podwy?szenie kapita3u zak3adowego z wk3adów lub ze orodków spó3ki.
2016
15
gru

Istota:
Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie
Fragment:
Czy opisany zespół składników majątkowych i niemajątkowych obejmujący Dział Energetyki oraz część działalności Spółki PL związaną z wykonywaniem usług pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej, mający być przedmiotem przeniesienia do spółki przejmującej w ramach podziału Spółki przez wydzielenie jak również pozostały po wydzieleniu zespół składników majątkowych i niemajątkowych obejmujący Dział Wsparcia, związany z pozostałą działalnością Spółki w zakresie świadczenia usług wsparcia sprzedaży, stanowić będą odpowiednio zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy PDOF... Czy na skutek dokonania przeniesienia opisanego zespołu składników majątkowych w ramach podziału Spółki PL przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 K.s.h., po stronie Wnioskodawcy będącego wspólnikiem Spółki PL powstanie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem pobieranym u źródła... Stanowisko Wnioskodawcy Ad. 1. W ocenie Wnioskodawcy zarówno: opisany zespół składników majątkowych i niemajątkowych obejmujący Dział Energetyki oraz część działalności Spółki PL związaną z wykonywaniem usług pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej, mający być przedmiotem przeniesienia do spółki przejmującej w ramach podziału Spółki przez wydzielenie, jak również: pozostały po wydzieleniu zespół składników majątkowych i niemajątkowych obejmujący Dział Wsparcia, związany z pozostałą działalnością Spółki w zakresie świadczenia usług wsparcia sprzedaży, stanowić będą odpowiednio zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy PDOF.
2016
10
lip

Istota:
Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, planowany Podział Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Do zakresu wskazanych czynności nie należy podział spółek przez wydzielenie. (...) Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności podziału spółki przez wydzielenie. Stwierdzić należy więc, że wskazany we wniosku planowany podział spółki poprzez wydzielenie z niej majątku Oddziału Nieruchomości i wniesienie go do nowej spółki kapitałowej, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.” Mając na względzie powyższe, Spółka wnosi jak na wstępie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 223) opodatkowaniu podlegają umowy spółki, a także, co wynika z pkt 2 powołanego przepisu, ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 1 ust. 3 cyt. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego (...)
2016
2
cze

Istota:
Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie
Fragment:
Czy planowana czynność podziału Spółki przez wydzielenie, wskutek której Wnioskodawca na podstawie planu podziału obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych w D. przed podziałem lub w innej proporcji wynikającej z planu podziału, będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w spółce przejmującej... Stanowisko Wnioskodawcy Zdaniem Wnioskodawcy, planowana czynność podziału Spółki przez wydzielenie, wskutek której Wnioskodawca obejmie udziały w innym podmiocie (spółka przejmująca) nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w tym podmiocie, od którego to przychodu spółka przejmująca byłaby zobligowana pobrać podatek występując w roli płatnika. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o.podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa PIT), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału w tym, w przypadku podziału Spółki, ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów przydzielonych w nowej Spółce nad kosztami nabycia udziałów w Spółce dzielonej, w sytuacji gdy majątek przejmowany na skutek podziału i majątek pozostający w Spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP).
2016
26
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.