Podział spółki przez wydzielenie | Interpretacje podatkowe

Podział spółki przez wydzielenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział spółki przez wydzielenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznania wydzielonego zespo3u sk3adników mater. i niemater. w ramach podzia3u Spó3ki za ZCP, oraz opodatkowania przeniesienia.
Fragment:
Pogl1d taki wyra?ony zosta3 przyk3adowo przez: WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 6 lipca 2010 r., sygn. I SA/GI 112/10 (stanowisko podtrzymane przez NSA w wyroku z dnia 23 marca 2012 r., sygn. II FSK 2314/10); WSA we Wroc3awiu w wyroku z dnia 16 listopada 2010 r., sygn. I SA/Wr 1150/10; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 wrzeonia 2015 r.; sygn. IBPB-1-3/4510-143/15/AW ; Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 2 wrzeonia 2015 r.; sygn. IPTPP1/4512-383/15-3/—R; Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi w interpretacji indywiduianej z dnia 20 maja 2015 r. sygn. IPTPP2/4512-178/15-2/JS ; Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 wrzeonia 2010 r., sygn. IPPB5/423-384/10-4/MB . Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrebnienie finansowe oznacza równie? mo?liwooa alokacji przychodów i kosztów do dzia3alnooci prowadzonej przez ZCP. W rezultacie, maj1c na uwadze opisany powy?ej stan faktyczny, wydzielenie finansowe EO, ED i EP w ramach Wnioskodawcy potwierdzaj1 nastepuj1ce elementy: systemy informatyczne funkcjonuj1ce w Spó3ce umo?liwiaj1 EO, ED, EP i EU prowadzenie niezale?nej ewidencji ksiegowej ka?dego z Oddzia3ów, co pozwala na sporz1dzanie sprawozdan finansowych (...)
2017
15
sty

Istota:
Czy w okolicznoociach przedstawionych w opisie zdarzenia przysz3ego, podwy?szenie kapita3u zak3adowego Wnioskodawcy w zwi1zku z planowanym Podzia3em Banku Dzielonego nie bedzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od czynnooci cywilnoprawnych?
Fragment:
Zgodnie z uzasadnieniem projektu Ustawy Nowelizuj1cej (Druk nr 748 Sejmu RP VI Kadencji), w celu zapewnienia zgodnooci polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej, projekt realizuje zasade jednokrotnego opodatkowania kapita3u w spó3kach kapita3owych. Uzasadnienie wymienia równie? kluczowe zmiany dokonywane w Ustawie o PCC na mocy Ustawy Nowelizuj1cej, którymi s1: zawe?enie katalogu czynnooci objetych podatkiem jako zmiana umowy spó3ki kapita3owej, wy31czenie z opodatkowania czynnooci zwi1zanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spó3kach kapita3owych, bed1cych w owietle dyrektywy dzia3aniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie niepodlegaj1cym i podatkowi kapita3owemu. Uzasadnienie projektu Ustawy Nowelizuj1cej wyraYnie wskazuje ponadto, ?e projekt przewiduje zniesienie opodatkowania podzia3u spó3ek jako czynnooci restrukturyzacyjnych w owietle Dyrektywy. Uzasadnienie projektu Ustawy Nowelizuj1cej pozwala zatem jednoznacznie stwierdzia, ?e zamiarem ustawodawcy by3o wy31czenie z opodatkowania PCC podzia3u spó3ek. Koncowo nale?y nadmienia, ?e podwy?szenie kapita3u zak3adowego spó3ki przejmuj1cej dokonywane w wyniku podzia3u nie mo?e bya kwalifikowane jako zmiana umowy spó3ki w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 2 UPCC, tj. podwy?szenie kapita3u zak3adowego z wk3adów lub ze orodków spó3ki.
2016
15
gru

Istota:
Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie
Fragment:
Czy opisany zespół składników majątkowych i niemajątkowych obejmujący Dział Energetyki oraz część działalności Spółki PL związaną z wykonywaniem usług pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej, mający być przedmiotem przeniesienia do spółki przejmującej w ramach podziału Spółki przez wydzielenie jak również pozostały po wydzieleniu zespół składników majątkowych i niemajątkowych obejmujący Dział Wsparcia, związany z pozostałą działalnością Spółki w zakresie świadczenia usług wsparcia sprzedaży, stanowić będą odpowiednio zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy PDOF... Czy na skutek dokonania przeniesienia opisanego zespołu składników majątkowych w ramach podziału Spółki PL przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 K.s.h., po stronie Wnioskodawcy będącego wspólnikiem Spółki PL powstanie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem pobieranym u źródła... Stanowisko Wnioskodawcy Ad. 1. W ocenie Wnioskodawcy zarówno: opisany zespół składników majątkowych i niemajątkowych obejmujący Dział Energetyki oraz część działalności Spółki PL związaną z wykonywaniem usług pośrednictwa w sprzedaży energii elektrycznej, mający być przedmiotem przeniesienia do spółki przejmującej w ramach podziału Spółki przez wydzielenie, jak również: pozostały po wydzieleniu zespół składników majątkowych i niemajątkowych obejmujący Dział Wsparcia, związany z pozostałą działalnością Spółki w zakresie świadczenia usług wsparcia sprzedaży, stanowić będą odpowiednio zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy PDOF.
2016
10
lip

Istota:
Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, planowany Podział Spółki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Do zakresu wskazanych czynności nie należy podział spółek przez wydzielenie. (...) Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności podziału spółki przez wydzielenie. Stwierdzić należy więc, że wskazany we wniosku planowany podział spółki poprzez wydzielenie z niej majątku Oddziału Nieruchomości i wniesienie go do nowej spółki kapitałowej, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.” Mając na względzie powyższe, Spółka wnosi jak na wstępie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 223) opodatkowaniu podlegają umowy spółki, a także, co wynika z pkt 2 powołanego przepisu, ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 1 ust. 3 cyt. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego (...)
2016
2
cze

Istota:
Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie
Fragment:
Czy planowana czynność podziału Spółki przez wydzielenie, wskutek której Wnioskodawca na podstawie planu podziału obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych w D. przed podziałem lub w innej proporcji wynikającej z planu podziału, będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w spółce przejmującej... Stanowisko Wnioskodawcy Zdaniem Wnioskodawcy, planowana czynność podziału Spółki przez wydzielenie, wskutek której Wnioskodawca obejmie udziały w innym podmiocie (spółka przejmująca) nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w tym podmiocie, od którego to przychodu spółka przejmująca byłaby zobligowana pobrać podatek występując w roli płatnika. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o.podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa PIT), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału w tym, w przypadku podziału Spółki, ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów przydzielonych w nowej Spółce nad kosztami nabycia udziałów w Spółce dzielonej, w sytuacji gdy majątek przejmowany na skutek podziału i majątek pozostający w Spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP).
2016
26
maj

Istota:
Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z planowaną transakcją (podział spółki przez wydzielenie) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Do zakresu wskazanych czynności nie należy podział spółek przez wydzielenie. Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności podziału spółki przez wydzielenie. Stwierdzić należy więc, że wskazany we wniosku planowany podział spółki przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy, które nastąpi na skutek przeniesienia na Wnioskodawcę Zakładu A w następstwie dokonanego podziału Spółki L. przez wydzielenie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle powyższego bezprzedmiotowym jest analizowanie powołanego przez Wnioskodawcę wyłączenia – art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2016
17
mar

Istota:
Skutki prawnopodatkowe podziału Spółki przez wydzielenie.
Fragment:
(...) podziału Spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków prawnopodatkowych podziału Spółki przez wydzielenie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka BV (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) jest spółką kapitałową (odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Holandii, która podlega tam opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca jest jednym z udziałowców A. Polska Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka dzielona ” lub „ A. Polska ”), a także jedynym udziałowcem B. Poland Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka przejmująca ”). Głównym przedmiotem działalności Spółki dzielonej jest sprzedaż produktów leczniczych. Działalność Spółki dzielonej obejmuje w szczególności dwa obszary: dystrybucję produktów związanych z immunoglobuliną i leków związanych z leczeniem hemofilii (dalej: „ X ”), oraz dystrybucję produktów związanych m.in. z anestezjologią, biochirurgią, intensywną terapią, onkologią, (dalej: „ Działalność Y ”).
2016
13
sty

Istota:
Czy planowane przeniesienie Działu Majątku Nieruchomego do Spółki Przejmującej poprzez jego wydzielenie ze Spółki nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) podziałem spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie udziałowca związanych z podziałem spółki przez wydzielenie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną - wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „ Spółka ”). Spółka prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest handel detaliczny artykułami szybko ratującymi (FMCG). Spółka jest przy tym właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości, z których część wykorzystywana jest na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności handlowej, a część jest przedmiotem umów najmu z podmiotami zewnętrznymi. Ponadto, działalność handlowa Spółki jest również częściowo prowadzona za pośrednictwem nieruchomości obcych, na podstawie umów najmu/dzierżawy z podmiotami trzecimi. W związku z prowadzeniem przez Spółkę działalności handlowej, jak również planowanym rozszerzeniem zakresu działalności Spółki opartej o majątek nieruchomy, w ramach struktury wewnętrznej Spółki utworzono dwie jednostki organizacyjne: Dział Operacyjno-Handlowy oraz Dział Majątku Nieruchomego (dalej również łącznie: „ Działy ”).
2016
10
sty

Istota:
Czy planowane przeniesienie Działu Majątku Nieruchomego do Spółki Przejmującej poprzez jego wydzielenie ze Spółki nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) podziałem spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie udziałowca związanych z podziałem spółki przez wydzielenie. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną - wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „ Spółka ”). Spółka prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest handel detaliczny artykułami szybko ratującymi (FMCG). Spółka jest przy tym właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości, z których część wykorzystywana jest na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności handlowej, a część jest przedmiotem umów najmu z podmiotami zewnętrznymi. Ponadto, działalność handlowa Spółki jest również częściowo prowadzona za pośrednictwem nieruchomości obcych, na podstawie umów najmu/dzierżawy z podmiotami trzecimi. W związku z prowadzeniem przez Spółkę działalności handlowej, jak również planowanym rozszerzeniem zakresu działalności Spółki opartej o majątek nieruchomy, w ramach struktury wewnętrznej Spółki utworzono dwie jednostki organizacyjne: Dział Operacyjno-Handlowy oraz Dział Majątku Nieruchomego (dalej również łącznie: „ Działy ”).
2016
10
sty

Istota:
Czy transakcja podziału Spółki przez wydzielenie zakładu biogazownii i przesunięcie go do Nowej Spółki (spółka w 100% zależna od wspólnika Spółki), przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce zakładu produkcyjnego szkła ołowiowego, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (znak: IBPBI/2/423-743/11/AK ), w której stwierdzono: „ w przedmiotowej sprawie planowany jest podział Spółki przez wydzielenie, przy czym zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej, jak i majątek przenoszony na Spółkę nowo powstałą będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wobec powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym na skutek podziału Spółki przez wydzielenie po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ”. W oparciu o przedstawione powyżej argumenty Spółka wnosi o potwierdzenie, że w przypadku podziału Spółki przez wydzielenie zakład biogazownii i połączenie go z Nową Spółką przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce zakładu produkcji szkła ołowiowego nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2015
26
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.