Podział spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
wrz

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przedstawionym w opisie zdarzeniu przyszłym podział Spółki przez zawiązanie nowych spółek w trybie art. 529 ust. 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Na podkreślenie zasługuje fakt, że art. 1 ust. 3 u.p.c.c., definiując co uważa się za zmianę umowy spółki, nie obejmuje swoim zakresem podziału spółek. Dotyczy to zarówno podziału przez zawiązanie nowych spółek, jak również pozostałych dozwolonych Kodeksem spółek handlowych sposobów podziału. Odmienna regulacja, wskazująca, iż za zmianę umowy uważa się „ przekształcenie, podział lub łączenie spółek ” obowiązywała do końca 2008 r. W wyniku nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2009 r., usunięto z zakresu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podziały spółek. Tym samym wyłączono spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych podziały spółek jako czynności restrukturyzacyjne związane z przenoszeniem aktywów, co potwierdza uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W uzasadnieniu czytamy, że celem zmiany było „wyłączenie z opodatkowania czynności niepodlegających podatkowi w świetle przepisów dyrektywy, w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz czynności restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych; za działania restrukturyzacyjne dyrektywa uznaje łączenie spółek kapitałowych, podział spółek kapitałowych oraz wniesienie do spółki kapitałowej wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci oddziału innej spółki kapitałowej, a także czynności określane jako „ wymiana udziałów ” w spółkach kapitałowych.

2018
31
maj

Istota:

Skutki podatkowe podziału spółki z o.o. przez wydzielenie.

Fragment:

W wykonaniu wyżej opisanej strategii, przed ewentualnym Podziałem Spółki – w odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność przez Dział Operacyjny – zostanie zawarta ze Spółką Przejmującą umowa najmu/dzierżawy, z warunkiem zawieszającym ze skutkiem na dzień Podziału Spółki, majątku nieruchomego wykorzystywanego przez Dział Operacyjny. Tym samym, zapewniona zostałaby niezakłócona działalność Działu Operacyjnego, w szczególności zachowany w Spółce będzie tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność tego Działu. W miejsce obecnego podziału natury organizacyjnej i wewnętrznej, pojawi się podział na gruncie stosunków własnościowych – uzupełniony stosunkiem obligacyjnym. „ Uzupełnienie ” Podziału Spółki ww. umową najmu/dzierżawy nieruchomości spowoduje zachowanie ciągłości działania obu ZCP już w ramach niezależnych spółek. Takie stanowisko zgodne jest m.in z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2011 r., sygn. akt II FSK 502/10, czy wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 listopada 2011 r., w sprawie Schriever (C-444/10). Samodzielność gospodarcza obu ZCP polega też na przypisaniu każdej z nich autonomii decyzyjnej.

2018
31
maj

Istota:

Skutki podatkowe podziału spółki z o.o. przez wydzielenie.

Fragment:

W wykonaniu wyżej opisanej strategii, przed ewentualnym Podziałem Spółki – w odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność przez Dział Operacyjny – zostanie zawarta ze Spółką Przejmującą umowa najmu/dzierżawy, z warunkiem zawieszającym ze skutkiem na dzień Podziału Spółki, majątku nieruchomego wykorzystywanego przez Dział Operacyjny. Tym samym, zapewniona zostałaby niezakłócona działalność Działu Operacyjnego, w szczególności zachowany w Spółce będzie tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność tego Działu. W miejsce obecnego podziału natury organizacyjnej i wewnętrznej, pojawi się podział na gruncie stosunków własnościowych – uzupełniony stosunkiem obligacyjnym. „ Uzupełnienie ” Podziału Spółki ww. umową najmu/dzierżawy nieruchomości spowoduje zachowanie ciągłości działania obu ZCP już w ramach niezależnych spółek. Takie stanowisko zgodne jest m.in z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2011 r., sygn. akt II FSK 502/10, czy wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 listopada 2011 r., w sprawie Schriever (C-444/10). Samodzielność gospodarcza obu ZCP polega też na przypisaniu każdej z nich autonomii decyzyjnej.

2017
18
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie.

Fragment:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP „dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych; w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o PDOP do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

2017
10
maj

Istota:

Czy wydzielenie do Spółki Usługowej zespołu składników materialnych i niematerialnych związanego z działalnością usługową nie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych w świetle regulacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W rezultacie zniesione zostało opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych, co potwierdza uzasadnienie projektu ustawy (druk sejmowy nr 748), w którym podkreślono, iż „ Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje: (...) w zakresie spółek kapitałowych - zmiany dotyczące katalogu czynności uznawanych za zmianę umowy spółki kapitałowej dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w tym zniesienie opodatkowania podziału spółek, jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy ”. Wnioskodawca podkreśla, że neutralność podziału spółek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych jest również powszechnie akceptowana w doktrynie po 1 stycznia 2009 r., tj. po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy. Na wyeliminowanie opodatkowania podziału spółek zwracają uwagę przedstawiciele doktryny prawniczej, stwierdzając, iż w porównaniu z obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. brzmieniem art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie jest już zmianą umowy spółki podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podział spółek, nawet w przypadku, gdy jego wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego (tak: Z.

2017
3
lut

Istota:

Skutki podatkowe podziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie.

Fragment:

Podsumowując, jeśli Wnioskodawczyni, w wyniku podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie, obok udziałów w Spółce wydzielonej, nie zostanie wypłacona dopłata w gotówce – a z wniosku tak wynika – to w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni nie uzyska dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, skoro w wyniku podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie ze Spółki innej spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej spółką nowo zawiązaną) zarówno majątek wydzielony (ogół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością w zakresie zarządzania i obrotu nieruchomościami) przejęty przez Spółkę nowo zawiązaną jak i majątek pozostający w Spółce dzielonej (dotyczący działalności w zakresie handlu i produkcji oraz świadczenia usług związanych z handlem i produkcją wyrobów tekstylnych) będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to w związku z przeprowadzeniem podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie oraz objęciem przez Wnioskodawczynię udziałów w kapitale zakładowym Spółki nowo zawiązanej po stronie Wnioskodawczyni (udziałowca Spółki dzielonej będącego osobą fizyczną) nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
29
lis

Istota:

W zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy, jak i przenoszony do spółki nowo zawiązanej będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy PIT, a w konsekwencji czy w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie Departamentu Nieruchomości do spółki nowo zawiązanej po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód podlegający opodatkowaniu? Zdaniem Wnioskodawcy, majątek pozostający w Spółce, jak i majątek przenoszony do spółki nowo zawiązanej stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa (dalej również: „ ZCP ”) w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy PIT, a w konsekwencji podział Spółki nie będzie skutkował powstaniem dochodu po stronie Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PIT, w przypadku podziału spółek, jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów/akcji przydzielonych w spółce przejmującej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów/akcji w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38. Należy zatem uznać, że podział przez wydzielenie jest neutralny dla Wnioskodawcy, jeżeli zarówno majątek wydzielany jak i pozostający w spółce stanowią ZCP.

2016
29
lis

Istota:

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z czynnościami przedstawionymi w opisie zdarzenia przyszłego, tj. opisanym podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą, Spółka przejmująca nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Podział, jako odrębny rodzaj czynności prawnych, został w Kodeksie spółek handlowych wyraźnie opisany w przepisach Działu II „ Podział spółek ”, Tytułu IV „ Łączenie, podział i przekształcenie spółek ”, podczas gdy łączenie spółek zostało opisane w Dziale I tego tytułu, a przekształcenia spółek w Dziale III tegoż samego tytułu. Odrębne traktowanie czynności prawnej jaką jest podział spółki od czynności prawnych polegających na łączeniu i przekształceniu wyraźnie wskazuje, że intencją ustawodawcy było wyłączenie podziału z katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z czynnościami przedstawionymi w opisie zdarzenia przyszłego, tj. opisanym podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą, Spółka przejmująca nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretacje indywidualne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.

2016
3
sie

Istota:

Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie

Fragment:

Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku podział Spółki będzie dla Wnioskodawcy neutralny podatkowo, tj. czy podział Spółki nie będzie się wiązać dla Wnioskodawcy z powstaniem dochodu (przychodu) w wysokości nadwyżki nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów w Spółce (spółce dzielonej) w związku z faktem, iż zarówno majątek przejmowany na skutek podziału jak i pozostający w Spółce będą stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa... Zdaniem Wnioskodawcy, podział Spółki w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym będzie dla niego neutralny podatkowo - nie będzie prowadził do powstania po jego stronie przychodu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PIT. Zgodnie z powołanym przepisem - dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (...)

2016
31
lip

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem Spółki przez wydzielenie.

Fragment:

Biura 13 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem Spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 czerwca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem Spółki przez wydzielenie. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest podatnikiem podatku CIT, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka jest także zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest przede wszystkim produkcja artykułów z branży tworzyw sztucznych (dalej: „ Działalność Gospodarcza ”). Z uwagi na rosnący potencjał produkcyjny, organizacyjny, finansowy oraz promocyjny konkurencji działającej na rynku, Wnioskodawca prowadzi działalność marketingową mającą na celu zwiększenie rozpoznawalności charakteru prowadzonej Działalności Gospodarczej oraz swojej marki, dzięki czemu realizowana jest przyjęta przez Spółkę strategia identyfikacji nowych rynków zbytu oraz rozbudowy istniejących kanałów sprzedaży.