Podział spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej (tj. Wnioskodawcy), następujące w wyniku podziału Spółki 1 przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, stanowi zmianę umowy spółki w rozumieniu art. 1 ust. 3 w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej (tj. Wnioskodawcy) na skutek planowanego podziału przez wydzielenie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca powołał się na treść art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 1 ust. 3 oraz art. 4 pkt 9 ww. ustawy, wskazując że ustawa o podatku pod czynności cywilnoprawnych jako zmianę umowy spółki podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem wskazuje wyłącznie przekształcenie oraz łączenie spółek, natomiast nie wymienia podziału spółki. Na podstawie art. 528 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. W art. 529 § 1 KSH uregulowano następujące sposoby podziału spółek: przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie); przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek); przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki); przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Zdaniem Wnioskodawcy, z powyższego wynika, że pojęcie „ zmiana umowy spółki podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ” nie obejmuje m.in. podziału spółki przez wydzielenie, w wyniku którego do spółki przejmującej przenoszona jest część składników majątku spółki dzielonej, w związku z czym dochodzi do podwyższenia kapitału spółki przejmującej.

2018
24
paź

Istota:

1. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w świetle przepisów art. 93c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w wyniku Podziału Spółki Dzielonej, polegającego na przeniesieniu Części Wydzielanej na Spółkę Przejmującą, po Dniu Podziału, Spółka Dzielona będzie ponosiła odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe związane z Częścią Pozostającą, stanowiącą ZCP Spółki Dzielonej, za które odpowiedzialności nie będzie ponosić Spółka Przejmująca?
2. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w świetle przepisów art. 93c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w wyniku Podziału Spółki Dzielonej, polegającego na przeniesieniu Części Wydzielanej na Spółkę Przejmującą, po Dniu Podziału Spółka Przejmująca będzie ponosiła odpowiedzialność tylko za zobowiązania podatkowe związane z Częścią Wydzielaną (to jest związane ze składnikami majątku Spółki Dzielonej wchodzącymi w skład Części Wydzielanej stanowiącej ZCP Spółki Dzielonej), które powstały po Dniu Podziału, a za które to zobowiązania po Dniu Podziału odpowiedzialności nie będzie ponosić Spółka Dzielona?
3. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w świetle przepisów art. 93c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w wyniku Podziału Spółki Dzielonej, polegającego na przeniesieniu Części Wydzielanej na Spółkę Przejmującą, po Dniu Podziału Spółka Przejmująca nie będzie ponosiła odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe związane z Częścią Wydzielaną, stanowiącą ZCP Spółki Dzielonej, które powstały przed Dniem Podziału, za które odpowiedzialność będzie ponosić Spółka Dzielona

Fragment:

W konsekwencji, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w świetle przepisów art. 93c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w wyniku Podziału Spółki Dzielonej, polegającego na przeniesieniu Części Wydzielanej na Spółkę Przejmującą, po Dniu Podziału Spółka Przejmująca będzie ponosiła odpowiedzialność tylko za zobowiązania podatkowe związane z Częścią Wydzielaną powstałe po Dniu Podziału – za które to zobowiązania po Dniu Podziału odpowiedzialności nie będzie ponosić Spółka Dzielona. Ad. 3. Zdaniem Zainteresowanych, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w świetle przepisów art. 93c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w wyniku Podziału Spółki Dzielonej, polegającego na przeniesieniu Części Wydzielanej na Spółkę Przejmującą, po Dniu Podziału Spółka Przejmująca nie będzie ponosiła odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe związane z Częścią Wydzielaną, stanowiącą ZCP Spółki Dzielonej, które powstały przed Dniem Podziału, za które odpowiedzialność będzie ponosić Spółka Dzielona. Zdaniem Zainteresowanych, w zakresie niniejszego pytania odpowiednie zastosowanie znajdzie argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu stanowiska dotyczącego pytania oznaczonego we wniosku Nr 1, odnosząca się do tzw. zasady sukcesji uniwersalnej (...)

2018
12
wrz

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przedstawionym w opisie zdarzeniu przyszłym podział Spółki przez zawiązanie nowych spółek w trybie art. 529 ust. 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Na podkreślenie zasługuje fakt, że art. 1 ust. 3 u.p.c.c., definiując co uważa się za zmianę umowy spółki, nie obejmuje swoim zakresem podziału spółek. Dotyczy to zarówno podziału przez zawiązanie nowych spółek, jak również pozostałych dozwolonych Kodeksem spółek handlowych sposobów podziału. Odmienna regulacja, wskazująca, iż za zmianę umowy uważa się „ przekształcenie, podział lub łączenie spółek ” obowiązywała do końca 2008 r. W wyniku nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2009 r., usunięto z zakresu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podziały spółek. Tym samym wyłączono spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych podziały spółek jako czynności restrukturyzacyjne związane z przenoszeniem aktywów, co potwierdza uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W uzasadnieniu czytamy, że celem zmiany było „wyłączenie z opodatkowania czynności niepodlegających podatkowi w świetle przepisów dyrektywy, w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz czynności restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych; za działania restrukturyzacyjne dyrektywa uznaje łączenie spółek kapitałowych, podział spółek kapitałowych oraz wniesienie do spółki kapitałowej wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci oddziału innej spółki kapitałowej, a także czynności określane jako „ wymiana udziałów ” w spółkach kapitałowych.

2018
31
maj

Istota:

Skutki podatkowe podziału spółki z o.o. przez wydzielenie.

Fragment:

W wykonaniu wyżej opisanej strategii, przed ewentualnym Podziałem Spółki – w odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność przez Dział Operacyjny – zostanie zawarta ze Spółką Przejmującą umowa najmu/dzierżawy, z warunkiem zawieszającym ze skutkiem na dzień Podziału Spółki, majątku nieruchomego wykorzystywanego przez Dział Operacyjny. Tym samym, zapewniona zostałaby niezakłócona działalność Działu Operacyjnego, w szczególności zachowany w Spółce będzie tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność tego Działu. W miejsce obecnego podziału natury organizacyjnej i wewnętrznej, pojawi się podział na gruncie stosunków własnościowych – uzupełniony stosunkiem obligacyjnym. „ Uzupełnienie ” Podziału Spółki ww. umową najmu/dzierżawy nieruchomości spowoduje zachowanie ciągłości działania obu ZCP już w ramach niezależnych spółek. Takie stanowisko zgodne jest m.in z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2011 r., sygn. akt II FSK 502/10, czy wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 listopada 2011 r., w sprawie Schriever (C-444/10). Samodzielność gospodarcza obu ZCP polega też na przypisaniu każdej z nich autonomii decyzyjnej.

2018
31
maj

Istota:

Skutki podatkowe podziału spółki z o.o. przez wydzielenie.

Fragment:

W wykonaniu wyżej opisanej strategii, przed ewentualnym Podziałem Spółki – w odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność przez Dział Operacyjny – zostanie zawarta ze Spółką Przejmującą umowa najmu/dzierżawy, z warunkiem zawieszającym ze skutkiem na dzień Podziału Spółki, majątku nieruchomego wykorzystywanego przez Dział Operacyjny. Tym samym, zapewniona zostałaby niezakłócona działalność Działu Operacyjnego, w szczególności zachowany w Spółce będzie tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność tego Działu. W miejsce obecnego podziału natury organizacyjnej i wewnętrznej, pojawi się podział na gruncie stosunków własnościowych – uzupełniony stosunkiem obligacyjnym. „ Uzupełnienie ” Podziału Spółki ww. umową najmu/dzierżawy nieruchomości spowoduje zachowanie ciągłości działania obu ZCP już w ramach niezależnych spółek. Takie stanowisko zgodne jest m.in z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2011 r., sygn. akt II FSK 502/10, czy wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 listopada 2011 r., w sprawie Schriever (C-444/10). Samodzielność gospodarcza obu ZCP polega też na przypisaniu każdej z nich autonomii decyzyjnej.

2017
18
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie.

Fragment:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP „dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych; w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o PDOP do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

2017
10
maj

Istota:

Czy wydzielenie do Spółki Usługowej zespołu składników materialnych i niematerialnych związanego z działalnością usługową nie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych w świetle regulacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W rezultacie zniesione zostało opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych, co potwierdza uzasadnienie projektu ustawy (druk sejmowy nr 748), w którym podkreślono, iż „ Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje: (...) w zakresie spółek kapitałowych - zmiany dotyczące katalogu czynności uznawanych za zmianę umowy spółki kapitałowej dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w tym zniesienie opodatkowania podziału spółek, jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy ”. Wnioskodawca podkreśla, że neutralność podziału spółek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych jest również powszechnie akceptowana w doktrynie po 1 stycznia 2009 r., tj. po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy. Na wyeliminowanie opodatkowania podziału spółek zwracają uwagę przedstawiciele doktryny prawniczej, stwierdzając, iż w porównaniu z obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. brzmieniem art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie jest już zmianą umowy spółki podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podział spółek, nawet w przypadku, gdy jego wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego (tak: Z.

2017
3
lut

Istota:

Skutki podatkowe podziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie.

Fragment:

Podsumowując, jeśli Wnioskodawczyni, w wyniku podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie, obok udziałów w Spółce wydzielonej, nie zostanie wypłacona dopłata w gotówce – a z wniosku tak wynika – to w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni nie uzyska dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, skoro w wyniku podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie ze Spółki innej spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej spółką nowo zawiązaną) zarówno majątek wydzielony (ogół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością w zakresie zarządzania i obrotu nieruchomościami) przejęty przez Spółkę nowo zawiązaną jak i majątek pozostający w Spółce dzielonej (dotyczący działalności w zakresie handlu i produkcji oraz świadczenia usług związanych z handlem i produkcją wyrobów tekstylnych) będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to w związku z przeprowadzeniem podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie oraz objęciem przez Wnioskodawczynię udziałów w kapitale zakładowym Spółki nowo zawiązanej po stronie Wnioskodawczyni (udziałowca Spółki dzielonej będącego osobą fizyczną) nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
29
lis

Istota:

W zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zarówno majątek pozostający u Wnioskodawcy, jak i przenoszony do spółki nowo zawiązanej będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy PIT, a w konsekwencji czy w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie Departamentu Nieruchomości do spółki nowo zawiązanej po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód podlegający opodatkowaniu? Zdaniem Wnioskodawcy, majątek pozostający w Spółce, jak i majątek przenoszony do spółki nowo zawiązanej stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa (dalej również: „ ZCP ”) w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy PIT, a w konsekwencji podział Spółki nie będzie skutkował powstaniem dochodu po stronie Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PIT, w przypadku podziału spółek, jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów/akcji przydzielonych w spółce przejmującej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów/akcji w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38. Należy zatem uznać, że podział przez wydzielenie jest neutralny dla Wnioskodawcy, jeżeli zarówno majątek wydzielany jak i pozostający w spółce stanowią ZCP.

2016
29
lis

Istota:

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z czynnościami przedstawionymi w opisie zdarzenia przyszłego, tj. opisanym podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą, Spółka przejmująca nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Podział, jako odrębny rodzaj czynności prawnych, został w Kodeksie spółek handlowych wyraźnie opisany w przepisach Działu II „ Podział spółek ”, Tytułu IV „ Łączenie, podział i przekształcenie spółek ”, podczas gdy łączenie spółek zostało opisane w Dziale I tego tytułu, a przekształcenia spółek w Dziale III tegoż samego tytułu. Odrębne traktowanie czynności prawnej jaką jest podział spółki od czynności prawnych polegających na łączeniu i przekształceniu wyraźnie wskazuje, że intencją ustawodawcy było wyłączenie podziału z katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z czynnościami przedstawionymi w opisie zdarzenia przyszłego, tj. opisanym podziałem Spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku Spółki dzielonej na Spółkę przejmującą, Spółka przejmująca nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretacje indywidualne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny.