ITPB2/4511-588/15/IB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w opisanym stanie faktycznym otrzymywane od podmiotu trzeciego (Spółki z o.o.) kwoty stanowiące spłatę z tytułu podziału majątku związanego z ustaniem wspólności majątkowej powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym czy też są z tego opodatkowania wyłączone?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania środków pieniężnych tytułem podziału wspólnego majątku małżonków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymywania środków pieniężnych tytułem wspólnego majątku małżonków.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W następstwie podziału majątku wspólnego i ustania wspólności majątkowej w 2011 r. na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawczyni nabyła składniki majątkowe należące do majątku osobistego i firmowego (z działalności Wnioskodawczyni i Jej byłego męża). Ponieważ były mąż objął większość majątku zobowiązał się do dokonania dopłaty w kwocie łącznej 1.480.000 zł, którą to kwotę zobowiązał się wpłacać w ten sposób, że:

  • kwotę 40.000 zł wpłacono w całości do 30 maja 2011 r.;
  • kwotę 1.440.000 zł były mąż miał spłacać w miesięcznych ratach po 10.000 zł.

W związku z tym, że kwoty rat wpływały na konto Wnioskodawczyni w prawidłowej wysokości oraz w sposób regularny, Wnioskodawczyni nie weryfikowała kto był faktycznym zleceniodawcą przelewów uznając, że może przyjąć świadczenie z tytułu podziału majątku od innego podmiotu niż Jej były mąż. Z dniem 1 września 2014 r. były mąż przekształcił wcześniej prowadzoną firmę w Spółkę z o.o. Po pewnym czasie Wnioskodawczyni otrzymała PIT-8C za 2014 r. od Sp. z o.o., w której prezesem zarządu jest Jej były mąż. Spółka, która przez pewien okres dokonywała na Jej konto wpłat uznała, że powinna opodatkować otrzymaną kwotę podatkiem dochodowym. Ze Spółką nie łączą Wnioskodawczyni żadne umowy, na podstawie których Spółka musiałaby wypłacać Wnioskodawczyni jakiekolwiek wynagrodzenie. Wpłacane kwoty Wnioskodawczyni traktowała jako spłatę wynikającą z podziału majątku.

Po otrzymaniu PIT-8C Wnioskodawczyni zwróciła się z zapytaniem, dlaczego dokonywała wpłat na Jej konto w związku z prywatnym zobowiązaniem byłego męża. W odpowiedzi Spółka stwierdziła, że stała się właścicielem majątku stanowiącego przedmiot podziału w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności byłego męża w Spółkę z o.o. Konsekwencją przekształcenia było – zdaniem spółki – przejęcie zobowiązania spłaty ratalnej wynikające z podziału majątku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym otrzymywane od podmiotu trzeciego (Spółki z o.o.) kwoty stanowiące spłatę z tytułu podziału majątku związanego z ustaniem wspólności majątkowej powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym czy też są z tego opodatkowania wyłączone...

Zdaniem Wnioskodawczyni zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymane kwoty czy to od byłego męża czy od podmiotu trzeciego, o ile stanowiły spłatę z tytułu podziału majątku w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej, powinny być wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób. Ustawa w powyższym zakresie nie wprowadza ograniczenia podmiotowego w postaci spłaty ratalnej wyłącznie z rachunku bankowego byłego małżonka. Dodatkowo, zgodnie z art. 356 § 2 Kodeksu cywilnego jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez zgody dłużnika.

W związku z powyższym, zasadne było przyjmowanie przez Wnioskodawczynię kwot od Spółki, której prezesem jest były mąż Wnioskodawczyni. Dodatkowo, z pisma Spółki stanowiącego odpowiedź na pismo Wnioskodawczyni o cel wystawienia informacji PIT-8C wynika, że spółka ww. wpłat nie traktowała jako darowizny albo jakiegokolwiek wynagrodzenia, ale jako spełnienie zobowiązania do ratalnej spłaty z tytułu podziału majątku Jej i byłego męża.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawczyni, Spółka nieprawidłowo wystawiła PIT-8C, wskazując przychód do opodatkowania. Pomimo, że otrzymywane kwoty pochodziły z konta spółki, w rzeczywistości stanowiły osobiste rozliczenie zobowiązań Jej byłego męża – spłatę z tytułu podziału wspólnego majątku w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej.

W związku z tym, uzyskane od spółki przychody korzystają z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 583).

Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, iż niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa). Ponadto żaden z małżonków w czasie jej trwania nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego.

Opisany ustrój majątkowy trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji, chyba, że w czasie trwania związku małżeńskiego:

  1. małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową,
  2. z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków sąd orzekł zniesienie współwłasności,
  3. wspólność ustała z mocy prawa na skutek całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub też ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Artykuł 43 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi przy tym, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Ustanie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału tego majątku.

Zgodnie z art. 1037 ustawy Kodeks cywilny w związku z art. 46 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w następstwie podziału majątku wspólnego i ustania wspólności majątkowej w 2011 r. na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawczyni nabyła składniki majątkowe należące do majątku osobistego i firmowego (z działalności Wnioskodawczyni i Jej byłego męża). Ponieważ były mąż objął większość majątku zobowiązał się do dokonania dopłaty w kwocie łącznej 1.480.000 zł, którą to kwotę zobowiązał się wpłacać w ten sposób, że:

  • kwotę 40.000 zł wpłacono w całości do 30 maja 2011 r.;
  • kwotę 1.440.000 zł były mąż miał spłacać w miesięcznych ratach po 10.000 zł.

Kwoty rat wpływały na konto Wnioskodawczyni w prawidłowej wysokości oraz w sposób regularny. Wnioskodawczyni nie weryfikowała więc kto był faktycznym zleceniodawcą przelewów uznając, że może przyjąć świadczenie z tytułu podziału majątku od innego podmiotu niż Jej były mąż - przez pewien okres na Jej konto wpłat dokonywała Spółka (powstała w wyniku przekształcenia firmy wcześniej prowadzonej przez męża), w której prezesem zarządu jest Jej były mąż. Jednocześnie, jak wskazano, ze Spółką nie łączą Wnioskodawczyni żadne umowy, na podstawie których Spółka musiałaby wypłacać Wnioskodawczyni jakiekolwiek wynagrodzenie.

Na podstawie art. 356 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika zatem, iż wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej.

Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że otrzymana przez Wnioskodawczynię należność tytułem spłaty wynikająca z podziału majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Fakt, iż roszczenie Wnioskodawczyni z tego tytułu zostało zaspokojone przez inny podmiot – Spółkę z o.o. pozostaje natomiast bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.