ITPB2/415-692/14/MM | Interpretacja indywidualna

Jaką datę należy uznać za datę nabycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego nr... oraz lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego o nr .... i czy w związku z umową sprzedaży tych nieruchomości jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego?
ITPB2/415-692/14/MMinterpretacja indywidualna
 1. odpłatne zbycie
 2. podział majątku
 3. sprzedaż
 4. sprzedaż lokalu
 5. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 września 2014 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 1 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego i lokalu niemieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem, z dnia 29 września 2014 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 1 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego i lokalu niemieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 12 lutego 2008 r. Wnioskodawca wraz z żoną zakupili aktem notarialnym odrębną własność lokalu mieszkalnego nr ...., o powierzchni 42,3 m. kw. oraz lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr ... o powierzchni 3,9 m. kw. Lokale te małżonkowie nabyli do majątku objętego wspólnością majątkową.

Dnia 23 marca 2009 r. małżeństwo Wnioskodawcy zostało rozwiązane przez rozwód prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego.

W dniu 23 grudnia 2009 r. Wnioskodawca i jego była żona dokonali – aktem notarialnym - podziału majątku wspólnego po rozwodzie bez obowiązku spłat i dopłat w ten sposób, że:

 1. była żona Wnioskodawcy otrzymała:

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr ..., o powierzchni 46,5 m. kw. wraz z wkładem budowlanym,
 • własność niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 409/19 obszaru 0,0788 ha, objętej księgą wieczystą KW nr ... prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ....

 1. Wnioskodawca natomiast otrzymał:

 • własność lokalu mieszkalnego nr.... stanowiącego odrębną nieruchomość objętą księgą wieczystą .....prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ... wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 273/100.000, objętej księgą wieczystą .....tego Sądu.
 • własność lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr .....stanowiącego odrębną nieruchomość objętą księgą wieczystą ..... prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ... wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 25/100.000 objętej księgą wieczystą .......... tego Sądu,
 • własność niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 409/20 obszaru 0,0714 ha objętą księgą wieczystą Kw nr..... prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ....

W ten sposób każdy z małżonków określił wartość swoich praw nabytych na 130.000 zł.

Dodatkowo Wnioskodawca przejął w Banku całość pozostałych zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zabezpieczającej hipotekę na lokal mieszkalny nr..... objęty księgą wieczystą ......

Dnia 10 maja 2014 r. Wnioskodawca sprzedał lokal mieszkalny nr...., a w dniu 12 maja 2014 r. lokal niemieszkalny – pomieszczenie nr ....

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką datę należy uznać za datę nabycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego ... oraz lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego o nr... i czy w związku z umową sprzedaży tych nieruchomości jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, za moment nabycia nieruchomości nr ... i ..., które otrzymał na wyłączną własność w wyniku podziału majątku wspólnego należy uznać datę ich zakupu w czasie trwania związku małżeńskiego, bowiem podział majątku jest ekwiwalentny i nastąpił bez spłat i dopłat oraz wartość otrzymanej rzeczy w wyniku podziału majątku mieści się w udziale jaki mu przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim. W związku z tym sprzedaż nieruchomości nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego, gdyż od końca roku nabycia nieruchomości upłynęło 5 lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) powołanej ustawy, źródłami przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w dniu 12 lutego 2008 r. Wnioskodawca wraz z żoną zakupili aktem notarialnym odrębną własność lokalu mieszkalnego nr...., o powierzchni 42,3 m. kw. oraz lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr .... o powierzchni 3,9 m. kw. Lokale te małżonkowie nabyli do majątku objętego wspólnością majątkową.

Dnia 23 marca 2009 r. małżeństwo Wnioskodawcy zostało rozwiązane przez rozwód prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego.

W dniu 23 grudnia 2009 r. Wnioskodawca i jego była żona dokonali – aktem notarialnym - podziału majątku wspólnego po rozwodzie bez obowiązku spłat i dopłat w ten sposób, że:

 1. była żona Wnioskodawcy otrzymała:

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr..., o powierzchni 46,5 m. kw. wraz z wkładem budowlanym,
 • własność niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 409/19 obszaru 0,0788 ha, objętej księgą wieczystą KW nr...... prowadzoną przez Sąd Rejonowy w .....

 1. Wnioskodawca natomiast otrzymał:

 • własność lokalu mieszkalnego nr ... stanowiącego odrębną nieruchomość objętą księgą wieczystą .....prowadzoną przez Sąd Rejonowy w .... wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 273/100.000, objętej księgą wieczystą ........ tego Sądu.
 • własność lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 4 Bb stanowiącego odrębną nieruchomość objętą księgą wieczystą ......prowadzoną przez Sąd Rejonowy w .... wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 25/100.000 objętej księgą wieczystą ..... tego Sądu,
 • własność niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 409/20 obszaru 0,0714 ha objętą księgą wieczystą Kw nr .... prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ......e.

W ten sposób każdy z małżonków określił wartość swoich praw nabytych na 130.000 zł.

Dodatkowo Wnioskodawca przejął w Banku całość pozostałych zobowiązań wynikających z umowy kredytowej zabezpieczającej hipotekę na lokal mieszkalny nr ... objęty księgą wieczystą ...........

Dnia 10 maja 2014 r. Wnioskodawca sprzedał lokal mieszkalny nr ...., a w dniu 12 maja 2014 r. lokal niemieszkalny – pomieszczenie nr ....

Dla rozstrzygnięcia, czy ww. sprzedaż stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotna jest zatem data nabycia tych lokali.

W tym miejscu należy podkreślić, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 788). Zgodnie z art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Ponadto, ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością - art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Stosownie zaś do art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek. Opisany ustrój majątkowy trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji, chyba że w czasie trwania związku małżeńskiego: małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową, z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków sąd orzekł zniesienie wspólności lub wspólność ustała z mocy prawa na skutek całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, ogłoszenia upadłości przez jednego z nich.

Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego za datę nabycia nieruchomości lub prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego), ale tylko wówczas jeżeli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że za datę nabycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego i lokalu niemieszkalnego będących przedmiotem sprzedaży dokonanej 10 maja 2014 r. i 12 maja 2014 r. należy uznać rok 2008, albowiem – jak wskazał w treści wniosku – każdy z małżonków nabył składniki majątku o równej wartości – po 130.000 zł, a dodatkowo Wnioskodawca przejął w Banku całość pozostałych zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. Wobec powyższego uznać należy, że wartość otrzymanych w wyniku podziału majątku wspólnego nieruchomości mieści się w udziale jaki przysługiwał Wnioskodawcy w majątku dorobkowym małżeńskim Zatem, w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków - po stronie Wnioskodawcy nie nastąpił przyrost majątku.

W konsekwencji uznać należy, że sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego i lokalu niemieszkalnego dokonana została po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie i nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od ww. sprzedaży.

Reasumując, z uwagi, że sprzedaż lokalu mieszkalnego i lokalu niemieszkalnego została dokonana po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego – w przedstawionym stanie faktycznym - na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego oraz lokalu niemieszkalnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.