ITPB2/415-690/14/MM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
ITPB2/415-690/14/MMinterpretacja indywidualna
 1. podział majątku
 2. rozwód
 3. spłata
 4. wspólność majątkowa
 5. współwłasność
 6. zbycie nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 16 września 2013 r. Wnioskodawczyni i jej małżonek uzyskali rozwód. Przez 34 lata trwania małżeństwa łączyła ich wspólność majątkowa małżeńska, a w skład zgromadzonego majątku, objętego ustawowym ustrojem wspólności majątkowej wchodziły:

 • lokal mieszkalny o wartości 400.000 zł,
 • dwie działki rolne, tj. nr 1505/48 o powierzchni 0,0882 ha oraz nr 1505/49 o pow. 0,0885 ha, o łącznej wartości 100.000 zł,
 • samochód osobowy marki VOLVO S60 o wartości 12.000 zł,
 • samochód osobowy marki MAZDA 6 o wartości 45.000 zł,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach prowadzonych na nazwisko Wnioskodawczyni o wartości 40.000 zł,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku byłego męża Wnioskodawczyni w wysokości 165.000 zł,
 • środki pieniężne w postaci zasobów gotówkowych w walutach obcych o łącznej wartości 718.000 zł.

Razem łączna wartość majątku wyniosła 1.480.000 zł, a zgodnie z równymi udziałami w majątku wspólnym każdemu z małżonków przypadała wartość 740.000 zł.

Po rozwodzie, w październiku 2013 r. Wnioskodawczyni ze swoim byłym mężem ustaliła, że ona zatrzyma mieszkanie, dwie działki oraz środki na swoim koncie w kwocie 40.000 zł. Były mąż zatrzyma natomiast obydwa samochody i środki na swoim koncie w wysokości 165.000 zł. W związku z tym Wnioskodawczyni i jej były mąż podzielili pozostałe zasoby gotówkowe w walutach obcych w ten sposób, że własność tych środków w części stanowiącej równowartość 200.000 zł zatrzyma Wnioskodawczyni, natomiast jej były mąż zatrzyma część stanowiącą równowartość 518.000 zł. Każdemu z byłych małżonków przypadł zatem majątek w równym udziale w wysokości 740.000 zł.

W kwietniu 2014 r. – przed podpisaniem aktu notarialnego – były mąż Wnioskodawczyni zmienił zdanie i zdecydował, że on chce otrzymać w podziale wspólnego majątku jedną działkę. W związku z tym przejęcie przez byłego męża działki zmieniło dokonany wcześniej między byłymi małżonkami podział środków finansowych i były mąż z wcześniej przejętych 518.000 zł był zobowiązany zwrócić Wnioskodawczyni kwotę 50.000 zł.

W dniu 11 kwietnia 2014 r. został sporządzony akt notarialny, z którego wynika, że Wnioskodawczyni (była żona) otrzymuje:

 • lokal mieszkalny wraz z udziałem w części nieruchomości wspólnej (części wspólne budynku i udział w prawie własności gruntu), nabyty 8 kwietnia 1999 r. o wartości 400.000 zł,
 • działkę rolną o nr 1505/48 o pow. 0,0882 ha, nabytą 5 kwietnia 2007 r. (w akcie notarialnym nie wskazano jej wartości); w akcie, w oświadczeniu małżonków dotyczącym nabytego majątku podane są numery i powierzchnie obu działek oraz łączna ich wartość w wys. 100.000 zł i umownie przyjęto, że każda z tych działek ma wartość 50.000 zł,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym na nazwisko Wnioskodawczyni – akt notarialny nie podaje wartości zgromadzonych środków.

Natomiast na mocy ww. aktu notarialnego były mąż Wnioskodawczyni otrzymał:

 • działkę rolną o nr 1505/49 o pow. 0,0885 ha (położoną w tej samej miejscowości, co działka którą uzyskała Wnioskodawczyni), nabytą 5 kwietnia 2007 r. – w akcie notarialnym nie wskazano jej wartości,
 • samochód osobowy marki VOLVO S60 o wartości 12.000 zł,
 • samochód osobowy marki MAZDA 6 o wartości 45.000 zł,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych prowadzonych na nazwisko byłego męża – akt nie podaje wartości zgromadzonych środków.

Pod powyższym podziałem widnieje oświadczenie, że podział majątku wspólnego został dokonany ze spłatą na rzecz Wnioskodawczyni przez jej byłego męża w wysokości 50.000 zł, tytułem wyrównania jej udziału w majątku wspólnym.

Z uwagi na to, że sporządzony akt notarialny dotyczył nieruchomości, ruchomości oraz uwzględniał tylko spłatę byłego męża dokonaną na rzecz Wnioskodawczyni, a nie precyzował z czego ta spłata wynikała, w dniu 6 maja 2014 r. sporządzony został drugi akt notarialny „zmiana-uzupełnienie umowy o podział majątku wspólnego”, w którym zostało to doprecyzowane. W akcie uzupełniającym wymienione zostały składniki wspólnego majątku w postaci środków finansowych, a więc wysokość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych każdego z byłych małżonków, wartość zasobów gotówkowych w walutach obcych oraz dokonany po rozwodzie ich podział w październiku 2013 r. W wyniku notarialnego podziału majątku wspólnego (akt pierwotny oraz uzupełniający), po uwzględnieniu spłaty od męża – „w celu wyrównania wspólnych udziałów w majątku wspólnym” – każdy z byłych małżonków objął majątek o tej samej wartości w wysokości 740.000 zł.

Wnioskodawczyni otrzymała bowiem mieszkanie o wartości 400.000 zł, działkę o wartości 50.000 zł, środki zgromadzone na koncie w wysokości 40.000 zł, gotówkę w walucie obcej o równowartości 200.000 zł oraz dopłatę od byłego męża w kwocie 50.000 zł – razem 740.000 zł.

Były mąż Wnioskodawczyni otrzymał: działkę o wartości 50.000 zł, samochód VOLVO o wartości 12.000 zł, samochód MAZDA o wartości 45.000 zł, środki zgromadzone na koncie w wysokości 165.000 zł, gotówkę w walucie obcej o równowartości 518.000 zł pomniejszoną o spłatę dla Wnioskodawczyni w kwocie 50.000 zł. Razem otrzymał składniki majątku o wartości 740.000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy za datę nabycia przez Wnioskodawczynię mieszkania należy uznać 1999 r., kiedy to faktycznie zostało zakupione razem z jej ówczesnym mężem, czy 2014 r., kiedy to został dokonany podział majątku wspólnego i co za tym idzie, czy istnieje konieczność zapłaty przez Wnioskodawczynię podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania, którą planuje dokonać w najbliższym czasie...
 2. Czy za datę nabycia przez Wnioskodawczynię działki należy uznać 2007 r., kiedy to faktycznie została zakupiona z jej ówczesnym mężem, czy może 2014 r., kiedy to został dokonany podział majątku wspólnego i co za tym idzie, czy istnieje konieczność zapłaty przez Wnioskodawczynię podatku dochodowego od sprzedaży działki, którą planuje dokonać w najbliższym czasie...

Zdaniem Wnioskodawczyni – odnośnie pytania pierwszego – za datę nabycia przez Nią mieszkania należy uznać 1999 r. W Jej ocenie nie będzie zobowiązana do zapłacenia podatku od sprzedaży mieszkania ponieważ majątek został podzielony po równo w przeliczeniu na równe wartości i w wyniku podziału tego majątku wartość otrzymanego mieszkania mieści się w udziale, jaki jej przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim.

Natomiast odnosząc się do pytania drugiego Wnioskodawczyni uważa, że za datę nabycia przez nią działki należy uznać 2007 r., a zatem nie będzie zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od jej sprzedaży ponieważ majątek został podzielony po równo w przeliczeniu na równe wartości i w wyniku podziału tego majątku wartość otrzymanej działki mieści się w udziale, jaki jej przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) powołanej ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, w dniu 16 września 2013 r. Wnioskodawczyni i jej małżonek uzyskali rozwód. Przez 34 lata trwania małżeństwa łączyła ich wspólność majątkowa małżeńska, a w skład zgromadzonego majątku, objętego ustawowym ustrojem wspólności majątkowej wchodziły: lokal mieszkalny o wartości 400.000 zł, dwie działki rolne o łącznej wartości 100.000 zł, samochód osobowy marki VOLVO S60 o wartości 12.000 zł, samochód osobowy marki MAZDA 6 o wartości 45.000 zł, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach prowadzonych na nazwisko Wnioskodawczyni w wysokości 40.000 zł, środki pieniężne zgromadzone na rachunku byłego męża Wnioskodawczyni w wysokości 165.000 zł, środki pieniężne w postaci zasobów gotówkowych w walutach obcych o łącznej wartości 718.000 zł.

Razem łączna wartość majątku wyniosła 1.480.000 zł, a zgodnie z równymi udziałami w majątku wspólnym każdemu z małżonków przypadała wartość 740.000 zł.

W październiku 2013 r. Wnioskodawczyni ze swoim byłym mężem ustaliła, że zatrzyma mieszkanie, dwie działki oraz środki zgromadzone na swoim koncie. Natomiast były mąż zatrzyma samochody i środki na swoim koncie w wysokości 165.000 zł. Pozostałe zasoby gotówkowe w walutach obcych podzielone zostały w ten w ten sposób, że równowartość 200.000 zł zatrzymała Wnioskodawczyni, natomiast jej były mąż zatrzymał równowartość 518.000 zł. Każdemu z byłych małżonków przypadł zatem majątek w równym udziale w wysokości 740.000 zł.

W kwietniu 2014 r. – przed podpisaniem aktu notarialnego – były mąż Wnioskodawczyni zdecydował, że chce otrzymać w podziale wspólnego majątku jedną działkę. W związku z tym przejęcie przez byłego męża działki zmieniło dokonany wcześniej miedzy byłymi małżonkami podział środków finansowych i były mąż z wcześniej przejętych 518.000 zł był zobowiązany zwrócić Wnioskodawczyni kwotę 50.000 zł.

Ostatecznie, na podstawie umowy z dnia 11 kwietnia 2014 r., sporządzonej w formie aktu notarialnego, uzupełnionej sporządzonym w dniu 6 maja 2014 r. drugim aktem notarialnym „zmianą-uzupełnieniem umowy o podział majątku wspólnego”, Wnioskodawczyni otrzymała mieszkanie o wartości 400.000 zł, działkę o wartości 50.000 zł, środki zgromadzone na koncie w wysokości 40.000 zł, gotówkę w walucie obcej o równowartości 200.000 zł oraz dopłatę od byłego męża w kwocie 50.000 zł – razem 740.000 zł. Były mąż Wnioskodawczyni otrzymał natomiast działkę o wartości 50.000 zł, samochód VOLVO o wartości 12.000 zł, samochód MAZDA o wartości 45.000 zł, środki zgromadzone na koncie w wysokości 165.000 zł, gotówkę w walucie obcej o równowartości 518.000 zł pomniejszoną o spłatę dla Wnioskodawczyni w kwocie 50.000 zł. Razem otrzymał składniki majątku o wartości 740.000 zł.

Obecnie Wnioskodawczyni zamierza dokonać sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz działki.

W niniejszej sprawie należy zatem rozważyć, czy ewentualna sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz działki będzie stanowiła źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla ustalenia jednak czy z tytułu sprzedaży wskazanych składników majątkowych powstanie przychód z tego źródła, istotna jest data ich nabycia.

Wobec powyższego wyjaśnić należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy (art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), na skutek orzeczenia sądu (art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez sąd bądź w przypadku ustania małżeństwa między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Natomiast w myśl art. 501 zdanie pierwsze ww. Kodeksu – w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

Zniesienie wspólności ustawowej kreuje więc prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku.

Zgodnie natomiast z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku.

Wyjaśnić również należy, że zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku czy też zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy.

Mając jednak na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli:

  -
 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Zatem, za datę nabycia składników majątkowych, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanych przez daną osobę składników w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast wartość otrzymanych składników majątkowych przez małżonka przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę ich nabycia w tej części, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału takiego majątku.

Nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest bowiem każde kolejne uzyskanie prawa własności (współwłasności), skutkujące wzrostem aktywów w majątku danego podmiotu.

Wobec powyższych argumentów, z uwagi na przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy że skoro jak wskazano we wniosku na skutek dokonanego podziału majątku wspólnego między Wnioskodawczynią a Jej byłym mężem Wnioskodawczyni otrzymała składniki majątkowe o wartości, która nie przekraczała wartości Jej udziału w majątku wspólnym, to w rozpatrywanej sprawie nie może być mowy o nabyciu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym planowana sprzedaż lokalu mieszkalnego nabytego w 1999 r. oraz działki nabytej w 2007 r. nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu. Dojdzie do niej bowiem po upływie 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu uzyskanego przychodu (dochodu).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.