IPTPB2/4511-71/15-4/MP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków
IPTPB2/4511-71/15-4/MPinterpretacja indywidualna
 1. majątek wspólny małżonków
 2. nieruchomości
 3. podział majątku
 4. rozdzielność majątkowa
 5. wspólność majątkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 26 marca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-71/15-2/MP, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 26 marca 2015 r. (data doręczenia 27 marca 2015 r.), natomiast w dniu 1 kwietnia 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie (data nadania 30 marca 2015 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 19 czerwca 2007 r. Wnioskodawczyni będąc z ówczesnym mężem we współwłasności majątkowej, zakupiła działkę budowlaną na kredyt udzielony we frankach szwajcarskich (ok. 100 000 zł). W dniu 20 grudnia 2009 r. podczas toczącej się sprawy rozwodowej małżonkowie podpisali rozdzielność majątkową i podzielili majątek wspólny bez uwzględnienia działki – nadal pozostawała wspólną własnością. W dniu 24 stycznia 2012 r. orzeczono rozwód.

W dniu 22 grudnia 2014 r. byli małżonkowie podpisali w banku umowę o zwolnieniu z długu. Były mąż Wnioskodawczyni przejął na siebie dalsze spłacanie kredytu oraz po podpisaniu aktu notarialnego (do dnia sporządzenia wniosku jeszcze nie został sporządzony), zostanie przejęta przez niego na własność działka. W związku z rozliczeniem kredytu hipotecznego Wnioskodawczyni w dniu 5 grudnia 2014 r., otrzymała przelewem od byłego męża za pośrednictwem banku kwotę 10 000 zł. Jest to jedyna kwota jaką otrzymała w związku z tym faktem.

W piśmie z dnia 30 marca 2015 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawczyni dodatkowo wskazała, że w dniu 10 grudnia 2009 r. podczas toczącej się sprawy rozwodowej małżonkowie podpisali umowę majątkową małżeńską Rep. A nr x/2009 - ustanawiającą rozdzielność majątkową. Podpisana została także umowa o podział majątku wspólnego stron – Rep. A nr y/2009, wyczerpująca wszelkie roszczenia każdej ze stron w zakresie majątku wspólnego, objętego wymienioną umową, tj. ruchomości, nakład i gotówka. Umowa nie obejmowała w swym przedmiocie nieruchomości - działka zakupiona na kredyt pozostała majątkiem wspólnym.

W dniu 22 grudnia 2014 r. podpisana została umowa o zwolnieniu z długu (z umowy nr xx/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem CHF wraz z aneksem do ww. umowy kredytowej). Zgodnie z ww. umową, Wnioskodawczyni została zwolniona z długu wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny i były mąż został jedynym kredytobiorcą. Tym samym, przejął na siebie dalsze spłacanie kredytu - spłatę własnym kosztem całości zadłużenia wynikającego z zaciągniętego wspólnie kredytu hipotecznego w ramach podziału majątku dorobkowego małżonków, z zamiarem przejęcia całej działki, po podpisaniu aktu notarialnego. Akt notarialny, w którym Wnioskodawczyni przeniesie na byłego męża przysługujący Jej udział 1/2 w prawie własności nieruchomości jeszcze nie został podpisany, ale przekazanie tego udziału będzie nieodpłatne, tzn. Wnioskodawczyni nie otrzyma już z tego tytułu żadnych pieniędzy, bo wszystkie Jej roszczenia wyczerpują się w kwocie 10 000 zł, które Wnioskodawczyni otrzymała w formie przelewu od byłego męża za pośrednictwem banku, w związku z rozliczeniem kredytu hipotecznego w dniu 5 grudnia 2014 r. (tytuł operacji – rozliczenie kredytu hipotecznego nr xxx, tytułem zwolnienia z długu Wnioskodawczyni), a tym samym w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Kwota ta, wyczerpuje wszystkie roszczenia Wnioskodawczyni z tytułu podziału majątku wspólnego. Wnioskodawczyni nadmienia, że kwota 10 000 zł nie przekracza wartości Jej udziału w nieruchomości, czyli nie przekracza 1/2 wartości tej nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy środki pieniężne uzyskane wskutek podziału majątku wspólnego w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej mieszczą się w granicach dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-d) i podlegają podatkowi w trybie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym z uwagi na treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy zwolnienie z długu Wnioskodawczyni przez bank i przejęcie całości zadłużenia przez byłego męża stanowi dla Wnioskodawczyni przychód i podlega opodatkowaniu...
 4. Jeżeli tak, to czy fakt, że działka została zakupiona ponad 5 lat temu - biorąc pod uwagę datę 19 czerwca 2007 r., tj. zakup działki i datę 22 grudnia 2014 r., tj. zwolnienia z długu –wywoła skutek określony art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z dnia 2012 r., Nr 361 z późn. zm.), w postaci zwolnienia od podatku...

Zdaniem Wnioskodawczyni, (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), podział majątku po ustaniu małżeństwa nie mieści się w granicach „odpłatnego zbycia” w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., Nr 361, z późn. zm), a zatem podatek dochodowy się nie należy.

Kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Na podstawie art. 31 § 1 tej ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Z chwilą ustania wspólności ustawowej małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek (art. 501 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Następnie małżonkowie mogą zdecydować o sposobie podziału majątku wspólnego. Wnioskodawczyni uważa, że rozliczenia kredytu hipotecznego w formie przelewu otrzymanego za pośrednictwem banku, jako rozliczenie w ramach podziału majątku dochodowego małżonków będą podlegały art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy ma zastosowanie do opodatkowania, a dokładnie braku opodatkowania nabycia majątku otrzymanego w wyniku podziału wspólnego majątku małżonków. Tak więc, przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymanych przez jednego z nich z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega jednak opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Działka została zakupiona ponad 5 lat temu – biorąc pod uwagę datę 19 czerwca 2007 r., tj. zakup działki i datę 22 grudnia 2014 r., tj. zwolnienie z długu. Wnioskodawczyni uważa, że przejęcie opłacania kredytu, a w ślad za tym praw do działki przez byłego męża, nie podlega opodatkowaniu z uwagi na przekroczenie 5 letniego terminu wynikającego z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) stanowi, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym. Zatem, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw majątkowych następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Natomiast, kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm.). Na podstawie art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Opisany ustrój majątkowy trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji, chyba, że w czasie trwania związku małżeńskiego: 1) małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową (np. ustanawiającą ustrój rozdzielności majątkowej), 2) z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków sąd orzekł zniesienie współwłasności, 3) wspólność ustała z mocy prawa na skutek całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub też ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Stosownie do treści art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjmuje się, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Ustanie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału tego majątku, choć, jak wynika z dyspozycji przepisu art. 211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), podział ten nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 – 15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 19 czerwca 2007 r. Wnioskodawczyni będąc z mężem we współwłasności majątkowej, zakupiła działkę budowlaną, na kredyt udzielony we frankach szwajcarskich (ok. 100 000 zł).

W dniu 10 grudnia 2009 r. podczas toczącej się sprawy rozwodowej małżonkowie podpisali w formie aktu notarialnego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową. Podpisana została także umowa o podział majątku wspólnego małżonków wyczerpująca roszczenia każdej ze stron w zakresie majątku wspólnego, objętego wymienioną umową (tj. ruchomości, nakład i gotówka). Jednakże, umowa ta nie obejmowała w swym przedmiocie nieruchomości, tj. działki zakupionej w 2007 r. na kredyt, która to działka nadal pozostała majątkiem wspólnym. W dniu 24 stycznia 2012 r. orzeczono rozwód. W dniu 22 grudnia 2014 r. byli małżonkowie podpisali w banku umowę o zwolnienie z długu, tj. z umowy z dnia 11 czerwca 2007 r. o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem CHF. Zgodnie z ww. umową, Wnioskodawczyni została zwolniona z długu wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny, a były mąż został jedynym kredytobiorcą i przejął na siebie dalszą spłatę całości zadłużenia wynikającego z zaciągniętego wspólnie kredytu hipotecznego, z zamiarem przejęcia całej działki, po podpisaniu aktu notarialnego.

W ramach podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej małżonków oraz w związku z rozliczeniem kredytu hipotecznego, Wnioskodawczyni w dniu 5 grudnia 2014 r. otrzymała przelewem od byłego męża kwotę 10 000 zł.

Akt notarialny, w którym Wnioskodawczyni przeniesie na byłego męża przysługujący Jej udział 1/2 w prawie własności nieruchomości (działki), do dnia sporządzenia wniosku jeszcze nie został podpisany. Natomiast Wnioskodawczyni przekazując ten swój udział, nie otrzyma już z tego tytułu dodatkowych pieniędzy, ponieważ wszystkie Jej roszczenia wyczerpują się w kwocie 10 000,00 zł, które otrzymała od byłego męża w dniu 5 grudnia 2014 r., w związku z rozliczeniem kredytu hipotecznego (tytułem zwolnienia z długu Wnioskodawczyni). Wnioskodawczyni podaje, że kwota 10 000 zł nie przekracza wartości Jej udziału w nieruchomości, czyli nie przekracza 1/2 wartości nieruchomości.

Z literalnego brzmienia powołanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wyłączeniu spod działania przepisów tej ustawy podlegają przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej, jak również przychody z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez małżonków z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku małżeńskiego została zwolniona przez bank ze spłaty zaciągniętego wraz z mężem na zakup działki budowlanej kredytu hipotecznego. Mąż natomiast, otrzyma na wyłączną własność nieruchomość/działkę budowlaną obciążoną kredytem, który będzie spłacał samodzielnie. W ramach podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej małżonków oraz w związku z rozliczeniem kredytu hipotecznego, Wnioskodawczyni w dniu 5 grudnia 2014 r. otrzymała przelewem od byłego męża kwotę 10 000 zł.

W świetle powyższego kwota uzyskana przez Wnioskodawczynię w grudniu 2014 r., od byłego męża w związku z podziałem majątku wspólnego małżonków, jak również zwolnienie Wnioskodawczyni z obowiązku spłaty kredytu hipotecznego (zwolnienie z długu przez bank), związane z podziałem majątku wspólnego, nie podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, czyli nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma zastosowania w sytuacji podziału majątku wspólnego małżonków i w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nie wywołuje wobec Wnioskodawczyni skutków prawnych. Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się bowiem, do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków.

W związku z powyższym, otrzymana przez Wnioskodawczynię od byłego męża kwota z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków, nie stanowi przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Dołączone do wniosku dokumenty nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji, gdyż tutejszy organ w toku wydawania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego nie ma stosownego umocowania w przepisach prawa, umożliwiającego weryfikację przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli więc przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.