IPTPB2/415-459/14-6/KSM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym, pismem z dnia 14 października 2014 r., Nr IPTPB2/415-459/14-2/KSM, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano dnia 14 października 2014 r. (data doręczenia 22 października 2014 r.), natomiast w dniu 30 października 2014 r. wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku (data nadania 27 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 1995 r. Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem mieszkanie spółdzielcze własnościowe, a w latach 2000-2002 cztery działki rolno–budowlane. W 2008 r. prawomocnym wyrokiem został orzeczony rozwód.

Mieszkanie będące współwłasnością małżeńską, zostało nabyte w części ze środków pochodzących ze sprzedaży dwóch mieszkań nabytych przed zawarciem związku małżeńskiego i stanowiących odrębną własność Wnioskodawczyni i Jej byłego męża.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w 2011 r. dokonany został podział majątku wspólnego: 55% wartości majątku przyznano dla Wnioskodawczyni a 45% dla byłego męża Wnioskodawczyni.

Podziału majątku dokonano w następujący sposób:

 1. dla Wnioskodawczyni przyznano:
  • spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
  • trzy działki rolno-budowlane niezabudowane,
  • samochód osobowy (rok produkcji 1997),
  • wyposażenie mieszkania;
 2. byłemu mężowi Wnioskodawczyni przyznano jedną działkę (zabudowaną w trakcie trwania małżeństwa) wycenioną na kwotę 49 759 zł oraz dopłatę w kwocie 158 648,58 zł płatną w 3 ratach: 60 000 zł płatne do dnia 31 stycznia 2012 r., 50 000 zł płatne do dnia 31 stycznia 2013 r., 47 648,58 zł płatne do dnia 31 grudnia 2013 r.

Nieruchomości oraz przedmioty będące przedmiotem podziału majątku wycenione zostały następująco:

 • mieszkanie: 261 500 zł,
 • działki niezabudowane, które zostały przyznane dla Wnioskodawczyni: 35 981 zł, 35 752 zł, 24 008 zł (działka nabyta w 2001 r.),
 • ruchomości: 10 000 zł oraz
 • oszczędności: 9 221,86 zł.

Udziały w wartości mieszkania (z tytułu sprzedaży mieszkań stanowiących własność odrębną, gdyż nabyte zostały przed zawarciem związku małżeńskiego) wycenione zostały następująco: byłego męża na kwotę 138 454 zł, Wnioskodawczyni na kwotę 123 046 zł.

Po dokonaniu wzajemnych rozliczeń, Wnioskodawczyni wypłaciła byłemu mężowi kwotę 152 488,58 zł.

W 2014 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży działki rolno-budowlanej (niezabudowanej) za kwotę 25 000 zł i jednocześnie poniosła koszty związane ze sprzedażą w kwocie 1 020 zł. W efekcie Wnioskodawczyni uzyskała kwotę 23 980 zł. Działka ta wyceniona została na kwotę 24 008 zł.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

 • działkę gruntu (rolno-budowlaną) nr 337 o powierzchni ... ha w miejscowości ..., gmina ..., powiat ..., województwo ..., Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem w 2001 r.,
 • sprzedaży działki Wnioskodawczyni dokonała w 2014 r. jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
 • postanowienie Sądu Rejonowego z 2011 r. w sprawie podziału majątku wspólnego małżonków stało się prawomocne w 2012 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy w wyniku sprzedaży ww. działki Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%...

Zdaniem Wnioskodawczyni, za datę nabycia należy przyjąć 2001 r., tj. nabycie na współwłasność małżeńską. W związku z upływem okresu 5 letniego od dochodu ze sprzedaży działki nie należy odprowadzać podatku dochodowego.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni podtrzymuje, że sprzedaż działki gruntu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od daty nabycia przedmiotowej działki tj. od 2001 r. upłynęło 5 lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zatem, odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanego wyżej przepisu, jeżeli następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej

Z analizy stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że w 1995 r. Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem mieszkanie spółdzielcze własnościowe, a w latach 2000-2002 cztery działki rolno-budowlane. W 2008 r. prawomocnym wyrokiem został orzeczony rozwód. Mieszkanie będące współwłasnością małżeńską, zostało nabyte w części ze środków pochodzących ze sprzedaży dwóch mieszkań nabytych przed zawarciem związku małżeńskiego i stanowiących odrębną własność Wnioskodawczyni i Jej byłego męża. Postanowieniem Sądu Rejonowego z 2011 r. (postanowienie stało się prawomocne w dniu 2012 r.) dokonany został podział majątku wspólnego: 55% wartości majątku przyznano dla Wnioskodawczyni a 45% dla byłego męża Wnioskodawczyni.

Podziału majątku dokonano w następujący sposób:

 1. dla Wnioskodawczyni przyznano:
  • spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
  • trzy działki rolno-budowlane niezabudowane,
  • samochód osobowy (rok produkcji 1997),
  • wyposażenie mieszkania;
 2. byłemu mężowi Wnioskodawczyni przyznano jedną działkę (zabudowaną w trakcie trwania małżeństwa) wycenioną na kwotę 49 759 zł oraz dopłatę w kwocie 158 648,58 zł płatną w 3 ratach.

Nieruchomości oraz przedmioty będące przedmiotem podziału majątku wycenione zostały następująco:

 • mieszkanie: 261 500 zł,
 • działki niezabudowane, które zostały przyznane dla Wnioskodawczyni: 35 981 zł, 35 752 zł, 24 008 zł (działka nabyta w 2001 r.),
 • ruchomości: 10 000 zł oraz
 • oszczędności: 9 221,86 zł.

Udziały w wartości mieszkania (z tytułu sprzedaży mieszkań stanowiących własność odrębną, gdyż nabyte zostały przed zawarciem związku małżeńskiego) wycenione zostały następująco: byłego męża na kwotę 138 454 zł, Wnioskodawczyni na kwotę 123 046 zł.

Po dokonaniu wzajemnych rozliczeń, Wnioskodawczyni wypłaciła byłemu mężowi kwotę 152 488,58 zł.

W 2014 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży działki rolno-budowlanej (niezabudowanej), którą Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem w 2001 r., za kwotę 25 000 zł i jednocześnie poniosła koszty związane ze sprzedażą w kwocie 1 020 zł. W efekcie Wnioskodawczyni uzyskała kwotę 23 980 zł. Działka ta wyceniona została na kwotę 24 008 zł. Sprzedaży działki Wnioskodawczyni dokonała jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788).

W myśl art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną. Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, iż niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa) oraz żaden z małżonków w czasie jej trwania nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego.

Opisany ustrój majątkowy trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji, chyba że w czasie trwania związku małżeńskiego: 1) małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową, 2) z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków sąd orzekł zniesienie wspólności, 3) wspólność ustała z mocy prawa na skutek ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tej rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Zatem, za datę nabycia nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego) pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, stwierdzić należy, że podział majątku dorobkowego małżonków dokonany postanowieniem Sądu z 2011 r. (prawomocnym w 2012 r.) nie był ekwiwalentny. Ekwiwalentny podział w naturze występuje jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku wspólnego, każdy ze współwłaścicieli otrzymuje na wyłączną własność majątek tej samej wartości.

Tymczasem, jak wynika ze stanu faktycznego Wnioskodawczyni nabyła większą część majątku (55% wartości majątku), gdyż dla Wnioskodawczyni przyznano: spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, trzy działki rolno-budowlane niezabudowane, samochód osobowy i wyposażenie mieszkania. Natomiast byłemu mężowi Wnioskodawczyni przyznano (45% wartości majątku) w postaci działki (zabudowanej w trakcie trwania małżeństwa), wycenionej na kwotę 49 759 zł oraz dopłatę w kwocie 158 648,58 zł, płatną w 3 ratach.

Biorąc powyższe pod uwagę należy przyjąć, że sprzedaną w 2014 r. działkę rolno–budowlaną Wnioskodawczyni nabyła w części odpowiadającej udziałowi w majątku wspólnym w 2001 r. i w tej części przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej działki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast pozostałą część ww. działki – przekraczającą udział w majątku wspólnym Wnioskodawczyni nabyła w 2011 r. w wyniku podziału majątku wspólnego. W takiej też części dochód z odpłatnego zbycia działki, które nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do treści art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 tej ustawy).

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, co wynika z treści art. 19 ust. 1 tej ustawy jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Natomiast jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ustawy).

Zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Nadto, zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 6f cytowanej ustawy koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zgodnie natomiast z art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawne należy stwierdzić, że odpłatne zbycie przedmiotowej działki w części, która odpowiada udziałowi nabytemu w 2001 r. w ramach wspólności małżeńskiej nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym, z uwagi na upływ 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Natomiast odpłatne zbycie działki w tej części, która proporcjonalnie odpowiada nabyciu ponad udział w majątku dorobkowym małżeńskim, czego potwierdzeniem jest spłata dokonana na rzecz byłego męża, w świetle cytowanych wyżej przepisów stanowi źródło przychodu i uzyskany w tej części dochód podlega opodatkowaniu 19 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.