IPPB4/4511-546/15-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków,

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 czerwca 2015 r. (data nadania 29 czerwca 2015 r., data wpływu 1 lipca 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 19 czerwca 2015 r. Nr IPPB4/4511-546/15-2/JK3, Nr IPPB2/4514-167/15-2/AF, Nr IPPB2/4515-56/15-2/AF (data nadania 22 czerwca 2015 r., data doręczenia 24 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków.

Z uwagi na braki formalne pismem z dnia 19 czerwca 2015 r. Nr IPPB4/4511-546/15-2/JK3, Nr IPPB2/4514-167/15-2/AF, Nr IPPB2/4515-56/15-2/AF (data nadania 22 czerwca 2015 r., data doręczenia 24 czerwca 2015 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Pismem z dnia 26 czerwca 2015 r. (data nadania 29 czerwca 2015 r., data wpływu 1 lipca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim. Małżonka Wnioskodawcy również ma miejsce zamieszkania w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie pomiędzy Wnioskodawcą a małżonką istnieje ustawowy ustrój majątkowy (wspólność majątkowa). Wnioskodawca oraz małżonka planują zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę majątkową małżeńską, mocą której zostanie zniesiona pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa, a pomiędzy małżonkami zostanie wprowadzona rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Następnie, Wnioskodawca i jego małżonka zawrą umowę w formie aktu notarialnego, w której dokonają podziału majątku wspólnego w taki sposób, że wartość majątku otrzymanego przez obu małżonków nie będzie równa. Mianowicie, w drodze podziału majątku wspólnego Wnioskodawca otrzyma majątek o mniejszej wartości niż jego małżonka. Pomiędzy małżonkami nie wystąpią żadne dopłaty lub spłaty z tego tytułu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonka, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonka, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...
  3. Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonka, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków (pyt. Nr 1), natomiast w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn (pyt. Nr 2) i podatku od czynności cywilnoprawnych (pyt. Nr 3) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

W ocenie Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku otrzymanie przez Wnioskodawcę, w wyniku umownego podziału majątku wspólnego, majątku o wartości mniejszej niż jego małżonek, w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami nie przewidziano żadnych dopłat lub spłat, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 5 uPIT, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich. Zgodnie z tym przepisem, wyłączeniu spod działania przepisów uPIT podlegają przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W konkluzji należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku w wyniku umownego podziału majątku wspólnego - także w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzyma majątek o mniejszej niż jego małżonek, a pomiędzy małżonkami nie wystąpią dopłaty lub spłaty - na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 uPIT nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Prawidłowość takiego stanowiska wprost potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 9 kwietnia 2014 r., Nr ILPB2/415-121/14-3/WS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika zatem, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm.). Na podstawie art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną. Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, że niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa) oraz żaden z małżonków w czasie jej trwania nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego.

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec rozszerzeniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy (art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), na skutek orzeczenia sądu (art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że pomiędzy Wnioskodawcą a małżonką Wnioskodawcy istnieje ustawowy ustrój majątkowy (wspólność majątkowa). Wnioskodawca oraz małżonka planują zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę majątkową małżeńską, mocą której zostanie zniesiona pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa, a pomiędzy małżonkami zostanie wprowadzona rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Następnie, Wnioskodawca i jego małżonka zawrą umowę w formie aktu notarialnego, w której dokonają podziału majątku wspólnego w taki sposób, że wartość majątku otrzymanego przez obu małżonków nie będzie równa. Mianowicie, w drodze podziału majątku wspólnego Wnioskodawca otrzyma majątek o mniejszej wartości niż jego małżonka. Pomiędzy małżonkami nie wystąpią żadne dopłaty lub spłaty z tego tytułu.

Uwzględniając przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku w wyniku podziału majątku wspólnego – nawet w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzyma mniej niż małżonka - nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że interpretacja ta zapadła w indywidualnej sprawie i nie jest wiążącea dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.