IPPB4/415-329/12-3/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne w wyniku podziału majątku wspólnego nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17.04.2012 r. (data wpływu 18.04.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Dnia 9 września 2001 roku Wnioskodawca wraz z żoną, nabył nieruchomość, położoną w miejscowości K., gminie L., stanowiącą działkę o numerze 104/28. W roku 2006 kupili także lokal mieszkalny wraz z garażem w C. Dnia 7 czerwca 2011 roku, w obecności notariusza spisano akt rozdzielczości majątkowej, według którego posiadane przez Nich nieruchomości, tj. mieszkanie, garaż oraz działka, zostały zapisane na żonę, natomiast Wnioskodawca otrzymał wspólne oszczędności, tzn. część pieniędzy dostał w dniu spisania aktu, a resztę otrzymuje w ratach, co zostało wyszczególnione w akcie notarialnym. Mieszkanie i garaż zostały zakupione 24.04.2006 r., a więc w dniu podpisania aktu rozdzielczości nie minęło 8 lat od ich zakupu, z kolei Wnioskodawca podpisując akt rozdzielczości majątkowej nie dokonał sprzedaży nieruchomości, a jedynie podziału majątku, w skład którego wchodzą ww. nieruchomości, stąd Wnioskodawca wnioskuje, iż nie musi płacić 10% zryczałtowanego podatku od przychodu, nawet w sytuacji gdyby otrzymane oszczędności nie przeznaczył na zakup innej nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W związku z powyższym czy kwota otrzymanych przez Wnioskodawcę pieniędzy podlega opodatkowaniu oraz w przypadku konieczności odprowadzenia podatku, od jakiej sumy należy to zrobić...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie nastąpiła sprzedaż nieruchomości, a jedynie podział majątku. Pieniądze, które otrzymał w dniu podpisania aktu rozdzielczości były wspólnymi oszczędnościami, więc nie można stwierdzić, iż była to zapłata, tak jakby to miało miejsce w przypadku sprzedaży. W związku z tym Wnioskodawca uważa, iż nie musi płacić 10% zryczałtowanego podatku od przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika zatem, iż wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej.

Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.).

Na podstawie art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Jest to ich majątek wspólny. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną. Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, iż niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa) oraz żaden z małżonków w czasie jej trwania nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego.

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy (art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), na skutek orzeczenia sądu (art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez sąd między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 42 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 7 czerwca 2011 roku, Wnioskodawca wraz żoną podpisał akt rozdzielności majątkowej, według którego posiadane przez nich nieruchomości, tj. mieszkanie, garaż oraz działka, zostały zapisane na żonę, natomiast Wnioskodawca otrzymał wspólne oszczędności.

Uwzględniając przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, iż otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne w wyniku podziału majątku wspólnego nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.