DD9/033/205/MWD/2013/RD-30722 | Interpretacja indywidualna

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie m.in., że (...)w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej uzyskany przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ustawy (...), jest nieprawidłowe.
DD9/033/205/MWD/2013/RD-30722interpretacja indywidualna
 1. małżeństwo
 2. podział majątku
 3. sprzedaż mieszkania
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. ulga meldunkowa
 6. wspólność
 7. zameldowanie
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749, ze zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 01 kwietnia 2011r. nr IPPB4/415-978/10-4/LS wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2010r., uzupełnione w piśmie z dnia 23 lutego 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu uzyskanego ze sprzedaży części budynku mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem, nabytego w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków, po spełnieniu ustawowych warunków, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), wydał w dniu 01 kwietnia 2011r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży działki wraz z budynkiem mieszkalnym w części odnośnie możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej w odniesieniu do przychodu uzyskanego ze sprzedaży części budynku mieszkalnego nabytego w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków; oraz w części odnośnie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży, części gruntu, nabytego w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków oraz sprzedaży nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w ramach wspólności małżeńskiej. Interpretacja wydana została na wniosek Pani Barbary K. z dnia 15 grudnia 2010r., uzupełniony w piśmie z dnia 23 lutego 2011r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że nieruchomość w B. Wnioskodawczyni nabyła w dniu 11 października 1983r., na zasadzie wspólności ustawowej wraz z mężem Janem K.. Po rozwodzie z mężem w dniu 29 września 2007r. i podziale majątku w dniu 23 stycznia 2008r. nieruchomość ta przypadła Wnioskodawczyni. Mąż Wnioskodawczyni otrzymał wspólne mieszkanie w W. oraz 100.000 zł jako część przekraczającą udział w majątku wspólnym. Oczekując na możliwość sprzedaży Wnioskodawczyni zameldowała się w B. w dniu 30.06.2009r., mieszkała tam od 12 lat. Po długim poszukiwaniu kupca, obniżaniu ceny nieruchomości, Wnioskodawczyni udało się sprzedać ją za 640.000 zł w dniu 16.08.2010r. akt notarialny Repertorium A. W dniu 26.07.2010r. Wnioskodawczyni kupiła mieszkanie w W., gdzie przeprowadziła się, zameldowała i zamieszkała. Akt notarialny Rep. A. Obecnie Wnioskodawczyni spełnia warunki wynikające z ponad rocznego stałego zameldowania w sprzedanej nieruchomości. W Urzędzie Skarbowym poinformowano Wnioskodawczynię, że fakt zameldowania dotyczy tylko domu, a nie ziemi na której ten dom stoi (czy tak też jest w przypadku sprzedaży mieszkania własnościowego i ułamkowej części przypadającego Wnioskodawczyni gruntu...). Wnioskodawczynię poinformowano też, że Urząd Skarbowy wie, ile jest warta ziemia w tej okolicy i wyznaczy od niej podatek. Zdaniem Wnioskodawczyni grunt jest wart tyle, za ile można go sprzedać, a wobec braku zainteresowania nieruchomością Wnioskodawczyni sprzedała ją za bezcen (wartość kupionego przez Wnioskodawczynię 50 m2 mieszkania wraz z kosztami wynikającymi z jego nabycia).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 23 lutego 2011r. Wnioskodawczyni poinformowała m.in. że oczekuje interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości (dom i grunt) w B. a także, że fundusze ze sprzedaży nieruchomości w terminie 2 tygodni przeznaczyła na zakup mieszkania w którym obecnie zamieszkuje.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Z uzupełnienia do wniosku wynika, że pytanie Wnioskodawczyni dotyczy zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości w B.

Zdaniem Wnioskodawczyni: spełnia ona warunki wymagane do zwolnienia z podatku dochodowego wynikającego ze sprzedaży nieruchomości (budynku mieszkalnego wraz z działką) i ma nadzieję na takie stanowisko organu wydającego interpretację. Wnioskodawczyni dodaje, że fundusze ze sprzedaży tej nieruchomości w terminie 2 tygodni przeznaczyła na zakup mieszkania, w którym obecnie zamieszkuje. W przypadku odmowy całkowitego zwolnienia z opodatkowania, Wnioskodawczyni prosi o odpowiedź jaka jego część ją obowiązuje.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 01 kwietnia 2011r. nr IPPB4/415-978/10-4/LS, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży działki wraz z budynkiem mieszkalnym:

 • odnośnie możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej w odniesieniu do przychodu uzyskanego ze sprzedaży części budynku mieszkalnego nabytego w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków – za prawidłowe,
 • odnośnie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży, części gruntu, nabytego w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków oraz sprzedaży nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w ramach wspólności małżeńskiej – za nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał m.in. że: (...) tzw. ulga meldunkowa nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntów, zarówno tych, które stanowią odrębny przedmiot własności jak i gruntów trwale związanych z budynkami, stanowiących część składową nieruchomości. Oznacza to, iż w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej uzyskany przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ustawy. (...)

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie, w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma data nabycia tej nieruchomości.

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59, ze zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkową, obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa) i ma ona charakter współwłasności łącznej (bezudziałowej). Stosownie do treści art. 32 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dorobkiem małżeńskim są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub jednego z nich.

Oznacza to, w analizowanym stanie faktycznym, że każdemu z małżonków przysługiwało niepodzielnie w całości nieruchomość w B. (nabyta w 1983r.), która w wyniku podziału przypadła Wnioskodawczyni i mieszkanie (w W.), które otrzymał były mąż Wnioskodawczyni. Dopiero ustanie współwłasności małżeńskiej spowodowało przekształcenie współwłasności bezudziałowej we współwłasność w częściach ułamkowych i od tego momentu dopuszczalne jest zniesienie współwłasności.

Zgodnie z ogólną zasadą uregulowaną w art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest przyznanie wspólnej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych.

Za datę nabycia nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje z majątku dorobkowym małżeńskim.

Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wartość nieruchomości, otrzymanej przez Wnioskodawczynię w wyniku podziału majątku wspólnego przekraczała udział, jaki przysługiwał jej w majątku dorobkowym małżeńskim. Konsekwencją tego było zobowiązanie Wnioskodawczyni do dokonania spłaty na rzecz byłego małżonka.

W związku z tym należy uznać, że nabycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości nastąpiło odpowiednio:

 • w dniu 11 października 1983r. w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w czasie trwania wspólności majątkowej,
 • w dniu 23 stycznia 2008r. w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków, tj. w części przekraczającej udział przysługujący Wnioskodawczyni w majątku dorobkowym małżeńskim.

Zatem przychód ze sprzedaży nieruchomości, nabytej w dniu 11 października 1983r. odpowiadającej udziałowi jaki przysługiwał Wnioskodawczyni w majątku wspólnym nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że sprzedaż została dokonana po upływie 5 lat od końca roku w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Natomiast do rozpatrzenia skutków podatkowych sprzedaży części nieruchomości nabytej w dniu 23 stycznia 2008r. należy zastosować przepisy obowiązujące po 1 stycznia 2007r.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, ze zm.) od dnia 1 stycznia 2007r. zmienione zostały zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)­ - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od dnia 1 stycznia 2007r.

W myśl art. 30e ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.) od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek obliczony od dochodu z odpłatnego zbycia wskazanych nieruchomości i praw płatny jest w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 21 ustawy (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, ze zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.

Stosownie do art. 8 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, oświadczenie wymienione w art. 21 ust. 21 podatnicy składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy (14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma zastosowania).

Problematyka dotycząca zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 02 kwietnia 2012r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: „(...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...) W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...)

Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje również przychody uzyskane ze sprzedaży budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie np.: wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 1035/10; wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2612/10; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 455/12; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 1244/12.

Odnosząc się więc do opisanego stanu faktycznego stwierdza się, że do przychodu uzyskanego ze sprzedaży części budynku mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem, nabytego w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków mają zastosowanie przepisy dotyczące tzw. ulgi meldunkowej określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem złożenia w ustawowym terminie w urzędzie skarbowym stosownego oświadczenia.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, jest prawidłowe.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie m.in., że (...)w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej uzyskany przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ustawy (...), jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.