1061-IPTPB2.4511.326.2016.2.Acz | Interpretacja indywidualna

Czy zbycie części działki nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego skutkuje powstaniem przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
1061-IPTPB2.4511.326.2016.2.Aczinterpretacja indywidualna
 1. podział majątku
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2016 r. (data wpływu 22 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem złożonym w dniu 13 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości (pytanie oznaczone nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 31 marca 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.54.2016.1.ACz, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 1 kwietnia 2016 r. (skutecznie doręczono dnia 4 kwietnia 2016 r.), zaś w dniu 13 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania 8 kwietnia 2016 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 26 sierpnia 2009 r. Wnioskodawczyni zawarła ze Spółdzielnią Mieszkaniową „.....” umowę o wybudowanie lokalu oraz nabycie miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, położonym ...... Wnioskodawczyni przysługiwało uprawnienie do ustanowienia na Jej rzecz odrębnej własności oraz przeniesienie własności tego lokalu i praw z lokalem związanych, a także przeniesienia na rzecz Wnioskodawczyni własności udziału w nieruchomości lokalowej stanowiącej garaż wielostanowiskowy z prawami, z nim związanymi, gdyż Wnioskodawczyni w całości pokryła koszt zadania inwestycyjnego. Lokal ten Wnioskodawczyni nabyła aktem notarialnym z dnia 3 marca 2014 r., Rep. A ...., ze środków własnych do majątku odrębnego. Wartość mieszkania to kwota 210 778 zł i koszty notarialne 2 120 zł 50 gr, co daje razem kwotę 212 898 zł 50 gr.

Oprócz ww. mieszkania, którego Wnioskodawczyni była jedyną właścicielką, posiadała Ona z byłym mężem wspólny majątek. W dniu 26 listopada 1996 r. aktem notarialnym Rep. A ...., Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem do majątku wspólnego niezabudowaną działkę nr 338/2, o powierzchni 0,69 ha, położoną ..... Na działce tej w 1997 r. Wnioskodawczyni i Jej mąż rozpoczęli budowę domu jednorodzinnego, do którego przeprowadzili się w 2002 r.

W 2008 r., w czasie trwania związku małżeńskiego, Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyli zabudowaną domem jednorodzinnym działkę nr 1270, o powierzchni 0,09 ha, położoną ...., dla której Sąd Rejonowy ..... VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr .....

Postanowieniem Sądu Okręgowego .... z dnia 2 lipca 2014 r., sygn. akt ...., dokonano podziału majątku wspólnego małżonków i zniesiono współwłasność. Postanowienie Sądu uprawomocniło się dnia 2 lipca 2014 r.

Przedmiotem podziału majątku wspólnego były:

 • wymieniona wyżej nieruchomość zabudowana, położona ...., składająca się z działki nr 338/2 o powierzchni 0,69 ha, której wartość oszacowano na kwotę 489 267 zł 72 gr,
 • wymieniona wyżej nieruchomość zabudowana, położona ...., składająca się z działki nr 1270 o powierzchni 0,09 ha, której wartość oszacowano na kwotę 118 635 zł 95 gr,
 • samochodowy ciągnik siodłowy DAF, nr rej. ...., rok produkcji 1985, wartość: 18 600 zł,
 • naczepa specjalizowana do przewozu cementu luzem marki SPITZER, nr rej. ....., rok produkcji: 1985, wartość: 15 100 zł,
 • naczepa specjalizowana do przewozu cementu luzem marki SPITZER, nr rej. ....., rok produkcji: 1984, wartość: 14 600 zł,
 • samochodowy ciągnik siodłowy SCANIA, nr rej. ....., rok produkcji: 1993, wartość: 12 900 zł,
 • samochód ciężarowy do przewozu paliw płynnych marki SCANIA, nr rej. ....., rok produkcji: 1991, wartość: 51 700 zł,
 • samochód osobowy marki Volkswagen Passat, nr rej. ....., rok produkcji: 2001, wartość 10 800 zł,
 • samochód osobowy marki Suzuki Vitara, nr rej. ....., rok produkcji: 1991, wartość 5 100 zł,
 • samochód osobowy marki Fiat Cinquecento, nr rej. ....., rok produkcji: 1994, wartość 1 000 zł.

W wyniku podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni otrzymała na wyłączną własność zabudowaną działkę nr 338/2, położoną ...., z obowiązkiem zapłaty na rzecz byłego męża kwoty w wysokości 205 861 zł 05 gr tytułem spłaty. Powyższa kwota, płatna jednorazowo w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu, wynikała z wyrównania udziału w majątku wspólnym po jego podziale w taki sposób, aby udziały były równe.

Nieruchomość zabudowaną, położoną ..... otrzymał mąż Wnioskodawczyni.

W dniu 10 sierpnia 2014 r. aktem notarialnym Rep. ...., Wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie położone ......, za kwotę 220 000 zł.

Część pieniędzy ze sprzedaży przeznaczyła na spłatę byłego męża, dzięki temu stała się jedyną właścicielką domu, który przyznał Jej Sąd. Wnioskodawczyni dokonała spłaty w dniu 12 października 2014 r.

Dnia 18 listopada 2015 r. na mocy decyzji Burmistrza .... nr ...., Wnioskodawczyni podzieliła zabudowaną działkę nr 338/2, położoną ....., na działki o numerach 338/3 i 338/4.

W dniu 18 grudnia 2015 r. aktem notarialnym, Rep. ...., Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży działki nr 338/4.

Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z powyższym, sprzedaż działki nr 338/4 oraz lokalu mieszkalnego nie nastąpiła w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy kwota przeznaczona na spłatę zobowiązania z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków, dokonana na rzecz męża, stanowi wydatek na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy zbycie części działki nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego skutkuje powstaniem przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2, natomiast w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, w zakresie pytania oznaczonego nr 2), zbycie części działki nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego, a następnie podzielonej geodezyjnie na dwie działki nie stanowi przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działkę, której część Wnioskodawczyni zbyła, nabyła Ona w trakcie trwania związku małżeńskiego do majątku wspólnego.

Według Wnioskodawczyni, w wyniku podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni nie nabyła drugiej części działki, gdyż współwłasność małżeńska stanowi szczególny rodzaj współwłasności, jest współwłasnością bezudziałową (niewyodrębnioną), a w czasie jej trwania małżonkowie samodzielnie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego jako całości. Wspólność ta, obejmuje cały zbiór praw majątkowych, tj. własność i inne prawa rzeczowe czy wierzytelności. Ponadto współwłasność łączna, w tym wypadku wspólność majątkowa, różni się od ułamkowej tym, że nie można w niej określić ilości udziałów każdego współwłaściciela. Obu właścicielom przysługuje pełne prawo do całej masy majątkowej w niej zawartej. Z uwagi na wspólność majątkową nie można wyodrębnić udziałów, które Wnioskodawczyni oraz odrębnie mąż Wnioskodawczyni posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie. W związku z tym, skoro raz nabyli nieruchomość do majątku wspólnego, to Wnioskodawczyni nie mogła jej nabyć powtórnie.

Wobec powyższego nie można przyjąć, że pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych biegnie od daty nabycia przez Wnioskodawczynię przedmiotowej nieruchomości na wyłączną własność w wyniku postanowienia Sądu o podziale majątku wspólnego z dnia 2 lipca 2014 r. Zdaniem Wnioskodawczyni za powyższym przemawia również fakt, że gdyby sprzedaż całości lub części nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat od daty nabycia, obyłoby się bez negatywnych konsekwencji podatkowych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, oznacza to spełnienie przesłanki wyłączającej uzyskany dochód z tytułu zbycia nieruchomości z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przytoczony przepis formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i sposób ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 26 listopada 1996 r. Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem do majątku wspólnego niezabudowaną działkę nr 338/2, o powierzchni 0,69 ha, położoną ..... Na działce tej w 1997 r. Wnioskodawczyni i Jej mąż rozpoczęli budowę domu jednorodzinnego, do którego przeprowadzili się w 2002 r. Małżeństwo Wnioskodawczyni zostało rozwiązane przez rozwód.

Postanowieniem Sądu Okręgowego z dnia 2 lipca 2014 r., dokonano podziału majątku wspólnego małżonków i zniesiono współwłasność. Przedmiotem podziału majątku wspólnego były: ww. nieruchomość zabudowana, położona ....; nieruchomość zabudowana, położona ...., składająca się z działki nr 1270, o powierzchni 0,09 ha, którą Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem do majątku wspólnego w 2008 r. oraz ruchomości.

W wyniku podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni otrzymała na wyłączną własność zabudowaną działkę nr 338/2 z obowiązkiem zapłaty na rzecz byłego męża kwoty w wysokości 205 861 zł 05 gr, tytułem wyrównania udziału w majątku wspólnym po jego podziale w taki sposób, aby udziały były równe.

W dniu 18 listopada 2015 r. na mocy decyzji Burmistrza, Wnioskodawczyni podzieliła zabudowaną działkę nr 338/2 na działki o numerach 338/3 i 338/4, a następnie w dniu 18 grudnia 2015 r., dokonała sprzedaży wyodrębnionej działki nr 338/4.

Sprzedaż działki nr 338/4 nie nastąpiła w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy wyjaśnić, że stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm.)

Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Ustrój wspólności ustawowej, obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością (art. 35 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Dopiero z chwilą wyłączenia wspólności lub ustania małżeństwa wspólność ta ulega przekształceniu. Z chwilą ustania wspólności ustawowej małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek (art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Następnie małżonkowie mogą zdecydować o sposobie podziału majątku wspólnego.

Powyższe oznacza, że z datą ustania małżeństwa, a więc również wspólności majątkowej, współwłasność łączna jaka istnieje między małżonkami przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych. Zatem, w chwili ustania małżeństwa co do zasady każdy z małżonków ma wynoszący 1/2 udział w majątku wspólnym, a więc w każdej rzeczy, jaka do tego majątku należy. W chwili ustania małżeństwa Wnioskodawczyni była więc właścicielem wynoszącego 1/2 udziału we wszystkich składnikach majątku wspólnego małżonków, podobnie jak Jej małżonek.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy.

Mając jednak na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem – w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Zatem, za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego) pod warunkiem, że podział był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Jeżeli natomiast podział nie był ekwiwalentny i towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości, który przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat).

Ponadto, przez pojęcie „nabycie” użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy bowiem rozumieć każde zwiększenie aktywów majątku podatnika.

W każdej sytuacji, kiedy w wyniku podziału majątku jeden z małżonków został zobowiązany do spłaty lub dopłaty, mamy do czynienia z nieekwiwalentnym podziałem majątku, a po stronie małżonka zobowiązanego do spłaty (dopłaty) następuje nabycie majątku przekraczające pierwotnie posiadany przez niego udział w majątku wspólnym. W tej części bowiem, w której przyznane na wyłączną własność składniki majątkowe przekraczają wartość udziału w majątku wspólnym, małżonek musi zapłacić odpowiednią kwotę tytułem wyrównania udziałów w postaci dopłaty pieniężnej. W tym zakresie niewątpliwie podatnik nabywa prawo własności nieruchomości i praw w rozumieniu analizowanego przepisu.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że dokonany w 2014 r. podział majątku dorobkowego małżonków nie był ekwiwalentny w naturze. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości, bez obowiązku wzajemnych spłat lub dopłat. Tymczasem w przedmiotowej sprawie, w wyniku podziału majątku, Wnioskodawczyni otrzymała na wyłączną własność m.in. zabudowaną budynkiem mieszkalnym działkę nr 338/2 z obowiązkiem spłaty byłego małżonka tytułem wyrównania udziałów.

O braku ekwiwalentności jasno świadczy fakt, że Wnioskodawczyni została zobowiązana do zapłaty na rzecz byłego małżonka kwoty w wysokości 205 861 zł 05 zł. Właśnie fakt, że Wnioskodawczyni była zobowiązana do zapłaty kwoty na rzecz byłego męża bezspornie dowodzi, że w wyniku podziału majątku wspólnego nabyła majątek przekraczający pierwotnie posiadany przez Nią udział w majątku wspólnym. Z chwilą ustania małżeństwa Wnioskodawczyni przysługiwał bowiem jedynie wynoszący 1/2 udział w majątku wspólnym, czyli w każdym składniku tego majątku.

Z analizy powyższych przepisów wynika, że w przedstawionym przez Wnioskodawczynię stanie faktycznym nabycie udziałów w zabudowanej nieruchomości nastąpiło w dwóch datach:

 • w 1996 r. – w części odpowiadającej udziałowi w majątku wspólnym małżonków w dniu nabycia (zakupu) nieruchomości,
 • w 2014 r. – w części przekraczającej udział Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, przychód ze sprzedaży w 2015 r. działki nr 338/4 (wyodrębnionej geodezyjnie z działki 338/2) w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1996 r. do majątku wspólnego małżonków nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału przez Wnioskodawczynię upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym sprzedaż tego udziału nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast odpłatne zbycie ww. nieruchomości (działki), w części odpowiadającej udziałowi, który Wnioskodawczyni nabyła w 2014 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego byłych małżonków jest źródłem przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości.

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu odbywa się natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6c lub 6d ww. ustawy w zależności od tego, czy zbywaną nieruchomość lub prawo nabyto odpłatne, czy nieodpłatnie.

Stosownie do art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy – wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 6f cytowanej ustawy koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Katalog wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe zawiera art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 30e ust. 7 ww. ustawy, w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł – art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że sprzedaż działki nr 338/4 dokonana przez Wnioskodawczynię w dniu 18 grudnia 2015 r. w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1996 r. w trakcie trwania związku małżeńskiego na zasadach wspólności majątkowej, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z upływem okresu pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. Oznacza to, że przychód w tej części nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast, dokonana sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (działki) w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez Wnioskodawczynię w 2014 r. w drodze podziału majątku dorobkowego małżonków stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, ponieważ nie upłynął pięcioletni okres wskazany w przepisie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podział majątku
IBPB-2-2/4511-90/16/AK | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
ITPB2/4514-39/15/DSZ | Interpretacja indywidualna

źródła przychodu
IBPBI/1/415-1555/12/WRz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.