0113-KDIPT2-2.4011.42.2018.1.KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części dotyczącej:
 • opodatkowania przychodu ze sprzedaży (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów (pytanie nr 2) – jest bezprzedmiotowe.
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2018 r. (data wpływu 24 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części dotyczącej:

  • opodatkowania przychodu ze sprzedaży (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
  • kosztów uzyskania przychodów (pytanie nr 2) – jest bezprzedmiotowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 24 stycznia 2018 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

  We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

  W dniu 28 marca 2008 r. Wnioskodawczyni wraz ze swoim ówczesnym mężem nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyli mieszkanie za cenę 230 000 zł. Zakup ten był sfinansowany z kredytu hipotecznego zaciągniętego na ten cel w Banku, wspólnie przez małżonków. W małżeństwie Wnioskodawczyni obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

  W dniu 20 listopada 2012 r. Wnioskodawczyni zawarła z mężem umowę majątkową małżeńską, którą wprowadzili ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. W tym dniu (20 listopada 2012 r.) małżonkowie zawarli umowę o podział majątku wspólnego. W skład majątku wchodziło jedynie spółdzielcze prawo do ww. lokalu. Na dzień podpisania umowy o podziale majątku zadłużenie z tytułu kredytu hipotecznego wynosiło 119 000 CHF. W wyniku podziału, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało przyznane na własność Wnioskodawczyni, bez spłat i dopłat. Równocześnie w akcie notarialnym Wnioskodawczyni oświadczyła, że w związku z tym podziałem zobowiązuje się zwolnić męża z wszelkich obowiązków wynikających z umowy o kredyt hipoteczny i mąż wyraził na to zgodę. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni sprzedała w dniu 21 listopada 2017 r., za cenę 285 000 zł. Cała kwota została przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup tego mieszkania. Wnioskodawczyni i mąż zostali zwolnieni ze spłaty kredytu.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest data 28 marca 2008 r. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży zwolniony jest z opodatkowania?
  2. Czy spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z mężem na zakup przedmiotowego lokal mieszkalnego jest kosztem uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości?

  Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do pytania nr 1, stosownie do treści wyroku NSA w Warszawie z dnia 28 września 2017 r., sygn. akt II FSK 3244/16 oraz uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17, za datę nabycia należy uznać datę nabycia prawa do ustawowej wspólności majątkowe. Nie ma przy tym znaczenia dla określenia daty „nabycia” w rozumieniu art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy doszło do ekwiwalentnego podziału majątku wspólnego pomiędzy małżonkami. W związku z powyższym, minęło 5 lat od daty nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i zbycie tej nieruchomości zwolnione jest z podatku.

  Zdaniem Wnioskodawczyni, w zakresie pytania nr 2, spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego z małżonkiem na zakup ww. nieruchomości jest kosztem uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
  • opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (pytanie nr 1) jest prawidłowe,
  • kosztów uzyskania przychodów (pytanie nr 2) jest bezprzedmiotowe.

  Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

  ‒ jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

  Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i wymienionych praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz wymienionych praw nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc kwota uzyskana z ich odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

  W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

  Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

  Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

  Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 22 ust. 6c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

  Z treści wniosku wynika, że w dniu 28 marca 2008 r. Wnioskodawczyni wraz ze swoim ówczesnym mężem nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, za cenę 230 000 zł. Zakup ten był sfinansowany z kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie przez małżonków na ten cel w banku. W małżeństwie Wnioskodawczyni obowiązywał ustrój wspólności małżeńskiej.

  W dniu 20 listopada 2012 r. Wnioskodawczyni zawarła z mężem umowę majątkową małżeńską, którą wprowadzili ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. W tym dniu małżonkowie zawarli umowę o podział majątku wspólnego. W skład majątku wchodziło jedynie spółdzielcze prawo do ww. lokalu. Na dzień podpisania umowy o podziale majątku, zadłużenie z tytułu kredytu hipotecznego wynosiło 119 000 CHF. W wyniku podziału, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało przyznane Wnioskodawczyni, bez spłat i dopłat. Równocześnie w akcie notarialnym Wnioskodawczyni oświadczyła, że w związku z tym podziałem zobowiązuje się zwolnić męża z wszelkich obowiązków wynikających z umowy o kredyt hipoteczny i mąż wyraził na to zgodę. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni sprzedała w dniu 21 listopada 2017 r., za cenę 285 000 zł. Cała kwota została przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup tego mieszkania. Wnioskodawczyni i mąż zostali zwolnieni ze spłaty kredytu.

  W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, dla określenia jego skutków podatkowych istotne jest ustalenie daty nabycia nieruchomości lub praw. Aby zatem ustalić czy w przedmiotowej sprawie sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych należy określić, od jakiego momentu liczy się bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje pojęcia „nabycie”, nie wskazuje, czy ma to być nabycie odpłatne, czy nieodpłatne. Nie określa również, na podstawie jakiej czynności prawnej może nastąpić nabycie nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości lub praw majątkowych. Zatem, pojęcie to należy rozumieć szeroko, co oznacza, że z nabyciem nieruchomości lub praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy do czynienia z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości lub tych praw, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego w postaci własności rzeczy lub praw.

  W celu ustalenia momentu nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy odnieść się do przepisów regulujących stosunki majątkowe małżeńskie, zawartych w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682).

  Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stosownie do art. 501 ww. Kodeksu, w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

  Z powyższego wynika, że wspólność małżeńska jest szczególnym rodzajem współwłasności – tzw. „współwłasność łączna”. Jest to wspólność bezudziałowa, a w czasie jej trwania małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego jako całości. Wspólność ta jest wspólnością masy majątkowej i obejmuje cały zbiór praw majątkowych, takich jak własność i inne prawa rzeczowe czy wierzytelności. Współwłasność łączna, w tym wypadku wspólność majątkowa, różni się od ułamkowej tym, że nie można w niej określić ilości udziałów każdego współwłaściciela.

  Powyższe stanowisko zostało wyrażone w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17, w której Sąd wskazał, że: „Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków”.

  Argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu dojdzie np. po ustanowieniu rozdzielności i podziale majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego, jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej np. poprzez rozwód, następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego wcześniej nabytego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tę datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego.

  Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie za datę nabycia sprzedanego w dniu 21 listopada 2017 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, należy uznać datę nabycia tego prawa do ustawowej wspólności majątkowej, tj. 2008 r.

  Zatem stwierdzić należy, że odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię w dniu 21 listopada 2017 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego przez Nią w 2008 r. do majątku wspólnego małżonków, nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, upłynął pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, sprzedaż ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy, a więc uzyskany ze sprzedaży przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. i Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z ww. tytułu. Stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1 uznano za prawidłowe, pomimo stwierdzenia w nim, że zbycie jest zwolnione z podatku, gdyż jak wskazano powyżej, uzyskany przychód ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

  W konsekwencji, rozstrzygnięcie wniosku w części dotyczącej pytania nr 2, dotyczącego ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przez Wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jest bezprzedmiotowe. Tutejszy Organ nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie kosztów uzyskania przychodów, gdyż jak wyjaśniono w przedmiotowym stanie faktycznym, przychód z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że stan faktyczny opisany we wniosku różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.