0111-KDIB4.4015.66.2018.2.LB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek opłacenia podatku od ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w G. dotyczącej podziału majątku wspólnego i działu spadku czy jestem zwolniona z tej opłaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 19 kwietnia 2018 r. (data wpływu – 20 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym 29 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w przedmiocie podziału majątku wspólnego i działu spadku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w przedmiocie podziału majątku wspólnego i działu spadku.

Z uwagi na to, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 22 maja 2018 r. wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 29 maja 2018 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Dnia 16 listopada 2017 r. w Sądzie Rejonowym w G. odbyła się sprawa o podział majątku wspólnego i dział spadku, która zakończyła się ugodą miedzy Wnioskodawczynią a jej siostrą. Orzeczenie w niej zawarte (postanowienie) zostało opatrzone datą 16 listopada 2017 r.; orzeczenie jest prawomocne z dniem 24 listopada 2017 r. Zgodnie z ugodą siostra Wnioskodawczyni przyjęła na własność nieruchomość o wartości 530 tyś. zł., zaś Wnioskodawczyni miała otrzymać do 30 grudnia 2017 r. tytułem spłaty kwotę 175 tyś. zł, która miała wpłynąć wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności. Spłata tej kwoty wpłynęła na osobiste konto Wnioskodawczyni 2 stycznia 2018 r. w dwóch ratach (tj. 40 tyś. zł. i 135 tyś. zł).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek opłacenia podatku od ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w G. dotyczącej podziału majątku wspólnego i działu spadku czy jestem zwolniona z tej opłaty?

Zdaniem Wnioskodawczyni, o ile powinna podatek zapłacić, to obejmuje ją okres rozliczeniowy do końca kwietnia 2019 r., gdyż pieniądze otrzymała w 2018 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja – zgodnie z wolą Wnioskodawczyni wyrażoną w części A.1. poz. 9 wniosku ORD-IN – dotyczy wyłącznie rozstrzygnięcia w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

W myśl ust. 2 tego przepisu podatkowi od spadków i darowizn podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Zgodnie z art. 2 nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem określony w art. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest katalogiem zamkniętym. Wobec tego jedynie wymienione w nim tytuły nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych stanowią przypadki podlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z innych tytułów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w wyniku ugody sądowej w przedmiocie podziału majątku wspólnego i działu spadku otrzymała tytułem spłaty na swoje konto bankowe od siostry kwotę 175 tys. zł.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym oraz przywołanymi przepisami otrzymanie spłaty nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn, gdyż nabycie tytułem działu spadku, jak również dokonana na tej podstawie spłata nie zostały wymienione wśród nabyć opodatkowanych podatkiem od spadków i darowizn. Również nabycie tytułem podziału majątku wspólnego dokonanego ze spłatą nie jest wymienione jako nabycie podlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Z uwagi zatem na fakt, że na Wnioskodawczyni nie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn z tytułu omawianego nabycia otrzymanej spłaty, to tym samym nie jest ona zobowiązana do zgłoszenia nabycia w podatku od spadków i darowizn.

W sformułowanym we wniosku stanowisku, Wnioskodawczyni wskazała, że o ile powinna zapłacić podatek, to obejmuje ją okres rozliczeniowy do kwietnia 2019 r.

Z tak sformułowanym stanowiskiem nie można się zgodzić. Jak wskazano bowiem wyżej opisane we wniosku otrzymanie spłaty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy przy tym podkreślić, że w przedmiotowej interpretacji – zgodnie z zakresem określonym przez Wnioskodawczynię w części A.1. poz. 9 wniosku rodzajem sprawy, tj. podatkiem od spadków i darowizn – Organ dokonał oceny stanowiska wyłącznie w przedmiocie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Organ nie odniósł się więc w niej do ewentualnych skutków podatkowych jakie otrzymana spłata może wywołać na gruncie innych ustaw podatkowych (np. podatku dochodowego od osób fizycznych). Jeśli Wnioskodawczyni oczekuje wydania interpretacji indywidualnej w zakresie np. podatku dochodowego od osób fizycznych, to winna złożyć odrębny wniosek w tym właśnie zakresie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.