IPPB4/4511-1356/15-4/MS | Interpretacja indywidualna

Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego?
IPPB4/4511-1356/15-4/MSinterpretacja indywidualna
 1. podział majątku dorobkowego
 2. rozwód
 3. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 16 grudnia 2015 r. (data nadania 17 grudnia 2015 r., data wpływu 18 grudnia 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/415-1356/15-2/MS z dnia 2 grudnia 2015 r. (data nadania 3 grudnia 2015 r., data doręczenia 11 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-1356/15-2/MS z dnia 2 grudnia 2015 r. (data nadania 3 grudnia 2015 r., data doręczenia 11 grudnia 2015 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, sprecyzowanie pytania, które winno dotyczyć indywidualnej sprawy Wnioskodawcy oraz być powiązane z przepisami prawa podatkowego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

Pismem z dnia 16 grudnia 2015 r. (data nadania 17 grudnia 2015 r., data wpływu 18 grudnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2005 r. Wnioskodawca z żoną nabyli dwa lokale mieszkalne w miejscowości N.. Jedno z nich, mieszczące się pod adresem ul. Z. w marcu 2005 r. (lokal mieszkalny Nr 1), drugie pod adresem ul. Z. w grudniu 2005 r. (lokal mieszkalny Nr 2). Ustrojem obowiązującym wówczas w małżeństwie Wnioskodawcy była współwłasność ustawowa. Wnioskodawca z żoną był zameldowany w lokalu mieszkalnym Nr 1 nabytym w 2005 r. W dniu 16 września 2014 r. Wnioskodawca zawarł z małżonką dwie umowy notarialne: umowę majątkową małżeńską, którą ustanowili rozdzielność majątkową oraz umowę o podział majątku. W wyniku podziału majątku Wnioskodawca stał się jedynym właścicielem lokalu mieszkalnego Nr 1 zakupionego w marcu 2005 r. Podziałowi majątku nie towarzyszyły żadne spłaty ani wypłaty. W kwietniu 2015 r. Wnioskodawca rozwiódł się. W dniu 18 czerwca 2015 r. Wnioskodawca sprzedał lokal mieszkalny, którego był właścicielem.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że w skład majątku dorobkowego wchodziły ww. lokale mieszkalne, nieruchomość zabudowana o obszarze 0,0542 położona w miejscowości J., gmina K. Te same i tylko te składniki podlegały podziałowi majątku. Wartość otrzymanego przez Wnioskodawcę w wyniku podziału majątku (lokalu mieszkalnego) mieści się w udziale jaki przysługiwał Wnioskodawcy w majątku dorobkowym małżeńskim. Podziałowi majątku nie towarzyszyły spłaty ani dopłaty. W dniu 30 marca 2005 r. Wnioskodawca z żoną nabyli do majątku wspólnego lokal mieszkalny. Na skutek podziału majątku Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem tego lokalu mieszkalnego w dniu 16 września 2014 r. Ten lokal mieszkalny Wnioskodawca sprzedał w dniu 18 czerwca 2015 r. i nie zamierza przeznaczyć środków z jego sprzedaży na cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, Jego przypadek znajduje odzwierciedlenie w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Lokal mieszkalny Wnioskodawca nabył z małżonką do majątku wspólnego w 2005 r. Na skutek podziału majątku we wrześniu 2014 r. Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem lokalu mieszkalnego. Podział majątku był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu spłaty ani dopłaty. Dokonując podziału majątku wspólnego Wnioskodawca z małżonką dokonał dokładnego rozliczenia tego majątku po połowie, w wyniku czego żadne z nich nie nabyło żadnego przysporzenia majątkowego. Ponadto wspólność ustawowa jest współwłasnością bezudziałową, w związku z czym prawo własności nieruchomości dotyczy całości nieruchomości.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że datą nabycia przez Niego lokalu mieszkalnego jest data nabycia go do majątku wspólnego, czyli marzec 2005 r., a nie data podziału majątku. W związku z tym, minął okres 10 lat od daty nabycia mieszkania do daty jego sprzedaży i nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu, nie powstało więc zobowiązanie podatkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Aby zatem ustalić, czy w przedmiotowej sprawie planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy ustalić, od jakiego momentu liczy się bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością - art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co do zasady, wspólność majątkowa trwa tak długo jak małżeństwo.

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy (art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), na skutek orzeczenia sądu (art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez sąd, między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Z chwilą ustania wspólności ustawowej małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Przepis ten nie wyłącza zastosowania art. 43 § 2 i 3 (art. 501 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy.

Natomiast mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Tym samym za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, ale tylko wówczas jeżeli podział był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanych przez daną osobę nieruchomości lub praw w wyniku tego podziału mieściła się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim.

Jeżeli natomiast podział majątku nie jest ekwiwalenty w naturze lub wartość otrzymanej nieruchomości lub prawa przekracza udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego.

Stąd wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być muszą w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością) – jak też stan jej majątku osobistego. Powyższych ustaleń należy bezwzględnie dokonać w oparciu o obiektywne kryteria, czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dniu zawarcia umowy, na mocy której doszło do podziału majątku dorobkowego małżonków lub na dzień orzeczenia sądu o podziale majątku wspólnego, a nie według subiektywnego przekonania małżonków.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2005 r. Wnioskodawca z żoną nabyli dwa lokale mieszkalne. Ustrojem obowiązującym wówczas w małżeństwie Wnioskodawcy była współwłasność ustawowa. W dniu 16 września 2014 r. Wnioskodawca zawarł z małżonką umowę majątkową małżeńską, którą ustanowili rozdzielność majątkową oraz umowę o podział majątku. W wyniku podziału majątku dokonanego w dniu 16 września 2014 r. Wnioskodawca stał się jedynym właścicielem lokalu mieszkalnego Nr 1 zakupionego w marcu 2005 r. Wartość otrzymanego przez Wnioskodawcę w wyniku podziału majątku (lokalu mieszkalnego) mieści się w udziale jaki przysługiwał Wnioskodawcy w majątku dorobkowym małżeńskim. Podziałowi majątku nie towarzyszyły spłaty ani dopłaty. Na skutek podziału majątku Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem tego lokalu mieszkalnego. Lokal ten Wnioskodawca sprzedał w dniu 18 czerwca 2015 r.

Skoro zatem wartość otrzymanego przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków mieściła się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawcy w majątku dorobkowym małżeńskim i poza ten udział nie wykraczała, podziałowi majątku nie towarzyszyły spłaty ani dopłaty, to za datę nabycia przedmiotowej nieruchomości należy przyjąć 2005 r., czyli rok, w którym małżonkowie nabyli ją do majątku wspólnego. W konsekwencji przychód z tytułu zbycia nieruchomości nie będzie podlegać w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ odpłatne zbycie ww. nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym miało miejsce nabycie.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.