Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Jaką datę należy uznać za datę nabycia, czy datę podziału majątku, czy też datę nabycia do majątku wspólnego?
Fragment:
Przedmiotem podziału majątku wspólnego nie był wyłącznie ww. lokal. Wartość składników majątkowych (w tym przedmiotowego lokalu) otrzymanych w wyniku podziału majątku mieściła się w udziale jaki przysługiwał Wnioskodawczyni przed tym podziałem. W dniu 16 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Środki uzyskane ze sprzedaży zamierza przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 r. na zakup mieszkania. Sprzedaż lokalu nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Jaką datę należy uznać za datę nabycia, czy datę podziału majątku, czy też datę nabycia do majątku wspólnego... Zdaniem Wnioskodawczyni przychód ze sprzedaży lokalu nie podlega opodatkowaniu. Datą nabycia jest data nabycia do majątku wspólnego, nie zaś data podziału majątku. W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
17
maj

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego wraz z mężem.
Fragment:
Zniesienie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim. Tym samym, za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, ale tylko wówczas jeżeli podział był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanych przez daną osobę nieruchomości lub praw w wyniku tego podziału mieściła się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku wspólnym.
2016
13
maj

Istota:
Czy zbycie części działki nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego skutkuje powstaniem przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W każdej sytuacji, kiedy w wyniku podziału majątku jeden z małżonków został zobowiązany do spłaty lub dopłaty, mamy do czynienia z nieekwiwalentnym podziałem majątku, a po stronie małżonka zobowiązanego do spłaty (dopłaty) następuje nabycie majątku przekraczające pierwotnie posiadany przez niego udział w majątku wspólnym. W tej części bowiem, w której przyznane na wyłączną własność składniki majątkowe przekraczają wartość udziału w majątku wspólnym, małżonek musi zapłacić odpowiednią kwotę tytułem wyrównania udziałów w postaci dopłaty pieniężnej. W tym zakresie niewątpliwie podatnik nabywa prawo własności nieruchomości i praw w rozumieniu analizowanego przepisu. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że dokonany w 2014 r. podział majątku dorobkowego małżonków nie był ekwiwalentny w naturze. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości, bez obowiązku wzajemnych spłat lub dopłat. Tymczasem w przedmiotowej sprawie, w wyniku podziału majątku, Wnioskodawczyni otrzymała na wyłączną własność m.in. zabudowaną budynkiem mieszkalnym działkę nr 338/2 z obowiązkiem spłaty byłego małżonka tytułem wyrównania udziałów.
2016
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w 2014 r. w części w drodze zamiany oraz w części w drodze podziału majątku wspólnego małżonków.
Fragment:
Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz zakładając, że podane przez Wnioskodawczynię wartości rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków są wartościami rynkowymi stwierdzić należy, że podział majątku dorobkowego małżonków dokonany w 2014 r. nie był ekwiwalentny. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego, każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek tej samej wartości i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty. Tymczasem w przedmiotowej sprawie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego Wnioskodawczyni nabyła na wyłączną własność nieruchomość – lokal mieszkalny o wartości 270.000 zł a były mąż Wnioskodawczyni otrzymał przedmioty o wartości 12.000 zł (samochód oraz skuter) oraz spłatę w kwocie 115.000 zł. Powyższe przesądza o nieekwiwalentnym podziale majątku dorobkowego małżonków, a dokonana przez Wnioskodawczynię na rzecz byłego męża spłata świadczy o tym, że w wyniku podziału majątku wspólnego nabyła ona majątek przekraczający pierwotnie posiadany przez nią udział w majątku wspólnym. Aby obliczyć wielkość udziału nabytego przez Wnioskodawczynię w lokalu w drodze podziału majątku wspólnego (w przypadku gdy przedmiotem podziału była więcej niż jedna rzecz) należy w pierwszej kolejności obliczyć jaką wartość miał cały majątek podlegający podziałowi.
2016
6
maj

Istota:
1. Jaką datę należy uznać za datę nabycia przez Wnioskodawczynię działki - moment wydania postanowienia przez Sąd o jej zasiedzeniu w trakcie trwania małżeństwa, czy datę otrzymania jej na wyłączną własność w wyniku podziału majątku?
2. Czy od sprzedaży działki w dniu 21 października 2015 r. Wnioskodawczyni zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego?
Fragment:
Jeżeli natomiast podział nie był ekwiwalentny i towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości, który przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat). Wszelkie przypadki, gdy udział majątkowy danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być muszą w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością) – jak też stan jej majątku osobistego. Ustalenia wartości majątku należy dokonać w oparciu o obiektywne kryteria, czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dniu zawarcia umowy, na mocy której doszło do podziału majątku dorobkowego małżonków, a nie według subiektywnego przekonania małżonków. Jeżeli przedmiotem podziału majątku wspólnego małżonków jest więcej niż jeden składnik majątku wchodzący w skład majątku dorobkowego małżonków wówczas, aby ustalić czy podział był ekwiwalentny w naturze lub czy wartość otrzymanych przez byłego małżonka w wyniku podziału majątku rzeczy mieści się w udziale, jaki przysługiwał mu w majątku wspólnym należy w pierwszej kolejności zsumować wartość rynkową wszystkich składników majątku podlegających podziałowi i podzielić na pół oraz ustalić wartość rynkową składników majątku otrzymanych przez każdego z małżonków.
2016
26
kwi

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem mieszkalnym
Fragment:
W związku z rozwodem z dnia 8 czerwca 2006 r. dokonano w dniu 12 kwietnia 2007 r. podziału majątku wspólnego. Przedmiotem podziału był przede wszystkim ww. dom wraz z działką nabytą w 1989 r. Wycenę na dzień podziału majątku dokonało biuro nieruchomości na kwotę 350 tys. zł. Połowę wartości domu tj. kwotę 175 tys. zł Wnioskodawca przekazał byłej żonie tytułem spłaty. Przedmiotem podziału majątku wspólnego oprócz przedmiotowego prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem mieszkalnym był: 13 letni VW ... oraz nakłady poniesione na remont i wyposażenie zamieszkiwanego wówczas mieszkania w ..., które nie podlegało podziałowi majątku wspólnego. Z rzeczy objętych podziałem majątku wspólnego Wnioskodawca otrzymał i nabył na wyłączną własność: działkę z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym, samochód osobowy marki VW ... oraz nakłady poniesione na lokal mieszkalny. Od 15 listopada 2008 r. Wnioskodawca zamieszkał w swoim domu. W 2009 r. Wnioskodawca nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, uzyskał On potwierdzone zawiadomienie o zakończeniu budowy domu z dnia 21 stycznia 2011 r. Wnioskodawca nie dokonał przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2016
1
kwi

Istota:
Czy sprzedaż w 2016 r. udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości zabudowanej wymienionej w stanie faktycznym będzie podlegać opodatkowaniu?
Fragment:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, w której 1/2 udziału Wnioskodawca nabył w wyniku umowy o podział majątku wspólnego. Umowa podziału majątku obejmowała majątek (w tym nieruchomość, którą Wnioskodawca zamierza sprzedać) o wartości 280 000 zł. Małżonka w wyniku podziału majątku została spłacona w kwocie 140 000 zł, tzn. że wartość otrzymana w ramach podziału majątku mieści się w udziale jaki przysługiwał byłej małżonce w majątku wspólnym. Mimo podziału majątku dokonanego w dniu 26 września 2013 r. – w ocenie Wnioskodawcy - za moment nabycia nieruchomości do celów podatkowych przyjmuje się datę nabycia nieruchomości przez małżonków w tym przypadku 6 sierpnia 2009 r. Grunt został nabyty w 2009 r. a zakończenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nastąpiło 6 listopada 2012 r. W przypadku budowy domu przyjmuje się datę nabycia gruntu, jako datę od której należy liczyć okres 5 lat wymieniony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku Wnioskodawcy okres 5 lat upłynął z końcem 2014 r., w związku z czym, sprzedaż nieruchomości w 2016 r. nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.
2016
23
mar

Istota:
Czy Wnioskodawczyni powinna dokonać korekty przychodu w PIT-39 z kwoty 180 000 zł na kwotę 90 000 zł, w związku z uznaniem umowy podziału majątku za bezskuteczną i koniecznością zwrotu otrzymanych wcześniej pieniędzy?
Fragment:
W dniu 20 kwietnia 2012 r. małżonkowie zawarli w formie aktu notarialnego umowę podziału majątku wspólnego, w wyniku której Wnioskodawczyni stała się właścicielem ww. lokalu mieszkalnego. Przedmiotowy lokal mieszkalny Wnioskodawczyni sprzedała w dniu 30 grudnia 2013 r. za kwotę 180 000 zł. Na powyższą okoliczność Wnioskodawczyni złożyła do Urzędu Skarbowego zeznanie PIT-39, w którym zadeklarowała przychód w kwocie 180 000 zł – co wynikało z posiadanych przez Nią na tę chwilę informacji. Dnia 20 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy wyrokiem, sygn. ... uznał umowę podziału majątku za bezskuteczną, co skutkowało tym, iż połowa kwoty ze sprzedaży tej nieruchomości, tj. 90 000 zł należała się byłemu mężowi i została przekazana 6 listopada 2015 r. na poczet spłaty Jego długów. W dniu 30 listopada 2015 r. Wnioskodawczyni nabyła celem zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego za kwotę 100 000 zł, Oznacza to, że faktyczny przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w wysokości 90 000 zł został w całości wydatkowany na cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna.
2016
20
mar

Istota:
Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek od 1/2 części sprzedanego w listopadzie 2015 r. mieszkania?
Fragment:
U. 2014 r. poz. 121) w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku czy też zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy. Mając jednak na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Zatem, za datę nabycia nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2016
17
mar

Istota:
Opodatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Zniesienie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku, zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Zatem, za datę nabycia nieruchomości (prawa), która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej (jego) nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości (prawa) w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2016
26
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.