Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy za 2016 r., od sprzedaży mieszkania nabytego w wyniku podziału majątku dorobkowego ustalonego ugodą sądową w 2015 r., w trybie art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) w związku z art. 30e i art. 45 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wobec powyższego, za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które przypadło Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę nabycia tego prawa w czasie trwania związku małżeńskiego, ale tylko wówczas, jeżeli podział był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanego przez Wnioskodawczynię ww. prawa w wyniku tego podziału mieściła się w udziale, jaki Jej przysługiwał w majątku wspólnym. Zatem, przyjmując za Wnioskodawczynią, że w związku z podziałem majątku wspólnego małżeńskiego, wartość otrzymanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawczynię nie przekroczyła wartości udziału przysługującego Jej we wszystkich składnikach majątkowych, wchodzących w skład majątku wspólnego, to za datę nabycia tego prawa, które przypadło Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego należy przyjąć 2008 r., czyli datę nabycia tego prawa w czasie trwania związku małżeńskiego do majątku wspólnego. W konsekwencji, odpłatne zbycie w 2016 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2008 r., czyli po upływie pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi źródła przychodu, a tym samym nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2017
18
lut

Istota:
Czy Wnioskodawczyni podlega zwolnieniu z podatku PIT od odpłatnego zbycia nieruchomości w związku z faktem iż nieruchomość została nabyta w 2010 r., czy też podlega konieczności zapłacenia podatku PIT, ponieważ podział majątku z małżonkiem nastąpił w 2015 r.?
Fragment:
Gdy przedmiotem podziału majątku wspólnego małżonków jest więcej niż jeden składnik majątku wchodzący w skład majątku dorobkowego małżonków wówczas, aby ustalić czy podział był ekwiwalentny w naturze lub czy wartość otrzymanych przez małżonka w wyniku podziału majątku rzeczy mieści się w udziale, jaki przysługiwał mu w majątku wspólnym należy w pierwszej kolejności zsumować wartość rynkową wszystkich składników majątku podlegających podziałowi i podzielić na pół oraz ustalić wartość rynkową składników majątku otrzymanych przez każdego z małżonków. Brak dopłat, sam w sobie, nie musi wskazywać na ekwiwalentność podziału majątku względem stopnia przyczyniania się małżonków do powstania majątku wspólnego. Brak dopłat może bowiem wynikać z różnych powodów, znanych tylko stronom umowy małżeńskiej, i nie musi wcale oznaczać, że podział majątku dokonał się według różnego stopnia przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku. Ustawowe domniemanie równości udziałów może być obalone tylko wyraźnie, w umowie lub w orzeczeniu sądowym, nie można wnioskować o obaleniu tego domniemania jedynie na tej podstawie, że w umowie o podział majątku małżonkowie ustalili zasady tego podziału w ten sposób, iż jednemu z nich przypadł cały majątek, zaś drugi zrzekł się prawa do spłat/dopłat. W przedmiotowej sprawie częściowy podział majątku wspólnego małżonków nie był ekwiwalentny w naturze i został dokonany bez spłat i dopłat.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podziału majątku
Fragment:
W przedmiotowej sprawie nie doszło do zawarcia umowy o podział majątku wspólnego małżonków przed śmiercią jednego z małżonków. Trudno bowiem mówić o podziale majątku wspólnego małżeńskiego w sytuacji, gdy uczestnikami postępowania nie będą oboje byli małżonkowie. W konsekwencji powyższego, wskazać należy, że na gruncie badanej sprawy nie będzie podstaw do zastosowania przepisu wyłączającego stosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do planowanej czynności podziału majątku. Tym samym po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód z innych źródeł z tytułu nieodpłatnego nabycia od spadkobierców nieruchomości (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). W tym miejscu należy przytoczyć fragment wyroku WSA w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Po 865/15, w którym czytamy: „ Jednakże na gruncie badanej sprawy nie ma podstaw do zastosowania art. 2 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f., wyłączającego stosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zgodzić się z organem podatkowym, że w ramach umowy (zawartej w formie aktu notarialnego) lub ugody sądowej nie dojdzie bezpośrednio do podziału majątku wspólnego małżeńskiego w związku z ustaniem małżeńskiej wspólności majątkowej, czy też wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej, ponieważ uczestnikami postępowania nie będą byli małżonkowie.
2017
1
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków
Fragment:
Małżonkowie rozważają zniesienie w przyszłości wspólności majątkowej małżeńskiej (poprzez zawarcie umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej) i dokonanie co najmniej częściowego podziału majątku wspólnego, w rezultacie czego całość prawa własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości trafi do Wnioskodawcy (prawa te wejdą do majątku osobistego Wnioskodawcy). Podział majątku nastąpi bez spłat i dopłat. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy uzyskanie (otrzymanie) przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku posadowionego na tejże nieruchomości na podstawie umowy o podział majątku wspólnego zawartej w następstwie zawarcia umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej (bez spłat i dopłat) spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskanie przez niego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku posadowionego na tejże nieruchomości na podstawie umowy o podział majątku wspólnego zawartej w następstwie ustanowienia rozdzielności majątkowej (bez spłat i dopłat) nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2017
31
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego.
Fragment:
Zatem nie ma wątpliwości, że nabycie własności nieruchomości lub praw w drodze podziału majątku wspólnego, w przypadku gdy wartość otrzymanego majątku jest nieekwiwalentna lub przekracza udział, jaki przysługiwał małżonkowi w majątku wspólnym, zawiera się w pojęciu „ nabycie ”, jakim posługuje się przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przenosząc przywołane powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że podział majątku dorobkowego małżonków dokonany w 2013 r. nie był ekwiwalentny w naturze dla obojga małżonków. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości. Tymczasem na mocy postanowienia sądu z 2013 r. Wnioskodawca otrzymał majątek o wartości 353.445,00 zł natomiast jego była żona otrzymała majątek o wartości 251.027,00 zł oraz dopłatę w wysokości 102.418,00 zł, co jednoznacznie przesądza o braku ekwiwalentności podziału majątku dorobkowego małżonków. Tak więc aby ustalić, jaki dokładnie udział Wnioskodawca nabył w 2013 r., tj. w dacie wydania postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego w pierwszej kolejności należy ustalić wartość rynkową całego majątku podlegającego podziałowi.
2016
8
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych planowanego podziału majątku małżeńskiego
Fragment:
Organ potwierdził stanowisko strony, że: „ Umowa ta nie jest bowiem ani odpłatnym zniesieniem współwłasności ani odpłatnym działem spadku, lecz odpłatną umową o podział majątku wspólnego ”. Chociaż interpretacja dotyczy innego podatku, dla omawianej sprawy istotne jest, że wynika z niej zasada ustalenia skutków podatkowych właściwych dla zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej (pomimo śmierci jednego z małżonków). Również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 21 stycznia 2014 r.( ITPB2/415-964/13/DSZ ) odniósł się do podobnego przypadku, w którym podział majątku został wprawdzie orzeczony za życia obu małżonków, ale wykonany (spłaty) po jego śmierci przez spadkobierców. Organ uznał, że dla małżonka otrzymującego spłaty nie stanowią one przychodu, gdyż wynikają z czynności podziału majątku małżonków. Z tej interpretacji można dla sprawy Wnioskodawczyni wyprowadzić następujący wniosek: skoro spadkobiercy zmarłego małżonka wykonują czynności, które powinny być dokonane przez zmarłego - dla Wnioskodawczyni skutki podatkowe wynikają z czynności prawnej w postaci zniesienia wspólnoty majątkowej małżeńskiej. Konkludując, Wnioskodawczyni wraz ze spadkobiercami jej byłego męża dokonają podziału majątku wspólnego małżonków, a w wyniku planowanej czynności Wnioskodawczyni uzyska całe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
2016
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków
Fragment:
I Wydział Cywilny w dniu 21 kwietnia 2016 r. orzekł rozwód między stronami, nie dokonując jednak podziału majątku wspólnego. Na dzień złożenia przedmiotowego wniosku Wnioskodawczyni wraz z byłym mężem ma zamiar dokonać podziału majątku wspólnego. Wnioskodawczyni podaje, że w prawie polskim przewidziane jest kilka sposobów podziału majątku: tryb pozasądowy – mocą zwykłej umowy pisemnej o podział majątku – jeśli w skład majątku nie wchodzi wspólna nieruchomość, tryb pozasądowy – mocą umowy w formie aktu notarialnego – jeśli strony tak postanowią albo gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość (wtedy jest to forma obligatoryjna), tryb sądowy – przez zawezwanie do próby ugodowej – jeśli strony są zgodne co do podziału majątku i wyrażą wolę na szybkie zakończenie sprawy przez zainicjowanie postępowania pojednawczego, tryb sądowy – przez właściwe postępowanie o podział majątku – zasadniczo ten tryb jest przewidziany głównie w sytuacji, w której jest spór między byłymi małżonkami co do sposobu podziału majątku albo gdy strony tak postanowią. Wnioskodawczyni wraz z byłym mężem nie zdecydowali się jeszcze na sposób podziału majątku z uwagi na niepewność co do opodatkowania lub braku opodatkowania: przychodów (...)
2016
1
gru

Istota:
1) Czy przychód z tytułu spłaty lub dopłaty pieniężnej – uzyskany na skutek podziału majątku wspólnego po rozwodzie – jest objęty wyłączeniem wskazanym w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy przychód z tytułu rozliczenia pieniężnego nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie, które to rozliczenie stanowi integralną część każdego rozstrzygnięcia dotyczącego podziału majątku po rozwodzie jest objęty wyłączeniem wskazanym w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
I Wydział Cywilny w dniu 21 kwietnia 2016 r. orzekł rozwód między stronami, nie dokonując jednak podziału majątku wspólnego. Na dzień złożenia przedmiotowego wniosku Wnioskodawczyni wraz z byłym mężem ma zamiar dokonać podziału majątku wspólnego. Wnioskodawczyni podaje, że w prawie polskim przewidziane jest kilka sposobów podziału majątku: tryb pozasądowy – mocą zwykłej umowy pisemnej o podział majątku – jeśli w skład majątku nie wchodzi wspólna nieruchomość, tryb pozasądowy – mocą umowy w formie aktu notarialnego – jeśli strony tak postanowią albo gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość (wtedy jest to forma obligatoryjna), tryb sądowy – przez zawezwanie do próby ugodowej – jeśli strony są zgodne co do podziału majątku i wyrażą wolę na szybkie zakończenie sprawy przez zainicjowanie postępowania pojednawczego, tryb sądowy – przez właściwe postępowanie o podział majątku – zasadniczo ten tryb jest przewidziany głównie w sytuacji, w której jest spór między byłymi małżonkami co do sposobu podziału majątku albo gdy strony tak postanowią. Wnioskodawczyni wraz z byłym mężem nie zdecydowali się jeszcze na sposób podziału majątku z uwagi na niepewność co do opodatkowania lub braku opodatkowania: przychodów (...)
2016
1
gru

Istota:
Czy w opisanym przez Wnioskodawczynię zdarzeniu przyszłym dokonanie przez Wnioskodawczynię wraz z małżonkiem podziału majątku małżeńskiego w związku z ustaniem ustawowej wspólności małżeńskiej, w rezultacie którego Wnioskodawczyni zostanie zwolniona, za zgodą wierzycieli, z wynikających z prowadzonego Przedsiębiorstwa zobowiązań, w tym kredytów/pożyczek lub zwolniona z ich poręczeń, a mąż Wnioskodawczyni przejmie w całości obowiązek spłaty przedmiotowych zobowiązań, nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawczyni przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W ramach podziału majątku małżeńskiego Wnioskodawczyni otrzyma część składników majątkowych wchodzących w skład majątku małżeńskiego. Z kolei małżonek Wnioskodawczyni otrzyma pozostałe składniki majątkowe, nie przyznane Wnioskodawczyni, a wchodzące w skład majątku małżeńskiego, w szczególności małżonek Wnioskodawczyni otrzyma Przedsiębiorstwo. Z prowadzoną przez małżonka Wnioskodawczyni działalnością gospodarczą, w ramach Przedsiębiorstwa, związane są również zobowiązania, w szczególności pożyczki/kredyty udzielone przez banki. Po podziale majątku i otrzymaniu Przedsiębiorstwa przez małżonka Wnioskodawczyni możliwym jest, że Wnioskodawczyni zostanie zwolniona z powyższych zobowiązań lub zwolniona z zobowiązań z ich poręczeń, za zgodą wierzycieli. Z kolei mąż Wnioskodawczyni przejmie w całości obowiązek spłaty przedmiotowych zobowiązań. Na chwilę obecną nie jest jednoznacznie przesądzone czy: małżonkowie będą dokonywać jakichkolwiek spłat lub dopłat między nimi w ramach podziału majątku małżeńskiego, podział majątku małżeńskiego pomiędzy małżonkami nastąpi zgodnie z udziałem każdego z nich w majątku małżeńskim, ustalonym na moment ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej, przy czym udziały małżonków mogą być nierówne, czy też w innej ustalonej przez małżonków proporcji, tj. w proporcji nie pokrywającej się z w/w udziałami małżonków.
2016
27
lis

Istota:
1) Czy w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym pierwotnie ustalona wartość początkowa Środków trwałych oraz WNiP nie ulegnie zmianie, dla potrzeb ich amortyzacji w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej, w następstwie ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami oraz jednoczesnego dokonania podziału majątku małżeńskiego w wyniku, którego Wnioskodawca otrzyma m. in. w całości Przedsiębiorstwo, przy czym łączna wartość składników majątkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę tytułem podziału majątku małżeńskiego będzie mieścić się w wartości jego udziału w majątku małżeńskim, ustalonym na moment ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami?2) W przypadku potwierdzenia prawidłowości powyższego stanowiska Wnioskodawcy w przedmiocie ustalenia wartości początkowej Środków trwałych oraz WniP (pyt. 1.) czy zasady dokonywania przez Wnioskodawcę odpisów amortyzacyjnych od Środków trwałych i od WNiP oraz zasady ich rozliczania przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako koszty uzyskania przychodów, nie ulegną zmianie w następstwie ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami oraz jednoczesnego dokonania podziału majątku małżeńskiego w wyniku, którego Wnioskodawca otrzyma m. in. w całości Przedsiębiorstwo, przy czym łączna wartość składników majątkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę tytułem podziału majątku małżeńskiego będzie mieścić się w wartości jego udziału w majątku małżeńskim, ustalonym na moment ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami?
Fragment:
(...) podziału majątku małżeńskiego w wyniku, którego Wnioskodawca otrzyma m. in. w całości Przedsiębiorstwo, przy czym łączna wartość składników majątkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę tytułem podziału majątku małżeńskiego będzie mieścić się w wartości jego udziału w majątku małżeńskim, ustalonym na moment ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Ad. 2 W przypadku potwierdzenia prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy w przedmiocie objętym pierwszym sformułowanym w niniejszym wniosku pytaniem, tj. w przedmiocie ustalenia wartości początkowej Środków trwałych oraz WNiP, Wnioskodawca powziął również wątpliwości w przedmiocie zasad dokonywania przez Wnioskodawcę odpisów amortyzacyjnych od Środków trwałych i od WNiP oraz zasad ich rozliczania przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako koszty uzyskania przychodów, po ustaniu (zniesieniu) ustawowej wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami oraz jednoczesnym dokonaniu podziału majątku małżeńskiego. Zdaniem Wnioskodawcy powyższe zasady nie ulegną zmianie w powyższej sytuacji. Po podziale majątku małżeńskiego Wnioskodawca będzie posiadał m. in. w całości Przedsiębiorstwo wraz ze Środkami trwałymi oraz WNiP.
2016
27
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.