Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości dokonana w 2017 r. nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 1994 r., w którym nastąpiło nabycie. W związku z powyższym, nie powstał u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tej sprzedaży.
Fragment:
Argumenty zawarte w uchwale II FPS 2/17 są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w lokalu dojdzie po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej w wyniku ustania małżeństwa przez rozwód i wydania przez sąd powszechny postanowienia o podziale majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej wobec śmierci jednego z małżonków następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tą datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, przedstawiony opis stanu faktycznego oraz uchwałę NSA należy stwierdzić, że za datę nabycia przez Wnioskodawcę udziałów w przedmiotowej nieruchomości – działce nr ew. 34/1, nabytych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, jak i udziałów w tej nieruchomości nabytych w drodze podziału majątku wspólnego należy uznać 1994 r., kiedy to ww. prawo własności tej nieruchomości zostało nabyte do majątku wspólnego małżonków. Zatem sprzedaż przedmiotowej nieruchomości dokonana w 2017 r. nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 1994 r., w którym nastąpiło nabycie.
2018
16
mar

Istota:
Skutki podatkowe związane ze zbyciem nieruchomości – ŹRÓDŁO PRZYCHODU.
Fragment:
(...) podziale majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej wobec śmierci jednego z małżonków nie następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego, a za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać moment wejścia danego składnika do majątku wspólnego. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Zatem sprzedaż nieruchomości nabytej w 2008 roku, a przede wszystkim udziału otrzymanego w wyniku podziału majątku, nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 2008 r., w którym nastąpiło nabycie. W związku z powyższym, nie powstał u Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tej sprzedaży, ani obowiązek wykazania ww. przychodu w jakimkolwiek zeznaniu podatkowym. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni odnośnie pytania pierwszego należało uznać za prawidłowe.
2018
14
mar

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego).
Fragment:
(...) podziału majątku objętego wspólnością majątkową. Niewątpliwie sytuacja prawna małżonków objętych wspólnością ustawową jest szczególna. Oznacza bowiem, że nabycie w czasie jej trwania nieruchomości, wiąże się z nabyciem przez każdego z małżonków tego prawa w całości, a nie w określonym ułamkowo udziale ”. Podobne rozwiązanie prezentuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 1431/14. Zdaniem Wnioskodawcy w omawianym przypadku, w kontekście opodatkowania zbycia nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie będzie miał znaczenia fakt podziału majątku oraz nabycia na wyłączną własność lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawcę. Znaczenie ma natomiast okoliczność, że nabywając lokal małżonkowie pozostawali we wspólności małżeńskiej, nabyli go do majątku wspólnego w ramach współwłasności łącznej – nie zaś w udziale ułamkowym. Każdy z małżonków nabył prawo w całości. W związku z powyższym nie można traktować nabycia na wyłączną własność przez Wnioskodawcę mieszkania wskutek podziału majątku, jako momentu nabycia, od którego musi upłynąć pięć lat, aby zbycie nie stanowiło źródła przychodu.
2018
10
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego
Fragment:
W czerwcu 2017 roku małżonkowie zawarli umowę o podział majątku wspólnego i zniesienie współwłasności. Zgodnie z umową o podział majątku małżonkowie oświadczyli, że wartość składników majątku wspólnego wynosi 1.722.500 PLN. Udziały w majątku dorobkowym są równe. Nakłady Wnioskodawcy na majątek wspólny z majątku osobistego wynosiły 229.000 PLN. Majątek obciążony był wspólnie zaciągniętym kredytem, którego wartość na dzień zawarcia umowy o podział majątku wynosiła 290.000 PLN. Kredyt został całkowicie przejęty przez Wnioskodawcę. Małżonka Wnioskodawcy otrzymała majątek o wartości 661.250 PLN (mieszkanie nr 1 oraz ruchomości o wartości 11.250 PLN) z obowiązkiem dopłaty na rzecz Wnioskodawcy w wysokości 60.000 PLN. Wnioskodawca otrzymał majątek o wartości 1.061.250 PLN (mieszkanie w nr 2 oraz ruchomości o wartości 11.250 PLN) z obowiązkiem przejęcia kredytu w całości w kwocie pozostającej do spłaty 290.000 PLN. Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedać mieszkanie nr 2, które przypadło mu w udziale po podziale majątku małżeńskiego. Za środki ze sprzedaży mieszkania Wnioskodawca zamierza nabyć na własne cele mieszkaniowe nieruchomość położoną w Hiszpanii. Wskazać należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r.
2018
21
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
(...) podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę nabycia tej nieruchomości w czasie trwania związku małżeńskiego, czy też dzień, w którym dokonano podziału majątku. W tym celu konieczne jest odwołanie się do przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682). W myśl art. 31 § 1 Kodeksu, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wspólność ustawowa obejmuje wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Z ww. przepisu wynika, że wspólność małżeńska została ukształtowana jako wspólność łączna. Charakteryzuje się ona tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą więc rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością ustawową.
2018
15
lut

Istota:
Skutki podatkowe zbycia nieruchomości - po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków - ROZWÓD.
Fragment:
(...) podziale majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej wobec śmierci jednego z małżonków następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tą datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Zatem sprzedaż nieruchomości nabytej w 2007 roku, a przede wszystkim udziału otrzymanego w wyniku podziału majątku, nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 2007 r., w którym nastąpiło nabycie. W związku z powyższym, nie powstał u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tej sprzedaży, ani obowiązek wykazania ww. przychodu w jakimkolwiek zeznaniu podatkowym. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Odnośnie powołanego przez Wnioskodawcę art. 2a Ordynacji podatkowej zaakcentować należy jednak, że stanowi on, iż niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.
2018
15
lut

Istota:
Czy Wnioskodawczyni od połowy wartości nieruchomości, która przeszła do jej majątku w wyniku podziału majątku, powinna zapłacić podatek dochodowy zgodnie z treścią art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W dniu 16 lutego 2016 r. sporządziła wraz z mężem umowę podziału majątku wspólnego i ww. nieruchomość w całości stała się jej majątkiem. W tym samym dniu zniesiona została wspólność majątkowa pomiędzy Wnioskodawczynią i jej mężem. Następnie w grudniu 2017 r. przedmiotowa nieruchomość została sprzedana. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni od połowy wartości nieruchomości, która przeszła do jej majątku w wyniku podziału majątku, powinna zapłacić podatek dochodowy zgodnie z treścią art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna płacić podatku od zbytej nieruchomości. Nieruchomość została nabyta w 2010 r., zatem upłynął już 5 letni okres określony w art. 10 ustawy o podatku dochodowym. Do nabycia doszło gdy Wnioskodawczyni miała wspólność ustawową i w związku z tym nastąpiło nabycie przez każdego z małżonków tego prawa w całości, a nie w określonym ułamkowo udziale. Według Wnioskodawczyni, w momencie podziału majątku nie nastąpiło nabycie. Zatem nie można przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty podziału majątku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2018
10
lut

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków.
Fragment:
Wnioskodawca pomimo sporządzonej umowy majątkowej małżeńskiej i umowy o podział majątku wspólnego nie został zwolniony od odpowiedzialności osobistej względem XXX i w dalszym ciągu zobowiązany jest do regularnych spłat kredytu. Umowa majątkowa małżeńska i umowa o podział majątku wspólnego pomiędzy Wnioskodawcą a żoną została zawarta w oparciu o przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W grudniu 2016 r. nastąpił rozwód Wnioskodawcy z małżonką. W 2018 r. Wnioskodawca zamierza sprzedać działkę nr ABC położoną w S. gm. K. Do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca załącza kopię aktu notarialnego umowy majątkowej małżeńskiej i umowy o podział majątku wspólnego z dnia 12 maja 2016 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w wyniku sprzedaży działki nr ABC w S. gm. K. w 2018 r. Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od części, którą otrzymał od byłej żony w wyniku umowy majątkowej małżeńskiej i umowy o podział majątku wspólnego z 2016 r.? Czy dokonany podział majątku wyczerpuje znamiona podziału ekwiwalentnego i zwalnia Wnioskodawcę od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie nieruchomości nastąpiło w 2006 r. kiedy małżonkowie zakupili ją i od tej daty należy liczyć pięcioletni termin do zbycia nieruchomości, po upływie którego Wnioskodawca nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.
2018
9
lut

Istota:
Czy w związku ze sprzedażą lokalu będzie miał zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, biorąc pod uwagę fakt, że wykup mieszkania wystąpił w dniu 30 grudnia 2010 r., natomiast przekazanie części prawa własności przez małżonka miało miejsce w dniu 12 marca 2014 r. oraz czy zostanie spełniony warunek na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, że przychód ze sprzedaży nieruchomości zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, ponieważ Wnioskodawczyni jest zobowiązana zwrócić udzieloną pożyczkę na zakup mieszkania?
Fragment:
Argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w prawie do lokalu mieszkalnego dojdzie np. po ustanowieniu rozdzielności i podziale majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego, jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej np. poprzez rozwód następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego wcześniej nabytego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tą datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Zatem, w przedmiotowej sprawie za datę nabycia sprzedanego w dniu 9 maja 2017 r. lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki gruntu, należy uznać datę nabycia tych praw do ustawowej wspólności majątkowej. W tej sprawie jest to rok 2010. Z tego właśnie powodu, a nie z uwagi na argumenty przedstawione przez Wnioskodawczynię we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca 2010 roku. Termin ten upłynął więc z dniem 31 grudnia 2015 r.
2018
3
lut

Istota:
Odpłatne zbycie lokalu w dniu 4 lipca 2016 r. – po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków ­ nastąpiło po upływie pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym nie stanowi ono źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2017 r. (data wpływu 20 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Przedmiotem sprawy jest lokal mieszkalny położony w O. przy ul. P., który został zakupiony w dniu 9 stycznia 2009 r. przez ówczesnych małżonków tj. Wnioskodawczynię oraz W. B. Przedmiotowy lokal wchodził w skład majątku objętego ustawową wspólnością majątkową małżonków. Wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2015 r. nastąpił rozwód pomiędzy W. B. a Wnioskodawczynią, który jednocześnie zniósł wspólność majątkową. W związku z powyższym w dniu 17 września 2015 r. Wnioskodawczyni oraz W. B. stawili się u notariusza, celem podziału majątku wspólnego, w którego skład wchodził m. in. lokal mieszkalny (załącznik akt notarialny Repertorium A numer XXXX). W wyniku dokonania czynności podziału majątku lokal mieszkalny został w całości nabyty na wyłączną własność Wnioskodawczyni przy czym po stronie Wnioskodawczyni istniał obowiązek dokonania na rzecz W.
2018
26
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.