Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z zawartą pomiędzy małżonkami umową o częściowy podział majątku przez co przedmiotowy lokal niemieszkalny (użytkowy) zaczął przysługiwać żonie Wnioskodawcy i przez co Wnioskodawca zaprzestał używania go we własnej działalności gospodarczej i wykreślił go z ewidencji środków trwałych - powstaje u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług oraz podatek należny z tego tytułu?
Czy w związku z tą sytuacją powstaje u Wnioskodawcy obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu zakupu tego lokalu i ówcześnie odliczonego od podatku należnego?
Fragment:
W styczniu 2016 r. małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową i umową notarialną o częściowy podział majątku wspólnego podzielili częściowo majątek wspólny - lokal niemieszkalny wraz z prawami z nim związanymi przysługuje żonie Wnioskodawcy. Podział majątku w ramach umowy został dokonany nieodpłatnie. Wnioskodawca z chwilą podpisania powyższej umowy zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w tym lokalu i wykreślił go z ewidencji środków trwałych. Żona Wnioskodawcy rozpoczęła w styczniu 2016 r., przed częściowym podziałem majątku, działalność gospodarczą, została zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i z chwilą podpisania powyższej umowy rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w tym lokalu wprowadzając go do ewidencji środków trwałych na podstawie aktu notarialnego o częściowym podziale majątku wspólnego. Odnosząc się do powyższego należy podkreślić, że na gruncie przepisów podatkowych, zarówno Wnioskodawca, jak i żona Wnioskodawcy traktowani są jako odrębne, niezależne podmioty (podatnicy). Wnioskodawca jako podatnik podatku VAT, w oparciu o składniki majątku wspólnego (m.in. ww. nieruchomość lokalowej) posiada odrębne przedsiębiorstwo (odrębną własność ekonomiczną), natomiast w ramach małżeństwa współwłasność łączną z żoną.
2016
13
lip

Istota:
Czy całość przychodów uzyskanych przez Wnioskodawczynię z podziału i sprzedaży majątku jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zatem nie ma wątpliwości, że nabycie własności nieruchomości lub praw w drodze podziału majątku wspólnego, w przypadku gdy wartość otrzymanego majątku jest nieekwiwalentna lub przekracza udział, jaki przysługiwał małżonkowi w majątku wspólnym, zawiera się w pojęciu „ nabycie ”, jakim posługuje się przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przenosząc przywołane powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że podział majątku dorobkowego małżonków dokonany w 2015 r. nie był ekwiwalentny w naturze dla obojga małżonków. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości. Tymczasem na mocy umowy z 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymała majątek o wartości 190.000 zł natomiast jej były mąż otrzymał majątek o wartości 125.000 zł, co jednoznacznie przesądza o braku ekwiwalentności podziału majątku dorobkowego małżonków. Tak więc aby ustalić, jaki dokładnie udział Wnioskodawczyni nabyła w 2015 r., tj. w dacie zawarcia umowy, na mocy której doszło do podziału majątku objętego wspólnością majątkową w pierwszej kolejności należy ustalić wartość rynkową całego majątku podlegającego podziałowi.
2016
23
cze

Istota:
Czy w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego, garażu i udziału w działkach stanowiących drogi i infrastrukturę osiedla w 2016 r., czyli przed upływem pięciu lat od dnia nabycia, Wnioskodawczyni będzie mogła obliczyć dochód z tego zbycia zgodnie z art. 30e ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalając koszt zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli kosztem nabycia będzie suma kwoty wynikającej z aktu notarialnego zakupu z dnia 7 marca 2011 r. i kwoty udokumentowanych nakładów?
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.) w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tej rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, jeżeli podział jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanych przez daną osobę nieruchomości lub praw w wyniku tego podziału mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2016
19
cze

Istota:
1. Czy uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód w związku z transakcją sprzedaży nieruchomości dokonaną dnia 29 czerwca 2015 r. jest przychodem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako taki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy spłata dokonana na rzecz byłego małżonka może w części proporcjonalnie przypadającej na wartość sprzedanej nieruchomości stanowić koszt uzyskania przychodu, o którym mowa art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Brak dopłat może bowiem wynikać z różnych powodów, znanych tylko stronom umowy małżeńskiej, i nie musi wcale oznaczać, że podział majątku dokonał się według różnego stopnia przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku. Ustawowe domniemanie równości udziałów może być obalone tylko wyraźnie, w umowie lub w orzeczeniu sądowym, nie można wnioskować o obaleniu tego domniemania jedynie na tej podstawie, że w umowie o podział majątku małżonkowie ustalili zasady tego podziału w ten sposób, iż jednemu z nich przypadł cały majątek, zaś drugi zrzekł się prawa do spłat/dopłat. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że podział majątku dorobkowego małżonków dokonany w 2014 r. nie był ekwiwalentny w naturze. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości. Tymczasem w przedmiotowej sprawie, wartość składników majątku, które otrzymała Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku, przekroczyła wartość udziału jaki przysługiwał Jej w majątku dorobkowym małżonków, na co wskazuje fakt dokonania spłaty przez Wnioskodawczynię na rzecz Jej byłego małżonka, ze środków pieniężnych stanowiących majątek własny Wnioskodawczyni, niepodlegający podziałowi.
2016
14
cze

Istota:
Reasumując, podział majątku małżonków w związku z ustaniem ustawowej wspólności małżeńskiej nie będzie podlegać PCC również w sytuacji, gdy w wyniku podziału majątku małżeńskiego Wnioskodawczyni otrzyma składniki majątkowe, których wartość jest różna od udziału Wnioskodawczyni w majątku małżeńskim, ustalonym na moment ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami.
Fragment:
Ponieważ podział majątku między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu, nie będzie miał znaczenia fakt, czy przy podziale majątku wystąpi spłata pieniężna. Skoro więc w art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy jako podlegające podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie zostały wymienione umowy dotyczące podziału majątku dorobkowego małżeńskiego należy uznać, że nie podlegają one podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Powyższe sprawia, że podział majątku małżeńskiego przeprowadzony w związku z wyłączeniem małżeńskiej wspólności ustawowej nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem do czynności cywilnoprawnych.” Analogiczne stanowisko zaprezentował również w szczególności: - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 7 maja 2014 r. (znak: IPPB2/436-191/14-2/MZ ), z dnia 24 sierpnia 2014 r. (znak: IPPB2/436-335/14-2/AF) oraz z dnia 17 marca 2011 r. (znak: IPPB2/436-496/10-7/AF ). Reasumując, w ocenie Wnioskodawczyni podział majątku małżonków w związku z ustaniem ustawowej wspólności małżeńskiej nie będzie podlegać PCC również w sytuacji, gdy w wyniku podziału majątku małżeńskiego Wnioskodawczyni otrzyma składniki majątkowe, których wartość jest różna od udziału Wnioskodawczyni w majątku małżeńskim, ustalonym na moment ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami.
2016
12
cze

Istota:
Reasumując, podział majątku małżonków w związku z ustaniem ustawowej wspólności małżeńskiej nie będzie podlegać PCC również w sytuacji, gdy w wyniku podziału majątku małżeńskiego Wnioskodawca otrzyma składniki majątkowe, których wartość jest różna od udziału Wnioskodawcy w majątku małżeńskim, ustalonym na moment ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami.
Fragment:
Ponieważ podział majątku między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu, nie będzie miał znaczenia fakt, czy przy podziale majątku wystąpi spłata pieniężna. Skoro więc w art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy jako podlegające podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie zostały wymienione umowy dotyczące podziału majątku dorobkowego małżeńskiego należy uznać, że nie podlegają one podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Powyższe sprawia, że podział majątku małżeńskiego przeprowadzony w związku z wyłączeniem małżeńskiej wspólności ustawowej nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem do czynności cywilnoprawnych.” Analogiczne stanowisko zaprezentował również w szczególności: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 7 maja 2014 r. (znak: IPPB2/436-191/14-2/MZ ), z dnia 24 sierpnia 2014 r. (znak: IPPB2/436-335/14-2/AF) oraz z dnia 17 marca 2011 r. (znak: IPPB2/436-496/10-7/AF ). Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy podział majątku małżonków w związku z ustaniem ustawowej wspólności małżeńskiej nie będzie podlegać PCC również w sytuacji, gdy w wyniku podziału majątku małżeńskiego Wnioskodawca otrzyma składniki majątkowe, których wartość jest różna od udziału Wnioskodawcy w majątku małżeńskim, ustalonym na moment ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami.
2016
12
cze

Istota:
PCC - skutki podatkowe zawarcia umowy o podział majątku małżeńskiego.
Fragment:
Biorąc powyższego pod uwagę należy stwierdzić, że skoro w przepisie art. 1 ust. 1 Ustawy PSD nie zostało wymienione nabycie w wyniku podziału majątku małżeńskiego, jako podlegające PSD, przedmiotowy podział majątku małżeńskiego nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. W rezultacie, zawarcie przez Wnioskodawczynię z małżonkiem umowy o podział majątku małżeńskiego w związku ze zniesieniem ustawowej wspólności małżeńskiej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Z powyższych względów bez znaczenia pozostaje również, że przy podziale majątku Wnioskodawczyni ewentualnie otrzyma składniki majątku małżeńskiego, których wartość jest różna od wartości udziału Wnioskodawczyni w majątku małżeńskim, ustalonym na moment ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej miedzy małżonkami. Prezentowane przez Wnioskodawczynię stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji z dnia 9 kwietnia 2014 r. (znak: ILPB2/436-31/14-2/WS ) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, iż „Podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją typową dla prawa rodzinnego i opiekuńczego. Należy podkreślić, że podział majątku wspólnego małżonków, wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, unormowanego w Kodeksie cywilnym, i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
2016
12
cze

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych – skutki podatkowe zawarcia umowy o podział majątku małżeńskiego
Fragment:
Biorąc powyższego pod uwagę należy stwierdzić, że skoro w przepisie art. 1 ust. 1 Ustawy PSD nie zostało wymienione nabycie w wyniku podziału majątku małżeńskiego, jako podlegające PSD, przedmiotowy podział majątku małżeńskiego nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. W rezultacie, zawarcie przez Wnioskodawcę z małżonką umowy o podział majątku małżeńskiego w związku ze zniesieniem ustawowej wspólności małżeńskiej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Z powyższych względów bez znaczenia pozostaje również, że przy podziale majątku Wnioskodawca ewentualnie otrzyma składniki majątku małżeńskiego, których wartość jest różna od wartości udziału Wnioskodawcy w majątku małżeńskim, ustalonym na moment ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej miedzy małżonkami. Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji z dnia 9 kwietnia 2014 r. (znak: ILPB2/436-31/14-2/WS ) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, iż „Podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją typową dla prawa rodzinnego i opiekuńczego. Należy podkreślić, że podział majątku wspólnego małżonków, wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, unormowanego w Kodeksie cywilnym, i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
2016
12
cze

Istota:
Czy uwzględniając koszty uzyskania przychodu w wysokości 1/2 Wnioskodawca powinien doliczyć do dochodu kwotę 40 000 zł i ująć ją w rozliczeniu za rok 2015?
Czy Wnioskodawca powinien obliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od kwoty 40 000 zł?
Fragment:
Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Tym samym, za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, ale tylko wówczas jeżeli podział był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanych przez daną osobę nieruchomości lub praw w wyniku tego podziału mieściła się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku wspólnym. Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, mając na względzie, że podział majątku nie był ekwiwalentny w naturze, w szczególności fakt, iż wartość majątku jaki przypadł Wnioskodawcy po dokonanym podziale nie przewyższała wartości udziału jaki przysługiwał Mu w majątku dorobkowym małżeńskim, czego potwierdzeniem jest spłata pieniężna, do uregulowania której została zobowiązana żona, za datę nabycia przez Wnioskodawcę prawa własności działki, będącej przedmiotem sprzedaży dokonanej w dniu 12 listopada 2015 r. należy przyjąć rok 2001, tj. rok jej nabycia przez Wnioskodawcę i małżonkę do majątku wspólnego w czasie trwania związku małżeńskiego.
2016
31
maj

Istota:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Jaką datę należy uznać za datę nabycia, czy datę podziału majątku, czy też datę nabycia do majątku wspólnego?
Fragment:
Przedmiotem podziału majątku wspólnego nie był wyłącznie ww. lokal. Wartość składników majątkowych (w tym przedmiotowego lokalu) otrzymanych w wyniku podziału majątku mieściła się w udziale jaki przysługiwał Wnioskodawczyni przed tym podziałem. W dniu 16 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Środki uzyskane ze sprzedaży zamierza przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 r. na zakup mieszkania. Sprzedaż lokalu nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Jaką datę należy uznać za datę nabycia, czy datę podziału majątku, czy też datę nabycia do majątku wspólnego... Zdaniem Wnioskodawczyni przychód ze sprzedaży lokalu nie podlega opodatkowaniu. Datą nabycia jest data nabycia do majątku wspólnego, nie zaś data podziału majątku. W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
17
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.