Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania
Fragment:
Zniesienie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku, zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Zatem, za datę nabycia nieruchomości (prawa), która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej (jego) nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości (prawa) w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2016
7
lut

Istota:
Czy sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego nabytych w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zniesienie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim. Z zaprezentowanego przez Wnioskodawczynię stanu faktycznego wynika, iż częściowy podział majątku wspólnego, przedmiotem którego było prawo własności lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego nie był ekwiwalentny w naturze.
2016
29
sty

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym otrzymywane od podmiotu trzeciego (Spółki z o.o.) kwoty stanowiące spłatę z tytułu podziału majątku związanego z ustaniem wspólności majątkowej powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym czy też są z tego opodatkowania wyłączone?
Fragment:
Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wobec powyższego stwierdzić należy, że otrzymana przez Wnioskodawczynię należność tytułem spłaty wynikająca z podziału majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Fakt, iż roszczenie Wnioskodawczyni z tego tytułu zostało zaspokojone przez inny podmiot – Spółkę z o.o. pozostaje natomiast bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
18
gru

Istota:
Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.
Fragment:
Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości (prawa) przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości (prawa), która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat). Przez pojęcie „ nabycie ” użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy należy bowiem rozumieć każde zwiększenie aktywów majątku podatnika. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że podział majątku wspólnego małżonków dokonany w dniu 20 września 2012 r. nie był ekwiwalentny w naturze. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości. Tymczasem w wyniku podziału majątku, przedmiotem którego był budynek gospodarczo-mieszkalny wraz z działkami nr 56/2, oraz 56/9, 56/5, 56/4 Wnioskodawca stał się wyłącznym jego właścicielem z obowiązkiem spłaty na rzecz byłej małżonki. Tak więc w sytuacji przedstawionej we wniosku nieruchomość, której sprzedaży dokonał Wnioskodawca, została nabyta przez Niego zarówno w 1998 r. w części odpowiadającej Jego udziałowi w majątku wspólnym, jak też w 2012 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego.
2015
17
gru

Istota:
Podatek dochodowego w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości
Fragment:
Jeżeli natomiast podział majątku nie jest ekwiwalenty w naturze lub wartość otrzymanej nieruchomości lub prawa przekracza udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym w 1996 roku. W 2008 roku małżonkowie wzięli rozwód. W roku 2013 został przeprowadzony podział majątku wspólnego. Nastąpił zgodny podział majątku (równowartość 2 000 000 zł na każdą ze stron), w wyniku którego nieruchomość zabudowana w X przypadła na wyłączną własność Wnioskodawczyni. Ww. nieruchomość Zainteresowana zamierza sprzedać. Wartość otrzymanego przez Wnioskodawczynię majątku (składników majątkowych) w wyniku podziału majątku mieści się w udziale jaki Wnioskodawczyni przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim. W wyniku podziału majątku każdy z małżonków otrzymał majątek o tej samej wartości. Za datę nabycia zabudowanej nieruchomości budynkiem mieszkalnym, którą na wyłączną własność otrzymała Wnioskodawczyni należy przyjąć dzień 12 sierpnia 1996 roku. Reasumując, podział majątku małżeńskiego był równy i ekwiwalentny. Wobec tego podział majątku dorobkowego i przyznanie Wnioskodawczyni na wyłączną własność nieruchomości zabudowanej nie jest nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
15
gru

Istota:
Zakresie wysokości podlegającego opodatkowaniu przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej na podstawie umowy o podział majątku wspólnego.
Fragment:
Kolejnym krokiem jest porównanie wartości majątku, jaki Wnioskodawczyni otrzymała w drodze podziału majątku dorobkowego do kwoty jaka jej przysługiwała pierwotnie w majątku wspólnym. Tak więc, gdyby Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego otrzymała składniki majątku o takiej samej wartości jak jej małżonek, a podział odbył się bez spłat i dopłat lub gdyby Wnioskodawczyni otrzymała składniki majątku nieprzekraczające wartości udziału jaki jej pierwotnie przysługiwał w majątku wspólnym, należałoby uznać, że wartość otrzymanych na wyłączną własność rzeczy i praw mieści się w udziale, jaki jej przysługiwał w majątku wspólnym. Zatem za datę nabycia nieruchomości otrzymanej w wyniku podziału majątku wspólnego należałoby przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego. Natomiast, jeżeli Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku otrzymała rzeczy i prawa, których wartość przekracza wartość udziału pierwotnie jej przysługującego w majątku wspólnym, należałoby uznać, że dzień, w którym dokonano tego podziału majątku jest datą nabycia udziału w nieruchomości otrzymanej na wyłączną własność w drodze podziału majątku wspólnego. Z wniosku wynika, że w skład majątku dorobkowego małżonków wchodziły: nieruchomość nabyta w dniu 15 maja 2000 r. nieruchomość nabyta w dniu 19 stycznia 2001 r. nieruchomość nabyta w dniu 30 stycznia 2004 r.
2015
15
gru

Istota:
Odpłatne zbycie składników majątku.
Fragment:
Następnie, w drodze umowy zawartej między małżonkami dojdzie do podziału majątku małżeńskiego (wzajemnych rozliczeń między małżonkami). Między małżonkami nie ma przewidzianych dopłat/spłat, będzie jedynie podział majątku wspólnego. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn nie stosuje się w przypadku nierównego podziału majątku małżeńskiego w wyniku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, tj. w sytuacji gdy Wnioskodawca w wyniku podziału majątku wspólnego otrzyma więcej niż Małżonka Wnioskodawcy... Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku jaki przypadł na własność Wnioskodawcy w wyniku podziału majątku wspólnego (poprzez zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej), kosztami uzyskania przychodu będą wydatki jakie zostały poniesienie na nabycie tych składników w trakcie trwania wspólności majątkowej w pełnej wysokości... Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2.
2015
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Za datę nabycia nieruchomości lub prawa – w przypadku ich zbycia, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania współwłasności, ale tylko wówczas, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki temu współwłaścicielowi przysługiwał w majątku wspólnym. Jak wynika z uzupełnienia wniosku, wartość ww. mieszkania nabytego przez Zainteresowanego w całości na własność w wyniku sądowego podziału majątku wspólnego dokonanego w roku 2013 nie mieściła się jednak w wartości udziału w majątku wspólnym, przysługującego Zainteresowanemu przed tymże podziałem. Zatem, w niniejszej sprawie należy rozpoznać dwie daty nabycia przez Wnioskodawcę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (mieszkania) sprzedanego w dniu 27 czerwca 2014 r., czyli: rok 1980 – moment nabycia do majątku wspólnego udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, rok 2013 – moment sądowego podziału majątku wspólnego, w wyniku którego Zainteresowany nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego na wyłączną własność, a zatem nabył udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, uprzednio należący do żony.
2015
6
gru

Istota:
Odpłatne zbycie działki budowlanej, w części nabytej w 2007 r. w czasie obowiązywania wspólności majątkowej małżeńskiej, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z upływem okresu pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, a tym samym nie rodzi obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega natomiast pozostała część przychodu odpowiadająca udziałowi nabytemu w 2014 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego.
Fragment:
Zniesienie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku, zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Zatem, za datę nabycia nieruchomości (prawa), która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej (jego) nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości (prawa) w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2015
1
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W wyroku rozwodowym (w jego pkt 2) Sąd dokonał podziału majątku wspólnego w taki sposób, że na wyłączną własność męża Wnioskodawczyni przyznał lokal mieszkalny „ A ”, nakłady na działkę pracowniczą oraz samochód. Natomiast Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego otrzymała na wyłączną własność nieruchomość „ B ” oraz nieruchomość „ C ”. Dokonany między małżonkami podział majątku wspólnego został orzeczony bez obowiązku dokonania jakichkolwiek spłat, albowiem ustalony między nimi sposób podziału majątku wspólnego realizowany był według zasady, aby majątek ten podzielić po połowie i w taki sposób rozdzielić jego składniki, aby każdy z małżonków otrzymał równo połowę majątku. W chwili obecnej Wnioskodawczyni zmuszona jest sprzedać nieruchomość położoną „ B ”. Ponieważ sprzedaż dokonywana jest przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym – wyrokiem sądu – orzeczono o podziale majątku wspólnego, powstaje pytanie, czy przy sprzedaży Zainteresowana będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego. Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
2015
24
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.