Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
gru

Istota:

Skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków

Fragment:

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku zapłaty z tego tytułu podatku dochodowego ”, 21 marca 2018 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.402.2017.2.MZ, zgodnie z którą: „ Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego sam podział majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ”, 15 marca 2018 r., nr 0111-KDIB2-2.4011.418.2017.3.HS, zgodnie z którą: „ Uwzględniając przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię składników majątku w wyniku podziału majątku wspólnego w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni otrzymała więcej niż jej małżonek i niezależnie od tego czy pomiędzy małżonkami wystąpiły dopłaty lub spłaty z tego tytułu - nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem bez znaczenia dla skutków podatkowych jest to, czy podział majątku wspólnego małżonków był ekwiwalentny czy nieekwiwalentny. ” W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2018
20
gru

Istota:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. nieruchomości byłemu mężowi Wnioskodawczyni na podstawie umowy notarialnej, która będzie stanowić de facto podział majątku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W 2018 r. byli małżonkowie mają zamiar podpisać notarialnie umowę podziału majątku dorobkowego zobowiązującą Wnioskodawczynię do sprzedaży i przekazania przedmiotowego lokalu mieszkalnego byłemu mężowi. Po podpisaniu umowy nastąpi sprzedaż ww. prawa do lokalu mieszkalnego byłemu mężowi Wnioskodawczyni. Wskazać należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682, z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. Kodeksu, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Z ww. przepisu wynika, że wspólność małżeńska została ukształtowana jako wspólność łączna. Charakteryzuje się ona tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą więc rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością ustawową.

2018
20
gru

Istota:

W przedmiotowej sprawie za datę nabycia lokalu mieszkalnego należy uznać datę nabycia tego lokalu do ustawowej wspólności majątkowej, tj. 2006 rok. Zatem sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego w 2017 r. nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie. W konsekwencji, kwota uzyskana z tego tytułu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) podziału majątku z mężem? Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym nabycie nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego nastąpiło w dacie włączenia jej do majątku wspólnego tj. w 2006 r.? Tym samym sprzedaż nieruchomości w 2017 r. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, w przedstawionym stanie faktycznym należy uznać, że nabycie prawa do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, wchodzącego początkowo w skład wspólności majątkowej małżeńskiej a następnie przysługującego Wnioskodawczyni w całości w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej i dokonania podziału majątku wspólnego, nastąpiło w dacie włączenia tego lokalu do majątku wspólnego. Tym samym sprzedaż nieruchomości w 2017 r. nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dokonanie podziału majątku wspólnego nie stanowiło nabycia lokalu mieszkalnego, w związku z tym za moment nabycia tego lokalu należy uznać nabycie dokonane do majątku wspólnego w roku 2006.

2018
20
gru

Istota:

Mając powyższe na uwadze w przedmiotowej sprawie za datę nabycia Mieszkania oraz Miejsca Postojowego należy uznać datę nabycia tych nieruchomości do ustawowej wspólności majątkowej, tj. 2008 oraz 2009 rok. Zatem sprzedaż Mieszkania oraz Miejsca Postojowego w 2018 r. nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie. W konsekwencji, kwota uzyskana z tego tytułu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Małżonek, który otrzymuje całą nieruchomość w wyniku podziału majątku wspólnego pozostaje zatem cały czas współwłaścicielem całej nieruchomości. Nie można też zapominać, że ustawodawca za neutralne podatkowo (wyłączone spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych) uznaje przychody małżonków z tytułu podziału majątku wspólnego w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich (art. 2 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.). Dodatkowym argumentem, przemawiającym przeciwko wykładni dokonanej przez organ i WSA w Białymstoku w zaskarżonym wyroku może być także odwołanie się do celu, jaki przyświecał ustawodawcy przy wprowadzeniu regulacji zawartej w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Miała ona zapobiegać dokonywaniu sprzedaży w celach spekulacyjnych. W uchwale składu siedmiu sędziów NSA z dnia 15 maja 2017 r., II FPS 2/17 zauważono, że w obecnych warunkach gospodarczych przepis ten jest anachroniczny, a co więcej, wprowadza swoistego rodzaju podwójne opodatkowanie. Chodzi bowiem o dochód uzyskany ze sprzedaży rzeczy i praw nabytych za wcześniej już opodatkowane (zwolnione z opodatkowania) dochody podatnika.

2018
3
gru

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości, które przeszło do majątku Wnioskodawczyni w wyniku zawarcia umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową i podziału majątku wspólnego.

Fragment:

Następnie w wyniku zawarcia w dniu 30 stycznia 2012 r. umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową oraz podziału majątku wspólnego pomiędzy Wnioskodawczynią a jej mężem, małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową oraz podział majątku wspólnego w ten sposób, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą Wnioskodawczyni nabyła w całości. Podział majątku wspólnego został dokonany bez spłat przez którąkolwiek ze stron oraz jest ostateczny. W styczniu 2017 r. Wnioskodawczyni jako jedyny właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego sprzedała lokal za cenę 330 000 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w wyniku sprzedaży nieruchomości w styczniu 2017 r., która została nabyta do majątku wspólnego 19 listopada 2004 r. oraz po dokonanym podziale majątku wspólnego wystąpił obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości? Czy odpłatne zbycie nieruchomości w styczniu 2017 r. stanowiło źródło przychodu w odniesieniu do części nabytej wskutek podziału majątku między Wnioskodawczynią a jej mężem? Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym nabycie nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku zniesienia ustawowej wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego nastąpiło (...)

2018
9
lis

Istota:

Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego

Fragment:

Z reguły jest to stan przejściowy, który prowadzi do podziału majątku, choć – jak wynika z dyspozycji przepisu art. 211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), podział ten nie jest obowiązkowy. Zgodnie bowiem z tym przepisem, każdy ze współwłaścicieli może żądać, żeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z orzecznictwem sądów, strony mogą dokonać umownego podziału majątku nie zachowując reguły równych udziałów, co może być wynikiem wzajemnego obrachunku obejmującego splot interesów osobistych, majątkowych, rodzinnych, biznesowych i innych wykraczających poza ramy majątku dorobkowego. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w lutym 2013 r. zostało zakupione aktem notarialnym mieszkanie w bloku z zasobów gminy w sprzedaży ratalnej.

2018
8
lis

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży otrzymania kwoty pieniężnej oraz działki w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków.

Fragment:

W następstwie ustania ustawowej wspólności majątkowej dopuszczalnym jest podział majątku małżeńskiego objętego dotychczas ww. wspólnością. Podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją typową dla prawa rodzinnego i opiekuńczego. Należy podkreślić, że podział majątku wspólnego małżonków, wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, unormowanego w Kodeksie cywilnym i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podział majątku między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w wyniku ugody zawartej przed Sądem Rejonowym dokonano podziału majątku wspólnego małżonków w ten sposób, że składnik w postaci nieruchomości położonej w Z. przyznano na wyłączną własność W.S. (byłego męża Wnioskodawczyni), natomiast Wnioskodawczyni przyznano spłatę w kwocie 120 000 zł. Przy czym spłata ta miała być zrealizowana w sposób następujący: w terminie 3 dni od uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie o podział (...)

2018
3
paź

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w nieruchomości dojdzie po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej w wyniku rozwodu i dokonania umownego podziału majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego, jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej wobec śmierci jednego z małżonków następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego wcześniej nabytego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tę datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, przedstawiony opis stanu faktycznego, a także uchwałę NSA należy stwierdzić, że za datę nabycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi do tego lokalu częściami nieruchomości wspólnych, należy uznać 2006 r., kiedy to ww. nieruchomości zostały nabyte do majątku wspólnego małżonków. Zatem odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego, wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, dokonane w dniu 11 kwietnia 2018 r., nie podlega opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. nieruchomości przez Wnioskodawcę upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nie stanowi źródła przychodu.

2018
16
sie

Istota:

Czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w prawie do lokalu mieszkalnego dojdzie np. po ustanowieniu rozdzielności i podziale majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego, jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej np. poprzez rozwód następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego wcześniej nabytego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tą datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem – w tym aspekcie – prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy więc stwierdzić, że datą nabycia przez Wnioskodawczynię opisanej we wniosku nieruchomości jest data, w której nabyto ją do majątku wspólnego małżonków, a więc rok 2000. W konsekwencji, odpłatne zbycie tejże nieruchomości planowane w 2018 roku nie będzie stanowiło dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zostanie dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. nieruchomości, a co za tym idzie – dokonana sprzedaż nie będzie wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego.

2018
15
sie

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe w związku z wydatkowaniem dochodu z odpłatnego zbycia lokalu niemieszkalnego stanowiącego garaż na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub gruntu pod budowę budynku mieszkalnego

Fragment:

W umowie o podziale majątku wspólnego zawartej aktem notarialnym w dniu 10 listopada 2017 r., Wnioskodawca i Jego żona oświadczyli, że dokonują podziału majątku wspólnego w ten sposób, że: opisaną w § 1 pkt 1 nieruchomość stanowiącą działkę gruntu o obszarze 0,3900 ha oznaczoną jako grunty orne, w całości nabył Wnioskodawca, opisany w § 1 pkt 2 tego aktu stanowiący odrębną nieruchomość lokal niemieszkalny garaż nr 7 o powierzchni 38,20 m 2 usytuowany na kondygnacji - 1 budynku, w całości nabył Wnioskodawca, wkład mieszkaniowy wniesiony do Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 41 816 zł 39 gr nabyła w całości żona Wnioskodawcy. W ww. umowie o podziale majątku wspólnego zawartej aktem notarialnym, małżonkowie oświadczyli, że podział ten obejmuje cały ich majątek wspólny, przy czym podziału majątku wspólnego dokonują bez spłat i dopłat, uznają za ostateczny i z tego tytułu nie zachowują względem siebie żadnych wzajemnych roszczeń. Wnioskodawca i Jego żona określili wartość majątku wspólnego ulegającego podziałowi na kwotę 140 000 zł. Podział majątku wspólnego miał charakter ekwiwalentny. Wnioskodawca zamierza sprzedać ww. (...)