Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
paź

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w nieruchomości dojdzie po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej w wyniku rozwodu i dokonania umownego podziału majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego, jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej wobec śmierci jednego z małżonków następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego wcześniej nabytego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tę datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, przedstawiony opis stanu faktycznego, a także uchwałę NSA należy stwierdzić, że za datę nabycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi do tego lokalu częściami nieruchomości wspólnych, należy uznać 2006 r., kiedy to ww. nieruchomości zostały nabyte do majątku wspólnego małżonków. Zatem odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego, wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, dokonane w dniu 11 kwietnia 2018 r., nie podlega opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. nieruchomości przez Wnioskodawcę upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nie stanowi źródła przychodu.

2018
16
sie

Istota:

Czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w prawie do lokalu mieszkalnego dojdzie np. po ustanowieniu rozdzielności i podziale majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego, jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej np. poprzez rozwód następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego wcześniej nabytego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tą datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem – w tym aspekcie – prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy więc stwierdzić, że datą nabycia przez Wnioskodawczynię opisanej we wniosku nieruchomości jest data, w której nabyto ją do majątku wspólnego małżonków, a więc rok 2000. W konsekwencji, odpłatne zbycie tejże nieruchomości planowane w 2018 roku nie będzie stanowiło dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zostanie dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. nieruchomości, a co za tym idzie – dokonana sprzedaż nie będzie wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego.

2018
15
sie

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe w związku z wydatkowaniem dochodu z odpłatnego zbycia lokalu niemieszkalnego stanowiącego garaż na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub gruntu pod budowę budynku mieszkalnego

Fragment:

W umowie o podziale majątku wspólnego zawartej aktem notarialnym w dniu 10 listopada 2017 r., Wnioskodawca i Jego żona oświadczyli, że dokonują podziału majątku wspólnego w ten sposób, że: opisaną w § 1 pkt 1 nieruchomość stanowiącą działkę gruntu o obszarze 0,3900 ha oznaczoną jako grunty orne, w całości nabył Wnioskodawca, opisany w § 1 pkt 2 tego aktu stanowiący odrębną nieruchomość lokal niemieszkalny garaż nr 7 o powierzchni 38,20 m 2 usytuowany na kondygnacji - 1 budynku, w całości nabył Wnioskodawca, wkład mieszkaniowy wniesiony do Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 41 816 zł 39 gr nabyła w całości żona Wnioskodawcy. W ww. umowie o podziale majątku wspólnego zawartej aktem notarialnym, małżonkowie oświadczyli, że podział ten obejmuje cały ich majątek wspólny, przy czym podziału majątku wspólnego dokonują bez spłat i dopłat, uznają za ostateczny i z tego tytułu nie zachowują względem siebie żadnych wzajemnych roszczeń. Wnioskodawca i Jego żona określili wartość majątku wspólnego ulegającego podziałowi na kwotę 140 000 zł. Podział majątku wspólnego miał charakter ekwiwalentny. Wnioskodawca zamierza sprzedać ww. (...)

2018
4
sie

Istota:

Za datę nabycia sprzedanej nieruchomości (działki z domem) w dniu 21 czerwca 2017 r, należy uznać datę nabycia tych praw do ustawowej wspólności majątkowej, tj. 17 października 2001 r. Tym samym okres jaki upłynął między nabyciem wskazanej we wniosku nieruchomości, a jej sprzedażą nastąpił po upływie 5-letniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy. W związku z powyższym Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do złożenia deklaracji PIT-39, ponieważ sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie będzie dla Wnioskodawczyni generować przychodu, o którym mowa w tym przepisie i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stosownie do art. 501 ww. Kodeksu, w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Z powyższego wynika, że wspólność małżeńska jest szczególnym rodzajem współwłasności – tzw. „ współwłasność łączna ”. Jest to wspólność bezudziałowa, a w czasie jej trwania małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego jako całości. Wspólność ta jest wspólnością masy majątkowej i obejmuje cały zbiór praw majątkowych, takich jak własność i inne prawa rzeczowe czy wierzytelności. Współwłasność łączna, w tym wypadku wspólność majątkowa, różni się od ułamkowej tym, że nie można w niej określić ilości udziałów każdego współwłaściciela. Argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w prawie do lokalu mieszkalnego oraz niemieszkalnego dojdzie np. po ustanowieniu rozdzielności i podziale majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego, jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej np. poprzez rozwód następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego wcześniej nabytego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tę datę.

2018
2
sie

Istota:

Skutki podatkowych podziału majątku wspólnego poprzez zawarcie ugody.

Fragment:

Należy podkreślić, że podział majątku wspólnego małżonków, wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, unormowanego w Kodeksie cywilnym, i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podział majątku między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zaznaczyć jednakże należy, że podatkowi temu podlega zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat (lub dopłat). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni złożyła wniosek do Sądu Rejonowego o nierówny podział majątku wspólnego. Podczas rozprawy sądowej o podział majątku, w skład którego weszło wyłącznie własnościowe spółdzielcze mieszkaniowe, doszło do ugody. Mieszkanie zostało zgodnie podzielone w taki sposób, że Wnioskodawczyni przejęła je na własność bez obowiązku spłaty na rzecz uczestnika postępowania. Reasumując należy stwierdzić, że zawarcie ugody w przedmiocie podziału majątku wspólnego jako czynność niewymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018
29
lip

Istota:

Czy Wnioskodawczyni jest objęta podatkiem z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty postanowienia Sądu o podziale majątku a także z tytułu podziału majątku?

Fragment:

Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z nich z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Uwzględniając przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że otrzymanie składników majątku przez Wnioskodawczynię w ramach podziału majątku wspólnego jej i byłego małżonka nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy zacytowanego przepisu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji zaniechano poboru podatku. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

2018
28
lip

Istota:

Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz uchwałę NSA należy stwierdzić, że za datę nabycia przez Wnioskodawczynię udziałów w lokalu mieszkalnym, nabytych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, jak i udziałów nabytych w drodze podziału majątku wspólnego należy uznać 2010 r., kiedy to ww. lokal mieszkalny został nabyty do majątku wspólnego małżonków. Zatem sprzedaż lokalu mieszkalnego dokonana w 2016 r. nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 2010 r., w którym nastąpiło nabycie. W związku z powyższym, nie powstał u Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tej sprzedaży.

Fragment:

Argumenty zawarte w uchwale II FPS 2/17 są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w lokalu dojdzie np. po ustanowieniu rozdzielności i podziale majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej wobec śmierci jednego z małżonków następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tą datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz uchwałę NSA należy stwierdzić, że za datę nabycia przez Wnioskodawczynię udziałów w lokalu mieszkalnym, nabytych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, jak i udziałów nabytych w drodze podziału majątku wspólnego należy uznać 2010 r., kiedy to ww. lokal mieszkalny został nabyty do majątku wspólnego małżonków. Zatem sprzedaż lokalu mieszkalnego dokonana w 2016 r. nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 2010 r., w którym nastąpiło nabycie.

2018
28
lip

Istota:

Czy w ramach dokonania podziału wspólnego majątku w sposób opisany po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego?

Fragment:

Przychodem z podziału majątku wspólnego jest dla każdego z małżonków wartość otrzymanego przez niego majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych z tytułu podziału majątku. Wartość majątku oraz wartość spłat uzyskanych z tego tytułu przez małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z przestawionego we wniosku zdarzenia wynika, iż Wnioskodawca wraz z byłą małżonką planują dokonać podziału majątku wspólnego w ten sposób, że nieruchomości, których wartość szacują na 800.000 zł przypadną w całości Wnioskodawcy, natomiast była żona otrzyma od Wnioskodawcy spłatę pozostałości przypadającego na nią majątku wspólnego. Wnioskodawca tytułem spłaty przekaże byłej żonie nieruchomość należącą do jego majątku osobistego, której wartość wynosi 400.000 zł. Wobec powyższego, otrzymany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu nabycia wyłącznej własności nieruchomości, należących wcześniej do majątku wspólnego małżonków – jako bezpośrednio wynikający z podziału wspólnego majątku - nie będzie podlegał przepisom o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w omawianym powyżej art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
25
lip

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

Małżonkowie rozwiedli się w dniu 19 listopada 2015 r., natomiast umowę o podział majątku wspólnego i zniesienie współwłasności małżonkowie zawarli w dniu 1 lipca 2016 r. Zgodnie z umową o podział majątku małżonkowie oświadczyli, że wartość składników majątku wspólnego wynosi 717 690 zł. W wyniku podziału Wnioskodawca nabył prawo do majątku o wartości 625 512 zł (w tym dom wyceniony na 400 000 zł), natomiast małżonka otrzymała majątek o wartości 92 178 zł, przy czym Wnioskodawca spłacił małżonkę kwotą 173 450 zł. W związku z tym podział majątku nie był ekwiwalentny. W dniu 20 października 2017 r., Wnioskodawca sprzedał dom za kwotę 370 000 zł. Sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat do daty nabycia całości domu w wyniku podziału majątku, lecz po upływie 5 lat liczonym od daty pierwotnego nabycia do wspólnoty majątkowej. Sprzedaż nie nastąpiła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazać należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682, z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

2018
4
lip

Istota:

Czy sprzedając w 2017 r. nieruchomość nabytą w 1997 r. w ramach wspólnoty małżeńskiej, a nabywając 50% udziałów męża, na podstawie ugody sądowej i podziału majątku Wnioskodawczyni zapłaci podatek od połowy przychodu po uwzględnieniu poniesionych kosztów?

Fragment:

Argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w prawie do lokalu mieszkalnego dojdzie np. po ustanowieniu rozdzielności i podziale majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego, jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej np. poprzez rozwód następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego wcześniej nabytego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tą datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Zatem, w przedmiotowej sprawie za datę nabycia nieruchomości przez Wnioskodawczynię należy uznać datę nabycia tej nieruchomości do ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, tj. 1997 r. Zatem, 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynął z dniem 31 grudnia 2002 r. Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, przedstawiony opis stanu faktycznego oraz uchwałę NSA należy stwierdzić, że odpłatne zbycie w 2017 r. opisanych we wniosku nieruchomości, nabytych w 1997 r., nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości, tj. po dniu 31 grudnia 2002 r.