Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
maj

Istota:

Skutki podatkowoprawne odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Fragment:

(...) podziale majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej wobec śmierci jednego z małżonków następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tą datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, podatkowoprawnego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Zatem sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego nabytego w 1999 roku do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską i otrzymanego w wyniku podziału majątku, nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 1999 r., w którym nastąpiło nabycie. W związku z powyższym, nie powstał u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tej sprzedaży. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
16
maj

Istota:

Skutki podatkowoprawne odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Fragment:

W orzecznictwie sądowym wprost przyjmuje się przy tym, że w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy sprzedaży go przez jednego z małżonków po ustaniu związku małżeńskiego poprzez rozwód i przyznaniu mu tego prawa na mocy postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego, należy uznać datę nabycia tego prawa do ustawowej wspólności majątkowej (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 lutego 2018 r., I SA/ Gd 1135/17, LEX nr 2447552). Tym samym należy uznać, że początek biegu pięcioletniego terminu przewidzianego w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. wyznacza w wyżej opisywanym stanie faktycznym data 8 stycznia 1996 r. (data nabycia lokalu do majątku wspólnego), a nie data podziału majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego byłej małżonki. Za takim stanowiskiem przemawia także okoliczność, że wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę praw w wyniku podziału majątku wspólnego mieści się w udziale, jaki przysługiwał mu w tym majątku. Jeśli zaś wartość składników majątku wspólnego nabytych w wyniku jego podziału jest zgodna z udziałem posiadanym w tym majątku przed jego podziałem, to w wyniku podziału tego majątku nie następuje nabycie podlegające opodatkowaniu, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Z nabyciem, o którym mowa w tym przepisie mielibyśmy bowiem do czynienia jedynie wtedy, gdyby w wyniku podziału majątku wspólnego małżonek otrzymał z tego majątku więcej, aniżeli wynosił jego udział w tym majątku.

2018
14
maj

Istota:

Opodatkowanie spłaty otrzymanej z tytułu podziału majątku małżeńskiego

Fragment:

Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że podział majątku wspólnego, w ramach którego Wnioskodawczyni zrzekła się swoich praw do nieruchomości i otrzymała spłatę od byłego męża stanowiącą spłatę części mieszkania, nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ są to przychody Wnioskodawczyni z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania wspólności majątkowej. Wyjaśnić należy, że w toku postępowania w sprawie wydania interpretacji upoważniony organ nie przeprowadza jakiegokolwiek postępowania dowodowego, a informacje niezbędne do wydania interpretacji czerpie wyłącznie z przedstawionego przez stronę opisu stanu faktycznego. Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie się różnił od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

2018
12
maj

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości oraz garażu

Fragment:

Argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w nieruchomości oraz garażu dojdzie np. po ustanowieniu rozdzielności i podziale majątku wspólnego. W wyniku podziału majątku dorobkowego, po ustaniu wspólności ustawowej np. poprzez rozwód, następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego wcześniej nabytego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tę datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie za datę nabycia sprzedanej w dniu 28 grudnia 2017 r. nieruchomości, należy uznać datę nabycia tej nieruchomości do ustawowej wspólności majątkowej, tj. 2007 r. Natomiast za datę nabycia garażu należy uznać 1999 r. Zatem stwierdzić należy, że odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę w dniu 28 grudnia 2017 r. nieruchomości nabytej przez Niego w 2007 r. oraz garażu nabytego w 1999 r. do majątku wspólnego małżonków, nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, upłynął pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
8
maj

Istota:

Podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Zatem, badając niniejszą sprawę należy dokonać rozstrzygnięcia, czy argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału nieruchomości dojdzie po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej w wyniku innego zdarzenia niż śmierć jednego z małżonków, np. w wyniku ustania małżeństwa przez rozwód i podziału majątku wspólnego. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 15 listopada 2017 r. sygn. akt I SA/Gl 869/17 (orzeczenie prawomocne), „ (...) pogląd wyrażony w uchwale ma zastosowanie również do tej sytuacji prawnej. Skład orzekający w sprawie nie znalazł bowiem przyczyn, żeby w inny sposób traktować podatnika sprzedającego nieruchomość, czy prawo majątkowe, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., przed upływem pięciu lat od dnia uzyskania prawa w wyniku podziału majątku dorobkowego po rozwodzie, a podatnika, który uzyskał to prawo w wyniku ustania wspólności ustawowej wobec śmierci jednego z małżonków. W obu bowiem przypadkach już wcześniej doszło bowiem do nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego do ustawowej wspólności małżeńskiej, a skoro tak, to za datę nabycia – w świetle ww. uchwały – należy uznać tę właśnie datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego ”. Podobnie wypowiedział się Naczelny (...)

2018
8
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w ww. nieruchomości nabytego na podstawie podziału majątku wspólnego małżonkówcałą spłatę na rzecz małżonki oraz 1/2 spłaconego przez wnioskodawcę kredytu?

Fragment:

Nieruchomość "X" obciążona była kredytem hipotecznym na dzień podziału majątku wspólnego, do spłaty którego Wnioskodawca został zobowiązany. Kredyt został udzielony zarówno Wnioskodawcy jak i jego małżonce. Jeżeli zatem współkredytobiorcą była żona Wnioskodawcy, to koszty uzyskania przychodu Wnioskodawca winien ustalić uwzględniając fakt, że w zamian za udział w majątku wspólnym Wnioskodawca przejął do wyłącznej spłaty dług obciążający nieruchomość, a więc dług, który przed podziałem majątku w równym stopniu obciążał zarówno jego jak i małżonkę. Z tego powodu za koszt nabycia w 2014 r. udziału przekraczającego udział w majątku wspólnym (50%) Wnioskodawca może uznać 1/2 obciążenia kredytowego na nieruchomości, które przejął do wyłącznej spłaty (przejęcie nastąpiło do kwoty 600.000 zł), obliczonego według stanu na dzień podziału majątku, tj. na 5 listopada 2014 r. (a więc na dzień nabycia udziału w nieruchomości). Podsumowując, w związku ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości "X", uwzględniając omówione wyżej okoliczności sprzedaży, po stronie Wnioskodawcy powstała strata według wyliczenia: Przychód: 425.000 zł Koszt uzyskania przychodu - spłata 200.000 zł Koszt uzyskania przychodu - przejęcie zobowiązania kredytowego (1/2 z 600.000 zł- 300.000 zł) Strata podatkowa - 75.000 zł.

2018
3
maj

Istota:

Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w 2010 r. nastąpiło po upływie 5 lat i nie stanowi źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie − nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego w związku z tą sprzedażą. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie ma obowiązku składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (formularz PIT-39) oraz nie znajdzie zastosowania zwolnienie przedmiotowe (ze względu na brak przychodu podatkowego).

Fragment:

Argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w prawie własności nieruchomości dojdzie np. po podziale majątku wspólnego małżonków. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego, jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego wcześniej nabytego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tą datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób podziału majątku wspólnego) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Zatem, w przedmiotowej sprawie za datę nabycia sprzedanej w dniu 27 marca 2017 r. nieruchomości należy uznać datę jej nabycia do małżeńskiej wspólności majątkowej. Podsumowując, odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w 2010 r. nastąpiło po upływie 5 lat i nie stanowi źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie − nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego w związku z tą sprzedażą. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie ma obowiązku składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (formularz PIT-39) oraz nie znajdzie zastosowania zwolnienie przedmiotowe (ze względu na brak przychodu podatkowego).

2018
3
maj

Istota:

Odpłatne zbycie nieruchomości po upływie 5 lat nie stanowi źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) podziału majątku dorobkowego, nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat). Bowiem wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością lub prawem), jak też stan jej majątku osobistego. Ustalenia wartości majątku należy dokonać w oparciu o obiektywne kryteria, czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dniu zawarcia umowy lub wydania orzeczenia sądu, na mocy których doszło do podziału majątku dorobkowego małżonków, a nie według subiektywnego przekonania małżonków. Gdy przedmiotem podziału majątku wspólnego małżonków jest więcej niż jeden składnik majątku wchodzący w skład majątku dorobkowego małżonków wówczas, aby ustalić czy podział był ekwiwalentny w naturze lub czy wartość otrzymanych przez małżonka w wyniku podziału majątku rzeczy mieści się w udziale, jaki przysługiwał mu w majątku wspólnym należy w pierwszej kolejności zsumować wartość rynkową wszystkich składników majątku podlegających podziałowi i podzielić na pół oraz ustalić wartość rynkową składników majątku otrzymanych przez każdego z małżonków.

2018
1
maj

Istota:

Czy termin styczeń 2019 r. będzie terminem, w którym minie pięć lat podatkowych i Wnioskodawczyni będzie mogła sprzedać mieszkanie bez zapłaty podatku dochodowego?

Fragment:

(...) podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę nabycia tego prawa w czasie trwania związku małżeńskiego, czy też dzień, w którym dokonano podziału majątku. W tym celu konieczne jest odwołanie się do przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682). W myśl art. 31 § 1 Kodeksu, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wspólność ustawowa obejmuje wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Z ww. przepisu wynika, że wspólność małżeńska została ukształtowana jako wspólność łączna. Charakteryzuje się ona tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą więc rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością ustawową.

2018
27
kwi

Istota:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości, który Wnioskodawca nabył w wyniku częściowego podziału majątku po rozwodzie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Dnia 27 sierpnia 2014 r. w formie aktu notarialnego Wnioskodawca wraz z była żoną dokonali częściowego podziału majątku wspólnego, w wyniku którego Wnioskodawca otrzymał na wyłączność udział w nieruchomości ofiarowany przez jego ojca, a była żona zwolniona została ze świadczeń na rzecz ojca Wnioskodawcy (częściowy podział majątku odbył się bez obowiązku wzajemnych spłat lub dopłat). W dniu 26 stycznia 2017 r. Wnioskodawca sprzedał cały ofiarowany mu przez ojca udział w nieruchomości za kwotę 65.000 zł. Uzupełniając wniosek Wnioskodawca wskazał, że w dniu 9 listopada 2011 r. udział w nieruchomości w zamian za świadczenie opieki nad ojcem przekazany został do majątku wspólnego małżonków. W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku sformułowano następujące pytanie. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości, który Wnioskodawca nabył w wyniku częściowego podziału majątku po rozwodzie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W sformułowanym w uzupełnieniu wniosku własnym stanowisku Wnioskodawca podaje, że jego zdaniem, udział który nabył w wyniku częściowego podziału majątku po rozwodzie nie podlega opodatkowaniu z uwagi, że został nabyty do współwłasności małżeńskiej i stanowił majątek wspólny, w którym nie można określić udziału każdego współmałżonka. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że późniejszy podział majątku po rozwodzie nie ma wpływu na datę pierwotną nabycia udziału.

2018
20
kwi

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego oraz udziału w lokalu niemieszkalnym otrzymanych w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków

Fragment:

(...) podziale majątku wspólnego. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej wobec śmierci jednego z małżonków następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tą datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Zatem, sprzedaż nieruchomości nabytej w 2009 r., a przede wszystkim udziału otrzymanego w wyniku podziału majątku, nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 2009 r., w którym nastąpiło nabycie. W związku z powyższym, nie powstał u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tej sprzedaży, ani obowiązek wykazania ww. przychodu w jakimkolwiek zeznaniu podatkowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.