Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania nabytego przez Wnioskodawczynię wraz z mężem do wspólności majątkowej małżeńskiej, a następnie otrzymanego przez nią w wyniku podziału majątku małżeńskiego w związku z rozwodem.
Fragment:
W opisanym stanie faktycznym wartość nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawczynię w wyniku podziału majątku małżeńskiego mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku małżeńskim. Podział majątku małżeńskiego Wnioskodawczyni i jej męża był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu żadne spłaty i dopłaty. Wobec powyższego, w analizowanym przypadku datą nabycia przez Wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest 1 lipca 1998 r. Tym samym Wnioskodawczyni dokonała zbycia tego prawa po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Oznacza to, że – jak prawidłowo oceniła Zainteresowana – opisana sprzedaż nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wiąże się więc z powstaniem obowiązków w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
16
wrz

Istota:
Podział majątku wspólnego, w ramach którego nastąpi przeniesienie na rzecz męża Wnioskodawczyni przysługującego Jej udziału w prawie własności nieruchomości oraz zwolnienie Wnioskodawczyni z długu z tytułu zaciągniętego kredytu na nabycie tej nieruchomości, a także dokonanie na jej rzecz spłaty, nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ są to przychody Wnioskodawcy z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania wspólności majątkowej.
Fragment:
Byli małżonkowie postanowili, że były mąż Wnioskodawczyni dokona przejęcia pozostałego długu w całości i z tego tytułu w ramach podziału majątku wspólnego przypadną mu składniki majątkowe stanowiące majątek wspólny. Kwota kredytu, która zostałaby spłacona wyłącznie przez byłego małżonka Wnioskodawczyni to ok. 240 000 zł. Natomiast aktualna wartość mieszkania to 516 000 zł. W wyniku podziału majątku wspólnego na rzecz Wnioskodawczyni zostanie przyznana odpowiednia spłata, uwzględniająca kwotę zwolnienia z długu. Kwota z tytułu spłaty samego mieszkania, należna Wnioskodawczyni to według Niej 154 482 zł. Przy czym kwota ta nie została jeszcze ostatecznie uzgodniona. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy z tytułu zwolnienia z długu i przejęcia jego spłaty? Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie musiała uregulować podatku, gdyż przepis art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stosuje się do przychodów uzyskanych w wyniku podziału majątku wspólnego. W przypadku Wnioskodawczyni przychodem jest kwota tytułem spłaty w ramach podziału majątku wspólnego uwzględniająca w rozliczeniach zwolnienie ze wspólnie zaciągniętego długu.
2017
30
sie

Istota:
Przyjmując za Wnioskodawcą, że notarialny podział majątku wspólnego był ekwiwalentny w naturze oraz odbył się bez spłat i dopłat, za datę nabycia nieruchomości, należy przyjąć rok 2010, czyli rok, w którym małżonkowie nabyli tą nieruchomości do majątku wspólnego. Sprzedaż tej nieruchomości w 2016 r. nie stanowi zatem źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło ich nabycie upłynął już okres pięciu lat, o którym mowa w tym przepisie. Tym samym przychód uzyskany z tej transakcji, w sytuacji gdy nie została dokonana w wykonywaniu działalności gospodarczej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Zatem za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, jeżeli podział majątku jest ekwiwalenty w naturze lub wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast podział majątku nie jest ekwiwalentny w naturze lub wartość otrzymanej nieruchomości lub prawa przekracza udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości, który przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego, nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat). Ustalenia wartości majątku należy dokonać w oparciu o obiektywne kryteria czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dacie podziału majątku dorobkowego małżonków, a nie według subiektywnego przekonania małżonków. Wyliczenia takiego dokonuje się sumując wartość rynkową wszystkich składników majątku podlegających podziałowi oraz ustalając wartość rynkową składników majątku otrzymanych przez każdego z małżonków.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Powyższych ustaleń należy bezwzględnie dokonać w oparciu o obiektywne kryteria, czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dniu zawarcia umowy, na mocy której doszło do podziału majątku dorobkowego małżonków lub na dzień orzeczenia sądu o podziale majątku wspólnego, a nie według subiektywnego przekonania małżonków. Z treści wniosku i uzupełnień wynika, że Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków otrzymała prawo własności lokalu nr 13 oraz zasądzoną od byłego męża kwotę 34.900 zł, tytułem wzajemnego rozliczenia pomiędzy byłymi małżonkami wynikającymi z dokonanego podziału majątku. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że chociaż dokonany podział majątku dorobkowego małżonków nie był równy i ekwiwalentny w naturze, gdyż podziałowi majątku towarzyszyła spłata na rzecz Wnioskodawczyni, to jednak wartość otrzymanego przez Wnioskodawczynię na wyłączną własność majątku wspólnego, nie przekraczała wartości udziału jaki przysługiwał Wnioskodawczyni w majątku dorobkowym małżonków. Tym samym podział majątku dorobkowego i zasądzona przez Sąd na rzecz Wnioskodawczyni spłata tytułem wzajemnego rozliczenia pomiędzy byłymi małżonkami wynikającymi z dokonanego podziału majątku w kwocie 34.900 zł nie stanowi nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
4
sie

Istota:
Czy w związku z umową o przeniesienie udziału we własności nieruchomości w celu zwolnienia się z długu oraz umową sprzedaży Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do zapłaty podatku dochodowego?
Fragment:
Zatem, za datę nabycia przez Wnioskodawczynię prawa własności do lokalu mieszkalnego, w części przekraczającej wartość udział przysługującego Wnioskodawczyni w majątku wspólnym, należy przyjąć datę, w której dokonano podziału majątku wspólnego. W związku z powyższym stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawczynię udziałów w lokalu mieszkalnym, będącym przedmiotem umowy przeniesienia własności w zamian za zwolnienie z długu oraz umowy sprzedaży nastąpiło w różnym czasie i w różny sposób: w 2004 r. został nabyty udział w lokalu mieszkalnym do majątku wspólnego małżeńskiego, w 2014 r. został nabyty udział w lokalu mieszkalnym, w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, z obowiązkiem spłaty męża. Należy zaznaczyć, że podobnie jak każde inne zobowiązanie pieniężne, tak również zobowiązanie Wnioskodawczyni do spłaty długu wobec byłego męża Wnioskodawczyni, z tytułu podziału majątku wspólnego może zostać uregulowane w formie niepieniężnej. Jak wynika z art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Okoliczności przedstawione we wniosku uzasadniają zatem twierdzenie, że doszło do spełnienia przez Wnioskodawczynię świadczenia w trybie określonym w ww. przepisie, prowadzącego do odpłatnego zbycia posiadanego przez Nią składnika majątku wspólnego – udziału w nieruchomości.
2017
18
lip

Istota:
Skutki podatkowe zbycia udziału w nieruchomości.
Fragment:
Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Jak wynika z treści wniosku, w wyniku podziału majątku wspólnego Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem udziału w nieruchomości oraz samochodu. Podział majątku wspólnego odbył się ze spłatą na rzecz żony. Uznać więc należy, iż skutkował on nabyciem przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości ponad dotychczas posiadany udział. W konsekwencji – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - stwierdzić należy, że udział ww. nieruchomości, który został sprzedany w dniu 13 października 2016 r. Wnioskodawca nabył odpowiednio w 2004 r. w części odpowiadającej jego udziałowi w majątku wspólnym oraz w 2011 r. w związku z podziałem majątku dorobkowego małżeńskiego, w części przekraczającej udział w tym majątku dorobkowym. W związku z tym sprzedaż nieruchomości, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2004 r. w ramach wspólności małżeńskiej nie stanowi źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie rodzi obowiązku zapłaty podatku dochodowego, nastąpiła bowiem po upływie okresu pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.
2017
13
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków w świetle ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w trakcie procesu rozwodowego z żoną, dogadał się wspólnie odnośnie podziału majątku, w ich przypadku wspólnego mieszkania zakupionego w marcu 2011 r., na którym jest kredyt. W efekcie czego, przy obecności notariusza pod koniec listopada 2016 r. Wnioskodawca wraz z żoną podpisali umowę o podział majątku, na mocy której Wnioskodawca zrzekł się swoich praw do nieruchomości, a żona wypłaca Wnioskodawcy ekwiwalent połowy ich wkładu pieniężnego włożony w tę nieruchomość i dalej już sama spłaca kredyt. Przed podpisaniem aktu, Wnioskodawca dostał potwierdzenie mailowe z Krajowej Informacji Podatkowej, że ta sytuacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym, jednak potrzebuje także oficjalnego potwierdzenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (...)
2017
26
cze

Istota:
W zakresie skutków sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Zatem za datę nabycia nieruchomości otrzymanej w wyniku podziału majątku wspólnego należałoby przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania wspólności majątkowej. Natomiast, jeżeli Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku otrzymała rzeczy i prawa, których wartość przekracza wartość udziału pierwotnie Jej przysługującego w majątku wspólnym, należałoby uznać, że dzień, w którym dokonano tego podziału majątku jest datą nabycia udziału w nieruchomościach otrzymanych na wyłączną własność w drodze podziału majątku wspólnego. Konsekwencją powyższego jest nabycie przez Wnioskodawczynię większego udziału niż pierwotnie miała podczas trwania małżeńskiej wspólności majątkowej. Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że w przedmiotowym przypadku podział majątku wspólnego małżonków dokonany w 2013 r. nie był faktycznie ekwiwalentny w naturze dla każdej ze stron. Każda ze stron nie otrzymała bowiem majątku o równej wartości, a taki majątek powinna otrzymać biorąc pod uwagę fakt, że udziały obojga małżonków z chwilą ustania wspólności majątkowej były równe i wynosiły po 50% w majątku wspólnym. W wyniku podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni nabyła udział w Nieruchomości większy niż przysługiwał Jej w majątku wspólnym.
2017
7
cze

Istota:
Opodatkowanie przychodu z tytułu przeniesienia udziału w prawie do nasadzeń, urządzeń oraz obiektów posadowionych na gruncie (tj. działce w Pracowniczym Ogrodzie Działkowym).
Fragment:
Sąd dokonał częściowego podziału majątku wspólnego jedynie w zakresie lokalu mieszkalnego. Strony posiadały ponadto w majątku wspólnym obiekty, nasadzenia i urządzenia na działce pracowniczej w Pracowniczym Ogrodzie Działkowym w .... W prawie polskim przewidziane jest kilka sposobów podziału majątku: tryb pozasądowy - mocą zwykłej umowy pisemnej o podział majątku, jeśli w skład majątku nie wchodzi wspólna nieruchomość; tryb pozasądowy - mocą umowy w formie aktu notarialnego, jeśli strony tak postanowią albo gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość (wtedy jest to forma obligatoryjna); tryb sądowy - przez zawezwanie do próby ugodowej, jeśli strony są zgodne co do podziału majątku i wyrażą wolę na szybkie zakończenie sprawy przez zainicjowanie postępowania pojednawczego; tryb sądowy - przez właściwe postępowanie o podział majątku, zasadniczo ten tryb jest przewidziany głównie w sytuacji, w której jest spór między byłymi małżonkami co do sposobu podziału majątku albo gdy strony tak postanowią. Wnioskodawczyni i Jej były mąż podjęli decyzję dokonania podziału majątku wspólnego w trybie pozasądowym - mocą zwykłej umowy pisemnej o podział majątku, jako że w skład majątku nie wchodziła wspólna nieruchomość.
2017
27
maj

Istota:
1)Czy umowa o podział majątku wspólnego stanowi chwilę nabycia 1/2 udziału w nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2)W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy podatek dochodowy powinien zostać obliczony od 1/2 części ceny zbycia nieruchomości, uprzednio pomniejszonej o kwotę spłaconego kredytu hipotecznego, to znaczy, czy wartość spłaconego kredytu hipotecznego można uznać za koszt w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Ustawowe domniemanie równości udziałów może być obalone tylko wyraźnie, w umowie lub w orzeczeniu sądowym, nie można wnioskować o obaleniu tego domniemania jedynie na tej podstawie, że w umowie o podział majątku małżonkowie nie ustalili żadnych spłat ani dopłat. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz zakładając, że podane przez Wnioskodawczynię wartości rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków są wartościami rynkowymi na dzień podziału tego majątku stwierdzić należy, że podział majątku dorobkowego małżonków dokonany w 2012 r. nie był ekwiwalentny. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego, każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek tej samej wartości i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty. Tymczasem w omawianej sprawie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego Wnioskodawczyni nabyła na własność udziały w nieruchomościach o łącznej wartości 480 000 zł, natomiast mąż Wnioskodawczyni otrzymał ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej o wartości 25 000 zł. Powyższe wskazuje na nieekwiwalentny podział majątku dorobkowego małżonków, ponieważ w wyniku podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni nabyła majątek przekraczający pierwotnie posiadany przez Nią udział w majątku wspólnym.
2017
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.