Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków w świetle ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2017 r. (data wpływu 4 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w trakcie procesu rozwodowego z żoną, dogadał się wspólnie odnośnie podziału majątku, w ich przypadku wspólnego mieszkania zakupionego w marcu 2011 r., na którym jest kredyt. W efekcie czego, przy obecności notariusza pod koniec listopada 2016 r. Wnioskodawca wraz z żoną podpisali umowę o podział majątku, na mocy której Wnioskodawca zrzekł się swoich praw do nieruchomości, a żona wypłaca Wnioskodawcy ekwiwalent połowy ich wkładu pieniężnego włożony w tę nieruchomość i dalej już sama spłaca kredyt. Przed podpisaniem aktu, Wnioskodawca dostał potwierdzenie mailowe z Krajowej Informacji Podatkowej, że ta sytuacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym, jednak potrzebuje także oficjalnego potwierdzenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (...)
2017
26
cze

Istota:
W zakresie skutków sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Zatem za datę nabycia nieruchomości otrzymanej w wyniku podziału majątku wspólnego należałoby przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania wspólności majątkowej. Natomiast, jeżeli Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku otrzymała rzeczy i prawa, których wartość przekracza wartość udziału pierwotnie Jej przysługującego w majątku wspólnym, należałoby uznać, że dzień, w którym dokonano tego podziału majątku jest datą nabycia udziału w nieruchomościach otrzymanych na wyłączną własność w drodze podziału majątku wspólnego. Konsekwencją powyższego jest nabycie przez Wnioskodawczynię większego udziału niż pierwotnie miała podczas trwania małżeńskiej wspólności majątkowej. Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że w przedmiotowym przypadku podział majątku wspólnego małżonków dokonany w 2013 r. nie był faktycznie ekwiwalentny w naturze dla każdej ze stron. Każda ze stron nie otrzymała bowiem majątku o równej wartości, a taki majątek powinna otrzymać biorąc pod uwagę fakt, że udziały obojga małżonków z chwilą ustania wspólności majątkowej były równe i wynosiły po 50% w majątku wspólnym. W wyniku podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni nabyła udział w Nieruchomości większy niż przysługiwał Jej w majątku wspólnym.
2017
7
cze

Istota:
Opodatkowanie przychodu z tytułu przeniesienia udziału w prawie do nasadzeń, urządzeń oraz obiektów posadowionych na gruncie (tj. działce w Pracowniczym Ogrodzie Działkowym).
Fragment:
Sąd dokonał częściowego podziału majątku wspólnego jedynie w zakresie lokalu mieszkalnego. Strony posiadały ponadto w majątku wspólnym obiekty, nasadzenia i urządzenia na działce pracowniczej w Pracowniczym Ogrodzie Działkowym w .... W prawie polskim przewidziane jest kilka sposobów podziału majątku: tryb pozasądowy - mocą zwykłej umowy pisemnej o podział majątku, jeśli w skład majątku nie wchodzi wspólna nieruchomość; tryb pozasądowy - mocą umowy w formie aktu notarialnego, jeśli strony tak postanowią albo gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość (wtedy jest to forma obligatoryjna); tryb sądowy - przez zawezwanie do próby ugodowej, jeśli strony są zgodne co do podziału majątku i wyrażą wolę na szybkie zakończenie sprawy przez zainicjowanie postępowania pojednawczego; tryb sądowy - przez właściwe postępowanie o podział majątku, zasadniczo ten tryb jest przewidziany głównie w sytuacji, w której jest spór między byłymi małżonkami co do sposobu podziału majątku albo gdy strony tak postanowią. Wnioskodawczyni i Jej były mąż podjęli decyzję dokonania podziału majątku wspólnego w trybie pozasądowym - mocą zwykłej umowy pisemnej o podział majątku, jako że w skład majątku nie wchodziła wspólna nieruchomość.
2017
27
maj

Istota:
1)Czy umowa o podział majątku wspólnego stanowi chwilę nabycia 1/2 udziału w nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2)W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy podatek dochodowy powinien zostać obliczony od 1/2 części ceny zbycia nieruchomości, uprzednio pomniejszonej o kwotę spłaconego kredytu hipotecznego, to znaczy, czy wartość spłaconego kredytu hipotecznego można uznać za koszt w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Ustawowe domniemanie równości udziałów może być obalone tylko wyraźnie, w umowie lub w orzeczeniu sądowym, nie można wnioskować o obaleniu tego domniemania jedynie na tej podstawie, że w umowie o podział majątku małżonkowie nie ustalili żadnych spłat ani dopłat. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz zakładając, że podane przez Wnioskodawczynię wartości rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków są wartościami rynkowymi na dzień podziału tego majątku stwierdzić należy, że podział majątku dorobkowego małżonków dokonany w 2012 r. nie był ekwiwalentny. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego, każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek tej samej wartości i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty. Tymczasem w omawianej sprawie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego Wnioskodawczyni nabyła na własność udziały w nieruchomościach o łącznej wartości 480 000 zł, natomiast mąż Wnioskodawczyni otrzymał ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej o wartości 25 000 zł. Powyższe wskazuje na nieekwiwalentny podział majątku dorobkowego małżonków, ponieważ w wyniku podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni nabyła majątek przekraczający pierwotnie posiadany przez Nią udział w majątku wspólnym.
2017
18
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca, który otrzymał od małżonki kwotę 300 000 zł, tytułem spłaty Jego udziału w podzielonym majątku wspólnym, jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu?
Fragment:
Małżonkowie ponadto oświadczyli, że w zakresie podziału majątku wspólnego, nie zachowują względem siebie żadnych roszczeń. Podział majątku wspólnego objął więc jedynie nieruchomość gruntową wraz z posadowionym na niej domem. Była to pierwsza umowa majątkowa małżeńska małżonków, wcześniej żadnych tego rodzaju umów nie zawierali. Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że otrzymane w 2016 r. przez Wnioskodawcę środki pieniężne tytułem spłaty wynikającej z podziału majątku wspólnego nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku obliczenia i odprowadzenia z tego tytułu podatku dochodowego. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Końcowo należy podkreślić, że zakres interpretacji indywidualnej, zdeterminowany jest przede wszystkim przedstawionym przez Wnioskodawcę stanem faktycznym, jak i własnym stanowiskiem Wnioskodawcy. Jeżeli przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego będzie się różnił od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.
2017
10
maj

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym sprzedaż nieruchomości, nabytej do majątku wspólnego Małżonków, przypadłej Wnioskodawczyni w wyniku dokonania podziału majątku wspólnego, która będzie mieć miejsce w ciągu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Małżonkowie dokonali podziału majątku wspólnego, nie stanowi źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a Ustawy o PIT i nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Odniesienie przytoczonych powyżej przepisów oraz utrwalonego stanowiska sądów administracyjnych do opisanego zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, że do momentu dokonania podziału majątku Wnioskodawczyni oraz jej Mąż byli współwłaścicielami w częściach równych każdej z objętych uprzednio wspólnością ustawową nieruchomości. W wyniku zawarcia umowy o podział majątku wspólnego zawartej dnia 13 września 2016 r. Małżonkowie dokonali zgodnego podziału majątku objętego wspólnością ustawową obowiązującą ich do dnia 16 stycznia 2013 r., w taki sposób, że Wnioskodawczyni stała się wyłączną właścicielką przedmiotowej Nieruchomości gruntowej zabudowanej (o wartości poniżej wartości przypadającego jej udziału w majątku dorobkowym małżeńskim). Zgodnie z umową o podział majątku wspólnego zawartej w formie aktu notarialnego 13 września 2016 r. Mąż dokonał spłaty na rzecz Wnioskodawczyni. Porównanie wartości udziału nabytego w czasie trwania związku małżeńskiego z udziałem nabytym na podstawie umowy o podziale majątku dorobkowego wskazuje, że udział Wnioskodawczyni uzyskany w toku podziału majątku wspólnego jest niższy niż wartość udziału przysługującego Wnioskodawczyni w majątku dorobkowym małżeńskim. W tak przedstawionym stanie faktycznym, mając na względzie, że wartość przedmiotowej Nieruchomości gruntowej niezabudowanej nie przekroczyła wartości udziału Wnioskodawczyni we wspólnym majątku dorobkowym małżeńskim, należy uznać, że Wnioskodawczyni w całości nabyła przedmiotową zabudowaną Nieruchomość gruntową w 1975 r.
2017
10
maj

Istota:
Obowiązek podatkowy.
Fragment:
Gdy przedmiotem podziału majątku wspólnego jest więcej niż jeden składnik majątku wchodzący w skład majątku dorobkowego małżonków wówczas, aby ustalić czy podział był ekwiwalentny w naturze lub czy wartość otrzymanych przez małżonka w wyniku podziału majątku rzeczy mieści się w udziale, jaki przysługiwał mu w majątku wspólnym należy w pierwszej kolejności zsumować wartość rynkową wszystkich składników majątku podlegających podziałowi i podzielić na pół oraz ustalić wartość rynkową składników majątku otrzymanych przez każdego z małżonków. Zainteresowany wskazał, że w 2015 r. zawarł z byłą żoną ugodę, na mocy której nabył na własność grunt wraz z domem mieszkalnym o wartości 140.000,00 zł, natomiast jego była żona otrzymała mieszkanie o wartości 80.000,00 zł. Tytułem wyrównania udziału w majątku wspólnym Wnioskodawca wypłacił byłej małżonce 30.000,00 zł. Z powyższego jasno wynika, że dokonany podział nie był ekwiwalentny. Zatem za datę nabycia tego udziału w nieruchomości, który przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego. Rację ma zatem Wnioskodawca twierdząc, że dniem nabycia przez niego udziału, który przekracza przysługujący mu udział w majątku dorobkowym małżeńskim jest dzień, w którym Wnioskodawca oraz jego była żona dokonali podziału ich wspólnego majątku.
2017
10
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu podziału majątku małżeńskiego.
Fragment:
Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z tytułu podziału majątku. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że 11 marca 2015 r., przed notariuszem Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem zawarli umowę majątkową małżeńską ustanawiającą w małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz zawarli umowę podziału majątku wspólnego. Na skutek tej umowy Zainteresowana otrzymała określone w umowie składniki majątku z obowiązkiem spłaty przez męża. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego całość przychodów uzyskanych w związku z podziałem majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, podział majątku dorobkowego małżonków nie rodzi po stronie Zainteresowanej obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowanie zbycia nieruchomości, otrzymanej w wyniku podziału majątku małżeńskiego.
Fragment:
Czy w opisanym przypadku konieczne jest dokonanie wyceny całego majątku małżonków na dzień rozwodu czy może na dzień zawarcia ugodowego podziału majątku? Czy w kontekście opisanego stanu faktycznego sprzedaż nieruchomości w dniu 13 września 2016 r. powoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy należy stwierdzić i ustalić, czy wartość otrzymanego przez daną osobę rzeczy w wyniku ugodowego podziału majątku mieści się w udziale, jaki przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim? Czy ugodowy podział majątku traktowany jest w ten sam sposób jak sądowy podział majątku? Według jakich ewentualnie obiektywnych kryteriów należy dokonać ustalenia wartości majątku? Jak ustalić wartość rynkową wszystkich składników majątku najtańszym kosztem, aby był on akceptowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego? Czy jeśli Wnioskodawczyni dokona zakupu nieruchomości w roku 2017 za kwotę 289 000,00 zł, to nie będzie musiała płacić podatku, jeśli zgłosi to do Urzędu Skarbowego? Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2, dotyczące skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości, natomiast w odniesieniu do pytań nr 3 i 7 ww. zakresu zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr 3063-ILPB1-2.4511.109.2017.1.DJ.
2017
10
maj

Istota:
Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy za 2016 r., od sprzedaży mieszkania nabytego w wyniku podziału majątku dorobkowego ustalonego ugodą sądową w 2015 r., w trybie art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) w związku z art. 30e i art. 45 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wobec powyższego, za datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które przypadło Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę nabycia tego prawa w czasie trwania związku małżeńskiego, ale tylko wówczas, jeżeli podział był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanego przez Wnioskodawczynię ww. prawa w wyniku tego podziału mieściła się w udziale, jaki Jej przysługiwał w majątku wspólnym. Zatem, przyjmując za Wnioskodawczynią, że w związku z podziałem majątku wspólnego małżeńskiego, wartość otrzymanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawczynię nie przekroczyła wartości udziału przysługującego Jej we wszystkich składnikach majątkowych, wchodzących w skład majątku wspólnego, to za datę nabycia tego prawa, które przypadło Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego należy przyjąć 2008 r., czyli datę nabycia tego prawa w czasie trwania związku małżeńskiego do majątku wspólnego. W konsekwencji, odpłatne zbycie w 2016 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2008 r., czyli po upływie pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi źródła przychodu, a tym samym nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2017
18
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.