Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego.
Fragment:
Zatem nie ma wątpliwości, że nabycie własności nieruchomości lub praw w drodze podziału majątku wspólnego, w przypadku gdy wartość otrzymanego majątku jest nieekwiwalentna lub przekracza udział, jaki przysługiwał małżonkowi w majątku wspólnym, zawiera się w pojęciu „ nabycie ”, jakim posługuje się przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przenosząc przywołane powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że podział majątku dorobkowego małżonków dokonany w 2013 r. nie był ekwiwalentny w naturze dla obojga małżonków. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości. Tymczasem na mocy postanowienia sądu z 2013 r. Wnioskodawca otrzymał majątek o wartości 353.445,00 zł natomiast jego była żona otrzymała majątek o wartości 251.027,00 zł oraz dopłatę w wysokości 102.418,00 zł, co jednoznacznie przesądza o braku ekwiwalentności podziału majątku dorobkowego małżonków. Tak więc aby ustalić, jaki dokładnie udział Wnioskodawca nabył w 2013 r., tj. w dacie wydania postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego w pierwszej kolejności należy ustalić wartość rynkową całego majątku podlegającego podziałowi.
2016
8
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych planowanego podziału majątku małżeńskiego
Fragment:
Organ potwierdził stanowisko strony, że: „ Umowa ta nie jest bowiem ani odpłatnym zniesieniem współwłasności ani odpłatnym działem spadku, lecz odpłatną umową o podział majątku wspólnego ”. Chociaż interpretacja dotyczy innego podatku, dla omawianej sprawy istotne jest, że wynika z niej zasada ustalenia skutków podatkowych właściwych dla zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej (pomimo śmierci jednego z małżonków). Również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 21 stycznia 2014 r.( ITPB2/415-964/13/DSZ ) odniósł się do podobnego przypadku, w którym podział majątku został wprawdzie orzeczony za życia obu małżonków, ale wykonany (spłaty) po jego śmierci przez spadkobierców. Organ uznał, że dla małżonka otrzymującego spłaty nie stanowią one przychodu, gdyż wynikają z czynności podziału majątku małżonków. Z tej interpretacji można dla sprawy Wnioskodawczyni wyprowadzić następujący wniosek: skoro spadkobiercy zmarłego małżonka wykonują czynności, które powinny być dokonane przez zmarłego - dla Wnioskodawczyni skutki podatkowe wynikają z czynności prawnej w postaci zniesienia wspólnoty majątkowej małżeńskiej. Konkludując, Wnioskodawczyni wraz ze spadkobiercami jej byłego męża dokonają podziału majątku wspólnego małżonków, a w wyniku planowanej czynności Wnioskodawczyni uzyska całe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
2016
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe podziału majątku wspólnego małżonków
Fragment:
I Wydział Cywilny w dniu 21 kwietnia 2016 r. orzekł rozwód między stronami, nie dokonując jednak podziału majątku wspólnego. Na dzień złożenia przedmiotowego wniosku Wnioskodawczyni wraz z byłym mężem ma zamiar dokonać podziału majątku wspólnego. Wnioskodawczyni podaje, że w prawie polskim przewidziane jest kilka sposobów podziału majątku: tryb pozasądowy – mocą zwykłej umowy pisemnej o podział majątku – jeśli w skład majątku nie wchodzi wspólna nieruchomość, tryb pozasądowy – mocą umowy w formie aktu notarialnego – jeśli strony tak postanowią albo gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość (wtedy jest to forma obligatoryjna), tryb sądowy – przez zawezwanie do próby ugodowej – jeśli strony są zgodne co do podziału majątku i wyrażą wolę na szybkie zakończenie sprawy przez zainicjowanie postępowania pojednawczego, tryb sądowy – przez właściwe postępowanie o podział majątku – zasadniczo ten tryb jest przewidziany głównie w sytuacji, w której jest spór między byłymi małżonkami co do sposobu podziału majątku albo gdy strony tak postanowią. Wnioskodawczyni wraz z byłym mężem nie zdecydowali się jeszcze na sposób podziału majątku z uwagi na niepewność co do opodatkowania lub braku opodatkowania: przychodów (...)
2016
1
gru

Istota:
1) Czy przychód z tytułu spłaty lub dopłaty pieniężnej – uzyskany na skutek podziału majątku wspólnego po rozwodzie – jest objęty wyłączeniem wskazanym w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy przychód z tytułu rozliczenia pieniężnego nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie, które to rozliczenie stanowi integralną część każdego rozstrzygnięcia dotyczącego podziału majątku po rozwodzie jest objęty wyłączeniem wskazanym w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
I Wydział Cywilny w dniu 21 kwietnia 2016 r. orzekł rozwód między stronami, nie dokonując jednak podziału majątku wspólnego. Na dzień złożenia przedmiotowego wniosku Wnioskodawczyni wraz z byłym mężem ma zamiar dokonać podziału majątku wspólnego. Wnioskodawczyni podaje, że w prawie polskim przewidziane jest kilka sposobów podziału majątku: tryb pozasądowy – mocą zwykłej umowy pisemnej o podział majątku – jeśli w skład majątku nie wchodzi wspólna nieruchomość, tryb pozasądowy – mocą umowy w formie aktu notarialnego – jeśli strony tak postanowią albo gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość (wtedy jest to forma obligatoryjna), tryb sądowy – przez zawezwanie do próby ugodowej – jeśli strony są zgodne co do podziału majątku i wyrażą wolę na szybkie zakończenie sprawy przez zainicjowanie postępowania pojednawczego, tryb sądowy – przez właściwe postępowanie o podział majątku – zasadniczo ten tryb jest przewidziany głównie w sytuacji, w której jest spór między byłymi małżonkami co do sposobu podziału majątku albo gdy strony tak postanowią. Wnioskodawczyni wraz z byłym mężem nie zdecydowali się jeszcze na sposób podziału majątku z uwagi na niepewność co do opodatkowania lub braku opodatkowania: przychodów (...)
2016
1
gru

Istota:
Czy w opisanym przez Wnioskodawczynię zdarzeniu przyszłym dokonanie przez Wnioskodawczynię wraz z małżonkiem podziału majątku małżeńskiego w związku z ustaniem ustawowej wspólności małżeńskiej, w rezultacie którego Wnioskodawczyni zostanie zwolniona, za zgodą wierzycieli, z wynikających z prowadzonego Przedsiębiorstwa zobowiązań, w tym kredytów/pożyczek lub zwolniona z ich poręczeń, a mąż Wnioskodawczyni przejmie w całości obowiązek spłaty przedmiotowych zobowiązań, nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawczyni przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W ramach podziału majątku małżeńskiego Wnioskodawczyni otrzyma część składników majątkowych wchodzących w skład majątku małżeńskiego. Z kolei małżonek Wnioskodawczyni otrzyma pozostałe składniki majątkowe, nie przyznane Wnioskodawczyni, a wchodzące w skład majątku małżeńskiego, w szczególności małżonek Wnioskodawczyni otrzyma Przedsiębiorstwo. Z prowadzoną przez małżonka Wnioskodawczyni działalnością gospodarczą, w ramach Przedsiębiorstwa, związane są również zobowiązania, w szczególności pożyczki/kredyty udzielone przez banki. Po podziale majątku i otrzymaniu Przedsiębiorstwa przez małżonka Wnioskodawczyni możliwym jest, że Wnioskodawczyni zostanie zwolniona z powyższych zobowiązań lub zwolniona z zobowiązań z ich poręczeń, za zgodą wierzycieli. Z kolei mąż Wnioskodawczyni przejmie w całości obowiązek spłaty przedmiotowych zobowiązań. Na chwilę obecną nie jest jednoznacznie przesądzone czy: małżonkowie będą dokonywać jakichkolwiek spłat lub dopłat między nimi w ramach podziału majątku małżeńskiego, podział majątku małżeńskiego pomiędzy małżonkami nastąpi zgodnie z udziałem każdego z nich w majątku małżeńskim, ustalonym na moment ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej, przy czym udziały małżonków mogą być nierówne, czy też w innej ustalonej przez małżonków proporcji, tj. w proporcji nie pokrywającej się z w/w udziałami małżonków.
2016
27
lis

Istota:
1) Czy w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym pierwotnie ustalona wartość początkowa Środków trwałych oraz WNiP nie ulegnie zmianie, dla potrzeb ich amortyzacji w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej, w następstwie ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami oraz jednoczesnego dokonania podziału majątku małżeńskiego w wyniku, którego Wnioskodawca otrzyma m. in. w całości Przedsiębiorstwo, przy czym łączna wartość składników majątkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę tytułem podziału majątku małżeńskiego będzie mieścić się w wartości jego udziału w majątku małżeńskim, ustalonym na moment ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami?2) W przypadku potwierdzenia prawidłowości powyższego stanowiska Wnioskodawcy w przedmiocie ustalenia wartości początkowej Środków trwałych oraz WniP (pyt. 1.) czy zasady dokonywania przez Wnioskodawcę odpisów amortyzacyjnych od Środków trwałych i od WNiP oraz zasady ich rozliczania przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako koszty uzyskania przychodów, nie ulegną zmianie w następstwie ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami oraz jednoczesnego dokonania podziału majątku małżeńskiego w wyniku, którego Wnioskodawca otrzyma m. in. w całości Przedsiębiorstwo, przy czym łączna wartość składników majątkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę tytułem podziału majątku małżeńskiego będzie mieścić się w wartości jego udziału w majątku małżeńskim, ustalonym na moment ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami?
Fragment:
(...) podziału majątku małżeńskiego w wyniku, którego Wnioskodawca otrzyma m. in. w całości Przedsiębiorstwo, przy czym łączna wartość składników majątkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę tytułem podziału majątku małżeńskiego będzie mieścić się w wartości jego udziału w majątku małżeńskim, ustalonym na moment ustania (zniesienia) ustawowej wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Ad. 2 W przypadku potwierdzenia prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy w przedmiocie objętym pierwszym sformułowanym w niniejszym wniosku pytaniem, tj. w przedmiocie ustalenia wartości początkowej Środków trwałych oraz WNiP, Wnioskodawca powziął również wątpliwości w przedmiocie zasad dokonywania przez Wnioskodawcę odpisów amortyzacyjnych od Środków trwałych i od WNiP oraz zasad ich rozliczania przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako koszty uzyskania przychodów, po ustaniu (zniesieniu) ustawowej wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami oraz jednoczesnym dokonaniu podziału majątku małżeńskiego. Zdaniem Wnioskodawcy powyższe zasady nie ulegną zmianie w powyższej sytuacji. Po podziale majątku małżeńskiego Wnioskodawca będzie posiadał m. in. w całości Przedsiębiorstwo wraz ze Środkami trwałymi oraz WNiP.
2016
27
lis

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży w 2016 r. lokalu mieszkalnego przypadającego Wnioskodawcy po podziale majątku wspólnego będzie On zobowiązany zapłacić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości?
Fragment:
Tym samym, za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, ale tylko wówczas jeżeli podział był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanych przez daną osobę nieruchomości lub praw w wyniku tego podziału mieściła się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku wspólnym. Ustalenia wartości majątku należy dokonać w oparciu o obiektywne kryteria, czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dniu zawarcia umowy lub wydania orzeczenia sądu, na mocy których doszło do podziału majątku dorobkowego małżonków, a nie według subiektywnego przekonania małżonków. Gdy przedmiotem podziału majątku wspólnego małżonków jest więcej niż jeden składnik majątku wchodzący w skład majątku dorobkowego małżonków wówczas, aby ustalić czy podział był ekwiwalentny w naturze lub czy wartość otrzymanych przez małżonka w wyniku podziału majątku rzeczy mieści się w udziale, jaki przysługiwał mu w majątku wspólnym należy w pierwszej kolejności zsumować wartość rynkową wszystkich składników majątku podlegających podziałowi i podzielić na pół oraz ustalić wartość rynkową składników majątku otrzymanych przez każdego z małżonków.
2016
10
sie

Istota:
Opodatkowanie spłaty otrzymanej z tytułu podziału majątku wspólnego małżeńskiego.
Fragment:
Przychodem z podziału majątku wspólnego jest wartość otrzymanego przez każdego z małżonków majątku, a także wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z tytułu podziału majątku. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w 2011 r. Wnioskodawca nabył wspólnie z żoną mieszkanie na kredyt z częściową wpłatą gotówki. Obecnie Wnioskodawca jest w trakcie rozwodu, wraz z żoną dokonał notarialnego podziału majątku dorobkowego (mieszkanie) w taki sposób, że żona Wnioskodawcy pozostała w mieszkaniu oraz dokonała spłaty na rzecz Wnioskodawcy w kwocie 70 tys. zł. Podział majątku odbył się w 2016 r. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że otrzymana przez Wnioskodawcę kwota 70 tys. zł tytułem spłaty wynikająca z podziału majątku wspólnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
9
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.
Fragment:
Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem, w rozumieniu przywołanego powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy, w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki współwłaścicielowi przysługuje w majątku wspólnym przed podziałem. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa w przypadku ich zbycia, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania współwłasności, ale tylko wówczas, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku podziału majątku mieści się w udziale, jaki temu współwłaścicielowi przysługiwał w majątku wspólnym. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez małżonka rzeczy przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części rzeczy, która przekracza udział byłego małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień dokonania podziału majątku wspólnego. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy, należy rozpoznać różne sposoby nabycia i dwie różne daty nabycia (...)
2016
31
lip

Istota:
Czy w związku z zawartą pomiędzy małżonkami umową o częściowy podział majątku przez co przedmiotowy lokal niemieszkalny (użytkowy) zaczął przysługiwać żonie Wnioskodawcy i przez co Wnioskodawca zaprzestał używania go we własnej działalności gospodarczej i wykreślił go z ewidencji środków trwałych - powstaje u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług oraz podatek należny z tego tytułu?
Czy w związku z tą sytuacją powstaje u Wnioskodawcy obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu zakupu tego lokalu i ówcześnie odliczonego od podatku należnego?
Fragment:
W styczniu 2016 r. małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową i umową notarialną o częściowy podział majątku wspólnego podzielili częściowo majątek wspólny - lokal niemieszkalny wraz z prawami z nim związanymi przysługuje żonie Wnioskodawcy. Podział majątku w ramach umowy został dokonany nieodpłatnie. Wnioskodawca z chwilą podpisania powyższej umowy zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w tym lokalu i wykreślił go z ewidencji środków trwałych. Żona Wnioskodawcy rozpoczęła w styczniu 2016 r., przed częściowym podziałem majątku, działalność gospodarczą, została zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i z chwilą podpisania powyższej umowy rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w tym lokalu wprowadzając go do ewidencji środków trwałych na podstawie aktu notarialnego o częściowym podziale majątku wspólnego. Odnosząc się do powyższego należy podkreślić, że na gruncie przepisów podatkowych, zarówno Wnioskodawca, jak i żona Wnioskodawcy traktowani są jako odrębne, niezależne podmioty (podatnicy). Wnioskodawca jako podatnik podatku VAT, w oparciu o składniki majątku wspólnego (m.in. ww. nieruchomość lokalowej) posiada odrębne przedsiębiorstwo (odrębną własność ekonomiczną), natomiast w ramach małżeństwa współwłasność łączną z żoną.
2016
13
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.