Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Jaką datę należy uznać za datę nabycia przez Wnioskodawczynię działki - moment wydania postanowienia przez Sąd o jej zasiedzeniu w trakcie trwania małżeństwa, czy datę otrzymania jej na wyłączną własność w wyniku podziału majątku?
2. Czy od sprzedaży działki w dniu 21 października 2015 r. Wnioskodawczyni zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego?
Fragment:
Jeżeli natomiast podział nie był ekwiwalentny i towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości, który przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat). Wszelkie przypadki, gdy udział majątkowy danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być muszą w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością) – jak też stan jej majątku osobistego. Ustalenia wartości majątku należy dokonać w oparciu o obiektywne kryteria, czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dniu zawarcia umowy, na mocy której doszło do podziału majątku dorobkowego małżonków, a nie według subiektywnego przekonania małżonków. Jeżeli przedmiotem podziału majątku wspólnego małżonków jest więcej niż jeden składnik majątku wchodzący w skład majątku dorobkowego małżonków wówczas, aby ustalić czy podział był ekwiwalentny w naturze lub czy wartość otrzymanych przez byłego małżonka w wyniku podziału majątku rzeczy mieści się w udziale, jaki przysługiwał mu w majątku wspólnym należy w pierwszej kolejności zsumować wartość rynkową wszystkich składników majątku podlegających podziałowi i podzielić na pół oraz ustalić wartość rynkową składników majątku otrzymanych przez każdego z małżonków.
2016
26
kwi

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem mieszkalnym
Fragment:
W związku z rozwodem z dnia 8 czerwca 2006 r. dokonano w dniu 12 kwietnia 2007 r. podziału majątku wspólnego. Przedmiotem podziału był przede wszystkim ww. dom wraz z działką nabytą w 1989 r. Wycenę na dzień podziału majątku dokonało biuro nieruchomości na kwotę 350 tys. zł. Połowę wartości domu tj. kwotę 175 tys. zł Wnioskodawca przekazał byłej żonie tytułem spłaty. Przedmiotem podziału majątku wspólnego oprócz przedmiotowego prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem mieszkalnym był: 13 letni VW ... oraz nakłady poniesione na remont i wyposażenie zamieszkiwanego wówczas mieszkania w ..., które nie podlegało podziałowi majątku wspólnego. Z rzeczy objętych podziałem majątku wspólnego Wnioskodawca otrzymał i nabył na wyłączną własność: działkę z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym, samochód osobowy marki VW ... oraz nakłady poniesione na lokal mieszkalny. Od 15 listopada 2008 r. Wnioskodawca zamieszkał w swoim domu. W 2009 r. Wnioskodawca nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, uzyskał On potwierdzone zawiadomienie o zakończeniu budowy domu z dnia 21 stycznia 2011 r. Wnioskodawca nie dokonał przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2016
1
kwi

Istota:
Czy sprzedaż w 2016 r. udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości zabudowanej wymienionej w stanie faktycznym będzie podlegać opodatkowaniu?
Fragment:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, w której 1/2 udziału Wnioskodawca nabył w wyniku umowy o podział majątku wspólnego. Umowa podziału majątku obejmowała majątek (w tym nieruchomość, którą Wnioskodawca zamierza sprzedać) o wartości 280 000 zł. Małżonka w wyniku podziału majątku została spłacona w kwocie 140 000 zł, tzn. że wartość otrzymana w ramach podziału majątku mieści się w udziale jaki przysługiwał byłej małżonce w majątku wspólnym. Mimo podziału majątku dokonanego w dniu 26 września 2013 r. – w ocenie Wnioskodawcy - za moment nabycia nieruchomości do celów podatkowych przyjmuje się datę nabycia nieruchomości przez małżonków w tym przypadku 6 sierpnia 2009 r. Grunt został nabyty w 2009 r. a zakończenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nastąpiło 6 listopada 2012 r. W przypadku budowy domu przyjmuje się datę nabycia gruntu, jako datę od której należy liczyć okres 5 lat wymieniony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku Wnioskodawcy okres 5 lat upłynął z końcem 2014 r., w związku z czym, sprzedaż nieruchomości w 2016 r. nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.
2016
23
mar

Istota:
Czy Wnioskodawczyni powinna dokonać korekty przychodu w PIT-39 z kwoty 180 000 zł na kwotę 90 000 zł, w związku z uznaniem umowy podziału majątku za bezskuteczną i koniecznością zwrotu otrzymanych wcześniej pieniędzy?
Fragment:
W dniu 20 kwietnia 2012 r. małżonkowie zawarli w formie aktu notarialnego umowę podziału majątku wspólnego, w wyniku której Wnioskodawczyni stała się właścicielem ww. lokalu mieszkalnego. Przedmiotowy lokal mieszkalny Wnioskodawczyni sprzedała w dniu 30 grudnia 2013 r. za kwotę 180 000 zł. Na powyższą okoliczność Wnioskodawczyni złożyła do Urzędu Skarbowego zeznanie PIT-39, w którym zadeklarowała przychód w kwocie 180 000 zł – co wynikało z posiadanych przez Nią na tę chwilę informacji. Dnia 20 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy wyrokiem, sygn. ... uznał umowę podziału majątku za bezskuteczną, co skutkowało tym, iż połowa kwoty ze sprzedaży tej nieruchomości, tj. 90 000 zł należała się byłemu mężowi i została przekazana 6 listopada 2015 r. na poczet spłaty Jego długów. W dniu 30 listopada 2015 r. Wnioskodawczyni nabyła celem zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego za kwotę 100 000 zł, Oznacza to, że faktyczny przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w wysokości 90 000 zł został w całości wydatkowany na cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna.
2016
20
mar

Istota:
Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek od 1/2 części sprzedanego w listopadzie 2015 r. mieszkania?
Fragment:
U. 2014 r. poz. 121) w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku czy też zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy. Mając jednak na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Zatem, za datę nabycia nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2016
17
mar

Istota:
Opodatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Zniesienie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku, zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Zatem, za datę nabycia nieruchomości (prawa), która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej (jego) nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości (prawa) w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2016
26
lut

Istota:
Czy w zaistniałym stanie faktycznym, a to zwłaszcza wobec nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżeńskiego w roku 2006, następnie dokonania podziału tego majątku na skutek rozwodu w roku 2015 i następnie zbycia uzyskanej w ten sposób nieruchomości na osobę trzecią oraz poniesienia nakładów finansowych na zakup nieruchomości, Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego?
Fragment:
Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości (prawa) przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości (prawa), która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat). Przez pojęcie „ nabycie ” użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy należy bowiem rozumieć każde zwiększenie aktywów majątku podatnika. Zatem nie ma wątpliwości, że nabycie własności nieruchomości lub praw w drodze podziału majątku wspólnego, w przypadku gdy wartość otrzymanego majątku jest nieekwiwalentna lub przekracza udział, jaki przysługiwał małżonkowi w majątku wspólnym, zawiera się w pojęciu „ nabycie ”, jakim posługuje się przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że podział majątku wspólnego małżonków dokonany w dniu 23 lutego 2015 r. nie był ekwiwalentny w naturze. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości, bez obowiązku wzajemnych spłat lub dopłat. Tymczasem, w przedmiotowej sprawie, w wyniku podziału majątku, przedmiotem którego była nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, Wnioskodawczyni stała się wyłącznym jej właścicielem z obowiązkiem spłaty na rzecz byłego małżonka.
2016
20
lut

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej, którą Wnioskodawczyni nabyła w wyniku podziału majątku wspólnego, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawczyni sprzedała zabudowaną nieruchomość, do której prawo wyłącznej własności nabyła Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy, mając na względzie przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że choć podział majątku małżeńskiego nie był równy i ekwiwalentny, gdyż podziałowi majątku towarzyszyła dopłata na rzecz Wnioskodawczyni, to jednak wartość otrzymanych przez Wnioskodawczynię na wyłączną własność składników majątku wspólnego, nie przekracza wartości udziału jaki Wnioskodawczyni przysługiwał w majątku dorobkowym małżonków. Tym samym podział majątku dorobkowego i dokonanie dopłaty do wyrównania udziałów w kwocie 200.000 zł na rzecz Wnioskodawczyni nie jest nabyciem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że odpłatne zbycie nieruchomości w dniu 19 listopada 2015 r. nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, bowiem za datę nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawczynię przyjąć należy 1976 r. Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.
2016
18
lut

Istota:
Sprzedaż nieruchomości, podział majątku, spłata, sprzedaż środków trwałych, amortyzacja, wartość początkowa, odpisy amortyzacyjne
Fragment:
Natomiast na podstawie podziału majątku dorobkowego małżonków, który miał miejsce w roku 2015, nieruchomość ta, a zatem i budynek mieszkalny, została przyznana na wyłączną własność Wnioskodawcy. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego, przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA oz. w Gdańsku z dnia 28 stycznia 1998 r., sygn. akt I SA/Gd 208/96) nabyciem, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego tylko wówczas, jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego), ale tylko pod warunkiem, że podział taki jest ekwiwalentny w naturze i odbył się bez spłat i dopłat lub wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub praw w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2016
18
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania
Fragment:
Zniesienie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku, zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Zatem, za datę nabycia nieruchomości (prawa), która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej (jego) nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości (prawa) w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2016
7
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.