Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Podział majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w trakcie trwania związku małżeńskiego, który w wyniku podziału majątku dorobkowego przypadł Wnioskodawczyni.
Fragment:
Ustalenia wartości majątku należy dokonać w oparciu o obiektywne kryteria, czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dniu zawarcia umowy lub wydania orzeczenia sądu, na mocy których doszło do podziału majątku dorobkowego małżonków, a nie według subiektywnego przekonania małżonków. Gdy przedmiotem podziału majątku wspólnego małżonków jest więcej niż jeden składnik majątku wchodzący w skład majątku dorobkowego małżonków wówczas, aby ustalić czy podział był ekwiwalentny w naturze lub czy wartość otrzymanych przez małżonka w wyniku podziału majątku rzeczy mieści się w udziale, jaki przysługiwał mu w majątku wspólnym należy w pierwszej kolejności zsumować wartość rynkową wszystkich składników majątku podlegających podziałowi i podzielić na pół oraz ustalić wartość rynkową składników majątku otrzymanych przez każdego z małżonków. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że podział majątku dorobkowego małżonków dokonany 3 września 2013 r. nie był ekwiwalentny w naturze. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości. Tymczasem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni otrzymała wszystkie przedmioty należące do majątku wspólnego.
2017
16
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W związku z dokonanym po rozwiązaniu małżeństwa podziałem majątku wspólnego i przyznaniem na wyłączną własność Wnioskodawcy tej nieruchomości, data nabycia nieruchomości do majątku wspólnego jest datą nabycia nieruchomości przez Wnioskodawcę w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 punkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, nabyciem w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 punkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeżeli: podział jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty, wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego mieści się w udziale, jaki małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. W taki sposób wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 lipca 2015 roku o sygnaturze II FSK 932/13, gdzie stwierdził, że: za datę nabycia nieruchomości lub praw, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego), ale tylko wówczas, jeżeli podział był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanych przez daną osobę nieruchomości lub praw w wyniku tego podziału mieściła się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim.
2017
13
gru

Istota:
Czy dla określenia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości należy uznać moment jego nabycia do majątku wspólnego, czy moment podziału majątku?
Fragment:
Zniesienie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego, działu spadku, zniesienia współwłasności jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Zatem, za datę nabycia nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2017
13
gru

Istota:
W związku z tym, iż wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które otrzymał Wnioskodawca w wyniku podziału majątku mieściła się w udziale jaki przysługiwał mu w majątku dorobkowym małżeńskim to za datę nabycia tego prawa, którego sprzedaży Wnioskodawca dokonał w 2015 r. należy przyjąć 2001 r. tj. rok nabycia jego do majątku wspólnego.
Fragment:
Pośród czynności opodatkowanych podatkiem dochodowym, ustawodawca nie wymienił umowy o podział majątku wspólnego i majątkowej umowy małżeńskiej. W opinii Wnioskodawcy podział majątku jest instytucją prawa rodzinnego i opiekuńczego, i wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, która jest konstrukcją prawną unormowaną w Kodeksie cywilnym. Podziału majątku nie można zaklasyfikować jako zniesienie współwłasności w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, są to dwie odrębne konstrukcje, a w konsekwencji taka czynność nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Nawet jeśli w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków uzyskamy przysporzenie majątkowe, to takie przysporzenie nie może być utożsamiane z nabyciem majątkowym w drodze zniesienia współwłasności - w części dotyczącej spłat i dopłat. I dlatego w tym przypadku za datę nabycia nie może być uznana data orzeczenia o rozwodzie i podziale majątku tj. 31 maja 2012 r. i od tej daty nie można liczyć pięcioletniego okresu do zwolnienia z opodatkowania. Podział majątku między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu, a więc nie ma znaczenia fakt, że przy podziale majątku może wystąpić jakaś spłata pieniężna.
2017
7
gru

Istota:
Skutki podatkowe uzyskania spłaty w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków.
Fragment:
Wartość nieruchomości będącej przedmiotem podziału majątku wspólnego małżonków została ustalona przez rzeczoznawcę powołanego z urzędu (przez Sąd). Dokonany na podstawie ugody sądowej podział majątku wspólnego był ekwiwalentny i nie przekraczał wartości udziału Wnioskodawczyni w majątku wspólnym. W dniu 27 czerwca 2017 r. Wnioskodawczyni otrzymała tytułem spłaty jedynie 1/4 część należnej Jej kwoty. Mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawczynię środki pieniężne tytułem spłaty wynikające z podziału majątku wspólnego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyłączenie stosowania przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, należna i uzyskana przez Wnioskodawczynię spłata z tytułu podziału majątku dorobkowego małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej nie rodzi po stronie Wnioskodawczyni obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
2017
6
gru

Istota:
Czy zgodnie z przepisami prawa podatkowego sprzedaż lokalu mieszkalnego, którego Wnioskodawczyni jest jedynym właścicielem po podziale majątku podlega opodatkowaniu?
Fragment:
Wnioskodawczyni doszła z mężem do porozumienia w sprawie podziału majątku i na pierwszej rozprawie orzeczono rozwód i podział majątku - jest orzeczenie sądu. Mąż Wnioskodawczyni otrzymał dom, a Wnioskodawczyni lokal mieszkalny – obie nieruchomości tej samej wartości. Wnioskodawczyni jest jedynym właścicielem lokalu mieszkalnego, bez nowego momentu nabycia. Ze względu na zbliżający się wiek emerytalny i sytuację osobistą Wnioskodawczyni chce sprzedać lokal mieszkalny i zamierza kupić inną nieruchomość – lokal mieszkalny z rynku pierwotnego lub wtórnego, bądź stary dom do remontu lub mały dom z rynku pierwotnego. Inną nieruchomość Wnioskodawczyni chce kupić niezwłocznie po sprzedaży lokalu mieszkalnego – do jednego roku. Pismem z dnia 10 października 2017 r. Wnioskodawczyni uzupełniła opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje. Wartość lokalu mieszkalnego nabytego w wyniku podziału majątku małżeńskiego mieści się w udziale jaki przysługiwał Wnioskodawczyni. Podział majątku został dokonany bez spłat i dopłat. Za środki uzyskane ze sprzedaży obecnej nieruchomości, nieruchomość nabyta będzie służyła Wnioskodawczyni wyłącznie do realizowania własnych celów mieszkaniowych, tj. będzie Ona tam zamieszkiwała.
2017
11
lis

Istota:
Czy sprzedaż mieszkania skutkuje zobowiązaniem podatkowym?
Fragment:
Ustalenia wartości majątku należy dokonać w oparciu o obiektywne kryteria, czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dniu zawarcia umowy lub wydania orzeczenia sądu, na mocy których doszło do podziału majątku dorobkowego małżonków, a nie według subiektywnego przekonania małżonków. Gdy przedmiotem podziału majątku wspólnego małżonków jest więcej niż jeden składnik majątku wchodzący w skład majątku dorobkowego małżonków wówczas, aby ustalić czy podział był ekwiwalentny w naturze lub czy wartość otrzymanych przez małżonka w wyniku podziału majątku rzeczy mieści się w udziale, jaki przysługiwał mu w majątku wspólnym należy w pierwszej kolejności zsumować wartość rynkową wszystkich składników majątku podlegających podziałowi i podzielić na pół oraz ustalić wartość rynkową składników majątku otrzymanych przez każdego z małżonków. Jeżeli podział odbył się w naturze i towarzyszyły mu spłaty lub dopłaty to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości lub prawie, który przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego. Bowiem wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością lub prawem), jak też stan jej majątku osobistego.
2017
3
lis

Istota:
Czy w przypadku, gdy środki pieniężne ze sprzedaży domu nie zostaną przez Wnioskodawcę przeznaczone na zakup nieruchomości w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych ww. sprzedaż będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Ustalenia wartości majątku należy dokonać w oparciu o obiektywne kryteria czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dacie podziału majątku dorobkowego małżonków, a nie według subiektywnego przekonania małżonków. Wyliczenia takiego dokonuje się sumując wartość rynkową wszystkich składników majątku podlegających podziałowi oraz ustalając wartość rynkową składników majątku otrzymanych przez każdego z małżonków. Gdy przedmiotem podziału majątku wspólnego małżonków jest więcej niż jeden składnik majątku wchodzący w skład majątku dorobkowego małżonków wówczas ta okoliczność wpływa na sposób ustalenia wysokości dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Zatem, przyjmując za Wnioskodawcą, że składniki majątku, jakie uzyskał po dokonaniu notarialnego podziału majątku wspólnego mieściły się w udziale przysługującym mu w majątku wspólnym, za datę nabycia przedmiotowej nieruchomości należy przyjąć rok 2006, czyli rok, w którym Wnioskodawca nabył tę nieruchomość do majątku osobistego. Sprzedaż przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości w 2017 r. nie stanowi zatem źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło jej nabycie upłynął już okres pięciu lat, o którym mowa w tym przepisie.
2017
1
lis

Istota:
Czy w związku ze sprzedażą w 2017 r. udziału wynoszącego 1/2 w lokalu mieszkalnym Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od jego sprzedaży, tj. od kwoty 150.000 zł?
Fragment:
Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że podział majątku dorobkowego małżonków dokonany w 2016 r. nie był ekwiwalentny w naturze. O ekwiwalentnym podziale w naturze mówić bowiem można jedynie wówczas, gdy w wyniku podziału majątku dorobkowego każdy z małżonków otrzymuje na wyłączną własność majątek o tej samej wartości. Tymczasem w przedmiotowej sprawie, wartość składników majątku, które otrzymała Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku, przekroczyła wartość udziału jaki przysługiwał Jej w majątku dorobkowym małżonków, na co wskazuje fakt dokonania spłaty przez Wnioskodawczynię na rzecz Jej byłego męża. W przedmiotowej sprawie należy uznać więc, że Wnioskodawczyni swoje udziały w nieruchomości nabyła stopniowo, bowiem w 2009 r. nabyła udział w nieruchomości wraz z mężem w ramach wspólności majątkowej, następnie w 2016 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego nabyła udział należący do męża, tym samym nabywając lokal mieszkalny na wyłączna własność. Z uwagi na fakt, że nabycie udziałów w nieruchomości nastąpiło odpowiednio w części w 2009 r., oraz w 2016 r. pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy należy liczyć oddzielnie w stosunku do każdego udziału jaki Wnioskodawczyni nabyła.
2017
27
paź

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania nabytego przez Wnioskodawczynię wraz z mężem do wspólności majątkowej małżeńskiej, a następnie otrzymanego przez nią w wyniku podziału majątku małżeńskiego w związku z rozwodem.
Fragment:
W opisanym stanie faktycznym wartość nieruchomości otrzymanej przez Wnioskodawczynię w wyniku podziału majątku małżeńskiego mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku małżeńskim. Podział majątku małżeńskiego Wnioskodawczyni i jej męża był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu żadne spłaty i dopłaty. Wobec powyższego, w analizowanym przypadku datą nabycia przez Wnioskodawczynię spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest 1 lipca 1998 r. Tym samym Wnioskodawczyni dokonała zbycia tego prawa po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Oznacza to, że – jak prawidłowo oceniła Zainteresowana – opisana sprzedaż nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wiąże się więc z powstaniem obowiązków w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
16
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.