1435/FO3/415-82/06/KSW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy występuje obowiązek podatkowy z tytułu 10% zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku sprzedaży zakupionego w 2002 roku gruntu rolnego, który na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego został przeznaczony pod zabudowę i podzielony na 28 działek.

1435/FO3/415-82/06/KSW

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. podział gruntu
  2. sprzedaż nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

POSTANOWIENIE


Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a§ 1-5 oraz art. 216. ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie, zaprezentowanego w w/w piśmie


postanawia


potwierdzić stanowisko zawarte w piśmie z dnia 25.07.2006r. w części dotyczącej podatku 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych


UZASADNIENIE


W piśmie strona przedstawia następujący stan faktyczny. W 2002 roku została zakupiona nieruchomość rolna, która na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona pod zabudowę i podzielona na 28 działek. Obecnie strona zamierza sprzedać w/w działki.

Pytanie dotyczy wystąpienia obowiązku podatkowego w związku ze sprzedażą w/w działek. Zdaniem strony obowiązek taki występuje.

Organ podatkowy podziela Pana stanowisko w sprawie.

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie mają następujące przepisy prawa:

art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w/w ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, w przypadku zmiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Jak wynika z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego w 2002 roku została nabyta nieruchomość rolna, która na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona pod zabudowę i podzielona na 28 działek, które obecnie strona zamierza sprzedać. Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości powstaje wówczas, gdy zbycie to ma miejsce przed upływem pięciu lat licząc od dnia nabycia. Uzyskany przychód stosownie do treści art. 28 ust. 2 w/w ustawy, opodatkowany jest 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, płatnym w ciągu 14 dni od dnia dokonania sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży lub praw majątkowych określonych w w/w artykule, którzy w terminie 14 dni od dnia sprzedaży złożą oświadczenie o przeznaczeniu środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.