Podział gruntu | Interpretacje podatkowe

Podział gruntu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział gruntu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sprzedaż gruntu stanowiącego majątek prywatny, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży lecz spożytkowania na własne potrzeby, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ czynność ta nie kwalifikuje się do uznania jej za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 w/w ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17.12.2008 r. (data wpływu 23.12.2008 r.), uzupełnione pismem (data wpływu 13.03.2009 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 05.03.2009 r. (nr pisma IPPP3/443-283/08-2/CS), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek o przeznaczeniu budowlanym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23.12.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (...)
2011
1
lip

Istota:
Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w kwestii dotyczącej opodatkowania podatku od towarów i usług sprzedaży ww działek.
Fragment:
(...) U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 30.05.2007 roku, Pani ........zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym. Wnioskująca jest właścicielką siedmiu działek położonych w ....... W planach zagospodarowania przestrzennego działki te znajdują się na terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną oraz na terenach leśnych z możliwością zabudowy. Część działek nabyta została w wyniku rozszerzenia i podziału majątku wspólnego, pozostałe zaś nabyte zostały z zamiarem budowy na ich terenie domu jednorodzinnego. Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w kwestii dotyczącej opodatkowania podatku od towarów i usług sprzedaży ww działek.Zdaniem Podatnika przedmiotowych gruntów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż dokonywana jest jako sprzedaż majątku osobistego w warunkach wskazujących, że działania te nie są (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży działki nabytej w wyniku przeprowadzonego postępowania scaleniowego i podziale nieruchomości powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M. przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 08 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy występuje obowiązek podatkowy z tytułu 10% zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku sprzedaży zakupionego w 2002 roku gruntu rolnego, który na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego został przeznaczony pod zabudowę i podzielony na 28 działek.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a§ 1-5 oraz art. 216. ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie, zaprezentowanego w w/w piśmie postanawia potwierdzić stanowisko zawarte w piśmie z dnia 25.07.2006r. w części dotyczącej podatku 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych UZASADNIENIE W piśmie strona przedstawia następujący stan faktyczny. W 2002 roku została zakupiona nieruchomość rolna, która na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona pod zabudowę i podzielona na 28 działek. Obecnie strona zamierza sprzedać w/w działki. Pytanie dotyczy wystąpienia obowiązku podatkowego w związku ze sprzedażą w/w działek. Zdaniem strony obowiązek (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy zdarzenia mające miejsce na przestrzeni kilku lat, w postaci odpłatnego zbywania nieruchomości, którą stanowi kilka działek gruntu, zrodzą obowiązek zapłaty podatku VAT.
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art.15 ust.2 oraz art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.), art.6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., nr 80, poz.717 z późn. zm.) a także art. 207§1, art.233§1 pkt.1, art.239, art.14b§5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., nr 8, poz.60 z późn. zm.)- Po rozpoznaniu zażalenia z dnia 14 września 2006r., wniesionego wspólnie z małżonkiem, przez Panią Janinę M. zam. AAA, NIP: xxx-xxx-xx-xx, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 07 września 2006r. nr 1412/PPII/443-19/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży kilku działek budowlanych- Dyrektor Izby Skarbowejutrzymuje w mocy (...)
2011
1
kwi

Istota:
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej, nabyte w drodze spadku, podzielonej na działki budowlane
Fragment:
(...) że zarówno nabycie gruntu przez stronę, dokonane w drodze spadku, jak i zmiana przeznaczenia gruntów oraz uzbrojenie terenu, przeprowadzone przez Urząd Miejski, nastąpiły bez ponoszenia nakładów finansowych ze strony Pani... i nie z Jej inicjatywy. Zatem ani zbycie a tym bardziej uprzednie nabycie nieruchomości, nie były nakierowane na działanie świadczące o zamiarze wykonywania działalności w zakresie obrotu nieruchomościami. Z treści wniosku strony wynika również, że podział gruntu na 7 działek spowodowany był możliwością łatwiejszego zbycia gruntu, a strona dokonała sprzedaży jednej działki i zamierza sprzedać jeszcze tylko dwie działki, co oznacza, że sprzedaż nie ma charakteru ciągłego, bowiem działania strony nie mają charakteru stałego i systematycznego. Na podstawie powyższego należy stwierdzić, iż odpłatne zbycie nieruchomości, dokonane w warunkach przedstawionych przez stronę w ww. wniosku, nie następuje w wykonaniu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik kupił przed laty działkę rolną, która uzyskała możliwość przekształcenia w działkę budowlaną poprzez przyjęcie nowego planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę. Podatnik planując sprzedaż działki zamierza podzielić ją na parcele. Czy będzie musiał odprowadzić VAT od tych transakcji?
Fragment:
(...) Zgodnie z brzmieniem art. 15 cyt. ustawy o VAT, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Powyższa definicja uznaje zatem za działalność gospodarczą m. in. działalność handlowców także wówczas, gdy czynność (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem.
Fragment:
(...) co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług. Z przedmiotowego wniosku wynika: Stan faktyczny W lipcu 1994r półka kupiła prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz znajdujący się na tej działce budynek mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. W roku 2003r firma dokonała podziału geodezyjnego posiadanego gruntu na 7 działek. Na jednej z nich osadzony jest budynek mieszkalny.Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy zatwierdzająca podział gruntu została złożona w Sądzie Rejonowym celem rejestracji w Księdze Wieczystej. Do chwili obecnej jednak nie dokonał podziału nieruchomości. Nadal jest ona objęta jedną Księgą Wieczystą, bez ujawnienia podziału na działki. Spółka zamierza dokonać sprzedaży części nieruchomości - 6 działek, w tym działki na której znajduje się budynek mieszkalny. Zapytanie Czy dokonanie podziału nieruchomości na kilka działek powoduje ograniczenie zwolnienia z VAT (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.