Podział gruntu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział gruntu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Sprzedaż gruntu stanowiącego majątek prywatny, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży lecz spożytkowania na własne potrzeby, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ czynność ta nie kwalifikuje się do uznania jej za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 w/w ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17.12.2008 r. (data wpływu 23.12.2008 r.), uzupełnione pismem (data wpływu 13.03.2009 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 05.03.2009 r. (nr pisma IPPP3/443-283/08-2/CS), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek o przeznaczeniu budowlanym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23.12.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (...)

2011
1
maj

Istota:

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w kwestii dotyczącej opodatkowania podatku od towarów i usług sprzedaży ww działek.

Fragment:

(...) U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 30.05.2007 roku, Pani ........zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym. Wnioskująca jest właścicielką siedmiu działek położonych w ....... W planach zagospodarowania przestrzennego działki te znajdują się na terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną oraz na terenach leśnych z możliwością zabudowy. Część działek nabyta została w wyniku rozszerzenia i podziału majątku wspólnego, pozostałe zaś nabyte zostały z zamiarem budowy na ich terenie domu jednorodzinnego. Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w kwestii dotyczącej opodatkowania podatku od towarów i usług sprzedaży ww działek.Zdaniem Podatnika przedmiotowych gruntów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż dokonywana jest jako sprzedaż majątku osobistego w warunkach wskazujących, że działania te nie są (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży działki nabytej w wyniku przeprowadzonego postępowania scaleniowego i podziale nieruchomości powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M. przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 08 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy występuje obowiązek podatkowy z tytułu 10% zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku sprzedaży zakupionego w 2002 roku gruntu rolnego, który na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego został przeznaczony pod zabudowę i podzielony na 28 działek.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a§ 1-5 oraz art. 216. ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie, zaprezentowanego w w/w piśmie postanawia potwierdzić stanowisko zawarte w piśmie z dnia 25.07.2006r. w części dotyczącej podatku 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych UZASADNIENIE W piśmie strona przedstawia następujący stan faktyczny. W 2002 roku została zakupiona nieruchomość rolna, która na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona pod zabudowę i podzielona na 28 działek. Obecnie strona zamierza sprzedać w/w działki. Pytanie dotyczy wystąpienia obowiązku podatkowego w związku ze sprzedażą w/w działek. Zdaniem strony obowiązek (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zdarzenia mające miejsce na przestrzeni kilku lat, w postaci odpłatnego zbywania nieruchomości, którą stanowi kilka działek gruntu, zrodzą obowiązek zapłaty podatku VAT.

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art.15 ust.2 oraz art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.), art.6 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., nr 80, poz.717 z późn. zm.) a także art. 207§1, art.233§1 pkt.1, art.239, art.14b§5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., nr 8, poz.60 z późn. zm.)- Po rozpoznaniu zażalenia z dnia 14 września 2006r., wniesionego wspólnie z małżonkiem, przez Panią Janinę M. zam. AAA, NIP: xxx-xxx-xx-xx, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim z dnia 07 września 2006r. nr 1412/PPII/443-19/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży kilku działek budowlanych- Dyrektor Izby Skarbowejutrzymuje w mocy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej, nabyte w drodze spadku, podzielonej na działki budowlane

Fragment:

(...) że zarówno nabycie gruntu przez stronę, dokonane w drodze spadku, jak i zmiana przeznaczenia gruntów oraz uzbrojenie terenu, przeprowadzone przez Urząd Miejski, nastąpiły bez ponoszenia nakładów finansowych ze strony Pani... i nie z Jej inicjatywy. Zatem ani zbycie a tym bardziej uprzednie nabycie nieruchomości, nie były nakierowane na działanie świadczące o zamiarze wykonywania działalności w zakresie obrotu nieruchomościami. Z treści wniosku strony wynika również, że podział gruntu na 7 działek spowodowany był możliwością łatwiejszego zbycia gruntu, a strona dokonała sprzedaży jednej działki i zamierza sprzedać jeszcze tylko dwie działki, co oznacza, że sprzedaż nie ma charakteru ciągłego, bowiem działania strony nie mają charakteru stałego i systematycznego. Na podstawie powyższego należy stwierdzić, iż odpłatne zbycie nieruchomości, dokonane w warunkach przedstawionych przez stronę w ww. wniosku, nie następuje w wykonaniu (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik kupił przed laty działkę rolną, która uzyskała możliwość przekształcenia w działkę budowlaną poprzez przyjęcie nowego planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę. Podatnik planując sprzedaż działki zamierza podzielić ją na parcele. Czy będzie musiał odprowadzić VAT od tych transakcji?

Fragment:

(...) Zgodnie z brzmieniem art. 15 cyt. ustawy o VAT, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Powyższa definicja uznaje zatem za działalność gospodarczą m. in. działalność handlowców także wówczas, gdy czynność (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem.

Fragment:

(...) co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług. Z przedmiotowego wniosku wynika: Stan faktyczny W lipcu 1994r półka kupiła prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz znajdujący się na tej działce budynek mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. W roku 2003r firma dokonała podziału geodezyjnego posiadanego gruntu na 7 działek. Na jednej z nich osadzony jest budynek mieszkalny.Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy zatwierdzająca podział gruntu została złożona w Sądzie Rejonowym celem rejestracji w Księdze Wieczystej. Do chwili obecnej jednak nie dokonał podziału nieruchomości. Nadal jest ona objęta jedną Księgą Wieczystą, bez ujawnienia podziału na działki. Spółka zamierza dokonać sprzedaży części nieruchomości - 6 działek, w tym działki na której znajduje się budynek mieszkalny. Zapytanie Czy dokonanie podziału nieruchomości na kilka działek powoduje ograniczenie zwolnienia z VAT (...)