Podział | Interpretacje podatkowe

Podział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu podziału Spółki przez wydzielenie
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z planowanym podziałem Spółki, powstanie przychód do opodatkowania? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym podziałem Spółki, po stronie Spółki nie powstanie przychód do opodatkowania. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ Ustawa CIT ”), przychodem spółki podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia, jednak wyłącznie w sytuacji gdy w ramach podziału przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z powyższej regulacji wynika zatem, że w przypadku podziału spółki przez wydzielenie, po stronie spółki dzielonej nie powstaje przychód do opodatkowania pod warunkiem, że spełnione są jednocześnie dwa warunki: majątek przejmowany przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, majątek pozostający w spółce podlegającej podziałowi stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
2017
13
gru

Istota:
Czy w związku z planowanym podziałem po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w związku z planowanym podziałem po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego? Zdaniem Wnioskodawcy, planowany podział nie będzie się wiązał z obowiązkiem rozpoznania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy ze względu na fakt, że zarówno każdy z biznesów wydzielanych w ramach podziału jak i Pozostający Biznes będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa („ ZCP ”). Uzasadnienie: Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdop w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przychodem jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. Z przepisu tego wynika a contrario, że w przypadku kiedy zarówno majątek przejmowany na skutek podziału, jak również majątek pozostający, stanowią ZCP, to podział jest neutralny dla spółki dzielonej na gruncie pdop, tj. nie wiąże się z obowiązkiem rozpoznania przychodu podatkowego. W myśl art. 4a pkt 4 ustawy o pdop ustawy przez ZCP rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
2017
7
gru

Istota:
Wskazany we wniosku podział spółki przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
UZASADNIENIE Podział przez wydzielenie Jedną z form reorganizacji przedsiębiorstw jest podział spółek handlowych regulowany przez KSH. Stosownie do postanowień art. 528 § 1 KSH, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółki kapitałowe. Natomiast zgodnie z normą art. 529 § 1 pkt 4 KSH, podział może być w szczególności dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie). Celem podziału przez wydzielenie jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje jedynie przeniesienie części jej majątku na inny podmiot. Ponadto, immanentną cechą podziału przez wydzielenie jest okoliczność, że w ramach ww. czynności dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce przejmującej - tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej nie doszłoby do realizacji podziału przez wydzielenie. Nowoutworzone udziały są ex lege przyznawane udziałowcom / akcjonariuszom spółki dzielonej. Opodatkowanie podziału przez wydzielenie na gruncie Ustawy o PCC. Katalog enumeratywnie wymienionych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych został wskazany w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC.
2017
7
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie:
- zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych przed Momentem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po Momencie podziału, jak również
- uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydzielanym ZCP i potrącalnych po Momencie podziału
Fragment:
(...) podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po Momencie podziału. Spółka dzielona nie będzie również uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielanym ZCP oraz potrącalnych po Momencie podziału. Jednocześnie Spółka dzielona będzie zobowiązana do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie przed Momentem podziału. Spółka dzielona będzie również uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielanym ZCP oraz potrącalnych w okresie przed Momentem podziału. Zgodnie z art. 93c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej: „ OP ”), osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 OP).
2017
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie:
- zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji zrealizowanych przed Momentem podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po Momencie podziału, jak również
- uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu związanych z wydzielanym ZCP i potrącalnych po Momencie podziału
Fragment:
(...) podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie po Momencie podziału. Spółka przejmująca będzie również uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielanym ZCP oraz potrącalnych po Momencie podziału. Jednocześnie Spółka przejmująca nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie przed Momentem podziału. Spółka przejmująca nie będzie również uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielanym ZCP oraz potrącalnych w okresie przed Momentem podziału. Zgodnie z art. 93c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej: „ OP ”), osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 OP).
2017
6
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych przez niego przed Momentem podziału (dotyczących wydzielanego ZCP), jednak bezpośrednio związanych z przychodami osiągniętymi po Momencie podziału przez Spółkę przejmującą
Fragment:
(...) podziału, a towary zostaną dostarczone już po Momencie podziału do Spółki przejmującej. Analogicznie, mogą mieć miejsce przypadki, kiedy towary zostaną otrzymane przez Spółkę dzieloną jeszcze przed Momentem podziału, a zagraniczny dostawca wystawi fakturę dokumentującą tą dostawę już po Momencie podziału. Korekta rozliczeń. W ramach prowadzonej działalności i umów zawieranych z kontrahentami Spółka dzielona wystawia faktury korygujące (in minus oraz in plus), które wynikają z udzielonych kontrahentom rabatów bądź z innych okoliczności skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej. Możliwe jest, że po Momencie podziału będzie konieczne wystawienie faktur korygujących w stosunku do sprzedaży związanej z działalnością ZCP wydzielanej ze Spółki dzielonej, zrealizowanej przed Momentem podziału. W takiej sytuacji, faktury korygujące będą wystawiane przez Spółkę przejmującą. Możliwe jest również, iż po Momencie podziału Spółka przejmująca otrzymywać będzie faktury korygujące zakupy związane ze wspomnianym ZCP za okres przed Momentem podziału. Możliwe jest również, iż po Momencie podziału konieczne będzie dokonanie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości i wynikającej z niej wartości podatku od nieruchomości w części dotyczącej składników majątkowych wchodzących w skład ZCP prowadzącego działalność Działu Zarządzania Majątkiem, która to wartość stanowiła koszt podatkowy dla Spółki dzielonej przed Momentem Podziału.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie:
- ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc, w którym nastąpi podział oraz za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału,
- ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom wydzielanej ZCP przed Momentem podziału zarówno za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym wystąpi podział oraz za miesiąc poprzedzający ten miesiąc
Fragment:
Z tego też względu, w przypadku, gdy zobowiązanie z tytułu wypłacenia wynagrodzenia pracownikom Spółki dzielonej powstanie przed Momentem podziału, przy czym konieczność uiszczenia z tego tytułu składek na ubezpieczenie wystąpi po Momencie podziału, a jednocześnie przedmiotowe składki zostaną uiszczone przed Momentem podziału, koszt z tego tytułu powinien zostać rozpoznany przez Spółkę dzieloną. Z kolei, jeżeli przedmiotowe składki zostaną uiszczone po Momencie podziału to koszt z tego tytułu powinna rozpoznać Spółka przejmująca. Reasumując, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne związanych z wydzielaną ZCP w sytuacji, w której składki na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom wydzielanej ZCP przed Momentem podziału, zarówno za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpi podział (czyli efektywnie wypłacanych w miesiącu, w którym nastąpi podział), jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc, zostaną opłacone przed Momentem podziału. Z kolei, w sytuacji gdy wskazane składki na ubezpieczenie społeczne zostaną opłacone po Momencie podziału to Wnioskodawca nie będzie uprawniony do zaliczenia przedmiotowych składek do kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, w szczególności: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 23 listopada 2015 r., Znak: ILPB3/4510-1-381/15-7/EK .
2017
6
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielanym ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym CIT za rok, w którym wystąpi Moment podziału, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytań 1-4
Fragment:
(...) podziału, a towary zostaną dostarczone już po Momencie podziału do Spółki przejmującej. Analogicznie, mogą mieć miejsce przypadki, kiedy towary zostaną otrzymane przez Spółkę dzieloną jeszcze przed Momentem podziału, a zagraniczny dostawca wystawi fakturę dokumentującą tą dostawę już po Momencie podziału. Korekta rozliczeń. W ramach prowadzonej działalności i umów zawieranych z kontrahentami Spółka dzielona wystawia faktury korygujące (in minus oraz in plus), które wynikają z udzielonych kontrahentom rabatów bądź z innych okoliczności skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej. Możliwe jest, że po Momencie podziału będzie konieczne wystawienie faktur korygujących w stosunku do sprzedaży związanej z działalnością ZCP wydzielanej ze Spółki dzielonej, zrealizowanej przed Momentem podziału. W takiej sytuacji, faktury korygujące będą wystawiane przez Spółkę przejmującą. Możliwe jest również, iż po Momencie podziału Spółka przejmująca otrzymywać będzie faktury korygujące zakupy związane ze wspomnianym ZCP za okres przed Momentem podziału. Możliwe jest również, iż po Momencie podziału konieczne będzie dokonanie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości i wynikającej z niej wartości podatku od nieruchomości w części dotyczącej składników majątkowych wchodzących w skład ZCP prowadzącego działalność Działu Zarządzania Majątkiem, która to wartość stanowiła koszt podatkowy dla Spółki dzielonej przed Momentem Podziału.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca powinien ujmować dla celów CIT faktury korygujące zakupowe związane z wydzielaną ZCP, a otrzymane po Momencie podziału
Fragment:
(...) podziału, a towary zostaną dostarczone już po Momencie podziału do Spółki przejmującej. Analogicznie, mogą mieć miejsce przypadki, kiedy towary zostaną otrzymane przez Spółkę dzieloną jeszcze przed Momentem podziału, a zagraniczny dostawca wystawi fakturę dokumentującą tą dostawę już po Momencie podziału. Korekta rozliczeń. W ramach prowadzonej działalności i umów zawieranych z kontrahentami Spółka dzielona wystawia faktury korygujące (in minus oraz in plus), które wynikają z udzielonych kontrahentom rabatów bądź z innych okoliczności skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej. Możliwe jest, że po Momencie podziału będzie konieczne wystawienie faktur korygujących w stosunku do sprzedaży związanej z działalnością ZCP wydzielanej ze Spółki dzielonej, zrealizowanej przed Momentem podziału. W takiej sytuacji, faktury korygujące będą wystawiane przez Spółkę przejmującą. Możliwe jest również, iż po Momencie podziału Spółka przejmująca otrzymywać będzie faktury korygujące zakupy związane ze wspomnianym ZCP za okres przed Momentem podziału. Możliwe jest również, iż po Momencie podziału konieczne będzie dokonanie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości i wynikającej z niej wartości podatku od nieruchomości w części dotyczącej składników majątkowych wchodzących w skład ZCP prowadzącego działalność Działu Zarządzania Majątkiem, która to wartość stanowiła koszt podatkowy dla Spółki dzielonej przed Momentem Podziału.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony/zobowiązany do dokonywania korekt zeznań podatkowych CIT za okres przed Momentem podziału, a dotyczących działalności wydzielanego ZCP oraz korekt rozliczeń podatkowych w części dotyczącej działalności wydzielanego ZCP za okres przed Momentem podziału
Fragment:
Mając na uwadze, że do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne zobowiązany jest ten podmiot, który wypłacił wynagrodzenie, może mieć miejsce sytuacja, gdy zapłaty składek dotyczących wynagrodzeń należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym wystąpi Moment podziału (a wypłacanych w miesiącu podziału przez Spółkę Dzieloną) dokona faktycznie Spółka Dzielona w miesiącu następującym po Momencie podziału. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie uprawniony/zobowiązany do dokonywania korekt zeznań podatkowych CIT za okres przed Momentem podziału, a dotyczących działalności wydzielanego ZCP oraz korekt rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) w części dotyczącej działalności wydzielanego ZCP za okres przed Momentem podziału? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 8) Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka dzielona będzie uprawniona/zobowiązana do dokonania korekt deklaracji i zeznań podatkowych w CIT za lata podatkowe zakończone przed Momentem podziału, a dotyczących działalności wydzielanego ZCP oraz korekt rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) w części dotyczącej działalności wydzielanego ZCP za okres od początku roku podatkowego, w którym nastąpi Moment podziału, do samego Momentu podziału. Możliwe są sytuacje, gdzie po podziale konieczna będzie korekta złożonego za rok podatkowy zakończony przed Momentem podziału zeznania podatkowego CIT, dotyczącego działalności wydzielanej ZCP, które to zeznanie podatkowe CIT zostało pierwotnie złożone przez Wnioskodawcę.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanego ZCP, do złożenia zeznania podatkowego CIT oraz zapłaty podatku za okres przed Momentem podziału, pomimo że obowiązek zapłaty i złożenia deklaracji wystąpi po Momencie podziału
Fragment:
Tym samym, jeżeli przychody należne i — odpowiednio — związane z nim koszty dotyczące działalności wydzielanego ZCP powstały w roku podatkowym, w którym nastąpi Moment podziału, lecz przed samym Momentem podziału, to prawa i obowiązki dotyczące rozliczenia takich przychodów i kosztów nie będą przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c OP. Wynika z tego, iż przedmiotem sukcesji nie będzie mógł być obowiązek złożenia zeznania podatkowego w CIT, ani obowiązek zapłaty podatku za rok podatkowy, w którym nastąpi Moment podziału (konkretnie, za okres od początku roku, w którym nastąpi Moment podziału do samego Momentu podziału). Przychody i koszty tego okresu skonkretyzują się w Spółce dzielonej. Tym samym, do złożenia zeznania podatkowego CIT za okres przed Momentem podziału i zapłaty podatku wynikającego z powyższych rozliczeń, zobowiązana będzie wyłącznie Spółka dzielona, nie zaś Spółka przejmująca. W konsekwencji, do alokacji przychodów i kosztów do właściwego podmiotu dochodzi wyłącznie w odniesieniu do okresu od początku roku, w którym nastąpi Moment podziału do samego Momentu podziału, a wszelkie rozliczenia z tytułu podatku za okres przypadający przed Momentem podziału staną się stanami zamkniętymi, tzn. nie będą one podlegały sukcesji, zgodnie z treścią art. 93c OP. Spółka na marginesie zwraca uwagę, że nie jest możliwe dokonanie rozliczenia podatku za dany okres w oparciu o jedną deklarację składaną przez jeden podmiot (w tym wypadku przez Spółkę dzieloną), a poprzez częściowe płatności kwoty wynikającej z takiej deklaracji, dokonywane odrębnie przez Spółkę dzieloną i przez Spółkę przejmującą.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca powinien ujmować i w jakim okresie dla celów CIT korekty podatku od nieruchomości za okresy występujące przed Momentem podziału w zakresie dotyczącym nieruchomości wchodzących w skład wydzielanego ZCP
Fragment:
(...) podziału, a towary zostaną dostarczone już po Momencie podziału do Spółki przejmującej. Analogicznie, mogą mieć miejsce przypadki, kiedy towary zostaną otrzymane przez Spółkę dzieloną jeszcze przed Momentem podziału, a zagraniczny dostawca wystawi fakturę dokumentującą tą dostawę już po Momencie podziału. Korekta rozliczeń. W ramach prowadzonej działalności i umów zawieranych z kontrahentami Spółka dzielona wystawia faktury korygujące (in minus oraz in plus), które wynikają z udzielonych kontrahentom rabatów bądź z innych okoliczności skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej. Możliwe jest, że po Momencie podziału będzie konieczne wystawienie faktur korygujących w stosunku do sprzedaży związanej z działalnością ZCP wydzielanej ze Spółki dzielonej, zrealizowanej przed Momentem podziału. W takiej sytuacji, faktury korygujące będą wystawiane przez Spółkę przejmującą. Możliwe jest również, iż po Momencie podziału Spółka przejmująca otrzymywać będzie faktury korygujące zakupy związane ze wspomnianym ZCP za okres przed Momentem podziału. Możliwe jest również, iż po Momencie podziału konieczne będzie dokonanie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości i wynikającej z niej wartości podatku od nieruchomości w części dotyczącej składników majątkowych wchodzących w skład ZCP prowadzącego działalność Działu Zarządzania Majątkiem, która to wartość stanowiła koszt podatkowy dla Spółki dzielonej przed Momentem Podziału.
2017
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych przez Spółkę dzieloną przed Momentem podziału (dotyczących wydzielanego ZCP), jednak bezpośrednio związanych (tzn. będących kosztami bezpośrednimi) z przychodami osiągniętymi po Momencie podziału przez Spółkę przejmującą
Fragment:
(...) podziału, a towary zostaną dostarczone już po Momencie podziału do Spółki przejmującej. Analogicznie, mogą mieć miejsce przypadki, kiedy towary zostaną otrzymane przez Spółkę dzieloną jeszcze przed Momentem podziału, a zagraniczny dostawca wystawi fakturę dokumentującą tą dostawę już po Momencie podziału. Korekta rozliczeń. W ramach prowadzonej działalności i umów zawieranych z kontrahentami Spółka dzielona wystawia faktury korygujące (in minus oraz in plus), które wynikają z udzielonych kontrahentom rabatów bądź z innych okoliczności skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej. Możliwe jest, że po Momencie podziału będzie konieczne wystawienie faktur korygujących w stosunku do sprzedaży związanej z działalnością ZCP wydzielanej ze Spółki dzielonej, zrealizowanej przed Momentem podziału. W takiej sytuacji, faktury korygujące będą wystawiane przez Spółkę przejmującą. Możliwe jest również, iż po Momencie podziału Spółka przejmująca otrzymywać będzie faktury korygujące zakupy związane ze wspomnianym ZCP za okres przed Momentem podziału. Możliwe jest również, iż po Momencie podziału konieczne będzie dokonanie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości i wynikającej z niej wartości podatku od nieruchomości w części dotyczącej składników majątkowych wchodzących w skład ZCP prowadzącego działalność Działu Zarządzania Majątkiem, która to wartość stanowiła koszt podatkowy dla Spółki dzielonej przed Momentem Podziału.
2017
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń pracowników wydzielanej ZCP za miesiąc, w którym wystąpi podział oraz za miesiąc poprzedzający,
Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom wydzielanej ZCP przed Momentem podziału zarówno za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym wystąpi podział oraz za miesiąc poprzedzający
Fragment:
Ad. 2) Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne związanych z wydzielaną ZCP w sytuacji, w której składki na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom wydzielanej ZCP przed Momentem podziału, zarówno za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym wystąpi podział (czyli efektywnie wypłacanych w miesiącu, w którym nastąpi podział), jak i miesiąc poprzedzający ten miesiąc, zostaną opłacone przed Momentem podziału. Z kolei, w sytuacji, gdy wskazane składki na ubezpieczenie społeczne zostaną opłacone po Momencie podziału, to Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia przedmiotowych składek do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 93c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej: „ OP ”), osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 OP). Uregulowanie to jest wyrazem tzw. zasady sukcesji ograniczonej. Oznacza to, iż Spółka przejmująca jest następcą podatkowym Spółki dzielonej, ale tylko w takim zakresie, w jakim prawa i obowiązki podatkowe pozostają w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.
2017
6
gru

Istota:
Czy w odniesieniu do przychodów i kosztów związanych z wydzielanym ZCP Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w zeznaniu podatkowym CIT za rok, w którym wystąpi Moment podziału, wyłącznie przychodów i kosztów rozpoznanych przez Wnioskodawcę zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytań 1-4 niniejszego wniosku
Fragment:
(...) podziału, a towary zostaną dostarczone już po Momencie podziału do Spółki przejmującej. Analogicznie, mogą mieć miejsce przypadki, kiedy towary zostaną otrzymane przez Spółkę dzieloną jeszcze przed Momentem podziału, a zagraniczny dostawca wystawi fakturę dokumentującą tą dostawę już po Momencie podziału. Korekta rozliczeń. W ramach prowadzonej działalności i umów zawieranych z kontrahentami Spółka dzielona wystawia faktury korygujące (in minus oraz in plus), które wynikają z udzielonych kontrahentom rabatów bądź z innych okoliczności skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej. Możliwe jest, że po Momencie podziału będzie konieczne wystawienie faktur korygujących w stosunku do sprzedaży związanej z działalnością ZCP wydzielanej ze Spółki dzielonej, zrealizowanej przed Momentem podziału. W takiej sytuacji, faktury korygujące będą wystawiane przez Spółkę przejmującą. Możliwe jest również, iż po Momencie podziału Spółka przejmująca otrzymywać będzie faktury korygujące zakupy związane ze wspomnianym ZCP za okres przed Momentem podziału. Możliwe jest również, iż po Momencie podziału konieczne będzie dokonanie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości i wynikającej z niej wartości podatku od nieruchomości w części dotyczącej składników majątkowych wchodzących w skład ZCP prowadzącego działalność Działu Zarządzania Majątkiem, która to wartość stanowiła koszt podatkowy dla Spółki dzielonej przed Momentem Podziału.
2017
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien ujmować dla celów CIT, niezależnie od przyczyny korekty, faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielanym ZCP, jeżeli faktury korygujące będą wystawiane po Momencie podziału
Fragment:
(...) podziału, a towary zostaną dostarczone już po Momencie podziału do Spółki przejmującej. Analogicznie, mogą mieć miejsce przypadki, kiedy towary zostaną otrzymane przez Spółkę dzieloną jeszcze przed Momentem podziału, a zagraniczny dostawca wystawi fakturę dokumentującą tą dostawę już po Momencie podziału. Korekta rozliczeń. W ramach prowadzonej działalności i umów zawieranych z kontrahentami Spółka dzielona wystawia faktury korygujące (in minus oraz in plus), które wynikają z udzielonych kontrahentom rabatów bądź z innych okoliczności skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej. Możliwe jest, że po Momencie podziału będzie konieczne wystawienie faktur korygujących w stosunku do sprzedaży związanej z działalnością ZCP wydzielanej ze Spółki dzielonej, zrealizowanej przed Momentem podziału. W takiej sytuacji, faktury korygujące będą wystawiane przez Spółkę przejmującą. Możliwe jest również, iż po Momencie podziału Spółka przejmująca otrzymywać będzie faktury korygujące zakupy związane ze wspomnianym ZCP za okres przed Momentem podziału. Możliwe jest również, iż po Momencie podziału konieczne będzie dokonanie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości i wynikającej z niej wartości podatku od nieruchomości w części dotyczącej składników majątkowych wchodzących w skład ZCP prowadzącego działalność Działu Zarządzania Majątkiem, która to wartość stanowiła koszt podatkowy dla Spółki dzielonej przed Momentem Podziału.
2017
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien ujmować dla celów CIT faktury korygujące zakupowe związane z wydzielaną ZCP, a otrzymane po Momencie podziału
Fragment:
(...) podziału, a towary zostaną dostarczone już po Momencie podziału do Spółki przejmującej. Analogicznie, mogą mieć miejsce przypadki, kiedy towary zostaną otrzymane przez Spółkę dzieloną jeszcze przed Momentem podziału, a zagraniczny dostawca wystawi fakturę dokumentującą tą dostawę już po Momencie podziału. Korekta rozliczeń. W ramach prowadzonej działalności i umów zawieranych z kontrahentami Spółka dzielona wystawia faktury korygujące (in minus oraz in plus), które wynikają z udzielonych kontrahentom rabatów bądź z innych okoliczności skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej. Możliwe jest, że po Momencie podziału będzie konieczne wystawienie faktur korygujących w stosunku do sprzedaży związanej z działalnością ZCP wydzielanej ze Spółki dzielonej, zrealizowanej przed Momentem podziału. W takiej sytuacji, faktury korygujące będą wystawiane przez Spółkę przejmującą. Możliwe jest również, iż po Momencie podziału Spółka przejmująca otrzymywać będzie faktury korygujące zakupy związane ze wspomnianym ZCP za okres przed Momentem podziału. Możliwe jest również, iż po Momencie podziału konieczne będzie dokonanie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości i wynikającej z niej wartości podatku od nieruchomości w części dotyczącej składników majątkowych wchodzących w skład ZCP prowadzącego działalność Działu Zarządzania Majątkiem, która to wartość stanowiła koszt podatkowy dla Spółki dzielonej przed Momentem Podziału.
2017
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie uprawniony/zobowiązany do dokonywania korekt zeznań podatkowych CIT za okres przed Momentem podziału, a dotyczących działalności wydzielanego ZCP oraz korekt rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) w części dotyczącej działalności wydzielanego ZCP za okres przed Momentem podziału
Fragment:
Mając na uwadze, że do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne zobowiązany jest ten podmiot, który wypłacił wynagrodzenie, może mieć miejsce sytuacja, gdy zapłaty składek dotyczących wynagrodzeń należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym wystąpi Moment podziału (a wypłacanych w miesiącu podziału przez Spółkę dzieloną) dokona faktycznie Spółka dzielona w miesiącu następującym po Momencie podziału. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie uprawniony/zobowiązany do dokonywania korekt zeznań podatkowych CIT za okres przed Momentem podziału, a dotyczących działalności wydzielanego ZCP oraz korekt rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) w części dotyczącej działalności wydzielanego ZCP za okres przed Momentem podziału? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 8) Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka przejmująca nie będzie uprawniona/zobowiązana do dokonania korekt deklaracji i zeznań podatkowych w CIT za lata podatkowe zakończone przed Momentem podziału, a dotyczących działalności wydzielanego ZCP oraz korekt rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) w części dotyczącej działalności wydzielanego ZCP za okres od początku roku podatkowego, w którym nastąpi Moment podziału, do samego Momentu podziału. Możliwe są sytuacje, gdzie po podziale konieczna będzie korekta złożonego za rok podatkowy zakończony przed Momentem podziału zeznania podatkowego CIT, dotyczącego działalności wydzielanej ZCP, które to zeznanie podatkowe CIT zostało pierwotnie złożone przez Spółkę dzieloną.
2017
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanego ZCP, do złożenia zeznania podatkowego CIT oraz zapłaty podatku za okres przed Momentem podziału, pomimo że obowiązek zapłaty i złożenia deklaracji wystąpi po Momencie podziału
Fragment:
Tym samym, jeżeli przychody należne i – odpowiednio – związane z nim koszty dotyczące działalności wydzielanego ZCP powstały w roku podatkowym, w którym nastąpi Moment podziału, lecz przed samym Momentem podziału, to prawa i obowiązki dotyczące rozliczenia takich przychodów i kosztów nie będą przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c OP. Wynika z tego, iż przedmiotem sukcesji nie będzie mógł być obowiązek złożenia zeznania podatkowego w CIT, ani obowiązek zapłaty podatku za rok podatkowy, w którym nastąpi Moment podziału (konkretnie, za okres od początku roku, w którym nastąpi Moment podziału do samego Momentu podziału). Przychody i koszty tego okresu skonkretyzują się w Spółce dzielonej. Tym samym, do złożenia zeznania podatkowego CIT za okres przed Momentem podziału i zapłaty podatku wynikającego z powyższych rozliczeń, zobowiązana będzie wyłącznie Spółka dzielona, nie zaś Spółka przejmująca. W konsekwencji, do alokacji przychodów i kosztów do właściwego podmiotu dochodzi wyłącznie w odniesieniu do okresu od początku roku, w którym nastąpi Moment podziału do samego Momentu podziału, a wszelkie rozliczenia z tytułu podatku za okres przypadający przed Momentem podziału staną się stanami zamkniętymi, tzn. nie będą one podlegały sukcesji, zgodnie z treścią art. 93c OP. Spółka na marginesie zwraca uwagę, że nie jest możliwe dokonanie rozliczenia podatku za dany okres w oparciu o jedną deklarację składaną przez jeden podmiot (w tym wypadku przez Spółkę dzieloną), a poprzez częściowe płatności kwoty wynikającej z takiej deklaracji, dokonywane odrębnie przez Spółkę dzieloną i przez Spółkę przejmującą.
2017
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Podział
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.