Podział | Interpretacje podatkowe

Podział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych planowanego podziału przez wydzielenie
Fragment:
Natomiast zgodnie z normą art. 529 § 1 pkt 4 KSH, podział może być w szczególności dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie). Celem podziału przez wydzielenie jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje jedynie przeniesienie części jej majątku na inny podmiot. Ponadto, immanentną cechą podziału przez wydzielenie jest okoliczność, że w ramach ww. czynności dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce przejmującej - tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej nie doszłoby do realizacji podziału przez wydzielenie. Nowoutworzone udziały są ex lege przyznawane udziałowcom / akcjonariuszom spółki dzielonej. Sukcesja praw i obowiązków na gruncie Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej: „ Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. ” Zgodnie zaś z art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej: „ Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. ” Powyższa regulacja wprowadza tzw. zasadę sukcesji ograniczonej.
2018
10
mar

Istota:
Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie
Fragment:
(...) podział spółek (w tym podział dokonany w trybie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH) jest działaniem restrukturyzacyjnym w rozumieniu Dyrektywy. W ramach podziału przez wydzielenie dochodzi bowiem do przeniesienia aktywów i pasywów pomiędzy spółkami kapitałowymi. Potwierdził to także polski ustawodawca w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, stwierdzając, iż „ za działania restrukturyzacyjne dyrektywa uznaje (...) podział spółek kapitałowych. ” Zakładając racjonalność działań polskiego ustawodawcy, zawężenie zakresu zastosowania art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC poprzez wykreślenie słowa „ podział ” oznacza, iż restrukturyzacje, w ramach których dochodzi do podziału spółek, w tym podziału przez wydzielenie, nie podlegają opodatkowaniu PCC. Powyższa konkluzja wynika przede wszystkim z językowej analizy przedmiotowego przepisu w brzmieniu nadanym od 1 stycznia 2009 r. Zainteresowani podkreślili, że na prymat wykładni literalnej na gruncie przepisów prawa podatkowego wskazują zarówno sądy administracyjne (przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 969/11), jak i doktryna, np.: „ Punktem wyjścia dla wszelkiej wykładni jest wykładnia językowa. (..) wykładnia językowa zakreśla granice interpretacji prawa w ramach możliwego sensu słów zawartych w tekście prawnym. ” (R.
2018
28
lut

Istota:
- powstanie przychodu w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie,
- możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu, którego źródłem jest ww. przychód
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Ksh, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 Ksh). W związku z powyższym, w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych uregulowane zostały skutki podatkowe podziału spółek. Skutki te zależne są od faktu, czy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce – stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa czy też nie. W myśl bowiem art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: „ updop ”), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
2018
23
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie.
Fragment:
Natomiast stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 7 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.: dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem. Z powyższego wynika zatem, że powstanie dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w przypadku podziału przez wydzielenie uzależnione jest od statusu majątku przejmowanego oraz pozostającego w spółce na skutek podziału. Skoro w niniejszej sprawie majątek wydzielony nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po stronie wspólników Spółki powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
2018
17
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie
Fragment:
(...) podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy. ” Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że spółka przejmująca przejmie część działalności spółki dzielonej. Podział zostanie dokonany przez wydzielenie części majątku spółki dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH. W wyniku podziału zostanie zwiększony kapitał zakładowy spółki przejmującej. Mając na uwadze powyższe czynność podziału przez wydzielenie oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej dokonane w związku z podziałem przez wydzielenie Spółki dzielonej, w wyniku którego na Spółkę przejmującą zostanie przeniesiona część majątku Spółki dzielonej nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, mimo że podział wiązać się będzie z koniecznością zmiany umowy spółki przejmującej. Powyższe stanowisko jest powszechnie uznawane przez organy podatkowe jako prawidłowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 listopada 2015 r. (sygn. IBPB-2-1/4514-293/15/PM ), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016 r. (sygn.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie
Fragment:
(...) podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle dyrektywy. ” Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że spółka przejmująca przejmie część działalności spółki dzielonej. Podział zostanie dokonany przez wydzielenie części majątku spółki dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH. W wyniku podziału zostanie zwiększony kapitał zakładowy spółki przejmującej. Mając na uwadze powyższe czynność podziału przez wydzielenie oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej dokonane w związku z podziałem przez wydzielenie Spółki dzielonej, w wyniku którego na Spółkę przejmującą zostanie przeniesiona część majątku Spółki dzielonej nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, mimo że podział wiązać się będzie z koniecznością zmiany umowy spółki przejmującej. Powyższe stanowisko jest powszechnie uznawane przez organy podatkowe jako prawidłowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 listopada 2015 r. (sygn. IBPB-2-1/4514-293/15/PM ), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016 r. (sygn.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie powstania przychodu podatkowego dla Spółki Przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie Spółki Dzielonej
Fragment:
W związku z planowanym podziałem nie zostaną wypłacone żadne dopłaty w gotówce. Na moment dokonania podziału przez wydzielenie w Spółce Dzielonej będzie można wyróżnić dwie jednostki organizacyjne: Pion Dystrybucyjny oraz Pion Produkcyjny, do których to zostaną przypisane zagregowanie zespoły składników. Do Spółki Przejmującej przeniesiony zostanie Pion dystrybucyjny, natomiast w Spółce Dzielonej pozostanie Pion produkcyjny. Ponadto Spółka Przejmująca wskazała na ekonomiczne przesłanki niniejszego podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie. Problematyka podziału spółek została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm..). Zgodnie z przepisem art. 528 § 1 ww. ustawy: spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych (...). Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 tej ustawy: podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną.
2018
11
sty

Istota:
Uznanie za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług planowanego podziału Spółki przez wydzielenie Departamentu Usług.
Fragment:
Po dokonaniu podziału, Spółka Przejmująca będzie korzystała z tej nieruchomości w zakresie w jakim aktualnie korzysta z niej Departament Usług na podstawie umowy najmu zawartej ze Spółką. Do Spółki Przejmującej przejdzie również Pion Ogólnego Zarządu i Finansów. Spółka będzie w dalszym ciągu posiadała własny zarząd realizujący funkcje zarządcze, natomiast niezbędna obsługa księgowa najprawdopodobniej będzie po podziale zapewniona poprzez outsourcing usług w tym zakresie. W wyniku rozważanego podziału Spółki, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki Spółki, które określone zostaną w planie podziału, a będą to wszelkie prawa i obowiązki Spółki przypisane do wyodrębnionego w ramach Spółki Departamentu Usług (zgodnie z funkcjonującymi obecnie zasadami wydzielenia tego Departamentu). Na Spółkę Przejmującą przejdą między innymi przypisane do Departamentu Usług prawa własności ruchomości, w tym maszyn i urządzeń budowlanych, flota samochodów osobowych i dostawczych, wyposażenie, wierzytelności, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach przyporządkowanych Departamentowi Usług wskazane w planie podziału, odpowiednie wartości niematerialne i prawne, dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczące Departamentu Usług, prawa z umów i porozumień handlowych z kontrahentami, w części przypisanej do Departamentu Usług, według stanu na dzień wydzielenia.
2017
23
gru

Istota:
Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca zobowiązany jest do ujęcia w swoim rozliczeniu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przychodów i kosztów podatkowych powstałych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia podziału za rok 2017, w którym doszło do podziału.
Fragment:
Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną. W takiej sytuacji ma miejsce sukcesja uniwersalna częściowa (art. 531 § 1 Ksh), tj. następstwo generalne dotyczące praw i obowiązków związanych z przenoszonymi składnikami majątku (określonymi w planie podziału). W myśl ogólnej zasady do podziału przez wydzielenie należy stosować przepisy o podziale spółek, dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej z wyjątkami dotyczącymi podziału przez wydzielenie. Odpowiednie stosowanie przepisów uzależnione jest od tego, czy spółka, do której jest wnoszona część majątku spółki dzielonej istnieje (wtedy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki przejmującej), czy jest nowo zawiązana. Punktem wyjścia dla podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, jak w każdym przypadku podziału, jest sporządzany przez zarząd spółki dzielonej plan podziału. Zgodnie z art. 534 Ksh, plan podziału powinien zawierać m.in. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym.
2017
22
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy związanych z podziałem spółki przez wydzielenie.
Fragment:
Pytanie nr 2 Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PIT, w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. lf albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem. Jak wynika z powyższego, regulacja art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PIT różnicuje skutki podatkowe związane z podziałem spółki przez wydzielenie składników majątkowych tej spółki i przeniesienie ich do spółki nowo zawiązanej w zależności od tego, czy ze spółki podlegającej podziałowi wydzielana jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, czy wydzieleniu podlegają składniki majątkowe niestanowiące zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
2017
21
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Podział
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.