Podział | Interpretacje podatkowe

Podział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia, który z Podmiotów Zainteresowanych będzie uprawniony do rozpoznania, jako kosztu uzyskania przychodów dla celów kalkulacji pdop, kosztu składek z tytułu ubezpieczeń społecznych (w części opłacanej przez pracodawcę) dotyczących wynagrodzeń pracowników wydzielanej części przedsiębiorstwa za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału, jak również miesiąc wcześniejszy
Fragment:
Tak też zostały sformułowane regulaminy wynagradzania, które będą obowiązywać u Podmiotów Zainteresowanych na moment podziału. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników EO, jak również odpowiadających im składek z tytułu ubezpieczeń społecznych za miesiąc poprzedzający miesiąc podziału (z przykładu: za miesiąc lipiec), koszt ten zostanie ujęty w księgach rachunkowych Spółki Dzielonej miesiąca poprzedzającego miesiąc podziału (w przykładzie: do ksiąg miesiąca lipca) na podstawie odpowiedniej listy płac. A zatem, z uwagi na planowaną zapłatę ww. wynagrodzenia oraz składek z nimi związanych przed upływem właściwych terminów (planowana zapłata składek, zgodnie z przykładem do 15 sierpnia), koszt ten będzie stanowił koszt uzyskania przychodów miesiąca poprzedzającego miesiąc podziału (z przykładu: będzie to koszt lipca). Tym samym już w miesiącu poprzedzającym miesiąc podziału dojdzie do konkretyzacji prawa do ujęcia przedmiotowych kosztów w rozliczeniach z tytułu PDOP. Będzie to bowiem stan zamknięty, niepozostający na moment podziału w związku z wydzielaną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 93c Ordynacji podatkowej). Na powyższą konkluzję nie będzie mieć wpływu to, który z Podmiotów Zainteresowanych faktycznie dokona zapłaty, o ile zapłata wynagrodzenia, jak i składek zostanie dokonana nie później niż w planowanych terminach.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, który z Podmiotów Zainteresowanych będzie uprawniony do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodów kosztu wynagrodzeń pracowników wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa za miesiąc podziału oraz miesiąc poprzedzający miesiąc podziału.
Fragment:
Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 KSH, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lubnowo zawiązaną. Zgodnie natomiast z art. 531 § 1 KSH Spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. W takiej sytuacji ma miejsce sukcesja uniwersalna częściowa (art. 531 § 1 KSH), tj. następstwo generalne dotyczące praw iobowiązków związanych z przenoszonymi składnikami majątku (określonymi w planie podziału). Punktem wyjścia dla podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, jak w każdym przypadku podziału, jest sporządzany przez zarząd spółki dzielonej plan podziału. Zgodnie z art. 534 KSH, plan podziału powinien zawierać m.in. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów ipasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym.
2017
1
lut

Istota:
Brak opodatkowania zniesienia wspó3w3asnooci nieruchomooci.
Fragment:
Po dokonanym podziale, powsta3a w ten sposób odrebna nieruchomooa nadal bedzie wykorzystywana w prowadzonej przez wspólników Spó3ki dzia3alnooci gospodarczej w ramach zawartej umowy spó3ki cywilnej. Wnioskodawca powzi13 w1tpliwooa, czy ww. zniesienie wspó3w3asnooci nieruchomooci bedzie stanowi3o czynnooa podlegaj1c1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. Odnosz1c przytoczone przepisy prawa na grunt rozpatrywanej sprawy nale?y zgodzia sie z Wnioskodawc1, ?e w opisanych okolicznoociach zniesienie wspó3w3asnooci nieruchomooci nie bedzie czynnooci1 podlegaj1c1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. Nale?y bowiem zauwa?ya, ?e w myol zasady wyra?onej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atne transakcje dostawy towarów i owiadczenia us3ug. Aby mówia o dostawie towarów, musi nast1pia czynnooa polegaj1ca na przeniesieniu prawa do rozporz1dzania (dysponowania) towarem jak w3aociciel. Z przedstawionych okolicznooci sprawy wynika, ?e wspólnicy Spó3ki wraz z ma3?enstwem planuj1 dokonaa zniesienia wspó3w3asnooci nieruchomooci. W wyniku tej czynnooci, nie dojdzie do wydania towaru (np. czeoci nieruchomooci) i przeniesienia prawa do dysponowania jak w3aociciel w odniesieniu do wyodrebnionych czeoci nieruchomooci.
2017
15
sty

Istota:
Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie i podziale majątku wspólnego, spłata na rzecz byłego małżonka jako koszt uzyskania przychodu.
Fragment:
Zniesienie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków. Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli: podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Zatem, za datę nabycia nieruchomości lub prawa, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.
2016
10
gru

Istota:
Czy Spółka Dzielona powinna wykazać w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok, w którym nastąpi Dzień Podziału, przychody i koszty podatkowe związane z działalnością ZCP, których moment rozpoznania dla celów podatku CIT przypadnie na okres od początku roku podatkowego, w którym nastąpi Dzień Podziału do Dnia Podziału (ale z wyłączeniem tego Dnia)?Czy Nowa Spółka powinna wykazać w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok, w którym nastąpi Dzień Podziału, przychody i koszty podatkowe związane z działalnością ZCP, których moment rozpoznania dla celów podatku CIT przypadnie na okres od Dnia Podziału (włącznie z tym Dniem) do końca roku podatkowego, w którym nastąpi Podział?
Fragment:
Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawców, Nowa Spółka powinna wykazać w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok, w którym nastąpi Dzień Podziału, przychody i koszty podatkowe związane z działalnością ZCP, których moment rozpoznania dla celów podatku CIT przypadnie na okres od Dnia Podziału (włącznie z tym Dniem) do końca roku podatkowego, w którym nastąpi Podział. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawców Uwagi ogólne - zakres sukcesji w wyniku podziału przez wydzielenie - uzasadnienie wspólne dla wszystkich pytań objętych niniejszym wnioskiem Zagadnienie podziału spółek kapitałowych zostało uregulowane w dziale II tytułu IV KSH. W art. 529 § 1 KSH wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Jednym z nich jest, zgodnie z pkt 4 tego przepisu, podział przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na inną spółkę (tzw. podział przez wydzielenie). Stosownie do art. 531 § 1 KSH, Nowa Spółka wstępuje z Dniem Podziału [Zgodnie z art. 530 § 2 KSH, w przypadku podziału przez wydzielenie, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej wydzieloną część majątku spółki dzielonej] w prawa i obowiązki spółki Dzielonej, określone w planie Podziału. W konsekwencji, w przypadku ww. Podziału, Spółka Dzielona kontynuuje swój byt prawny, jak również kontynuuje swoją działalność w zakresie pozostałych w niej składników majątkowych i niemajątkowych, natomiast Nowa Spółka, otrzymująca w wyniku Podziału część majątku Spółki Dzielonej, prowadzi działalność w zakresie otrzymanych aktywów.
2016
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe związane z podziałem spółki przez wydzielenie
Fragment:
(...) podziału Spółki przez wydzielenie z niej Działu Operacyjnego i przeniesienie go do Spółki Przejmującej, przy jednoczesnym pozostawieniu w Spółce Działu Usług Wspólnych, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki (jako spółki dzielonej), o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy o CIT, przychodem w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. W odniesieniu do podziału przez wydzielenie, na podstawie powyższego przepisu stwierdzić należy, że w przypadku gdy co najmniej jeden z zespołów składników majątkowych (czy to zespół składników majątkowych pozostający w spółce dzielonej, czy też zespół składników majątkowych przenoszonych na spółkę nowo zawiązaną), nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej również: „ ZCP ”), to spółka dzielona powinna rozpoznać przychód podatkowy.
2016
28
lis

Istota:
Rozliczenie przychodów i kosztów powstałych w roku podziału spółki.
Fragment:
Przepisy prawne dotyczące podziału przez wydzielenie Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, zasady dotyczące podziału spółek regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). W wyniku przeprowadzenia podziału przez wydzielenie, spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje wyłącznie przeniesienie części jej majątku na inną już istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę. Na podstawie art. 531 § 1 k.s.h. spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Zatem dochodzi do tzw. sukcesji uniwersalnej częściowej, co oznacza, że przedmiotem sukcesji jest tylko wybrany fragment aktywów i pasywów spółki dzielonej, określonych szczegółowo w planie podziału (art. 534 § 1 pkt 7 k.s.h.). Zgodnie z art. 534 k.s.h. plan podziału powinien zawierać m.in. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanymi.
2016
28
lis

Istota:
Czy wypłata na rzecz Wspólnika wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego Udziałów lub innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach Spółki (w tym dywidend), w okolicznościach przedstawionych w opisie stanu faktycznego, wiąże się z powstaniem po stronie Spółki obowiązków, o których mowa w art. 26 ust. 1 i 3 oraz art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Jednym z nich jest, zgodnie z pkt 4 tego przepisu, podział przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Podział przez wydzielenie jest instytucją prawa handlowego będącą jedną z form restrukturyzacji, polegającą na rozdrobnieniu majątku spółki dzielonej, które polega na przekazaniu składników majątkowych (pasywów i aktywów) spółki dzielonej bez przeprowadzenia likwidacji, do spółek nowo tworzonych. Instytucję podziału spółek regulują przepisy art. 528-550 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 531 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 531 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
2016
26
lis

Istota:
Czy Działalność Produkcyjna i Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia stanowić będą w dacie podziału Spółki Dzielonej zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP") w rozumieniu art. pkt 4 Ustawy o CIT, a w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki Dzielonej oraz czy w świetle art. 93c § 1 w zw. z art. 93c § 2 Ordynacji Podatkowej Wnioskodawca będzie zobowiązany do ujęcia w swoim rozliczeniu CIT za rok, w którym będzie miał miejsce podział, przychodów związanych z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia powstałych przed dniem wydzielenia oraz odpowiadających im kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że przychody i koszty uzyskania przychodów związane z Działalnością Sprzedażową/Usługami Wsparcia, powstałe w dniu podziału lub po tej dacie, nie będą ujęte przez Wnioskodawcę w jego rozliczeniu CIT?
Fragment:
Przepisy prawne dotyczące podziału przez wydzielenie. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, zasady dotyczące podziału spółek regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych (KSH). Zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). W wyniku przeprowadzenia podziału przez wydzielenie, spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje wyłącznie przeniesienie części jej majątku na inną już istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę. Na podstawie art. 531 § 1 KSH, spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Zatem dochodzi do tzw. sukcesji uniwersalnej częściowej, co oznacza, że przedmiotem sukcesji jest tylko wybrany fragment aktywów i pasywów spółki dzielonej, określonych szczegółowo w planie podziału (art. 534 § 1 pkt 7 KSH). Zgodnie z art. 534 KSH, plan podziału powinien zawierać m.in. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym.
2016
26
lis

Istota:
Czy Działalność Produkcyjna i Działalność Sprzedażowa/Usługi Wsparcia stanowić będą w dacie podziału Spółki Dzielonej zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP") rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT, a w konsekwencji podział przez wydzielenie Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki Dzielonej?
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 6 Ustawy o CIT w przypadku podziału spółki przez wydzielenie, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią ZCP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad wartością lub kwotą wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem. Na podstawie z art. 12 ust. 4 pkt 12 Ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się, w przypadku połączenia lub podziału spółek z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. Zatem, na gruncie Ustawy o CIT, podział przez wydzielenie jest neutralny dla wspólnika spółki dzielonej, jeżeli zarówno majątek przejmowany na skutek podziału, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej stanowią ZCP.
2016
26
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Podział
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.