Podział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca będzie miał prawo do sumowania, wynikających z Zezwoleń Wnioskodawcy oraz Zezwoleń Drugiej Spółki wydzielonych do Wnioskodawcy w związku z Podziałem, limitów pomocy publicznej, w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, tj. ewidencjonowania poziomu ich wykorzystania na podstawie jednej ewidencji rachunkowej, prowadzonej wspólnie dla działalności wynikającej z Zezwoleń

Fragment:

Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną. W takiej sytuacji ma miejsce sukcesja uniwersalna częściowa (art. 531 § 1 Ksh), tj. następstwo generalne dotyczące praw i obowiązków związanych z przenoszonymi składnikami majątku (określonymi w planie podziału). W myśl ogólnej zasady do podziału przez wydzielenie należy stosować przepisy o podziale spółek, dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej z wyjątkami dotyczącymi podziału przez wydzielenie. Odpowiednie stosowanie przepisów uzależnione jest od tego, czy spółka, do której jest wnoszona część majątku spółki dzielonej istnieje (wtedy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki przejmującej), czy jest nowo zawiązana. Punktem wyjścia dla podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, jak w każdym przypadku podziału, jest sporządzany przez zarząd spółki dzielonej plan podziału. Zgodnie z art. 534 Ksh, plan podziału powinien zawierać m.in. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym.

2018
29
gru

Istota:

Podział majątku wspólnego małżonków

Fragment:

Powyższe ma zastosowanie także do podziału majątku wspólnego, w skład którego wchodzi nieruchomość. Strony, tj. Wnioskodawczyni i Jej były mąż dochowali ww. formy, zawierając umowę o podział majątku przed notariuszem. Następnie, w związku z pominięciem w ww. umowie kwestii spłaty zobowiązań kredytowych, byli małżonkowie porozumieli się co do przejęcia całości zobowiązań kredytowych przez byłego męża Wnioskodawczyni, z uwagi na przyznanie mu na wyłączną własność mieszkania obciążonego hipoteką. Niewątpliwie czynność ta zmierzała do zakończenia rozliczeń majątkowych stron i stanowiła uzupełnienie podziału majątku dokonanego przed notariuszem. Co istotne, ustawa nie zastrzega dla umowy o podział majątku wspólnego, w skład której nie wchodzi nieruchomość żadnej szczególnej formy, jej skuteczność prawna nie może więc być kwestionowana nawet w razie zawarcia umowy w formie ustnej. Ustawa nie wyklucza także podziału majątku poprzez dokonanie kilku następujących po sobie czynności prawnych, z kolei orzecznictwo powszechnie posługuje się pojęciami częściowego i uzupełniającego podziału majątku wspólnego (przykł. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 1986 r., sygn. akt III CZP 47/86).

2018
22
gru

Istota:

Obowiązek wystawienia deklaracji i informacji podatkowych w przypadku podziału przez wydzielenie dokonanego w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy Kodeks spółek handlowych.

Fragment:

Analogicznie obowiązek sporządzenia informacji o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podziału oraz za rok poprzedzający rok podziału co do zasady powinien spoczywać na Wnioskodawcy, który dokonywał świadczeń na rzecz osób, korzystających ze świadczeń przedemerytalnych. Niemniej jednak, mając na uwadze okoliczności przedstawione we wniosku, w szczególności fakt, że w związku z podziałem przez wydzielenie dokonanym w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy Kodeks spółek handlowych będzie miała sukcesja podatkowa, podział ten nastąpi na początku roku podatkowego, a Wnioskodawca do dnia wydzielenia nie złoży wskazanych we wniosku informacji i deklaracji, obowiązek sporządzenia informacji PIT-11, oraz deklaracji PIT-4R za rok podziału oraz za rok poprzedzający rok podziału – w odniesieniu do pracowników, których stosunki pracy ustaną przed dniem wydzielenia, w tym także w roku poprzedzającym rok podziału, jak również obowiązek sporządzenia informacji o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i deklaracji PIT-8AR za rok podziału oraz za rok poprzedzający rok podziału przejmie Oddział Spółki Przejmującej. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe. Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.

2018
22
gru

Istota:

Czy przedmiotowa transakcja podziału przez wydzielenie i przeniesienie majątku Spółki 1 na Spółkę 2 nie stanowi przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy i nie będzie podlegała u Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej „podatek CIT”)?

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 KSH). Celem podziału przez wydzielenie jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje jedynie przeniesienie części jej majątku na inny podmiot. Ponadto, immanentną cechą podziału przez wydzielenie jest okoliczność, że w ramach ww. czynności dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce przejmującej - tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej nie doszłoby do realizacji podziału przez wydzielenie. Nowo utworzone udziały są ex lege przyznawane udziałowcom/akcjonariuszom spółki dzielonej. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółki przejmującej przy podziale lub podziale przez wydzielenie regulują następujące przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „ updop ”). Jak wskazuje art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

2018
17
gru

Istota:

Dotyczy skutków podatkowych związanych z podziałem Spółki kapitałowej przez wydzielenie.

Fragment:

Czy Spółka Dzielona po podziale będzie świadczyła odpłatnie na rzecz Spółki Przejmującej usługi np. księgowe, prawne, rozliczania. Czy po podziale Spółka Przejmująca i Dzielona będą świadczyły wzajemnie na swoją rzecz jakiekolwiek inne dodatkowe usługi, i czy ewentualne funkcjonowanie po podziale zarówno Spółki Przejmującej jak i Dzielonej będzie możliwe bez świadczenia ww. usług (w tym np. usług podnajmu powierzchni biurowych, świadczenia usług księgowych, prawnych, rozliczeń). Czy Działalność Wydzielona w ramach podziału stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz Działalność Pozostająca w Spółce po podziale również będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Podanie czy podział Spółki przez wydzielenie zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jednym z głównych celów tego podziału nie będzie unikniecie lub uchylenie się od opodatkowania. Przeformułowanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 „ Czy opisana powyżej Działalność Wydzielana oraz Działalność Pozostająca stanowić będą na moment Podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 Ustawy o PIT? ” oraz przedstawienie własnego stanowiska do ponownie zadanego pytania.

2018
14
gru

Istota:

Obowiązek wystawienia deklaracji i informacji podatkowych w przypadku podziału przez wydzielenie dokonanego w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy Kodeks spółek handlowych.

Fragment:

Analogicznie obowiązek sporządzenia informacji o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podziału oraz za rok poprzedzający rok podziału co do zasady powinien spoczywać na Wnioskodawcy, który dokonywał świadczeń na rzecz osób, korzystających ze świadczeń przedemerytalnych. Niemniej jednak, mając na uwadze okoliczności przedstawione we wniosku, w szczególności fakt, że w związku z podziałem przez wydzielenie dokonanym w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy Kodeks spółek handlowych będzie miała sukcesja podatkowa, podział ten nastąpi na początku roku podatkowego, a Wnioskodawca do dnia wydzielenia nie złoży wskazanych we wniosku informacji i deklaracji, obowiązek sporządzenia informacji PIT-11, oraz deklaracji PIT-4R za rok podziału oraz za rok poprzedzający rok podziału – w odniesieniu do pracowników, których stosunki pracy ustaną przed dniem wydzielenia, w tym także w roku poprzedzającym rok podziału, jak również obowiązek sporządzenia informacji o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i deklaracji PIT-8AR za rok podziału oraz za rok poprzedzający rok podziału przejmie Oddział Spółki Przejmującej. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe. Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.

2018
6
gru

Istota:

Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok, w którym dojdzie do podziału przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do ZCP Wydzielanego uzyskanych od początku roku podatkowego do dnia podziału i wydzielenia ZCP Wydzielanego do Spółki Przejmującej?

Fragment:

Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną. W takiej sytuacji ma miejsce sukcesja uniwersalna częściowa (art. 531 § 1 Ksh), tj. następstwo generalne dotyczące praw i obowiązków związanych z przenoszonymi składnikami majątku (określonymi w planie podziału). W myśl ogólnej zasady do podziału przez wydzielenie należy stosować przepisy o podziale spółek, dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej z wyjątkami dotyczącymi podziału przez wydzielenie. Odpowiednie stosowanie przepisów uzależnione jest od tego, czy spółka, do której jest wnoszona część majątku spółki dzielonej istnieje (wtedy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki przejmującej), czy jest nowo zawiązana. Punktem wyjścia dla podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, jak w każdym przypadku podziału, jest sporządzany przez zarząd spółki dzielonej plan podziału. Zgodnie z art. 534 Ksh, plan podziału powinien zawierać m.in. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym.

2018
25
paź

Istota:

Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP, jeżeli faktury te będą wystawiane w dniu podziału bądź po tym dniu?

Fragment:

Oznacza to, że spółka przejmująca wstępuje w prawa i obowiązki cywilnoprawne spółki dzielonej w chwili podziału (dokonania odpowiedniego wpisu do rejestru). Na gruncie prawa podatkowego przejście praw i obowiązków podatkowych w przypadku podziału przez wydzielenie reguluje art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), zgodnie z którym osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej). Mając na uwadze powyższy przepis, korekty związane ze składnikami majątku (przydzielonymi w planie podziału), które przeszły na spółkę przejmującą powinny być ujmowane w spółce przejmującej, o ile korekty te zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych ujmowane są w przychodach podatkowych w dacie podziału spółki lub później.

2018
25
paź

Istota:

Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP oraz potrącalnych w dniu podziału bądź po tym dniu?

Fragment:

Określa również moment wstąpienia spółki przejmującej lub nowo zawiązanej w prawa i obowiązki spółki dzielonej wskazując, że następuje to z dniem podziału (tzn. z dniem wykreślenia spółki dzielonej z rejestru) lub odpowiednio, z dniem wydzielenia (tzn. z dniem wpisu do rejestru spółki nowo zawiązanej bądź z dniem podwyższenia kapitału zakładowego istniejącej spółki przejmującej – w przypadku podziału przez wydzielenie). Oznacza to, że spółka przejmująca wstępuje w prawa i obowiązki cywilnoprawne spółki dzielonej w chwili podziału (dokonania odpowiedniego wpisu do rejestru). Na gruncie prawa podatkowego przejście praw i obowiązków podatkowych w przypadku podziału przez wydzielenie reguluje art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), zgodnie z którym osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej).

2018
24
paź

Istota:

Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące zakupowe związane z wydzielaną ZCP, otrzymane w dniu podziału bądź po tym dniu?

Fragment:

Oznacza to, że spółka przejmująca wstępuje w prawa i obowiązki cywilnoprawne spółki dzielonej w chwili podziału (dokonania odpowiedniego wpisu do rejestru). Na gruncie prawa podatkowego przejście praw i obowiązków podatkowych w przypadku podziału przez wydzielenie reguluje art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), zgodnie z którym osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej). Mając na uwadze powyższy przepis, korekty związane ze składnikami majątku (przydzielonymi w planie podziału), które przeszły na spółkę przejmującą powinny być ujmowane w spółce przejmującej, o ile korekty te zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych ujmowane są w kosztach podatkowych w dacie podziału spółki lub później. Z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595), wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące uproszczonych zasad korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.