Podział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
gru

Istota:

Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok, w którym dojdzie do podziału przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do ZCP Wydzielanego uzyskanych od początku roku podatkowego do dnia podziału i wydzielenia ZCP Wydzielanego do Spółki Przejmującej?

Fragment:

Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną. W takiej sytuacji ma miejsce sukcesja uniwersalna częściowa (art. 531 § 1 Ksh), tj. następstwo generalne dotyczące praw i obowiązków związanych z przenoszonymi składnikami majątku (określonymi w planie podziału). W myśl ogólnej zasady do podziału przez wydzielenie należy stosować przepisy o podziale spółek, dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej z wyjątkami dotyczącymi podziału przez wydzielenie. Odpowiednie stosowanie przepisów uzależnione jest od tego, czy spółka, do której jest wnoszona część majątku spółki dzielonej istnieje (wtedy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki przejmującej), czy jest nowo zawiązana. Punktem wyjścia dla podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, jak w każdym przypadku podziału, jest sporządzany przez zarząd spółki dzielonej plan podziału. Zgodnie z art. 534 Ksh, plan podziału powinien zawierać m.in. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym.

2018
25
paź

Istota:

Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące dotyczące sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP, jeżeli faktury te będą wystawiane w dniu podziału bądź po tym dniu?

Fragment:

Oznacza to, że spółka przejmująca wstępuje w prawa i obowiązki cywilnoprawne spółki dzielonej w chwili podziału (dokonania odpowiedniego wpisu do rejestru). Na gruncie prawa podatkowego przejście praw i obowiązków podatkowych w przypadku podziału przez wydzielenie reguluje art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), zgodnie z którym osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej). Mając na uwadze powyższy przepis, korekty związane ze składnikami majątku (przydzielonymi w planie podziału), które przeszły na spółkę przejmującą powinny być ujmowane w spółce przejmującej, o ile korekty te zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych ujmowane są w przychodach podatkowych w dacie podziału spółki lub później.

2018
25
paź

Istota:

Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów związanych z wydzielaną ZCP oraz potrącalnych w dniu podziału bądź po tym dniu?

Fragment:

Określa również moment wstąpienia spółki przejmującej lub nowo zawiązanej w prawa i obowiązki spółki dzielonej wskazując, że następuje to z dniem podziału (tzn. z dniem wykreślenia spółki dzielonej z rejestru) lub odpowiednio, z dniem wydzielenia (tzn. z dniem wpisu do rejestru spółki nowo zawiązanej bądź z dniem podwyższenia kapitału zakładowego istniejącej spółki przejmującej – w przypadku podziału przez wydzielenie). Oznacza to, że spółka przejmująca wstępuje w prawa i obowiązki cywilnoprawne spółki dzielonej w chwili podziału (dokonania odpowiedniego wpisu do rejestru). Na gruncie prawa podatkowego przejście praw i obowiązków podatkowych w przypadku podziału przez wydzielenie reguluje art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), zgodnie z którym osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej).

2018
24
paź

Istota:

Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany ujmować dla celów CIT faktury korygujące zakupowe związane z wydzielaną ZCP, otrzymane w dniu podziału bądź po tym dniu?

Fragment:

Oznacza to, że spółka przejmująca wstępuje w prawa i obowiązki cywilnoprawne spółki dzielonej w chwili podziału (dokonania odpowiedniego wpisu do rejestru). Na gruncie prawa podatkowego przejście praw i obowiązków podatkowych w przypadku podziału przez wydzielenie reguluje art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), zgodnie z którym osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej). Mając na uwadze powyższy przepis, korekty związane ze składnikami majątku (przydzielonymi w planie podziału), które przeszły na spółkę przejmującą powinny być ujmowane w spółce przejmującej, o ile korekty te zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych ujmowane są w kosztach podatkowych w dacie podziału spółki lub później. Z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1595), wprowadzone zostały nowe przepisy dotyczące uproszczonych zasad korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.

2018
24
paź

Istota:

Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany, w zakresie rozliczeń alokowanych do wydzielanego ZCP, do złożenia zeznania podatkowego CIT oraz zapłaty podatku za okres do dnia poprzedzającego dzień podziału?

Fragment:

Tym samym, jeżeli przychody należne i – odpowiednio - związane z nimi koszty dotyczące działalności wydzielanej ZCP powstały w roku podatkowym, w którym nastąpi podział, lecz do dnia poprzedzającego dzień podziału, to prawa i obowiązki dotyczące rozliczenia takich przychodów i kosztów nie będą przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c OP. Wynika z tego, że przedmiotem sukcesji nie będzie mógł być obowiązek złożenia zeznania podatkowego w CIT, ani obowiązek zapłaty podatku za rok podatkowy, w którym nastąpi podział (konkretnie, za okres od początku roku, w którym nastąpi podział do samego dnia podziału). Przychody i koszty tego okresu skonkretyzują się w Spółce Dzielonej. Tym samym, do złożenia zeznania podatkowego CIT za okres do dnia poprzedzającego dzień podziału i zapłaty podatku wynikającego z powyższych rozliczeń, zobowiązana będzie wyłącznie Spółka Dzielona, nie zaś Spółka Przejmująca. W konsekwencji, do alokacji przychodów i kosztów do właściwego podmiotu dochodzi wyłącznie w odniesieniu do okresu od początku roku, w którym nastąpi podział do dnia poprzedzającego dzień podziału, a wszelkie rozliczenia z tytułu podatku za okres przypadający do dnia podziału staną się stanami zamkniętymi, tzn. nie będą one podlegały sukcesji, zgodnie z treścią art. 93c OP. Na marginesie, Zainteresowani zwracają uwagę, że nie jest możliwe dokonanie rozliczenia podatku za dany okres w oparciu o jedną deklarację składaną przez jeden podmiot (w tym wypadku przez Spółkę Dzieloną), a poprzez częściowe płatności kwoty wynikającej z takiej deklaracji, dokonywane odrębnie przez Spółkę Dzieloną i przez Spółkę Przejmującą.

2018
24
paź

Istota:

Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do uwzględnienia (rozliczenia) w rocznym zeznaniu podatkowym CIT za rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce podział zaliczek na ten podatek, uiszczonych przez Spółkę Dzieloną do dnia poprzedzającego dzień podziału?

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do uwzględnienia (rozliczenia) w rocznym zeznaniu podatkowym CIT za rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce podział zaliczek na ten podatek, uiszczonych przez Spółkę Dzieloną do dnia poprzedzającego dzień podziału? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7) Zdaniem Zainteresowanych, podmiotem uprawnionym do uwzględnienia (rozliczenia) w rocznym zeznaniu podatkowym CIT za rok podatkowy, w którym będzie miał miejsce podział zaliczek na ten podatek, uiszczonych do dnia poprzedzającego dzień podziału przez Spółkę Dzieloną będzie ta właśnie spółka, nie natomiast Spółka Przejmująca. Zgodnie z art. 93c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm., dalej: „ OP ”), osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 OP). Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „ praw i obowiązków podatkowych związanych ze składnikami majątku ”, będących przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c OP.

2018
24
paź

Istota:

Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie uprawniony do dokonywania korekt zeznań podatkowych CIT za okres przed podziałem, a dotyczących działalności wydzielanej ZCP oraz korekt rozliczeń podatkowych (zapłaty zaległego podatku lub wystąpienia o jego nadpłatę) w części dotyczącej działalności wydzielanej ZCP za okres do dnia poprzedzającego dzień podziału?

Fragment:

Wystąpić mogą ponadto sytuacje, kiedy w odniesieniu do towarów nabywanych przez Spółkę Dzieloną na potrzeby ZCP od dostawców z innych krajów UE (deklarowanych w Polsce jako wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów - dalej: „ WNT ”) Spółka Dzielona otrzyma fakturę wystawioną przez takiego dostawcę (będącego podatnikiem VAT w innym kraju UE) do dnia poprzedzającego dzień podziału, a towary zostaną dostarczone w dniu podziału bądź po tym dniu do Spółki Przejmującej. Analogicznie, mogą mieć miejsce przypadki, kiedy towary zostaną otrzymane przez Spółkę Dzieloną do dnia poprzedzającego dzień podziału, a zagraniczny dostawca wystawi fakturę dokumentującą tą dostawę już w dniu podziału bądź po tym dniu. Korekta rozliczeń W ramach prowadzonej działalności i umów zawieranych z kontrahentami Spółka Dzielona wystawia faktury korygujące (in minus oraz in plus), które wynikają z udzielonych kontrahentom rabatów bądź z innych okoliczności skutkujących koniecznością wystawienia faktury korygującej. Możliwe jest, że w dniu podziału bądź po tym dniu będzie konieczne wystawienie faktur korygujących w stosunku do sprzedaży związanej z działalnością wydzielanej ZCP, zrealizowanej do dnia poprzedzającego dzień podziału. Możliwe jest również, że w dniu podziału bądź po tym dniu otrzymywane będą faktury korygujące zakupy związane ze wspomnianą ZCP za okres do dnia poprzedzającego dzień podziału. Możliwe są również sytuacje, w których w dniu podziału bądź po tym dniu konieczna będzie korekta złożonych za okres do dnia poprzedzającego dzień podziału deklaracji i zeznań podatkowych Spółki Dzielonej.

2018
24
paź

Istota:

Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji związanych z wydzielaną ZCP, zrealizowanych do dnia poprzedzającego dzień podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w dniu podziału bądź po tym dniu?

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Który z Zainteresowanych - Spółka Dzielona czy Spółka Przejmująca - będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji związanych z wydzielaną ZCP, zrealizowanych do dnia poprzedzającego dzień podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w dniu podziału bądź po tym dniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Zainteresowanych, do rozpoznania przychodów z tytułu świadczeń/operacji związanych z wydzielaną ZCP, zrealizowanych do dnia poprzedzającego dzień podziału, co do których obowiązek podatkowy (przychód należny) powstanie w dniu podziału bądź po tym dniu, zobowiązana będzie Spółka Przejmująca. Zgodnie z art. 93c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm., dalej: „ OP ”), osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 OP). Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „ praw i obowiązków podatkowych związanych ze składnikami majątku ”, będących przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c OP.

2018
16
paź

Istota:

Obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok, w którym dojdzie do podziału przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do ZCP Wydzielanego uzyskanych od dnia podziału i wydzielenia ZCP Wydzielanego do końca przyjętego roku podatkowego powstanie po stronie Wnioskodawcy

Fragment:

Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną. W takiej sytuacji ma miejsce sukcesja uniwersalna częściowa (art. 531 § 1 Ksh), tj. następstwo generalne dotyczące praw i obowiązków związanych z przenoszonymi składnikami majątku (określonymi w planie podziału). W myśl ogólnej zasady do podziału przez wydzielenie należy stosować przepisy o podziale spółek, dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej z wyjątkami dotyczącymi podziału przez wydzielenie. Odpowiednie stosowanie przepisów uzależnione jest od tego, czy spółka, do której jest wnoszona część majątku spółki dzielonej istnieje (wtedy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki przejmującej), czy jest nowo zawiązana. Punktem wyjścia dla podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, jak w każdym przypadku podziału, jest sporządzany przez zarząd spółki dzielonej plan podziału. Zgodnie z art. 534 Ksh, plan podziału powinien zawierać m.in. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym.

2018
12
paź

Istota:

Czy Rozliczenie podatkowe podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych?

Fragment:

Co istotne – wartość tych udziałów zostanie ustalona przez zarządy EW i EC w ramach procedury podziałowej (w ramach dokonywania wyceny ECB oraz EC, która stanowić będzie podstawę ustalenia parytetu wymiany udziałów EW na udziały EC) oraz podlegała będzie badaniu przez niezależnego biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy w ramach badania planu podziału. Z założenia badanie takie ukierunkowane jest na ustalenie wartości rynkowej wydzielanego majątku na potrzeby transakcji podziału EW. Wycena ECB stanowiąca element planu podziału EW zostanie przygotowana zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, na określony dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie przyjęty plan podziału (art. 434 § 2 pkt 3 ww. ustawy). Plan podziału jest przyjmowany najczęściej na kilka miesięcy przed podziałem, co wynika m.in. z ustawowych terminów wynikających z Kodeksu spółek handlowych. Precyzyjne określenie dnia podziału jest niemożliwe, gdyż zależy on od wielu dodatkowych czynników niezależnych od uczestników transakcji takich jak np. rejestracji podziału w sądzie rejestrowym. Procedura podziału wynikająca z cyt. ustawy nie przewiduje również możliwości dokonania następczo korekty wyceny, o skutki zdarzeń, które mają miejsce między dniem wyceny a dniem podziału (a więc aktualizacji wyceny na dzień podziału). Zarządy EW i EC przyjęły jako podstawę wyceny majątków EC i ECB wycenę dochodową – metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, tj. bazującą na prognozowanych przyszłych przepływach pieniężnych.