Podział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
paź

Istota:

Obowiązek wykazania w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok, w którym dojdzie do podziału przez wydzielenie, przychodów i kosztów uzyskania przychodów przyporządkowanych do ZCP Wydzielanego uzyskanych od dnia podziału i wydzielenia ZCP Wydzielanego do końca przyjętego roku podatkowego powstanie po stronie Wnioskodawcy

Fragment:

Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną. W takiej sytuacji ma miejsce sukcesja uniwersalna częściowa (art. 531 § 1 Ksh), tj. następstwo generalne dotyczące praw i obowiązków związanych z przenoszonymi składnikami majątku (określonymi w planie podziału). W myśl ogólnej zasady do podziału przez wydzielenie należy stosować przepisy o podziale spółek, dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej z wyjątkami dotyczącymi podziału przez wydzielenie. Odpowiednie stosowanie przepisów uzależnione jest od tego, czy spółka, do której jest wnoszona część majątku spółki dzielonej istnieje (wtedy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki przejmującej), czy jest nowo zawiązana. Punktem wyjścia dla podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, jak w każdym przypadku podziału, jest sporządzany przez zarząd spółki dzielonej plan podziału. Zgodnie z art. 534 Ksh, plan podziału powinien zawierać m.in. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym.

2018
12
paź

Istota:

Czy Rozliczenie podatkowe podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych?

Fragment:

Co istotne – wartość tych udziałów zostanie ustalona przez zarządy EW i EC w ramach procedury podziałowej (w ramach dokonywania wyceny ECB oraz EC, która stanowić będzie podstawę ustalenia parytetu wymiany udziałów EW na udziały EC) oraz podlegała będzie badaniu przez niezależnego biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy w ramach badania planu podziału. Z założenia badanie takie ukierunkowane jest na ustalenie wartości rynkowej wydzielanego majątku na potrzeby transakcji podziału EW. Wycena ECB stanowiąca element planu podziału EW zostanie przygotowana zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, na określony dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie przyjęty plan podziału (art. 434 § 2 pkt 3 ww. ustawy). Plan podziału jest przyjmowany najczęściej na kilka miesięcy przed podziałem, co wynika m.in. z ustawowych terminów wynikających z Kodeksu spółek handlowych. Precyzyjne określenie dnia podziału jest niemożliwe, gdyż zależy on od wielu dodatkowych czynników niezależnych od uczestników transakcji takich jak np. rejestracji podziału w sądzie rejestrowym. Procedura podziału wynikająca z cyt. ustawy nie przewiduje również możliwości dokonania następczo korekty wyceny, o skutki zdarzeń, które mają miejsce między dniem wyceny a dniem podziału (a więc aktualizacji wyceny na dzień podziału). Zarządy EW i EC przyjęły jako podstawę wyceny majątków EC i ECB wycenę dochodową – metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, tj. bazującą na prognozowanych przyszłych przepływach pieniężnych.

2018
5
paź

Istota:

Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie dla Spółki Dzielonej i Spółki przejmującej zarówno do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia jak i po Dniu wydzielenia ZCP

Fragment:

W myśl art. 16 ust. 19 zdanie pierwsze updop, przepisu ust. 9 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednakże w przypadku planowanego przez Zainteresowanych podziału przez wydzielenie, przepis ten nie będzie miał zastosowania, gdyż jak wskazano w treści zdarzenia przyszłego, majątek przejmowany na skutek podziału przez wydzielenie, a także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa. Przepisy updop przewidują szczególny sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do składników majątku przejętych wskutek podziału podmiotów. W świetle art. 16h ust. 3 updop, podmioty powstałe m.in. w wyniku podziału oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek podziału, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot podzielony. Należy przy tym mieć na uwadze, że w świetle art. 16h ust. 5 updop, przepisu ust. 3 nie stosuje się do podziału podmiotów, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2018
22
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia, która ze Spółek, w związku z planowanym podziałem, będzie podmiotem uprawnionym do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników przypisanych do Części Wydzielanej, należnych za miesiąc poprzedzający Miesiąc Podziału, a także za Miesiąc Podziału.

Fragment:

W konsekwencji, wynagrodzenie pracowników za miesiąc, w którym nastąpi Dzień Podziału (dalej: „ Miesiąc Podziału ”) zostanie wypłacone do 10 dnia miesiąca następującego po Miesiącu Podziału. W związku z tym, możliwa jest również sytuacja, iż wypłata wynagrodzenia pracowników przypisanych do Części Wydzielanej, należnego za miesiąc poprzedzający Miesiąc Podziału, zostanie faktycznie dokonana już po Dniu Podziału. Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące wynagrodzeń pracowników Spółki Dzielonej w części obciążającej pracodawcę płacone są do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są należne. W konsekwencji, może mieć miejsce sytuacja, gdy zapłata składek na ubezpieczenia społeczne pracowników przypisanych do Części Wydzielanej, dotyczących wynagrodzeń należnych: za miesiąc poprzedzający Miesiąc Podziału, za Miesiąc Podziału, zostanie dokonana po Dniu Podziału. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania: Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników przypisanych do Części Wydzielanej należnych za miesiąc poprzedzający Miesiąc Podziału – uprawniona będzie Spółka Dzielona? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń pracowników przypisanych do Części Wydzielanej należnych za Miesiąc Podziału – uprawniona będzie Spółka Przejmująca? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Ad. 1.

2018
22
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia, która ze Spółek, w związku z planowanym podziałem, będzie podmiotem uprawnionym do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne dotyczących wynagrodzeń związanych z Częścią Wydzielaną, należnych za miesiąc poprzedzający Miesiąc Podziału, a także za Miesiąc Podziału.

Fragment:

W konsekwencji, wynagrodzenie pracowników za miesiąc, w którym nastąpi Dzień Podziału (dalej: „ Miesiąc Podziału ”) zostanie wypłacone do 10 dnia miesiąca następującego po Miesiącu Podziału. W związku z tym, możliwa jest również sytuacja, iż wypłata wynagrodzenia pracowników przypisanych do Części Wydzielanej, należnego za miesiąc poprzedzający Miesiąc Podziału, zostanie faktycznie dokonana już po Dniu Podziału. Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące wynagrodzeń pracowników Spółki Dzielonej w części obciążającej pracodawcę płacone są do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są należne. W konsekwencji, może mieć miejsce sytuacja, gdy zapłata składek na ubezpieczenia społeczne pracowników przypisanych do Części Wydzielanej, dotyczących wynagrodzeń należnych: za miesiąc poprzedzający Miesiąc Podziału, za Miesiąc Podziału, zostanie dokonana po Dniu Podziału. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania: Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne dotyczących wynagrodzeń związanych z Częścią Wydzielaną, (...)

2018
21
wrz

Istota:

Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu Odpisów Amortyzacyjnych za Miesiąc Podziału uprawniona będzie Spółka Przejmująca?

Fragment:

W treści art. 529 § 1 KSH wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Jednym z nich jest, zgodnie z pkt 4 tego przepisu, podział przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 2 KSH). Podział przez wydzielenie jest instytucją prawa handlowego będącą jedną z form restrukturyzacji, polegającą na rozdrobnieniu majątku spółki dzielonej, które polega na przekazaniu składników majątkowych (pasywów i aktywów) spółki dzielonej bez przeprowadzenia likwidacji, do spółek nowo tworzonych. Instytucję podziału spółek regulują przepisy art. 528-550 KSH. Stosownie do art. 531 § 1 KSH, spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 531 § 2 KSH).

2018
14
wrz

Istota:

W zakresie powstania przychodu podatkowego po stronie spółek zawiązanych w wyniku planowanego podziału

Fragment:

Podział może być dokonany również przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek) (art. 529 § 1 pkt 2 k.s.h.). Spółka dzielona zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru (dzień podziału). Z dniem podziału wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału. Podział spółki jest pojęciem ekonomicznym z zakresu dekoncentracji gospodarczej stanowiącej przeciwieństwo koncentracji gospodarczej (Szumański w: Kodeks spółek handlowych, Tom IV, Łączenie, podział i przekształcanie spółek, Przepisy karne, Komentarz do artykułów 491-633, pod. Red. Prof. dr. c. S. Sołtysińskiego, C.H. Beck 2012 r.). W świetle powyższych przepisów k.s.h., w przedmiotowym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) planuje się dokonanie tzw. podziału spółki w drodze jej rozdzielenia, zwanego również podziałem przez „ rozbiór ”, co oznacza, iż w omawianym przypadku wszystkie aktywa i pasywa spółki dzielonej zostaną rozdzielone pomiędzy nowo zawiązane spółki w sposób i na zasadach określonych w planie podziału, Spółka dzielona utraci natomiast swoją podmiotowość prawną. Podział ten jest zatem instytucją prawa handlowego, polegającą na rozdrobnieniu majątku spółki dzielonej, które polega na przekazaniu składników majątkowych (pasywów i aktywów) spółki dzielonej, do spółek istniejących lub nowo tworzonych.

2018
8
wrz

Istota:

Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do lokali powstałych z podziału większego lokalu.

Fragment:

Lokale, które powstały po podziale mają tę samą powierzchnię, jaką przed podziałem miał zakupiony lokal. Łączna powierzchnia dwóch wydzielonych lokali ma tę samą powierzchnię, co lokal przed podziałem tj. 100,1 m 2 . W związku z podziałem lokalu nie dokonywano zmian konstrukcyjnych budynku, pozostawiono wszystkie ściany nośne, nie rozbudowano lokali. Przebudowie uległy jedynie pomieszczenia wewnątrz lokali (jedynie z uwagi na konieczność ich rozdzielenia) oraz dodatkowo wybito nowe drzwi wejściowe na klatkę schodową. Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie podziału używanego wcześniej lokalu i wyodrębnienie z niego dwóch mniejszych lokali nie jest równoznaczne z wytworzeniem nowych lokali, które nie były do tej pory wykorzystywane. Pomimo dokonania takiego podziału są to nadal te same powierzchnie mieszkalne (pomieszczenia) wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, a tym samym należy je uznać za używane środki trwałe w rozumieniu art. 22j ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f. Mimo, że w 2018 r. lokal został podzielony na dwa lokale (A i B), dla których zostanie ustanowiona odrębna własność, to przed podziałem był on używany przez wiele lat na cele mieszkaniowe przez poprzednich właścicieli (okres używania całego lokalu przed podziałem był znacznie dłuższy niż 60 miesięcy).

2018
2
wrz

Istota:

1. w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w świetle przepisów art. 93c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w wyniku Podziału Banku Dzielonego, polegającego na przeniesieniu Części Wydzielonej na Bank Przejmujący, po Dniu Podziału, Bank Dzielony będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe związane z Częścią Pozostającą, stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa Banku Dzielonego, za które odpowiedzialności nie będzie ponosić Bank Przejmujący.2. w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w świetle przepisów art. 93c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w wyniku Podziału Banku Dzielonego, polegającego na przeniesieniu Części Wydzielonej na Bank Przejmujący, po Dniu Podziału:
  1. Bank Przejmujący będzie ponosił odpowiedzialność tylko za zobowiązania podatkowe związane z Częścią Wydzieloną (to jest związane ze składnikami majątku Banku Dzielonego wchodzącymi w skład Części Wydzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Banku Dzielonego), które powstały po Dniu Podziału - za które to zobowiązania po Dniu Podziału odpowiedzialności nie będzie ponosić Bank Dzielony, oraz
  2. Bank Przejmujący nie będzie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe związane z Częścią Wydzieloną, stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa Banku Dzielonego, które powstały przed Dniem Podziału, za które odpowiedzialność będzie ponosić Bank Dzielony.

Fragment:

Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, dalej: „ KSH ”), podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Cechą szczególną tego trybu podziału spółki jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną. W myśl art. 531 § 1 KSH, spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. W takiej sytuacji ma miejsce sukcesja uniwersalna częściowa (art. 531 § 1 KSH), tj. następstwo generalne dotyczące praw i obowiązków związanych z przenoszonymi składnikami majątku (określonymi w planie podziału). Punktem wyjścia dla podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, jak w każdym przypadku podziału, jest sporządzany przez zarząd spółki dzielonej plan podziału. Zgodnie z art. 534 KSH, plan podziału powinien zawierać m.in. dokładny opis i podział składników (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym.

2018
1
wrz

Istota:

Czy Spółka dzielona, w zakresie Wydzielanych ZCP powinna ująć:
- w deklaracjach CIT-10Z oraz CIT-6R składanych za rok podatkowy, w którym nastąpi podział przez wydzielenie, informację o kwotach pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy podatek zryczałtowany został/zostanie pobrany przez Spółkę dzieloną,- w informacjach IFT-2R składanych za rok podatkowy, w którym nastąpi podział przez wydzielenie, informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) z tytułów, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 ww. ustawy,
w okresie od pierwszego dnia roku, w którym dojdzie do podziału, do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia

Fragment:

(...) podziału, do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia? (pytania oznaczone we wniosku nr 16 i 17) Uzasadnienie Sukcesja praw i obowiązków Spółki dzielonej przez Spółkę przejmującą wskutek podziału przez wydzielenie. Podział spółek handlowych uregulowany został w art. 528-550 KSH. Zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 tej ustawy podział spółki może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 KSH). Zgodnie z art. 530 § 2 KSH wydzielenie nowej spółki następuje w dniu jej wpisu do rejestru. W przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia). Punktem wyjścia dla podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, jak w każdym przypadku podziału, jest sporządzany przez zarząd spółki dzielonej plan podziału. W myśl art. 534 KSH plan podziału powinien zawierać m.in. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających spółkom przejmującym lub spółkom nowo zawiązanym.