USPDF/D/415/12/2006/I/LH | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagrody wypłacone za wysokie zaangażowanie żołnierzy w realizację postawionych im zadań poza granicami państwa?

USPDF/D/415/12/2006/I/LH

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. podwyższenie kosztów uzyskania przychodu
  3. umowa o dzieło
  4. umowa zlecenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

P o s t a n o w i e n i e

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... s t w i e r d z a, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2006 r., (data wpływu do tut. Organu 24 marca 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagród wypłaconych za wysokie zaangażowanie żołnierzy w realizację postawionych im zadań poza granicami państwa jest prawidłowe w oparciu o przedstawiony stan faktyczny.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 24 marca 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 05 kwietnia 2006 r. tut. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 12 kwietnia 2006 r.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik decyzją Ministra Obrony Narodowej NR 374/MON z dnia 10.11.2005 r. został wyróżniony nagrodą pieniężną za cyt. " wysokie zaangażowanie w realizację zadań związanych z udziałem w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Bośni i Hercegowiny". Realizację Decyzji Ministra Obrony Narodowej (wypłaty nagrody) dokonał Organ Finansowy Jednostki Wojskowej - pobierając od tej należności zaliczkę na podatek dochodowy.

Stanowisko podatnika

Zdaniem podatnika wypłacone należność jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), gdyż jest to należność pieniężna wypłacona w związku z udziałem w misji pokojowej poza granicami Państwa, a nie z tytułu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej, pracownikom jednostek wojskowych, jednostek policyjnych i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom, organizowania i kontroli ruchu granicznego, organizowania ochrony granicy państwowej lub zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, a także należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodo wych i sił wielonarodowych; zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzeń za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym.Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia niezbędne jest zatem łączne spełnienie dwóch warunków, tj.:
- wypłacone należności pieniężne muszą pozostawać w bezpośrednim związku z użyciem wymienionych w tym przepisie osób poza granicami państwa, oraz
- należności te muszą wynikać z celów określonych w zwolnieniu.
Stosownie do postanowień art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm.), żołnierzom zawodowym mogą być przyznawane nagrody - w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych.
Szczegółowe warunki przyznawania żołnierzom zawodowym nagród reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. Nr 206, poz. 1718).
W myśl § 2 ust. 2 powołanego rozporządzenia żołnierzowi zawodowemu można również przyznać nagrodę za wykonywanie zadań służbowych o wysokiej odpowiedzialności albo zadań wykraczających poza zwykłe obowiązki służbowe.
Przedmiotowe nagrody przyznawane są z funduszu nagród utworzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U Nr 118, poz. 1241). Powyższe regulacje odnoszą się także do pozostałych żołnierzy. Wynika to bowiem z postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 ze zm.). Przepis ten stanowi, iż w stosunku do żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych w sprawach nie uregulowanych w powołanej ustawie mają zastosowanie przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przyznane żołnierzom nagrody pieniężne na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Bezpośrednich w piśmie Nr PB5/IK-033-7-282/06 z dnia 6.02.2006 r.
Zgodnie z art. 14a § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
P o u c z e n i e
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.