US.III/415-36/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jakie należy naliczyć koszty uzyskania przychodu w PIT-37, jeżeli w roku podatkowym 2004 Podatnik uzyskiwał dochód z dwóch stosunków pracy?

US.III/415-36/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. podatek dochodowy od osób fizycznych
 2. podwyższenie kosztów uzyskania przychodu
 3. przychody ze stosunku pracy
 4. wynagrodzenie za pracę
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w brzmieniu nadanym art. 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z 29.03.2005 r. (data wpływu: 30.03.2005 r.) uzupełnionym 12.04.2005 r., jako nieprawidłowe.

Z przedstawionych okoliczności faktycznych wynika, iż w 2004 r. uzyskał Pan dochód z dwóch stosunków pracy. W jednym z zakładów pracował Pan od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., zakład ten naliczył koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w wysokości 1227 zł. W drugim z zakładów pracował Pan w okresie 01.01.2004-31.01.2004 r. i naliczone zostały koszty uzyskania przychodu w kwocie 102,25 zł.

Wątpliwości Pana dotyczą kwestii wysokości możliwych do naliczeni kosztów uzyskania przychodów z wynagrodzenia w zeznaniu rocznym PIT-37.

Pana zdaniem, wysokość kosztów uzyskania przychodów z wynagrodzenia za pracę w tym przypadku wynosi 1840,77 zł.

Tutejszy organ podatkowy nie podziela Pana stanowiska.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w przypadku gdy:

 1. podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy – wynoszą 102,25 zł, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227,- zł,
 2. podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy – nie mogą przekroczyć łącznie 1.840,77 zł za rok podatkowy,
 3. miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę – wynoszą 127,83 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.533,84 zł,
 4. podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę – nie mogą przekroczyć łącznie 2.300,94 zł za rok podatkowy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż tylko przez jeden miesiąc pracował Pan w dwóch zakładach i każdy z pracodawców naliczył koszty uzyskania przychodu w wysokości 102,25 zł. Suma kosztów uzyskania przychodów naliczona przez zakłady pracy wynosi 1.329,25 zł.

Ustawodawca określa, iż w przypadku uzyskiwania przez podatnika przychodów ze stosunku pracy równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, koszty uzyskania przychodu „nie mogą przekroczyć łącznie 1.840,77 zł za rok podatkowy” a nie „wynoszą 1.840,77 zł za rok podatkowy”.

W związku z powyższym w przedstawionym stanie faktycznym, koszty uzyskania przychodów z wynagrodzenia ze stosunku pracy, jakie mogą być wykazane w zeznaniu PIT-37 wynoszą 1.329,25 zł, chyba że jeden z zakładów pracy znajduje się poza miejscem Pana stałego lub czasowego miejsca zamieszkania.

Ponadto tutejszy organ informuje, iż:

 • interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia,
 • interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwy organ podatkowy i organ kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia,
 • interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie w terminie 7 dni od daty doręczenia - art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej.W przypadku złożenia zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowejw wysokości 5 zł i po 0,50 zł od każdego załącznika.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.