Pdf 415/41/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodu przy działalności związanej ze sprzedażą indywidualnych prac artystycznych?

Pdf 415/41/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. podwyższenie kosztów uzyskania przychodu
 2. potrącalność kosztów
 3. rok podatkowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.09.2005 r. (uzupełnionego w dniach: 7.10.2005 r. oraz 21.10.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza, iż przedstawione przez pana we wniosku stanowisko w sprawie zaliczania kosztów uzyskania przychodów jest nieprawidłowe.

Wnioskiem z dnia 13.09.2005 r. zwrócił się pan do tut. Urzędu w sprawie interpretacji prawa podatkowego odnośnie:

<
 • zarejestrowania działalności gospodarczej, posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, regonu,
 • zgłoszenia każdej sprzedaży prac artystycznych w urzędzie skarbowym, formy i terminu odprowadzenia zaliczki w przypadku niezgłoszenia działalności gospodarczej,
 • sporządzania wykazu prac i podawania ich cen - w przypadku zarejestrowania internetowej galerii autorskiej.

Z przedstawionej we wniosku sytuacji wynika, że zamierza pan otworzyć internetową galerię sztuki, w której będą oferowane do sprzedaży indywidualnie wykonane prace artystyczne (rysunki, grafikę, szkło artystyczne). Sprzedaż prac artystycznych odbywać się będzie przez internet, a nabywcami mogą być osoby fizyczne i instytucje w kraju i zagranicą. W dniu 16.09.2005 r. złożył pan w tut. Urzędzie zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą, do którego dołączono zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. Również w tym dniu złożył pan zgłoszenie opodatkowania podatkiem dochodowym, wybierając opodatkowanie w formie zasad ogólnych i jednocześnie informując o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ze złożonego zgłoszenia wynika, że datą rozpoczęcia działalności gospodarczej jest dzień 20.09.2005 r., a przedmiotem zgłoszonej działalności jest:

<
 1. artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 2. sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 3. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej, internet,
 4. reklama.

W dniu 7.10.2005 r. złożył pan uzupełnienie do wniosku, ponieważ stan faktyczny przedstawiony na dzień 12.09.2005 r. uległ zmianie. W piśmie uzupełniającym pyta pan, w jaki konkretny sposób ustalić, jeżeli jest to zasadne, koszty uzyskania przychodu - dotyczy to indywidualnych prac artystycznych, rysunku, grafiki i szkła artystycznego. Równocześnie pyta pan, czy koszty mogą stanowić 50 % przychodu uzyskanego ze sprzedaży prac. Ze stanowiska przedstawionego przez podatnika wynika, że oferowane do sprzedaży prace artystyczne powstawały w różnych latach, począwszy od lat siedemdziesiątych do chwili obecnej. Wykonując te prace podatnik ponosił określone wydatki związane z ich realizacją, które trudno dzisiaj, po kilkunastu latach udokumentować. Uważa pan, że może zaliczyć poniesione wydatki w określonym procencie jako koszty uzyskania przychodu.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Rodzaje źródeł przychodów wymienione zostały w art. 10 wyżej cytowanej ustawy podatkowej. W ust. 1 pkt 3 tego artykułu jako źródło przychodów wymieniono pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono, że kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy podatkowej koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - określa się w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Jednakże - zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w art. 22 ust. 12 ustawy z 26.07.1991 r. - powyższe 50-procentowe koszty uzyskania przychodów wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 tej ustawy nie mają zastosowania do przychodów osiąganych z działalności gospodarczej.

Artykuł 22 ust. 4 stanowi, że koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Odstępstwo od tej zasady, polegające na potrącaniu kosztów tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, ma zastosowanie do podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe (art. 22 ust. 5 ustawy) oraz do tych podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów w sposób umożliwiający stale, tj. w każdym roku podatkowym, wyodrębnienie kosztów odnoszących się tylko do danego roku podatkowego (art. 22 ust. 6). Definicja roku podatkowego została zawarta w art. 11 ustawy -Ordynacja podatkowa, z którego wynika, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na przepisy, które zobowiązują podatnika do sporządzenia spisu z natury. Zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Natomiast z § 29 ust. 1 wyżej cytowanego rozporządzenia wynika, że podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia; spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braku własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Biorąc pod uwagę wyżej podane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny wynikający z dokumentów złożonych w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej uznano, że w pana sytuacji (opisanej w złożonym wniosku) nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków - ustalonych procentowo - poniesionych w poprzednich latach. Również nie można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej wydatków stanowiących 50 % przychodu uzyskanego ze sprzedaży.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.