PD2.1-415-35/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy osoba osiągająca dochody z tytułu emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz z racji pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu do kwoty 1.840,77 zł za rok podatkowy.

PD2.1-415-35/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. podwyższenie kosztów uzyskania przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani …, z dnia 28 kwietnia 2005 r. (wpływ do tut. organu podatkowego 29 kwietnia 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

uznaję

za nieprawidłowe stanowisko Podatnika, iż osoba osiągająca dochody z tytułu emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz z racji pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu do kwoty 1.840,77 zł za rok podatkowy.

UZASADNIENIE

Z treści złożonego w dniu 29 kwietnia 2005 r. wniosku wynika, iż - jako osoba pełniąca funkcję ławnika - otrzymała Pani informację PIT-8B wystawioną przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Płatnik wykazał kwotę kosztów uzyskania przychodu w wysokości 1.227,00 zł.

Ze stanowiskiem płatnika nie zgadza się Pani i uważa, że osoba osiągająca dochody z tytułu emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz z racji pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu do kwoty 1.840,77 zł za rok podatkowy.

Tutejszy organ podatkowy udziela następującej interpretacji zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W myśl art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułów określonych w art. 13 pkt 5 tej ustawy (tj. przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób) w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, czyli 102,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227,00 zł.

Przychód z tytułu emerytury nie jest przychodem mieszczącym się w katalogu tytułów określonych w art. 13:

– pkt 5 - przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7;

– pkt 7 - przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych oraz

– pkt 9 - przychody uzyskiwanie na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7

zatem nie przysługuje Pani prawo zwiększenia kosztów uzyskania przychodu do kwoty 1.840,77 zł rocznie.

Jednocześnie należy dodać, że ZUS jako płatnik nie nalicza żadnych kosztów uzyskania przychodów od wypłacanej emerytury (co wynika z przesyłanego podatnikowi rozliczenia rocznego), albowiem ustawodawca nie ustanowił tego rodzaju kosztów w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

W myśl art. 14b § 1 i § 2 powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
1401/PD-4230Z-75/05/ICh | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

podwyższenie kosztów uzyskania przychodu
US.III/415-36/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.