DP3/423-75/06/1119 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wartość zakupionych od innego podmiotu produktów reklamowych w części w jakiej służą reklamie i promocji zleceniodawcy (90% materiałów) stanowi w całości koszt uzyskania przychodów dla Podatnika w związku ze świadczeniem usługi reklamowej dla zleceniodawcy.

DP3/423-75/06/1119

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. akcja
  2. akcja promocyjna
  3. podwyższenie kosztów uzyskania przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, na wniosek Strony z dnia 17.10.2005 r. (data wpływu do Urzędu 28.10.2005 r.) dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych, stwierdza, że przedstawione stanowisko w w/w piśmie dotyczące zapytania nr 6 jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W piśmie Spółka zwraca się z zapytaniem: czy wartość zakupionych od innego podmiotu produktów reklamowych w części w jakiej służą reklamie i promocji zleceniodawcy (90%materiałów) stanowi w całości koszt uzyskania przychodów dla Podatnika w związku ze świadczeniem usługi reklamowej dla zleceniodawcy.

Stosownie do zawartej umowy - zasad promocji i reklamy, Podatnik zobowiązany jest do prowadzenia działań reklamowych i promocyjnych wg założeń i wytycznych kontrahenta. Jak wynika z punktu II.11 wspomnianej umowy, w ramach limitu na reklamę kontrahent-zleceniodawca zapłaci Podatnikowi za działania reklamowe kwotę stanowiącą 90% wydatków na reklamę. Pozostała część wydatków na działania reklamowe, stanowi wydatki na reklamę własną Podatnika. W celu realizacji usług reklamowych Podatnik otrzymuje produkty promocyjne i reklamowe, na podstawie faktur VAT, wystawionych przez kontrahenta-zleceniodawcę. W miarę rozprowadzania materiałów promocyjnych i reklamowych, Podatnik wystawia faktury VAT za działania reklamowe na rzecz zleceniodawcy w związku z realizacją usług reklamowych. W ramach limitu na reklamę zleceniodawca płaci Podatnikowi za działania reklamowe kwotę stanowiącą 90% wydatków na reklamę. Pozostałe 10% wartości materiałów stanowi udział Podatnika w kosztach reklamy. Otrzymane (zakupione) materiały są przekazywane przez przedstawicieli Podatnika do klientów oraz innych odbiorców, również nieokreślonych.
Zdaniem Spółki, wartość zakupionych od zleceniodawcy towarów promocyjnych i reklamowych w części w jakiej służą reklamie i promocji Zleceniodawcy (90% materiałów), w całości stanowi koszt uzyskania przychodów dla Podatnika, w związku ze świadczeniem usługi reklamowej dla Zleceniodawcy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, gdyż jest to związane z przychodem Podatnika w postaci zapłaty za działania reklamowe w wysokości 90% kosztów uprzedniego zakupu tych towarów.
Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Spółkę stanem faktycznym, Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego informuje:Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Są to więc koszty bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, czyli związane z funkcjonowaniem firmy. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że świadczy on usługi reklamowe i promocyjne dla Zleceniodawcy, stosownie do postanowień zawartej umowy. Na działalności tej osiąga przychód oraz ponosi związane z tym przychodem koszty.
Powyższe oznacza, iż prawidłowo Spółka uznaje w kosztach powyższe wydatki, gdyż pozostają one w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami.
Nadmienia się, iż w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi należy uwzględnić postanowienia art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
W świetle powyższych ustaleń Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.W dniu wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym w zakresie wniosku.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.