1437/ZDF/423/99/07/LJ | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku jeżeli w umowie o pracę wyodrębniono wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do projektów wytworzonych przez pracowników to w odniesieniu wynagrodzenia w tej wyodrębnionej części należy zastosować 50% koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1437/ZDF/423/99/07/LJ

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. obowiązek płatnika
  2. podwyższenie kosztów uzyskania przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

postanawia

uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych zawarte we wniosku z dnia 7 maja 2007 r. (data wpływu do Urzędu 10 maja 2007 r.) za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji, montażu i wykonywania na indywidualne zamówienie konstrukcji aluminiowych, stalowych oraz szklanych. W ramach powyższej działalności Spółka przygotowuje projekty wykonywanych elementów i konstrukcji. Projekty wykonywane są odrębnie dla każdego zamówienia i zawsze mają niepowtarzalny i indywidualny charakter. Indywidualność projektu wynika nie tylko z uwarunkowań technicznych, ale przede wszystkim dotyczy formy.

Wszystkie projekty przygotowywane są przez projektantów zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Projektanci zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zaleceń zleceniodawców i ich architektów, warunków technicznych i obowiązujących norm, jednak w tych ramach korzystają ze swobody i rezultat końcowy pozostawiony jest ich wizji. W powyższych granicach forma projektowanych konstrukcji i elementów zależy od osobistego ujęcia (interpretacji projektanta).

Zdaniem Spółki wykonywane przez pracowników projekty należy zakwalifikować jako utwory w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tym samym jeżeli w umowie o pracę wyodrębniono wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do projektów wytworzonych przez pracowników to w odniesieniu wynagrodzenia w tej wyodrębnionej części należy zastosować 50% koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 12 ust. 1 w/w ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie do art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzenia przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Przepis ten uzależnia skorzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodów od tego, czy dany rezultat pracy stanowi podmiot prawa autorskiego w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.). Artykuł ten stanowi, iż przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). Z oczywistych względów nie każde dzieło spełnia przesłanki utworu.

Zgodnie z art. 1 ust 2 w/w ustawy w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, muzyczne i słowno – muzyczne,sceniczne, sceniczno – muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe)

Nie stanowią zaś przedmiotu prawa autorskiego akty normatywne, urzędowe dokumenty, znaki, symbole itp. (art. 4 ustawy prawie autorskim i prawach pokrewnych ).

Ponadto w rozumieniu prawa autorskiego jako twórczy traktowany jest taki rezultat działalności, który na tyle związany jest z osobą twórcy, by było mało prawdopodobne, aby inna osoba podejmująca identycznie skierowany wysiłek twórczy uzyskała analogiczny lub zasadniczo zbliżony rezultat.

W świetle wyjaśnień Ministerstwa Kultury zastosowanie 50% stawki kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest uzależnione od wystąpienia dwóch podstawowych okoliczności:

1.zaistnienia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz

2.udzielenia przez twórcę licencji na korzystanie z danego utworu zamawiającemu, względnie rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do twórczego dzieła.

W tej sytuacji niezbędne jest, aby oprócz zakwalifikowania wykonywanych prac jako utworu w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu udzielona została przez twórcę licencja zamawiającemu lub rozporządzenie majątkowymi prawami autorskimi do tego dzieła. Dodatkowo rezultat wykonywanej działalności musi być twórczy tzn. musi być związany z osobą twórcy na tyle, by było mało prawdopodobne, aby inna osoba podejmująca identycznie skierowany wysiłek twórczy uzyskała analogiczny lub zasadniczo zbliżony rezultat.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że autorskie prawa majątkowe z tytułu projektów wykonywanych elementów i konstrukcji przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stają się własnością Spółki (pracodawcy).

W tej sytuacji należy uznać, że płatnik ma prawo do zastosowania w tym przypadku podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Jednakże koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% mogą być tylko zastosowane do tej części wypłaconego wynagrodzenia za pracę, która stanowi dla pracownika przychód z tytułu wykonywania projektów, w stosunku do których nastąpiło przeniesienie praw autorskich na pracodawcę.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja, w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek płatnika
US IB/415-27/07/WŁ | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

podwyższenie kosztów uzyskania przychodu
ZD/4060-49/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.