Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu | Interpretacje podatkowe

Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podwyższenie kosztów uzyskania przychodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z wykonywaniem czynności producenta wewnętrznego i kierownika produkcji TV w zakresie współtworzenia audycji TV Wnioskodawczyni przysługiwało prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych bezpośrednio z tego tytułu?
Fragment:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są prawa majątkowe, za które uważa się w szczególności: przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Dla kwalifikacji prac twórczych w zakresie normy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% nie ma w tym przypadku znaczenia forma stosunku prawnego, w ramach którego wykonane są prace twórcze, tj. czy to będzie umowa o pracę czy też umowa o dzieło lub zlecenie. Wynagrodzenie wypłacone twórcom z tytułu praw autorskich w tym również z odpłatnego zbycia tych praw, zazwyczaj będzie stanowiło dla tych osób przychody z praw autorskich, o których mowa w art. 18 ww. ustawy.
2013
16
sty

Istota:
Jeżeli istotnie Wnioskodawca na podstawie posiadanych dokumentów udowodni, że koszty uzyskania przychodu były wyższe niż w wysokości 20% uzyskanego przychodu i o ile udokumentowane wydatki poniesione przez Wnioskodawcę istotnie pozostają w związku z uzyskiwanymi przychodami z realizacji zawartej umowy o dzieło, to w przedmiotowej sprawie zaistnieją przesłanki do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Tym samym Wnioskodawca przy spełnieniu ww. warunków będzie mógł w zeznaniu podatkowym za 2012 r. wykazać koszty uzyskania przychodu w wysokości faktycznie poniesionej.
Fragment:
W myśl art. 13 pkt 8 powyższej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Stosownie do treści art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych m.in. w art. 13 pkt 8 – określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
2012
24
sie

Istota:
Zastosowanie 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o dzieło.
Fragment:
Z treści art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Natomiast z przepisu art. 8 ust. 2 ww. ustawy wynika, iż domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Jednakże należy zauważyć, iż zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Przepis art. 3 pkt 2 ww. Ordynacji podatkowej stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Natomiast poprzez ustawy podatkowe, (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy w przypadku jeżeli w umowie o pracę wyodrębniono wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do projektów wytworzonych przez pracowników to w odniesieniu wynagrodzenia w tej wyodrębnionej części należy zastosować 50% koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Przepis ten uzależnia skorzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodów od tego, czy dany rezultat pracy stanowi podmiot prawa autorskiego w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.). Artykuł ten stanowi, iż przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). Z oczywistych względów nie każde dzieło spełnia przesłanki utworu. Zgodnie z art. 1 ust 2 w/w ustawy w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, muzyczne i słowno – muzyczne,sceniczne, sceniczno – muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe) Nie stanowią zaś przedmiotu prawa autorskiego akty normatywne, urzędowe dokumenty, znaki, symbole itp. (art. 4 ustawy prawie autorskim i prawach pokrewnych ).
2011
1
maj

Istota:
Czy płatnik może stosować pracownikom zamieszkałym poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, zwiększone koszty uzyskania przychodu, na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy zwrot kosztów dojazdu pracowników jest zaliczany do przychodów ze stosunku pracy?
Fragment:
(...) nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, 4. nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Zgodnie z art. 22 ust. 13 ww. ustawy podatkowej, przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 11 nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. Z kolei art. 32 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 pkt 3, jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w tym przepisie; przepisy ust. 3a i 4 stosuje się odpowiednio. Z łącznej wykładni przytoczonych powyższej przepisów wynika, iż pracownikowi przysługują podwyższone koszty (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wartość zakupionych od innego podmiotu produktów reklamowych w części w jakiej służą reklamie i promocji zleceniodawcy (90% materiałów) stanowi w całości koszt uzyskania przychodów dla Podatnika w związku ze świadczeniem usługi reklamowej dla zleceniodawcy.
Fragment:
Zdaniem Spółki, wartość zakupionych od zleceniodawcy towarów promocyjnych i reklamowych w części w jakiej służą reklamie i promocji Zleceniodawcy (90% materiałów), w całości stanowi koszt uzyskania przychodów dla Podatnika, w związku ze świadczeniem usługi reklamowej dla Zleceniodawcy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, gdyż jest to związane z przychodem Podatnika w postaci zapłaty za działania reklamowe w wysokości 90% kosztów uprzedniego zakupu tych towarów. Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Spółkę stanem faktycznym, Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego informuje:Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Są to więc koszty bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, czyli związane z funkcjonowaniem firmy. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że świadczy on usługi reklamowe i promocyjne dla Zleceniodawcy, stosownie do postanowień zawartej umowy.
2011
1
kwi

Istota:
Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagrody wypłacone za wysokie zaangażowanie żołnierzy w realizację postawionych im zadań poza granicami państwa?
Fragment:
(...) ruchu granicznego, organizowania ochrony granicy państwowej lub zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, a także należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodo wych i sił wielonarodowych; zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzeń za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym.Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia niezbędne jest zatem łączne spełnienie dwóch warunków, tj.: - wypłacone należności pieniężne muszą pozostawać w bezpośrednim związku z użyciem wymienionych w tym przepisie osób poza granicami państwa, oraz - należności te muszą wynikać z celów określonych w zwolnieniu. Stosownie do postanowień art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm.), żołnierzom zawodowym mogą być przyznawane nagrody - w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych.
2011
1
kwi

Istota:
Czy osoba osiągająca dochody z tytułu emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz z racji pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu do kwoty 1.840,77 zł za rok podatkowy.
Fragment:
Nr 14, poz. 176 ze zm.) koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułów określonych w art. 13 pkt 5 tej ustawy (tj. przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób) w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, czyli 102,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227,00 zł. Przychód z tytułu emerytury nie jest przychodem mieszczącym się w katalogu tytułów określonych w art. 13: – pkt 5 - przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7; – pkt 7 - przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych oraz – pkt 9 - przychody uzyskiwanie na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 zatem nie przysługuje Pani prawo zwiększenia kosztów uzyskania przychodu do kwoty 1.840,77 zł rocznie.
2011
1
mar

Istota:
W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodu przy działalności związanej ze sprzedażą indywidualnych prac artystycznych?
Fragment:
Rodzaje źródeł przychodów wymienione zostały w art. 10 wyżej cytowanej ustawy podatkowej. W ust. 1 pkt 3 tego artykułu jako źródło przychodów wymieniono pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono, że kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy podatkowej koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - określa się w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Jednakże - zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w art. 22 ust. 12 ustawy z 26.07.1991 r. - powyższe 50-procentowe koszty uzyskania przychodów wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 tej ustawy nie mają zastosowania do przychodów osiąganych z działalności gospodarczej.
2011
1
mar

Istota:
Jakie należy naliczyć koszty uzyskania przychodu w PIT-37, jeżeli w roku podatkowym 2004 Podatnik uzyskiwał dochód z dwóch stosunków pracy?
Fragment:
(...) nie więcej niż 1.533,84 zł, podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę – nie mogą przekroczyć łącznie 2.300,94 zł za rok podatkowy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż tylko przez jeden miesiąc pracował Pan w dwóch zakładach i każdy z pracodawców naliczył koszty uzyskania przychodu w wysokości 102,25 zł. Suma kosztów uzyskania przychodów naliczona przez zakłady pracy wynosi 1.329,25 zł. Ustawodawca określa, iż w przypadku uzyskiwania przez podatnika przychodów ze stosunku pracy równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, koszty uzyskania przychodu „nie mogą przekroczyć łącznie 1.840,77 zł za rok podatkowy” a nie „wynoszą 1.840,77 zł za rok podatkowy” . W związku z powyższym w przedstawionym stanie faktycznym, koszty uzyskania przychodów z wynagrodzenia ze stosunku pracy, jakie mogą być wykazane w zeznaniu PIT-37 wynoszą 1.329,25 zł, chyba że jeden z zakładów pracy znajduje się poza miejscem Pana stałego lub czasowego miejsca zamieszkania.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.