Podwyższenie kosztów uzyskania przychodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podwyższenie kosztów uzyskania przychodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
16
sty

Istota:

Czy w związku z wykonywaniem czynności producenta wewnętrznego i kierownika produkcji TV w zakresie współtworzenia audycji TV Wnioskodawczyni przysługiwało prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej 50% stawki kosztów uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych bezpośrednio z tego tytułu?

Fragment:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są prawa majątkowe, za które uważa się w szczególności: przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Dla kwalifikacji prac twórczych w zakresie normy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% nie ma w tym przypadku znaczenia forma stosunku prawnego, w ramach którego wykonane są prace twórcze, tj. czy to będzie umowa o pracę czy też umowa o dzieło lub zlecenie. Wynagrodzenie wypłacone twórcom z tytułu praw autorskich w tym również z odpłatnego zbycia tych praw, zazwyczaj będzie stanowiło dla tych osób przychody z praw autorskich, o których mowa w art. 18 ww. ustawy.

2012
24
sie

Istota:

Jeżeli istotnie Wnioskodawca na podstawie posiadanych dokumentów udowodni, że koszty uzyskania przychodu były wyższe niż w wysokości 20% uzyskanego przychodu i o ile udokumentowane wydatki poniesione przez Wnioskodawcę istotnie pozostają w związku z uzyskiwanymi przychodami z realizacji zawartej umowy o dzieło, to w przedmiotowej sprawie zaistnieją przesłanki do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Tym samym Wnioskodawca przy spełnieniu ww. warunków będzie mógł w zeznaniu podatkowym za 2012 r. wykazać koszty uzyskania przychodu w wysokości faktycznie poniesionej.

Fragment:

W myśl art. 13 pkt 8 powyższej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Stosownie do treści art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych m.in. w art. 13 pkt 8 – określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

2011
1
sie

Istota:

Zastosowanie 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o dzieło.

Fragment:

Z treści art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Natomiast z przepisu art. 8 ust. 2 ww. ustawy wynika, iż domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Jednakże należy zauważyć, iż zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Przepis art. 3 pkt 2 ww. Ordynacji podatkowej stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Natomiast poprzez ustawy podatkowe, (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku jeżeli w umowie o pracę wyodrębniono wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do projektów wytworzonych przez pracowników to w odniesieniu wynagrodzenia w tej wyodrębnionej części należy zastosować 50% koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Przepis ten uzależnia skorzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodów od tego, czy dany rezultat pracy stanowi podmiot prawa autorskiego w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późn. zm.). Artykuł ten stanowi, iż przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). Z oczywistych względów nie każde dzieło spełnia przesłanki utworu. Zgodnie z art. 1 ust 2 w/w ustawy w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, muzyczne i słowno – muzyczne,sceniczne, sceniczno – muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe) Nie stanowią zaś przedmiotu prawa autorskiego akty normatywne, urzędowe dokumenty, znaki, symbole itp. (art. 4 ustawy prawie autorskim i prawach pokrewnych ).

2011
1
maj

Istota:

Czy płatnik może stosować pracownikom zamieszkałym poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, zwiększone koszty uzyskania przychodu, na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy zwrot kosztów dojazdu pracowników jest zaliczany do przychodów ze stosunku pracy?

Fragment:

(...) nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, 4. nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Zgodnie z art. 22 ust. 13 ww. ustawy podatkowej, przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 11 nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. Z kolei art. 32 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 pkt 3, jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w tym przepisie; przepisy ust. 3a i 4 stosuje się odpowiednio. Z łącznej wykładni przytoczonych powyższej przepisów wynika, iż pracownikowi przysługują podwyższone koszty (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wartość zakupionych od innego podmiotu produktów reklamowych w części w jakiej służą reklamie i promocji zleceniodawcy (90% materiałów) stanowi w całości koszt uzyskania przychodów dla Podatnika w związku ze świadczeniem usługi reklamowej dla zleceniodawcy.

Fragment:

Zdaniem Spółki, wartość zakupionych od zleceniodawcy towarów promocyjnych i reklamowych w części w jakiej służą reklamie i promocji Zleceniodawcy (90% materiałów), w całości stanowi koszt uzyskania przychodów dla Podatnika, w związku ze świadczeniem usługi reklamowej dla Zleceniodawcy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, gdyż jest to związane z przychodem Podatnika w postaci zapłaty za działania reklamowe w wysokości 90% kosztów uprzedniego zakupu tych towarów. Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Spółkę stanem faktycznym, Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego informuje:Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Są to więc koszty bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, czyli związane z funkcjonowaniem firmy. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że świadczy on usługi reklamowe i promocyjne dla Zleceniodawcy, stosownie do postanowień zawartej umowy.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagrody wypłacone za wysokie zaangażowanie żołnierzy w realizację postawionych im zadań poza granicami państwa?

Fragment:

(...) ruchu granicznego, organizowania ochrony granicy państwowej lub zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, a także należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodo wych i sił wielonarodowych; zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzeń za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym.Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia niezbędne jest zatem łączne spełnienie dwóch warunków, tj.: - wypłacone należności pieniężne muszą pozostawać w bezpośrednim związku z użyciem wymienionych w tym przepisie osób poza granicami państwa, oraz - należności te muszą wynikać z celów określonych w zwolnieniu. Stosownie do postanowień art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm.), żołnierzom zawodowym mogą być przyznawane nagrody - w szczególności w związku z przejawianiem inicjatywy w służbie albo wykonywaniem zadań służbowych wymagających szczególnie dużego nakładu pracy, w tym poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych.

2011
1
mar

Istota:

Czy osoba osiągająca dochody z tytułu emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz z racji pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu do kwoty 1.840,77 zł za rok podatkowy.

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.) koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułów określonych w art. 13 pkt 5 tej ustawy (tj. przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób) w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, czyli 102,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227,00 zł. Przychód z tytułu emerytury nie jest przychodem mieszczącym się w katalogu tytułów określonych w art. 13: – pkt 5 - przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7; – pkt 7 - przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych oraz – pkt 9 - przychody uzyskiwanie na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 zatem nie przysługuje Pani prawo zwiększenia kosztów uzyskania przychodu do kwoty 1.840,77 zł rocznie.

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodu przy działalności związanej ze sprzedażą indywidualnych prac artystycznych?

Fragment:

Rodzaje źródeł przychodów wymienione zostały w art. 10 wyżej cytowanej ustawy podatkowej. W ust. 1 pkt 3 tego artykułu jako źródło przychodów wymieniono pozarolniczą działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono, że kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy podatkowej koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - określa się w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Jednakże - zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w art. 22 ust. 12 ustawy z 26.07.1991 r. - powyższe 50-procentowe koszty uzyskania przychodów wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 tej ustawy nie mają zastosowania do przychodów osiąganych z działalności gospodarczej.

2011
1
lut

Istota:

Jakie należy naliczyć koszty uzyskania przychodu w PIT-37, jeżeli w roku podatkowym 2004 Podatnik uzyskiwał dochód z dwóch stosunków pracy?

Fragment:

(...) nie więcej niż 1.533,84 zł, podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę – nie mogą przekroczyć łącznie 2.300,94 zł za rok podatkowy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż tylko przez jeden miesiąc pracował Pan w dwóch zakładach i każdy z pracodawców naliczył koszty uzyskania przychodu w wysokości 102,25 zł. Suma kosztów uzyskania przychodów naliczona przez zakłady pracy wynosi 1.329,25 zł. Ustawodawca określa, iż w przypadku uzyskiwania przez podatnika przychodów ze stosunku pracy równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, koszty uzyskania przychodu „nie mogą przekroczyć łącznie 1.840,77 zł za rok podatkowy” a nie „wynoszą 1.840,77 zł za rok podatkowy” . W związku z powyższym w przedstawionym stanie faktycznym, koszty uzyskania przychodów z wynagrodzenia ze stosunku pracy, jakie mogą być wykazane w zeznaniu PIT-37 wynoszą 1.329,25 zł, chyba że jeden z zakładów pracy znajduje się poza miejscem Pana stałego lub czasowego miejsca zamieszkania.