IPPB3/423-1251/14-4/EŻ | Interpretacja indywidualna

W związku z otrzymaniem interpretacji indywidualnej z dnia 22.10.2014 roku, zgodnie z którą podwyższenie kapitału jest zapłatą za usługę przyrzeczenia najmu lokali mieszkalnych i powstaje obowiązek podatkowy z tyt. VAT z chwilą otrzymania niniejszej wpłaty, prosimy o odpowiedź: - czy Spółka w związku z otrzymaniem od miasta środków finansowych na podwyższenie kapitału, realizując interpretację Izby Skarbowej winna uznać te środki za przychód z tytułu sprzedaży, uwzględnić ww. przychód i zastosować do wyliczenia wskaźnika poniesionych kosztów pośrednich zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a, i tym samym zrezygnować z dokonanego podwyższenia kapitału?
IPPB3/423-1251/14-4/EŻinterpretacja indywidualna
 1. koszty pośrednie
 2. lokal mieszkalny
 3. najem
 4. obowiązek podatkowy
 5. podwyższenie kapitału
 6. środki finansowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Powiązania gospodarcze, rodzinne, kapitałowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2014r. (data wpływu 18 grudnia 2014r.) uzupełnionym na wezwanie z dnia 5 marca 2015r., (data doręczenia: 9 marca 2015r.) nr IPPB3/423-1251/14-2/EŻ, data wpływu: 11 marca 2015r. w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2014r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest podatnikiem podatku dochodowego osób prawnych.
 2. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1996 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przedmiotem działania Spółki jest budowanie budynków mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu po stawkach TBS.
 3. Oprócz przychodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych TBS uzyskuje przychody, z których dochód objęty jest pdop, takie jak np. wynajem lokali użytkowych, dochody z lokat.
 4. Spółka do uzyskiwanych przychodów podatkowych wylicza koszty podatkowe: bezpośrednie i pośrednie. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.
 5. TBS uzyskiwane dochody przeznacza na utrzymywanie zasobów mieszkaniowych.
 6. Gmina zawarta z TBS umowę, w związku z udziałem Gminy w kosztach tworzenia lokali mieszkalnych i zawarciem przez Gminę umowy z B w oparciu o ustawę z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, zgodnie z którą finansowego wsparcia udziela się pod warunkiem zawarcia przez Gminę z TBS umowy przewidującej w szczególności prawa gminy do najmu lokali mieszkalnych utworzonych z udziałem gminy po stawkach TBS, z prawem do podnajmowania osobom fizycznym bez zgody towarzystwa.
 7. Wspólnik, którym jest Miasto podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału (w załączeniu).
 8. Miasto objęto udziały.
 9. TBS dokonał wpisu w KRS o podwyższenie kapitału (w załączeniu).
 10. TBS otrzymał notę księgową uznaniową od Miasta (w załączeniu).
 11. TBS otrzymał interpretację Izby Skarbowej IPPP3/443-711/14-2/JK (w załączeniu).
 12. TBS otrzymał interpretację Izby Skarbowej IPPP1/443-598/13-2/JL (w załączeniu).

W uzupełnieniu do wniosku Towarzystwo Budownictwa Społecznego dodatkowo wyjaśniło, że:

 1. Gmina Miasta (zwana dalej Gminą) zawarła z Bankiem (zwanym dalej B) umowę przewidującą możliwość dofinansowania części kosztów inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.
 2. TBS oraz Gmina wypełniając swoje ustawowe zadania zawarły umowę nr 8/2014 w sprawie udziału Gminy Miasta w kosztach tworzenia lokali mieszkalnych oraz prawa do najmu wybudowanych lokali mieszkalnych przez okres 25 lat, z prawem ich podnajmowania osobom fizycznym bez zgody TBS. Gmina zobowiązała się m.in. podwyższyć kapitał zakładowy spółki. Na podstawie umowy TBS i Gmina zobowiązały się m.in. zawrzeć umowę najmu z prawem Gminy do podnajmowania lokali mieszkalnych osobom fizycznym bez zgody TBS po stawkach czynszu ustalanych przez właściwy organ TBS, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami aktu założycielskiego, (kopia umowy w załączeniu)
 3. Gmina, jako jedyny wspólnik spółki podjęła uchwałę o podwyższeniu wpłatą pieniężną kapitału zakładowego TBS bez zmiany aktu założycielskiego spółki. Gmina dokonała wpłaty i objęła w związku z tym nowe udziały o łącznej wartości odpowiadającej podwyższeniu kapitału zakładowego (kopia uchwały w załączeniu).
 4. Towarzystwo złożyło wniosek o wpis do KRS dot. podwyższenia kapitału zakładowego o wysokość dokonanej wpłaty pieniężnej i objęciu przez dotychczasowego wspólnika w zamian dokonaną wpłatę na poczet kapitału zakładowego spółki udziałów. Łączna wartość nowych udziałów (3 700 000 zł) odpowiada w całości podwyższeniu kapitału zakładowego dokonanemu poprzez wpłatę pieniężną (3 700 000 zł) (wydruk KRS w załączeniu).
 5. Gmina w związku z podwyższeniem kapitału i objęciem nowych udziałów wystawiła notę księgową , w której oświadcza, iż uznaje podwyższenie kapitału (kopia noty w załączeniu).
 6. Po zakończeniu inwestycji i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie budynku Gmina i TBS podpisały umowę najmu lokali mieszkalnych (z prawem do podnajmowania bez zgody TBS) po stawkach aktualnie obowiązujących w całym zasobie TBS (obecnie 11,57 zł za l m2). Gmina opłaca czynsz za wynajmowane lokale mieszkalne podlegający zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36) ustawy o VAT. (kopia umowy w załączeniu).
 7. TBS otrzymał indywidualne interpretacje Ministra Finansów z dnia 18 września 2013 r. (znak IPPP1/443-598/13-2/JL), w której Minister Finansów oświadcza, iż dotacja jest zwolniona z podatku VAT oraz z dnia 22 października 2014 r. (znak IPPP3/443-711/14-2/JK), w której Minister Finansów oświadcza, iż wpłata na podwyższenie kapitału jest wynagrodzeniem za usługę przyrzeczenia najmu, oraz interpretacja z dnia 10 lutego 2015 roku (znak IPPP 1/443-1283/14-4/RR), w której Minister Finansów oświadcza, iż wpłata na podwyższenie kapitału jest wynagrodzeniem za usługę przyrzeczenia najmu opodatkowaną 23 % stawką VAT, oraz interpretacja z dnia 23 lutego 2015 roku (znak IPPP2/443-1192/14- 2/RR), w której Minister Finansów oświadcza, iż wpłata na podwyższenie kapitału jest wynagrodzeniem za usługę przyrzeczenia najmu i TBS jest zobowiązany wystawić fakturę sprzedaży z 23 % stawką podatku VAT.
 8. Nieprawomocna interpretacja z dnia 22 października 2014 r. została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (kopie interpretacji i skargi w załączeniu). Trwa oczekiwanie na wyznaczenie rozprawy. TBS wskazuje jednocześnie, iż Organ w interpretacji z dnia 22 października 2014 r. nie odniósł się do kwestii ewentualnego zwolnienia z VAT co było podniesione przez TBS we wniosku, wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, a następnie skardze do WSA.
 9. Spółka wystawiła faktury VAT i wprowadziła sprzedaż do rejestru VAT, następnie faktury te skorygowano wystawiając faktury korygujące (zgodnie z kolejnymi interpretacjami) i odprowadzono podatek VAT wyliczony w fakturach.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W związku z otrzymaniem interpretacji indywidualnej z dnia 22.10.2014 roku, zgodnie z którą podwyższenie kapitału jest zapłatą za usługę przyrzeczenia najmu lokali mieszkalnych i powstaje obowiązek podatkowy z tyt. VAT z chwilą otrzymania niniejszej wpłaty, prosimy o odpowiedź:

- czy Spółka w związku z otrzymaniem od miasta środków finansowych na podwyższenie kapitału, realizując interpretację Izby Skarbowej winna uznać te środki za przychód z tytułu sprzedaży, uwzględnić ww. przychód i zastosować do wyliczenia wskaźnika poniesionych kosztów pośrednich zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a, i tym samym zrezygnować z dokonanego podwyższenia kapitału...

Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników, a nie umowy dotyczącej udziału Gminy w kosztach tworzenia lokali mieszkalnych i nie podlega pod ustawę VAT oraz nie jest przychodem Spółki zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

W umowie z Gminą, TBS w zamian za zobowiązanie Miasta do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów w Spółce zobowiązało się do podpisania w przyszłości umowy najmu lokali mieszkalnych.

W związku z powyższym, świadczeniem wzajemnym w zasadzie są dwa nieodpłatne zobowiązania TBS i Miasta :

 1. Miasto zobowiązało się do podniesienia kapitału w zamian za objęcie udziałów i ten kapitał wniosło w dwóch ratach,
 2. Spółka zobowiązała się do wynajmu lokali mieszkalnych Miastu i podpisania w przyszłości umowy najmu tych lokali po stawkach TBS.

Zobowiązanie TBS do podpisania w przyszłości umowy najmu lokali mieszkalnych było nieodpłatne.

Miasto, w zamian za podwyższenie kapitału otrzymało tylko udziały w Spółce i tym samym wpłaty na podwyższenia kapitału zdaniem Spółki nie mogą być traktowane, jako jej przychód.

Przy próbie traktowania podwyższenia kapitału, jako przychodu Spółki za zobowiązanie do wynajmu lokali mieszkalnych nie można byłoby podwyższyć kapitału w Spółce i przekazać udziałów Gminie.

W związku z wezwaniem Organu TBS przedstawił wyczerpujące stanowisko:

 1. W ocenie Spółki, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt . 4 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się przychodów (wpłat pieniężnych) otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, i tym samym, nie uwzględnienia się ich w kwocie przychodów ogólnych, potrzebnych do ustalenia, zgodnie z art. 15 ust 2 i 2a ww. ustawy, stosunku kosztów przypadających na poszczególne źródła przychodów, jak i również, nie rezygnuje się z podwyższenia kapitału zakładowego.
 2. TBS stoi na stanowisku, iż przyrzeczenie zawarcia najmu nie stanowi usługi TBS zaś wpłata pieniężna przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego nie może zostać uznana za zapłatę skoro zgodnie z prawem handlowym i uchwałą zgromadzenia wspólników jest ona przeznaczona w całości na objęcie nowych udziałów, których wartość w pełni odpowiada wpłaconej kwocie pieniężnej. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników i uszczegółowione zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparcia na tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych zostało opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który został opłacony zgodnie z precyzyjnymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego w zakresie PCC.

Mając powyższe na uwadze TBS wnosi o uwzględnienie stanowiska wnioskodawcy i wydanie interpretacji indywidualnej zgodnej ze złożonym wnioskiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy z dnia 15 lutego 1992r., o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2014r., poz. 851 ze zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 cyt. ustawy).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 tej ustawy wymienione zostały jednak rodzaje przychodów, moment ich powstania i wyłączenia z katalogu przychodów.

Jako zasadę ustawodawca przyjął, że przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ww. ustawy).

Literalna wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe.

Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie którymi może Spółka rozporządzać jak właściciel.

Od zasady tej, w ściśle określonych przypadkach, wprowadzone zostały przez ustawodawcę wyjątki. Katalog przysporzeń, których nie zalicza się do przychodów podatkowych jest zamknięty i zawarty został w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Skoro zatem przepis ten w sposób kategoryczny i wyczerpujący określa, co nie jest przychodem w rozumieniu ustawy, to a contrario należy przyjąć, że wszelkie inne przychody, przepisem tym nieobjęte, powodują powstanie obowiązku podatkowego.

I tak, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Powyższe oznacza, że wartości otrzymane na podwyższenie kapitału zakładowego uznane zostały przez ustawodawcę za wpływy niestanowiące przychodu podatkowego. Wpływy te są neutralne podatkowe. Nie są one efektem „zwykłej” (bieżącej) działalności gospodarczej podatnika, lecz związane są z rozszerzeniem źródła przychodów.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że wspólnik Wnioskodawcy, którym jest Miasto podjął uchwałę o podwyższeniu wpłatą pieniężną kapitału zakładowego. W zamian Miasto objęło nowe udziały o łącznej wartości odpowiadającej podwyższeniu kapitału zakładowego.

W świetle powyższego, skoro przychód wymieniony w art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest neutralny podatkowo, to podwyższenie kapitału zakładowego nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki, której kapitał zakładowy zostanie podwyższony.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie organ podatkowy wyjaśnia, że dokonał oceny skutków podatkowych opisanego we wniosku zdarzenia na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotowa interpretacja nie zawiera oceny interpretacji powołanych przez Spółkę, a wydanych zakresie podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.