ILPB2/436-32/12-2/WS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zwolnienie z art. 9 pkt. 11.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2012 r. (data wpływu 23 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Miasto i Gmina, została zarejestrowana w dniu 24 czerwca 2011 r. Pierwotnie główną działalnością Spółki miała być działalność rewitalizacyjna - tak został określony przedmiot działalności Spółki w uchwale z dnia 24 lutego 2011 r. Rady Miejskiej. Spółka rozszerzyła swą działalność o działalność z zakresu odprowadzania i wywozu ścieków, po czym podpisała umowę z Gminą na wywóz ścieków bytowych od mieszkańców terenów Miasta i Gminy, realizując tym samym zadanie własne Gminy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Spółka planuje dokonać podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładów przez Miasto i Gminę. Akt założycielski (statut Spółki) przewiduje, iż podwyższenie kapitału zakładowego następuje w formie uchwały wspólników i nie wymaga zmiany umowy Spółki w formie aktu notarialnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce następujące na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, tj. poprzez uchwałę wspólników, w myśl ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jest traktowane jako zmiana umowy Spółki...
  2. Czy Spółka podlega zwolnieniu wskazanemu w art. 9 pkt 11 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2010 r. Nr 101 poz. 649 ze zm.) w przypadku dokonywania zmiany umowy spółki, kiedy jedynym właścicielem spółki jest gmina, a przedmiotem działalności spółki jest m.in. działalność polegająca na odprowadzaniu ścieków, którą spółka wykonuje celem realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stoi na stanowisku, iż podwyższenie kapitału zakładowego w spółce dokonywane uchwałą wspólników w przypadku, gdy spółka realizuje zadania własne Miasta i Gminy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Ad. 1.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 1a pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2010 r. Nr 101 poz. 649 ze zm.) jest w myśl ww. ustawy spółką kapitałową. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 w przypadku umowy spółki za zmianę uważa się przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Powyższy przepis stanowi definicję legalną pojęcia zmiany umowy spółki, którą ustawodawca posługuje się w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z zasadami wykładni językowej, danemu wyrażeniu należy przypisywać takie znaczenie, jakie w pierwszej kolejności zostało mu przypisane przez ustawodawcę w definicji legalnej. Oznacza to, iż w przypadku spółki kapitałowej poprzez zmianę umowy spółki należy (w świetle powyższej ustawy) rozumieć każde podwyższenie kapitału zakładowego spółki następujące z wkładów lub ze środków własnych spółki. Mając na uwadze, iż Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami umowy spółki (statutu) może dokonać podwyższenia kapitału zakładowego z wkładów wspólnika poprzez podjęcie stosownej uchwały, stwierdzić w związku z tym należy, iż czynność taka zgodnie z definicją legalną zawartą w ustawie stanowi (w świetle tej ustawy) zmianę umowy spółki, mimo iż de facto do zmiany umowy w formie aktu notarialnego nie dojdzie.

Reasumując, zasadnym wydaje się stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego przyjąć należy, że przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, które traktują o zmianie umowy spółki dotyczą także sytuacji, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej następuje poprzez podjęcie stosownej uchwały przez zgromadzenie wspólników.

Ad.2.

Zgodnie z art. 9 pkt 11 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku czynności cywilnoprawne, jakimi są zmiany umowy spółki, jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z powyższym przepisem Sp. z o.o. świadczy usługi użyteczności publicznej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) wskazuje, że zadania własne gminy obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Nadto zgodnie z art. 9 ust. 4 ww. ustawy, zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wskazany art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym zawiera przykładowy katalog zadań użyteczności publicznej stanowiących zdania własne gminy - zadania te precyzują inne ustawy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Wybór określonej formy prawnej wykonywania zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego należy do organu stanowiącego tej jednostki. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 ze zm.), jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej (wyrok WSA z dnia 15 czerwca 2005 r., sygn. akt II SA/Wr 169/05). Oznacza to, iż powierzenie realizacji zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego komunalnej spółce prawa handlowego leży w kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Przy czym, ustawa o gospodarce komunalnej nie zastrzegaja żadnych wymogów formalnych, co do formy takiego powierzenia. W przedmiotowym przypadku powierzenie wykonywania zadań własnych spółce komunalnej nastąpiło w formie umowy. Przyjąć zatem należy, iż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje zadania własne Miasta i Gminy z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków.

Mając na uwadze argumentację wskazaną w pkt 1 niniejszego wniosku, przyjąć należy, iż podjęcie przez spółkę uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi w myśl ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zmianę umowy spółki, mając zarazem na uwadze, iż spółka realizuje zadania gminy z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz że po podjęciu uchwały Gmina będzie posiadać 100% udziałów w spółce, zasadnym jest uznanie, iż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 9 pkt 11 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Za zmianę umowy spółki, według art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, uważa się przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. W myśl przepisu art. 1a pkt 2 tej ustawy, spółka kapitałowa oznacza spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, a zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%. Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 9 ww. ustawy, obowiązek podatkowy ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, natomiast przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

W związku z powyższym, podwyższenie kapitału zakładowego w spółce stanowi zmianę umowy spółki i podlega generalnie obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy, np. zmiana umowy spółki, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. d) tej ustawy zwalnia się od podatku umowy spółki i ich zmiany jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce.

W związku z powyższym stwierdza się, iż użyty w art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych spójnik „i” stanowi o tym, że aby skorzystać z powyższego zwolnienia obie przesłanki wymienione w tym przepisie muszą wystąpić łącznie, tzn.:

  1. przedmiotem działalności spółki kapitałowej musi być świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i
  2. w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego musi objąć co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada Miasto i Gmina świadczy usługi użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania i wywozu ścieków. Spółka podpisała umowę z Gminą na wywóz ścieków bytowych od mieszkańców terenów Miasta i Gminy realizując tym samym zadanie własne Gminy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie zostały spełnione obie przesłanki warunkujące skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tzn. świadczenie przez Wnioskodawcę określonych w ww. przepisie usług użyteczności publicznej oraz posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego w chwili zmiany umowy Spółki, co najmniej połowy udziałów w tej Spółce – Miasto i Gmina posiada 100% udziałów w Spółce.

W związku z powyższym, podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce, dokonane w wyniku wniesienia przez Miasto i Gminę wkładów, stanowiące zmianę umowy Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, korzystając ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem, na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.