ITPB3/423-151/12/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2012 r. (data wpływu 30 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada Gmina Miasto. Właściciel – Gmina Miasto na Walnym Zgromadzeniu ma zamiar podwyższyć kapitał podstawowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego utworzonego z zysków netto Spółki. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – podwyższenie kapitału zakładowego spółki z zysku netto powoduje, że Gmina jako udziałowiec Spółki uzyskuje dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej sytuacji powstały dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Miasto, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód Gminy Miasto (jednostki samorządu terytorialnego) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest dochodem z majątku gminy i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym Spółka nie ma obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionych okoliczności wynika, że Wnioskodawca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada Gmina Miasto. Właściciel – Gmina Miasto - na Walnym Zgromadzeniu ma zamiar podwyższyć kapitał podstawowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego utworzonego z zysków netto Spółki.

W pierwszej kolejności wskazać należy więc, iż zgodnie z art. 257 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych (art. 257 § 2).

Z treści art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), wynika natomiast, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Art. 26 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (...).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż każde podwyższenie kapitału zakładowego osoby prawnej z jej środków finansowych zgromadzonych na kapitale rezerwowym, czy też zapasowym, bez względu na źródło pochodzenia tych środków (tj. bez wyglądu na to, czy pochodzą one z wypracowanych w latach poprzednich zysków Spółki, agio, czy z innych środków nie pochodzących z wypracowanego zysku), rodzi po stronie udziałowców dochód do opodatkowania.

Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy ustawy mają zastosowanie do osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji oraz do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej.

Stosownie jednak do postanowień art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dodać należy w tym miejscu, że zakres pojęcia „dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego” wskazanego w treści art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy podatkowej jest szeroki.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o jednostkach samorządu terytorialnego - rozumie się przez to gminy, powiaty i województwa.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa (art. 3 ust. 1). Art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy stanowi z kolei, iż źródłami dochodów własnych gminy są dochody z jej majątku.

W konsekwencji stwierdzić należy, iż co do zasady objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym rodzi po stronie udziałowców dochód do opodatkowania stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednak z uwagi na zwolnienie od podatku określone w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obejmujące jednostki samorządu terytorialnego między innymi w zakresie dochodów własnych tych podmiotów, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, a zatem podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce nie będzie skutkowało koniecznością opodatkowania dochodu uzyskanego przez Gminę z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Konsekwencją tego zwolnienia będzie więc brak obowiązku poboru przez Spółkę zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego.

Zatem stanowisko Spółki uznać należy za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.