IPPB5/423-582/10-2/IŚ | Interpretacja indywidualna

CIT - możliwość uwzględnienia w przychodach/kosztach uzyskania przychodów różnic kursowych (ustalanych wg tzw. metody podatkowej) z tytułu spłaty pożyczek, dokonanej w formie potrącenia z wierzytelnością na podwyższenie kapitału zakładowego,
IPPB5/423-582/10-2/IŚinterpretacja indywidualna
 1. cienka kapitalizacja
 2. odsetki
 3. podwyższenie kapitału zakładowego
 4. potrącenie (kompensata)
 5. pożyczka
 6. różnice kursowe
 7. spłata
 8. wierzytelność
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 01.09.2010 r. (data wpływu 03.09.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości uwzględnienia w przychodach/kosztach uzyskania przychodów różnic kursowych (ustalanych wg tzw. metody podatkowej) z tytułu spłaty pożyczek, dokonanej w formie potrącenia z wierzytelnością na podwyższenie kapitału zakładowego,
 • ograniczeń związanych z instytucją tzw. „cienkiej kapitalizacji” w odniesieniu do odsetek od ww. pożyczek udzielonych Spółce

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.09.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości uwzględnienia w przychodach/kosztach uzyskania przychodów różnic kursowych (ustalanych wg tzw. metody podatkowej) z tytułu spłaty pożyczek, dokonanej w formie potrącenia z wierzytelnością na podwyższenie kapitału zakładowego oraz w zakresie ograniczeń związanych z instytucją tzw. „cienkiej kapitalizacji” w odniesieniu do odsetek od ww. pożyczek udzielonych Spółce.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Udziałowcami Spółki – Wnioskodawcy (dalej: „Spółka”) są:

 • A.(dalej: „A.”) oraz
 • spółka C. (dalej: „C.”) z siedzibą w Luksemburgu.

Obaj udziałowcy posiadają po 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

W czerwcu 2006 r. A. udzieliła Spółce pożyczki w walucie polskiej. Jednocześnie, w umowie tej zostało postanowione, iż A. wystąpi niezwłocznie do Narodowego Banku Polskiego o zgodę na dokonanie przez Spółkę spłaty tej pożyczki wraz z odsetkami w EURO. Zgodnie z tą klauzulą po uzyskaniu zezwolenia NBP niespłacona kwota pożyczki zostanie przeliczona na EURO według kursu wymiany określonego w aneksie do umowy pożyczki.

Stosownie do powyższego postanowienia umownego, po uzyskaniu w sierpniu 2006 r. zezwolenia NBP na spłatę pożyczki i odsetek w EURO, pożyczka ta została przewalutowana z waluty PLN na EURO.

W październiku 2009 r. A. udzieliła Spółce drugiej pożyczki, która opiewała na kwotę w walucie EURO.

W czerwcu 2006 r. Spółka zaciągnęła pożyczkę od spółki L. - spółki z siedzibą w Hiszpanii.

W październiku 2009 r. Spółka zaciągnęła drugą pożyczkę od tej samej spółki, która w momencie jej udzielenia miała już nazwę zmienioną na E..

Obie pożyczki opiewały na kwotę wyrażoną w EURO.

W momencie udzielenia pożyczek, L.:

 • nie była udziałowcem Spółki,
 • nie posiadała też tego samego udziałowca, jakiego miała Spółka.

Na podstawie odpowiednich umów Transfer Agreement (umowy cesji) zawartych pomiędzy C. a E., C. wstąpiło w prawa wierzyciela z obu umów pożyczki zawartych między E. (wcześniej L.) i Spółką.

Z tego tytułu C. stało się wierzycielem Spółki z tytułu przedmiotowych pożyczek w odniesieniu do spłaty ich kwot głównych, jak również w odniesieniu do części należnych odsetek.

Planowane jest obecnie podwyższenie kapitału Spółki i pokrycie podwyższonego kapitału poprzez tzw. konwersję zadłużenia Spółki w stosunku do A. i C. z tytułu wyżej wskazanych pożyczek oraz odsetek naliczonych od tych pożyczek.

Przedmiotowa konwersja zostanie dokonana w ten sposób, że wierzytelność A. i C. w stosunku do Spółki o zwrot pożyczki i zapłatę odsetek zostanie potrącona z wierzytelnością Spółki w stosunku do A. i C. o wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału.

Celem dokonania potrącenia w powyższy sposób, uchwała o podwyższeniu kapitału Spółki będzie stanowić o obowiązku wniesienia przez Arkę i C. na pokrycie podwyższonego kapitału wkładu pieniężnego wyrażonego w walucie EURO.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy potrącenie wierzytelności C. w stosunku do Spółki z tytułu zwrotu kwoty głównej pożyczek z wierzytelnością Spółki w stosunku do C. z tytułu wpłaty na podwyższony kapitał Spółki będzie skutkować realizacją różnic kursowych po stronie Spółki dla celów podatkowych...
 2. Czy potrącenie wierzytelności A. w stosunku do Spółki z tytułu zwrotu kwoty głównej pożyczek z wierzytelnością Spółki w stosunku do A. z tytułu wpłaty na podwyższony kapitał Spółki będzie skutkować realizacją różnic kursowych po stronie Spółki...
 3. Czy odsetki od pożyczek udzielonych Spółce przez A., potrącane z wierzytelnością Spółki w stosunku do Arki o wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał pozostają w zakresie zastosowania art. 16 ust 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 4. Czy do odsetek od pożyczek, których stroną obecnie jest C., potrącanych z wierzytelnością Spółki w stosunku do Arki o wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał będzie mieć zastosowanie art. 16 ust 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Stanowisko Spółki:

Ad. 1.

Zdaniem Spółki, potrącenie wierzytelności C. w stosunku do Spółki z tytułu zwrotu kwoty głównej pożyczek z wierzytelnością Spółki w stosunku do C. z tytułu wpłaty na podwyższony kapitał Spółki będzie skutkować realizacją różnic kursowych po stronie Spółki.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej: „Ustawa CIT”) przewiduje dwie metody rozliczania różnic kursowych, a mianowicie tzw. metodę rachunkową uregulowaną w art. 9b Ustawy CIT oraz tzw. metodę podatkową, którą reguluje art. 15a Ustawy CIT.

W rozliczeniach podatkowych Spółka stosuje drugą ze wskazanych wyżej metod.

Stosownie do art. 15a ust. 1 Ustawy CIT, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3 art. 15a Ustawy CIT.

W przypadku pożyczki otrzymanej przez podatnika zastosowanie znajduje art. 15a ust. 2 pkt 5 lub art. 15a ust. 3 pkt 5 Ustawy CIT w zależności od tego, czy mowa jest o dodatnich czy ujemnych różnicach kursowych.

Stosownie do art. 15a ust 2 pkt 5 Ustawy CIT, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Jak stanowi natomiast art. 15a ust. 3 pkt 5 Ustawy CIT, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Zgodnie z art. 15a ust. 7 Ustawy CIT, za koszt poniesiony, o którym mowa w ust. 2 i 3, uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzień zapłaty, o którym mowa w ust. 2 i 3 - dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności.

Mając na uwadze wyżej przedstawioną analizę przepisów Ustawy CIT, w opinii Spółki, potrącenie wierzytelności C. w stosunku do Spółki z tytułu zwrotu kwoty głównej pożyczek z wierzytelnością Spółki w stosunku do C. z tytułu wpłaty na podwyższony kapitał Spółki będzie skutkować realizacją różnic kursowych po stronie Spółki. Jak bowiem wynika z końcowej części powołanego art. 15a ust. 7, realizacja różnic kursowych następuje, między innymi, w przypadku potrącenia wierzytelności.

Powyższe oznacza, iż w związku z potrąceniem dokonanym w wyniku konwersji zobowiązania pożyczkowego na kapitał Spółki, dojdzie do realizacji dodatnich lub ujemnych różnic kursowych, w zależności od wysokości odpowiednich kursów waluty. Różnice te zwiększać będą odpowiednio przychody albo koszty uzyskania przychodów Spółki.

Ad. 2.

Zdaniem Spółki, potrącenie wierzytelności A. w stosunku do Spółki z tytułu zwrotu kwoty głównej pożyczek z wierzytelnością Spółki w stosunku do A. z tytułu wpłaty na podwyższony kapitał Spółki będzie skutkować realizacją różnic kursowych po stronie Spółki.

Przedmiotowa transakcja zostanie dokonana w sposób analogiczny, jak w przypadku opisanej w pkt Ad. 1. konwersji w drodze potrącenia wierzytelności pożyczkowej C. w stosunku do Spółki. Dlatego też, w przedmiotowym zakresie znajduje pełne zastosowanie analiza przedstawiona powyżej.

W konsekwencji, potrącenie wierzytelności A. w stosunku do Spółki o zwrot pożyczki z wierzytelnością Spółki do A. o wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału będzie skutkować realizacją różnic kursowych po stronie Spółki. Oznacza to, że w związku z takim potrąceniem dojdzie do realizacji dodatnich lub ujemnych różnic kursowych, w zależności od wysokości odpowiednich kursów waluty. Różnice te będą zwiększać odpowiednio przychody albo koszty uzyskania przychodów Spółki.

Powyższej konkluzji nie zmienia fakt, że pożyczka udzielona przez A. dla Spółki w roku 2006 została przewalutowana z waluty polskiej na EURO. Dla potrzeb przewalutowania przyjęty bowiem został określony kurs waluty EURO wskazany w umowie pożyczki. Dlatego też, zgodnie z ratio legis przepisów o różnicach kursowych, także w przypadku spłaty pożyczki przewalutowanej na walutę obcą powinno dochodzić do realizacji różnic kursowych. Różnice te powstawać będą bowiem z porównania kursu zastosowanego dla celów przewalutowania oraz kursu zastosowanego przy spłacie pożyczki.

Powyższy wniosek znajduje pełne potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 lutego 2010 r. (Nr IBPBI/2/423-1483/09/ID). W interpretacji tej wskazano, między innymi:

„Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka otrzymała od kontrahentów pożyczkę w PLN, która zostanie przewalutowana na EUR. Zamiarem kontrahentów jest zastosowanie przy przewalutowaniu kursu wynikającego z aneksu do umów pożyczek. Taki kurs jest kursem faktycznie zastosowanym o jakim mowa w art. 15a ust. 2 pkt 5 i ust 3 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc jest kursem prawnie dopuszczalnym.

Jeżeli pomiędzy dniem przewalutowania pożyczki, a dniem jej spłaty wystąpią różne kursy walut, wówczas powstaną różnice kursowe, które będą dla Spółki przychodem lub kosztem uzyskania przychodu”.

Powyższe potwierdza w pełni stanowisko przedstawione przez Spółkę w niniejszym wniosku.

Ad. 3.

W opinii Spółki, odsetki od pożyczki udzielonej Spółce przez A, które będą przedmiotem potrącenia z wierzytelnością Spółki w stosunku do Arki z tytułu wpłaty na podwyższony kapitał, pozostają w zakresie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT.

Zgodnie z powyższym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów „odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni”.

Mając na uwadze, że pożyczki zostały udzielone Spółce przez A, która posiadała w momencie udzielenia pożyczek 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, do odsetek od tych pożyczek może mieć zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT.

Oznacza to, iż w przypadku spełnienia przesłanek wskazanych w tym przepisie dotyczących odpowiedniej wysokości zadłużenia Spółki wobec określonych podmiotów w stosunku do kapitału zakładowego Spółki, określona część odsetek konwertowanych na kapitał spółki w drodze potrącenia może nie być uznana za koszt uzyskania przychodu.

Ad. 4.

Zdaniem Spółki, do odsetek od pożyczek, których stroną jest obecnie C., które będą przedmiotem potrącenia z wierzytelnością Spółki w stosunku do C. z tytułu wpłaty na podwyższony kapitał, nie będzie mieć zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT.

Zgodnie z przedmiotowym przepisem cytowanym powyżej, zastosowanie ograniczeń w finansowaniu spółek przewidzianych w art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT uwarunkowane jest spełnieniem łącznie dwóch przesłanek, a mianowicie:

 1. odsetki są wypłacane przez spółkę z tytułu pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez udziałowców (akcjonariuszy) zaliczonych do grona tzw. „kwalifikowanych” udziałowców, posiadających określony udział w kapitale spółki-pożyczkobiorcy, oraz
 2. przekroczony został ustawowo określony wskaźnik 3:1 dotyczący wartości zadłużenia spółki wobec określonych podmiotów w stosunku do kapitału zakładowego spółki.

Wspomniani wyżej „kwalifikowani pożyczkodawcy” zostali w Ustawie CIT określeni jako:

 • udziałowiec (akcjonariusz) spółki-pożyczkobiorcy, posiadający co najmniej 25% udziałów (akcji) tej spółki;
 • co najmniej dwaj udziałowcy (akcjonariusze), posiadający łącznie co najmniej 25% udziałów (akcji) w spółce-pożyczkobiorcy;
 • spółka siostrzana, w sytuacji, gdy ten sam udziałowiec (akcjonariusz) posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji) zarówno w spółce-pożyczkodawcy, jak i spółce-pożyczkobiorcy.

W przypadku pożyczki, której stroną jest C. istnieje możliwość, że zadłużenie Spółki wobec określonych podmiotów wskazanych w art. 16 ust.1 pkt 60 Ustawy CIT w momencie potrącenia odsetek od tej pożyczki będzie większe niż ustawowy wskaźnik 3:1. Oznaczałoby to, że jeden z warunków wymaganych dla zastosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji (wskazany pod literą b) zostałby spełniony. Niemniej jednak w omawianej sytuacji nie zostanie natomiast spełniony drugi ze wskazanych warunków koniecznych - tj. w omawianym przypadku nie może być mowy o udzieleniu pożyczki przez tzw. „kwalifikowanego pożyczkodawcę”.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT, dla oceny czy przesłanka udzielenia pożyczki przez udziałowca została spełniona należy brać pod uwagę moment udzielenia pożyczki, a nie moment spłaty odsetek. Gdyby bowiem ustawodawca zamierzał nakazać badanie statusu pożyczkodawcy na moment spłaty odsetek od pożyczki, zamiast na moment jej udzielenia, odpowiednia wyraźna regulacja znalazłaby się w omawianych przepisach (analogicznie jak w przypadku kalkulacji zadłużenia spółki na moment spłaty odsetek).

Reasumując powyższe, komentowany przepis ma zastosowanie jedynie w takim przypadku, gdy pożyczkodawcą w momencie jej udzielenia był udziałowiec lub udziałowcy posiadający wyżej określony procent udziałów w kapitale zakładowym pożyczkobiorcy. Przepis ten nie ma natomiast zastosowania w przypadku, gdy pożyczka została udzielona przez podmiot nie będący udziałowcem podatnika, lecz została następnie przeniesiona na udziałowca.

Opisana sytuacja ma miejsce w przypadku pożyczki, której stroną jest obecnie C.. Pożyczka ta została udzielona Spółce przez podmiot nie będący jej udziałowcem (ani spółką-siostrą posiadającą tego samego udziałowca) w momencie udzielenia pożyczki (tj. przez L). Pożyczka ta została następnie przeniesiona przez E. na C..

Mając na uwadze fakt, iż pożyczka nie została udzielona przez udziałowca (ani przez spółkę-siostrę), do odsetek od tej pożyczki, które będą przedmiotem potrącenia z wierzytelnością Spółki w stosunku do C. o wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał, nie będzie mieć zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT.

Powyższa konkluzja znajduje pełne potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 marca 2009 r. (Nr IPPB3/423-3/09-2/AG). W interpretacji tej wskazano, iż:

„Z literalnego brzmienia powołanego wyżej art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że dla oceny wystąpienia pierwszej z przesłanek zastosowania ograniczeń wynikających z tych przepisów należy brać pod uwagę status udziałowca/akcjonariusza udzielającego pożyczki/kredytu, czyli pożyczkodawcy/finansującego, a więc określa się go na dzień udzielenia (zawarcia umowy) pożyczki/kredytu. Zmiana wierzyciela (strony umowy) np. poprzez cesję wierzytelności z tytułu pożyczki czy kredytu, w takich umowach o finansowanie nie skutkuje ponowną weryfikacją wystąpienia ograniczeń wynikających z niedostatecznej kapitalizacji w odniesieniu do określenia rodzaju pożyczek/kredytów nimi objętych – ‘udzielonych spółce przez’.

W wyniku cesji wierzytelności przechodzi na obdarowanego ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, który zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki wiązał go z dłużnikiem. Sam stosunek zobowiązaniowy nie ulega jednak zmianie, zmienia się osoba uczestnicząca w nim po stronie wierzyciela.

Co do zasady należy zatem uznać za prawidłowe stanowisko Spółki, że momentem w którym dla oceny wystąpienia pierwszej z przesłanek zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 61) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy brać pod uwagę status udziałowca/akcjonariusza jest moment udzielenia pożyczki/kredytu, a nie spłaty odsetek”.

Mając na uwadze powyższe argumenty, w opinii Spółki, do odsetek od pożyczek, których stroną jest C., konwertowanych na kapitał w drodze potrącenia, nie będzie mieć zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 Ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.