Podwyższenie kapitału | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podwyższenie kapitału. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
25
maj

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej (pytanie nr 1)

Fragment:

Powyższe wynika z literalnego brzmienia art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy PIT, który jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych wskazuje dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na kapitał zakładowy z innych kapitałów. A contrario, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych nie jest dochód przekazywany na inne kapitały spółki, w tym na kapitał zapasowy (agio) powstały w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Zdaniem Spółki, brzmienie analizowanego przepisu wprost wskazuje, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie kwoty środków pieniężnych spółki przekazywanych na kapitał zakładowy spółki przy jednoczesnym pozostawieniu poza zakresem opodatkowania przekazywania zysków spółki na inne niż kapitał zakładowy kapitały spółki. Należy ponadto zwrócić uwagę, że opodatkowaniu podlegają dochody faktycznie uzyskane z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dochodem takim nie są natomiast zyski z lat ubiegłych przekazywane na inne niż kapitał zakładowy kapitały spółki. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego z agio, Akcjonariusze faktycznie otrzyma jedynie nowe akcje w Spółce w ich wartości nominalnej. Podsumowując, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki Spółka zobowiązana będzie pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów) Akcjonariuszy, których suma odpowiadać będzie kwocie, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki.

2016
24
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej (pytanie nr 1)

Fragment:

Powyższe wynika z literalnego brzmienia art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy PIT, który jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych wskazuje dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na kapitał zakładowy z innych kapitałów. A contrario, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych nie jest dochód przekazywany na inne kapitały spółki, w tym na kapitał zapasowy (agio) powstały w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Zdaniem Wnioskodawcy, brzmienie analizowanego przepisu wprost wskazuje, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie kwoty środków pieniężnych spółki przekazywanych na kapitał zakładowy spółki przy jednoczesnym pozostawieniu poza zakresem opodatkowania przekazywania zysków spółki na inne niż kapitał zakładowy kapitały spółki. Należy ponadto zwrócić uwagę, że opodatkowaniu podlegają dochody faktycznie uzyskane z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dochodem takim nie są natomiast zyski z lat ubiegłych przekazywane na inne niż kapitał zakładowy kapitały spółki. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego z agio, Wnioskodawca faktycznie otrzyma jedynie nowe akcje w Spółce w ich wartości nominalnej. Zaprezentowane powyżej stanowisko Wnioskodawcy, akceptują organy podatkowe. Na przykład Dyrektor (...)

2016
24
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej

Fragment:

Powyższe wynika z literalnego brzmienia art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy PIT, który jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych wskazuje dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na kapitał zakładowy z innych kapitałów. A contrario, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych nie jest dochód przekazywany na inne kapitały spółki, w tym na kapitał zapasowy (agio) powstały w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Zdaniem Wnioskodawcy, brzmienie analizowanego przepisu wprost wskazuje, że intencją ustawodawcy było opodatkowanie kwoty środków pieniężnych spółki przekazywanych na kapitał zakładowy spółki przy jednoczesnym pozostawieniu poza zakresem opodatkowania przekazywania zysków spółki na inne niż kapitał zakładowy kapitały spółki. Należy ponadto zwrócić uwagę, że opodatkowaniu podlegają dochody faktycznie uzyskane z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dochodem takim nie są natomiast zyski z lat ubiegłych przekazywane na inne niż kapitał zakładowy kapitały spółki. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego z agio, Wnioskodawca faktycznie otrzyma jedynie nowe akcje w Spółce w ich wartości nominalnej. Zaprezentowane powyżej stanowisko Wnioskodawcy, akceptują organy podatkowe. Na przykład Dyrektor (...)

2016
14
lut

Istota:

Czy koszty wymienionych usług doradczych mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Natomiast usługi doradcze wymienione w pozycjach d-f są ściśle powiązane z procesem przekształcenia formy prawnej Spółki (ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną) i wbrew stanowisku organu nie stanowiły kosztów bezpośrednio związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. Zdaniem organu istotne elementy stanu faktycznego zostały ujęte we własnym stanowisku gdzie wskazano, że nie były to wydatki mające na celu tylko i jedynie zindywidualizowane podwyższenie kapitału zakładowego. Uznał zatem, że koszty wymienione we wniosku dotyczą podwyższenia kapitału. Gdyby Spółka nie podjęła decyzji o wprowadzeniu akcji na rynek giełdowy NewConnect nie poniosłaby wymienionych we wniosku wydatków. Zatem wszystkie wydatki dotyczące usług doradczych są bezpośrednio związane z podwyższeniem kapitału zakładowego. Dalej organ dokonując wykładni przepisów u.p.d.o.p. (art. 15 ust. 1, art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 2) uznał, że wydatki związane z umową o świadczenie usług doradczych, pozostają w bezpośrednim związku z przychodem otrzymanym na podwyższenie kapitału zakładowego. Skoro zatem ww. wydatki są związane z pozyskaniem dodatkowego kapitału niestanowiącego przychodu podatkowego, to wydatki te nie mogą stanowić kosztu podatkowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. W ocenie Sądu, kluczowy dla rozstrzygnięcia sprawy jest art. 15 ust. 1 zd. 1 u.p.d.o.p., zgodnie z którym – kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

2015
23
sie

Istota:

W związku z otrzymaniem interpretacji indywidualnej z dnia 22.10.2014 roku, zgodnie z którą podwyższenie kapitału jest zapłatą za usługę przyrzeczenia najmu lokali mieszkalnych i powstaje obowiązek podatkowy z tyt. VAT z chwilą otrzymania niniejszej wpłaty, prosimy o odpowiedź: - czy Spółka w związku z otrzymaniem od miasta środków finansowych na podwyższenie kapitału, realizując interpretację Izby Skarbowej winna uznać te środki za przychód z tytułu sprzedaży, uwzględnić ww. przychód i zastosować do wyliczenia wskaźnika poniesionych kosztów pośrednich zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a, i tym samym zrezygnować z dokonanego podwyższenia kapitału?

Fragment:

Gmina w związku z podwyższeniem kapitału i objęciem nowych udziałów wystawiła notę księgową , w której oświadcza, iż uznaje podwyższenie kapitału (kopia noty w załączeniu). Po zakończeniu inwestycji i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie budynku Gmina i TBS podpisały umowę najmu lokali mieszkalnych (z prawem do podnajmowania bez zgody TBS) po stawkach aktualnie obowiązujących w całym zasobie TBS (obecnie 11,57 zł za l m2). Gmina opłaca czynsz za wynajmowane lokale mieszkalne podlegający zwolnieniu z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36) ustawy o VAT. (kopia umowy w załączeniu). TBS otrzymał indywidualne interpretacje Ministra Finansów z dnia 18 września 2013 r. (znak IPPP1/443-598/13-2/JL ), w której Minister Finansów oświadcza, iż dotacja jest zwolniona z podatku VAT oraz z dnia 22 października 2014 r. (znak IPPP3/443-711/14-2/JK ), w której Minister Finansów oświadcza, iż wpłata na podwyższenie kapitału jest wynagrodzeniem za usługę przyrzeczenia najmu, oraz interpretacja z dnia 10 lutego 2015 roku (znak IPPP 1/443-1283/14-4/RR), w której Minister Finansów oświadcza, iż wpłata na podwyższenie kapitału jest wynagrodzeniem za usługę przyrzeczenia najmu opodatkowaną 23 % stawką VAT, oraz interpretacja z dnia 23 lutego 2015 roku (znak IPPP2/443-1192/14- 2/RR), w której Minister Finansów oświadcza, iż wpłata na podwyższenie kapitału jest wynagrodzeniem za usługę przyrzeczenia najmu i TBS jest zobowiązany wystawić fakturę sprzedaży z 23 % stawką podatku VAT.

2015
20
maj

Istota:

Opodatkowanie i udokumentowanie otrzymanych środków finansowych na podwyższenie kapitału stanowiących zapłatą za usługę przyrzeczenia najmu lokali mieszkalnych

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie wynikają w związku z otrzymaniem interpretacji indywidualnej z dnia 22 października 2014 roku, zgodnie z którą podwyższenie kapitału jest zapłatą za usługę przyrzeczenia najmu lokali mieszkalnych i powinno być opodatkowane podatkiem VAT, dlatego też w omawianej sprawie zadano pytanie czy Spółka w związku z otrzymaniem od Miasta J. środków finansowych na podwyższenie kapitału, wskutek interpretacji Izby Skarbowej, powinna na te środki wystawić fakturę sprzedaży, ujmując powyższe świadczenie w rejestrze VAT, jako przychód zwolniony z VAT i zaksięgować powyższą fakturę jako przychód... Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określają przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.). Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w dwojaki sposób: poprzez ustanowienie nowych udziałów, albo poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. Środki na podwyższenie kapitału uzyskiwane są wówczas odpowiednio: poprzez wniesienie nowych wkładów przez dotychczasowych wspólników w zamian za objęcie nowych udziałów, albo poprzez zwiększenie wartości dotychczasowych udziałów. Z powyższego wynika, że w przypadku, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów, to czynność ta jest uwarunkowana i tym samym nierozerwalnie związana z otrzymaniem przez spółkę środków na ich pokrycie.

2015
13
maj

Istota:

Czy wskazane podwyższenie kapitału zakładowego, dokonane w drodze wniesienia środków pieniężnych przez Akcjonariusza lub potrącenia wierzytelności z tytułu spłaty przez Wnioskodawcę pożyczki od Akcjonariusza z wierzytelnością wobec Akcjonariusza o wniesienie wkładu na podwyższony kapitał zakładowy (gdzie objęcie udziałów następuje powyżej ich wartości nominalnej) powoduje powstanie po stronie Spółki przychodu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego poprzez agio?

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wskazane podwyższenie kapitału zakładowego, dokonane w drodze wniesienia środków pieniężnych przez Akcjonariusza lub potrącenia wierzytelności z tytułu spłaty przez Wnioskodawcę pożyczki od Akcjonariusza z wierzytelnością wobec Akcjonariusza o wniesienie wkładu na podwyższony kapitał zakładowy (gdzie objęcie udziałów następuje powyżej ich wartości nominalnej) powoduje powstanie po stronie Spółki przychodu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego poprzez agio... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Spółki, takie podwyższenie kapitału nie wywołuje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu do opodatkowania, co wynika z brzmienia art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej jako „ ustawa o CIT ”), zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. W kontekście środków finansowych przekazanych na kapitał zapasowy stwierdzić należy, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

2014
12
paź

Istota:

Wydatki związane bezpośrednio z podwyższeniem kapitału Wnioskodawcy oraz inne niż związane bezpośrednio z podwyższeniem kapitału a uznanie za koszty uzyskania przychodu.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy ponoszone wydatki związane bezpośrednio z podwyższeniem kapitału Wnioskodawcy, w momencie ujęcia przedmiotowych wydatków w księgach rachunkowych mogą zostać uznane za podatkowe koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Czy ponoszone wydatki związanych z emisją akcji Wnioskodawcy i wprowadzeniem ich do obrotu giełdowego, inne niż wydatki związane bezpośrednio z podwyższeniem kapitału Wnioskodawcy w momencie ujęcia przedmiotowych wydatków w księgach rachunkowych mogą zostać uznane za podatkowe koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, koszty „ bezpośrednie ” (które zostały we wniosku oznaczone jako „ związane bezpośrednio z podwyższeniem kapitału Wnioskodawcy ”) to takie wydatki, bez poniesienia których nie jest możliwe podwyższenie kapitału zakładowego i tym samym przeprowadzenie oferty publicznej. Zachowując systematykę (wyliczenie) wniosku należy przez nie rozumieć: koszty usług związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego (w tym koszty badania prawnego, podatkowego i finansowego Wnioskodawcy) oraz koszty obsługi firmy konsultingowej (...)

2012
14
lis

Istota:

Zwolnienie z art. 9 pkt. 11.

Fragment:

Akt założycielski (statut Spółki) przewiduje, iż podwyższenie kapitału zakładowego następuje w formie uchwały wspólników i nie wymaga zmiany umowy Spółki w formie aktu notarialnego. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce następujące na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, tj. poprzez uchwałę wspólników, w myśl ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jest traktowane jako zmiana umowy Spółki... Czy Spółka podlega zwolnieniu wskazanemu w art. 9 pkt 11 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2010 r. Nr 101 poz. 649 ze zm.) w przypadku dokonywania zmiany umowy spółki, kiedy jedynym właścicielem spółki jest gmina, a przedmiotem działalności spółki jest m.in. działalność polegająca na odprowadzaniu ścieków, którą spółka wykonuje celem realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stoi na stanowisku, iż podwyższenie kapitału zakładowego w spółce dokonywane uchwałą wspólników w przypadku, gdy spółka realizuje zadania własne Miasta i Gminy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

2012
18
sie

Istota:

Czy tymczasowe podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w przypadku przeprowadzenia Połączenia Odwrotnego w Wariancie 1 będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Czy tymczasowe podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w przypadku przeprowadzenia Połączenia Odwrotnego w Wariancie 1 będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, w opinii Wnioskodawcy tymczasowe podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w przypadku przeprowadzenia Odwrotnego w Wariancie 1 nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Uzasadnienie Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania tym podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3 pkt 4 ustawy o PCC. Natomiast stosownie do wskazanego art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przekształcenie, podział lub łączenie, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a podstawę opodatkowania przy przekształceniu lub łączeniu spółek stanowi wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy o PCC).