Podwyższenie ceny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podwyższenie ceny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
9
lis

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego.

Fragment:

Zdaniem Spółki, w sytuacji ziszczenia się ww. warunku i powstania po jej stronie obowiązku wystawienia faktury VAT korygującej z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży, podatek VAT należny z tytułu tej korekty powinien zostać rozliczony „na bieżąco”, tj. w rozliczeniu za okres w którym powstanie przyczyna korekty (tj. spełni się warunek). Przepisy ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych do tej ustawy nie określają w sposób wyczerpujący zasad dotyczących momentu właściwego do uwzględnienia korekty zwiększającej kwotę podatku VAT należnego. W tym zakresie należy odwołać się do wypracowanej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem sądów administracyjnych, przesłanką decydującą o momencie wykazania obrotu z tytułu korekty podstawy opodatkowania jest charakter zdarzenia powodującego konieczność dokonania korekty faktury. Jeżeli bowiem przyczyna korekty istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej (np. w sytuacji gdy popełniono błąd), wówczas korekta powinna być dokonana wstecz, tj. powinna być ujęta w rozliczeniu za okres, w którym w wyniku błędu zaniżony został podatek należny. Jeżeli natomiast przyczyna korekty powstała w terminie późniejszym (np. w sytuacji finalnego uzgodnienia ceny), korekta in plus powinna zostać ujęta na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty. W tym ostatnim przypadku, korekta na bieżąco jest uzasadniona faktem, iż pierwotna faktura została wystawiona poprawnie i w przeszłości nie doszło do zaniżenia podatku należnego.

2012
4
wrz

Istota:

W jakim okresie rozliczeniowym Wnioskodawca powinien rozliczyć podwyższoną kwotę obrotu i należnego podatku od towarów i usług w związku z zaistniałą koniecznością wystawienia faktur korygujących?

Fragment:

Sąd uznał, że „Skarżąca nie ma możliwości przewidzenia okoliczności skutkujących podwyższeniem ceny za świadczoną usługę, jako że nie są one znane w momencie zawierania umowy i wystawiania faktury (są uzależnione od czynników zewnętrznych). Przyjęcie odmiennego stanowiska i zobowiązanie podatnika do obliczenia ex ante zobowiązania podatkowego w wysokości odzwierciedlającej późniejszą korektę, prowadziłoby do konieczności każdorazowego antycypowania przez niego okoliczności niezależnych bezpośrednio od jego woli, lecz determinowanych czynnikami zewnętrznymi. Biorąc pod uwagę, że w przedmiotowej sprawie wpływ samego Wnioskodawcy na możliwość zmiany ceny był żaden (zależał bowiem wyłącznie od zachowania kontrahenta), należy uznać, że faktury korygujące zostały wystawione wskutek okoliczności, które nie istniały w chwili wystawiania faktury pierwotnej. Zdaniem Wnioskodawcy jest on zatem zobowiązany do rozliczenia wystawionych korekt faktur na bieżąco. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust.1.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w przedstawionej sytuacji faktury obciążające (faktury korygujące) będą traktowane na równi z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów w zakresie naliczania i odliczania podatku VAT?

Fragment:

Przepisy dotyczące rozliczenia faktur korygujących uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem. Na mocy § 23 ust. 1 rozporządzenia, przepisy § 5, 9-14, 16, 17 i 21 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, w tym wystawianych w formie elektronicznej, z tym że w przypadku: czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności; dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta. Faktury, o których mowa w ust. 1, można wystawić w jednym egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku (§ 23 ust. 2 rozporządzenia). W myśl postanowień § 14 ust. 1 tego rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

2011
1
sie

Istota:

Gdy podwyższenie ceny świadczonych usług było nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia pierwotnej faktury sprzedaży, obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury korygującej powstał w rozliczeniu za okres, w którym faktura korygująca została wystawiona. Nie ma przeszkód, by wystawiać zbiorcze faktury korygujące do co najmniej kilku faktur w odniesieniu do kilku miesięcy.

Fragment:

Kluczową rolę w rozwiązaniu wskazanego we wniosku problemu pełni przeanalizowanie sytuacji, czy podwyższenie ceny za wykonaną przez Wnioskodawcę usługę było nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej. W ocenie tut. Organu podatkowego, w przypadku, gdy przyczyna korekty powstaje w terminie późniejszym, np. wystąpią nowe okoliczności powodujące podwyższenie ceny po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury dokumentującej tę usługę, korekta in plus powinna zostać ujęta w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty, gdyż faktura została wystawiona poprawnie, tzn. nie była wynikiem błędu czy pomyłki ze strony wystawiającego fakturę. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że Wnioskodawca w chwili wystawiania faktur VAT na świadczone usługi nie posiadał wiedzy o rzeczywistych kosztach świadczonych usług, wobec czego nie było możliwe określenie podstawy opodatkowania w oparciu o te koszty. Dopiero po zakończeniu roku obrotowego, Wnioskodawca dokonuje szczegółowej analizy kosztów, w oparciu o które dokonuje zmiany wynagrodzenia rocznego za świadczone usługi. Biorąc powyższe pod uwagę tut. Organ podatkowy stwierdza, że gdy podwyższenie ceny świadczonych usług było nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia pierwotnej faktury sprzedaży, obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury korygującej powstał w rozliczeniu za okres, w którym faktura korygująca została wystawiona.

2011
1
kwi

Istota:

W którym okresie rozliczeniowym podatnik powinien rozliczyć podatek należny z tytułu wystawionej faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania?

Fragment:

(...) podwyższenie ceny, obowiązek podatkowy z tytułu wykonania usługi nie ulega zmianie, wobec czego na podatniku dokonującym sprzedaży ciąży w dalszym ciągu obowiązek rozliczenia sprzedaży w miesiącu, w którym przypda najpóźniej 7 dzień od wykonania usługi. Mając na uwadze cytowane na wstępie przepisy prawne tutejszy organ podatkowy stwierdza, że stanowisko jednostki wyrażone w niniejszym wniosku jest nieprawidłowe. Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Grunwald nadmienia, że nie dokonywał analizy poszczególnych elementów świadczenia przez pytającego, lecz udzielił wyjaśnień w oparciu o przedstawiony stan faktyczny (nie interpretując momentu wykonania świadczenia).

2011
1
mar

Istota:

Kiedy występuje moment powstania przychodu w związku z wystawieniem faktury korygującej wystawionej na rzecz kontrahenta zagranicznego powodującej zwiększenie przychodu?

Fragment:

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e-1g, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym: wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę. Z kolei art. 14 ust. 1f wyżej powołanej ustawy stanowi, że jeżeli podatnik: 1) jest podatnikiem podatku od towarów i usług nie korzystającym ze zwolnienia od tego podatku, oraz 2) prowadzi podatkowa księgę przychodów i rozchodów, oraz 3) ewidencjonuje przychody w dacie wystawienia faktury, zgodnie z odrębnymi przepisami - za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym w odrębnych przepisach, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym faktura powinna być wystawiona; w przypadku gdy zdarzenia, o których mowa w ust. 1c, nastąpiły w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczące tych zdarzeń, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione w roku następnym, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień roku podatkowego, w którym miały miejsce te zdarzenia.

2011
1
sty

Istota:

Kiedy należy zaewidencjonować fakturę korygującą, zwiększającą u sprzedawcy podatek VAT należny, wystawioną ze względu na podwyższenie ceny już po dokonaniu transakcji?

Fragment:

Analogicznie zatem w przypadku wystawienia faktury korygującej dokumentującej podwyższenie ceny i kwoty podatku należnego, sprzedawca obowiązany jest posiadać potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę. Potwierdzenie to stanowi podstawę do podwyższenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc (a w przypadku rolników ryczałtowych, o których mowa w art. 7 ust. 2b cyt. ustawy oraz małych podatników, w rozliczeniu za kwartał), w którym sprzedawca je otrzymał.