Podwykonawstwo | Interpretacje podatkowe

Podwykonawstwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podwykonawstwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Usługi szkoleniowe – opodatkowanie
Fragment:
Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %. Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.
2013
17
sty

Istota:
Świadczone przez Wnioskodawcę usługi zapewnienia własnych pracowników (wykładowców, trenerów) na rzecz Spółki B. opodatkowane będą podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług.
Fragment:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez: jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym przepisie wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje m.in. usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Stosownie do art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września l991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W myśl art. 3 pkt 17 ustawy o systemie oświaty, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o formach pozaszkolnych - należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe.
2012
14
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych finansowanych w całości ze środków publicznych (podwykonawca)
Fragment:
Nr 157, poz. 1240 ze zm.), środkami publicznymi są dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2, przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, z otrzymanych pożyczek i kredytów, z innych operacji finansowych oraz przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł. W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 77 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy.
2012
18
sie

Istota:
Rejestracji dla potrzeb podatku VAT.
Fragment:
Stosownie do art. 97 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał zawiadomienia zgodnie z ust. 1, jako podatnika VAT UE, z zastrzeżeniem ust. 5. Natomiast art. 97 ust. 10 ustawy określa, iż podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podają numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL. Mając na uwadze powyższe przepisy tut. Organ stwierdza, iż nie wskazują one na obowiązek rejestracji jako podatników VAT UE, podmiotów świadczących usługi. Zatem w przedmiotowej sprawie, podwykonawcy świadczący usługi rzeźnicze na terytorium Niemiec, nie mają obowiązku zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE. Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej rejestracji. Kwestia dotycząca miejsca świadczenia usług została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji indywidualnej z dnia 24 września 2008 r. Nr ILPP2/443-578/08-2/ISN. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2011
1
cze

Istota:
Czy możliwe jest zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 7% w przypadku świadczenia usług budowlanych, które nie są wykonywane bezpośrednio przez podatnika lecz zlecane jest innym podmiotom ?
Fragment:
Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania, tj informacje dotyczące m.in.: przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zawarta przez Jednostkę umowa dotyczy budowy domów jednorodzinnych oraz zamkniętego osiedla mieszkaniowego. Spółka bezpośrednio nie świadczy usług budowlanych lecz zleca ich wykonanie innym podmiotom. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31.12.2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W myśl art. 146 ust. 2 w/w ustawy o podatku VAT przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów budownictwa mieszkaniowego.
2011
1
maj

Istota:
Czy dochody otrzymywane w formie wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w zakresie nadzoru nad inwestycją współfinansowaną ze środków unijnych są zwolnione od podatku dochodowego?
Fragment:
U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm./ wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają łącznie następujące kryteria: a/ pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz b/ podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Dochody osób fizycznych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na postawie w/w przepisu, o ile osoby te wykonują prace na rzecz bezpośredniej realizacji programu i otrzymują wynagrodzenie finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy. Z przedłożonych dokumentów wynika, że: 1.zostało zawiązane konsorcjum zrzeszające dwa podmioty gospodarcze : polski i austriacki, którego celem jest wspólne działanie w zakresie nadzoru nad pracami budowy Oczyszczalni Ścieków w Łodzi, 2.realizacja zadania wykonywanego przez konsorcjum w 50% finansowana jest z bezzwrotnej pomocy z Funduszu ISPA 3. wnioskodawca zawarł umowę z partnerem polskim w/w konsorcjum, 4.wnioskodawca pełni obowiązki Inżyniera-Rezydenta działając dla firmy polskiej, od której też otrzymuje wynagrodzenie.
2011
1
kwi

Istota:
Opodatkowanie VAT robót związanych z instalacją wodno-kanalizacyjną w budownictwie mieszkaniowym, wykonywanych przez podwykonawców.
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie zawartej pisemnej umowy przyjęła podwykonawstwo robót zakwalifikowanych wg PKWiU pod symbolem 45.33.20, jako roboty związane z instalacją wodno-kanalizacyjną. Załącznikiem do umowy jest wykaz obiektów, w których Spółka jest zobowiązana wykonać prace. Są to mieszkania zgrupowane w budynkach określonych symbolem PKOB 1122 (budynki o trzech i więcej mieszkaniach). Zlecająca roboty firma nie jest zarządcą, ani właścicielem tych obiektów. Realizuje, przy pomocy Spółki, własną umowę handlową zawartą ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Zakończenie i odebranie określonego etapu prac skutkuje wystawieniem faktury VAT. W związku z powyższym pyta, jaką stawką VAT są opodatkowane przedmiotowe roboty (7% czy 22%) oraz czy istotnym jest fakt, że firma zlecająca nie jest właścicielem lub zarządcą budynków mieszkalnych. W opinii Spółki zgodnie z art.146 ustawy o VAT istotnym jest miejsce wykonywania robót budowlano-montażowych i remontowych. Jeśli są to obiekty (budynki) zakwalifikowane wg PKOB do grupy 112, klasy 1122, to takie roboty należy opodatkować stawką VAT w wysokości 7%, niezależnie od tego czy zlecający jest właścicielem lub zarządzającym w jego imieniu budynkami, czy komercyjną firmą handlową.
2011
1
kwi

Istota:
Czy dochody uzyskane przez podatnika z tytułu świadczenia usług eksperta technicznego, bezpośrednio związanych z realizacją projektu finansowanego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, będą podlegały zwolnieniu wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
W związku z powyższym, należy zauważyć, iż cel programu współfinansowanego z bezzwrotnych środków pomocowych realizuje firma ... Sp. z o.o. bowiem ona zawarła umowę z Fundacją Fundusz Współpracy, która jako pierwsza otrzymała bezzwrotną pomoc. Zaznaczyć należy, iż spółka ...... nie jest podmiotem upoważnionym do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast Pana firma w przedmiotowym projekcie pełni rolę podwykonawcy względem spółki ..., a zatem uzyskany przez Pana firmę dochód, nie może podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. W świetle z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku gdy Spółka zleca podwykonawcy wykonanie całej usługi wymienione w pkt 1, tj. usługi obsługi spedycyjnej poza bocznicą, prawo do zastosowania stawki VAT 0% na odcinku granica Polski - pierwsze miejsce rozładunku ma tylko Spółka (działająca na zlecenie importera) czy także podwykonawca usługi ?
Fragment:
(...) odcinku przez terytorium kraju (tranzyt), z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju; ponadto zgodnie z pkt 3 powołanego art. 83 ust. 3 ustawy przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa m.in. w pkt 1. Jednocześnie zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument , z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2.
2011
1
kwi

Istota:
Z jaką stawką winna zostać wystawiona faktura podwykonawcy dokonującego montażu i rozruchu kotła oraz usług remontowych i konserwacyjnych, w ramach podwykonywania umowy o remont kotłowni?
Fragment:
Natomiast przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.W myśl art. 146 ust. 3 ustawy o VAT przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Zatem, jak wynika z przytoczonych powyżej unormowań prawnych dla stosowania stawki podatku w wysokości 7 % w zakresie robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych decydujące znaczenie ma rodzaj (zakres) usług oraz klasyfikacja obiektu budowlanego, którego usługi dotyczą.
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.