Podwójne opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podwójne opodatkowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
9
cze

Istota:

Zastosowanie przepisów polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz opodatkowanie w Polsce przychodów z tytułu opłat za kompleksową usługę dostępu do platformy on-line.

Fragment:

Baza danych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie baz danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. Tak więc zasadniczo wyróżnia się dwie odrębne kategorie baz danych, tj.: twórcze bazy danych chronione prawami autorskimi w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, niemające twórczego charakteru bazy danych, chronione na zasadach szczególnych, tj. w oparciu o ustawę o ochronie baz danych. Co istotne jednak, ochrona przysługująca bazom danych nie obejmuje programów komputerowych związanych z tworzeniem i obsługą (wykorzystywaniem) tych baz, zarówno, jeśli chodzi o bazy spełniające cechy utworu, jak i niespełniające tych cech. Powyższe uregulowanie wynika z treści przepisu art. 4 ustawy o ochronie baz danych oraz art. 772 ustawy o prawie autorskim. Mając powyższe na uwadze oraz odnosząc się do definicji należności licencyjnych zawartej w art. 12 umowy polsko-brytyjskiej, w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, zaliczenie należności otrzymywanych przez Oddział od polskich klientów za kompleksowe usługi dostępu do platformy on-line do odpowiedniej kategorii dochodów w rozumieniu umowy polsko-brytyjskiej, zależy od istoty praw, jakie klient nabywa w ramach urnowy regulującej świadczenie usług przez Oddział.

2011
1
lip

Istota:

Wobec prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1961/07), Wnioskodawca zwraca się o interpretację dotyczącą:1. Zwolnienia z opodatkowania otrzymanych w każdym miesiącu, począwszy od 1998 r. świadczeń ze środków finansowych zgromadzonych w Pracowniczym Funduszu Emerytalnym w F. w Rzymie. Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).2. Daty, od której przysługuje Wnioskodawcy zwolnienie z opodatkowania świadczeń emerytalnych wymienionych w pkt 1.

Fragment:

Nadto przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową. Dyspozycją powołanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy jest zwolnienie z opodatkowania wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym, a nie emerytury, którą ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza do odrębnego źródła przychodów. Ponadto, skoro w ustawie użyto zwrotu pracowniczy program emerytalny, to na gruncie prawa polskiego jego analiza możliwa jest jedynie przez pryzmat ustawy o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 1207 ze zm.), która określa zasady tworzenia i działania pracowniczych programów emerytalnych, warunki, które powinny spełniać podmioty realizujące programy oraz warunki uczestnictwa w tych programach. Ze względu na przyjęty sposób regulacji kwestii dotyczącej pracowniczych programów emerytalnych nie było konieczne odwoływanie się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost do ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Ustawodawca w art. 9 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych wskazał jednoznacznie, iż określenie „program emerytalny” może być używane wyłącznie do określenia programów uregulowanych w niniejszej ustawie.

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca na podstawie przedstawionego stanu faktycznego podlegał nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 roku?

Fragment:

W związku z powyższym nie posiada On na terytorium RP centrum interesów gospodarczych. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołuje się na postanowienie Urzędu Skarbowego w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2005 r., sygn. IPD3/415-35/05 PBB1/423-949/05 w sprawie interpretacji prawa podatkowego, oraz na interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2009 r., sygn. IPD3/415-35/05 PBB1/423-949/05 wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Ponadto, rozpatrując kryterium przebywania na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, również miejsce zamieszkania Wnioskodawcy nie znajduje się w Polsce, jako że spędził w 2008 r. ponad 250 dni na terytorium Ukrainy. Wnioskodawca wskazuje, iż posiada dwa lokale mieszkaniowe w Polsce, z których nie pobiera żadnych pożytków. Sam fakt posiadania lokali mieszkaniowych nie determinuje posiadania ośrodka interesów życiowych na terytorium RP. Ponadto, w myśl art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie posiadają na terytorium RP miejsca zamieszkania, podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP. Zgodnie ze stanem faktycznym Wnioskodawca nie osiągnął żadnych przychodów na terytorium RP w 2008 roku.

2011
1
lip

Istota:

Zbycie papierów wartościowych.

Fragment:

Nie wystąpi w tym przypadku podwójne opodatkowanie, bowiem podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem osobistym. Międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie ma zaś miejsce w sytuacji nałożenia porównywalnych podatków w dwu lub więcej państwach na tego samego podatnika z tego samego tytułu i za ten sam okres. Przypadający na Wnioskodawcę dochód ze zbycia papierów wartościowych opodatkowany jest tylko raz tj. u Wnioskodawcy jako podatnika, który zgodnie z art. 3 ustawy podlega obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów i w jednym państwie - Polsce. W efekcie nie znajdą zastosowania regulacje stosownych bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Brak też podstaw prawnych, ażeby w przedstawionej sytuacji stwierdzić, iż na austriackim akcjonariuszu ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku od dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę (akcjonariusza mniejszościowego) w związku z zakupem przez niego przedmiotowych akcji. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

2011
1
kwi

Istota:

Jak należy uniknąć sytuacji, w której obywatele polscy będą płacić podatek dochodowy w Afganistanie jak i w Polsce?

Fragment:

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 cytowanej o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). W myśl postanowień art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powołany przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczypospolita Polska. Jednak Polska nie zawarła umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu z Afganistanem. W związku z powyższym w przypadku uzyskiwania dochodów z pracy najemnej wykonywanej w państwie, z którym Polska nie zawarła stosownej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, a dochody te zostały tam (w państwie źródła) opodatkowane podatkiem tego samego rodzaju, wówczas przy opodatkowaniu tych dochodów w kraju zastosowanie znajduje metoda zaliczenia (kredytu podatkowego, odliczenia proporcjonalnego). Jej konstrukcję określa art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od sumy dochodów (uzyskanych w kraju i zagranicą) oblicza się podatek dochodowy według skali (art. 27 ust. 1) i od tego podatku odejmuje się kwotę podatku zapłaconego za granicą.

2011
1
kwi

Istota:

Fragment:

Zgodnie natomiast z art. 27 ust. 9 ustawy, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. Część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, wolna jest od podatku dochodowego w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym była wykonywana praca; zwolnienie dotyczy dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet (art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy).

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenie usług sprzątania i czyszczenia obiektów wykonywane zarówno w Polsce jak i w Norwegii może być opodatkowane wg karty podatkowej, względnie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5% i czy w Polsce można opodatkować cały przychód uzyskany w Polsce jak i w Norwegii?

Fragment:

Nr 27 poz. 157 ze zm.) zyski, przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Zgodnie z postanowieniami w/w umowy przedsiębiorstwo mające siedzibę w RP a prowadzące swoją działalność na terytorium Norwegii, co do zasady podlega opodatkowaniu tylko w państwie swojej rezydencji. Norwegia ma prawo opodatkować źródło takich dochodów dopiero wtedy, gdy działalność zagranicznego przedsiębiorstwa prowadzona jest na jej terytorium w formie "zakładu". Dopóki więc działalność Pana prowadzona w Norwegii nie zostanie uznana za prowadzoną za pośrednictwem zakładu w całości będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce.Może Pan wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej jeżeli spełni warunki określone w art. 25 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według odpowiedniej do zatrudnienia i miejscowości stawki określonej pod lp. 92 w tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej część I. Działalność usługowa (...)

2011
1
sty

Istota:

W jaki sposób opodatkować dochody osiągnięte w 2003 i 2004 roku w Republice Czeskiej?

Fragment:

W świetle postanowień zawartych w porozumieniu podwójne opodatkowanie, na które wskazuje podatnik w praktyce nie może nastąpić, gdyż dochody podlegają zawsze opodatkowaniu tylko w jednym państwie. Natomiast jeżeli osoba fizyczna mająca w Polsce miejsce zamieszkania lub siedzibę osiąga w państwie będącym stroną porozumienia dochód podlegający opodatkowaniu, to na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce jest on zwolniony od opodatkowania, z tym że dochód ten bierze się pod uwagę dla ustalenia stopy procentowej podatku należnego od dochodów uzyskanych w Polsce (metoda wyłączenia z progresją). W konsekwencji dochód z pracy w Republice Czeskiej należy wykazać w poz. 173 obowiązującego za 2003 r. druku zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2003 (wzór PIT-36). Natomiast odnośnie opodatkowania dochodu uzyskanego w 2004 r. z pracy w Czechach , należy wziąć pod uwagę następujące regulacje do zaprezentowanego w piśmie stanu faktycznego. Jeżeli podatnik w 2004 r.: ma miejsce zamieszkania, w rozumieniu powołanych na wstępie przepisów, w Polsce ; i oprócz dochodów ze źródeł przychodów położonych (...)

2011
1
sty

Istota:

W 2001 r. otrzymałam darowiznę w postaci akcji, od której zapłaciłam podatek w wysokości 92,80 zł. Następnie w 2003 r. akcje te sprzedałam. Co oznacza zapis w art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku”? Dlaczego zobowiązana jestem płacić podatek dwukrotnie od tego samego?

Fragment:

Według art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia tytułu własności udziałów w spółkach, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym także pochodnych instrumentów finansowych od papierów wartościowych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 105 omawianej ustawy, wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce oraz innych papierów wartościowych są kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych. W świetle przedstawionego wyżej stanu prawnego, tut. Urząd, odpowiadając na pani pytanie, stwierdza, że zapis ustawy w art. 21 ust. 1 pkt 105 oznacza, że dochód uzyskany ze zbycia udziałów (...) pomniejszyć należy w pani przypadku o kwotę 92,80 zł, tj. o kwotę odpowiadającą zapłaconemu podatkowi od spadków i darowizn.

2011
1
sty

Istota:

- dotyczy dochodów obywatela polskiego z umowy o pracę osiąganych i opodatkowanych w Szwajcarii.

Fragment:

Miejsce zamieszkania danej osoby ustala się w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze. Zastosowanie w przedmiotowej sprawie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania będzie możliwe, jak wskazano powyżej jedynie jeżeli (oprócz podlegania nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) podlega Pani również opodatkowaniu w Szwajcarii. Zgodnie z przedstawionym przez Panią stanem faktycznym, posiada Pani stałe miejsce zamieszkania w Polsce, a mieszka Pani i podlega opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i w Szwajcarii. Przy czym za stałe miejsce zamieszkania, w rozumieniu powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy Kodeks cywilny, należy uznać miejsce w którym ma Pani zamiar przebywać z zamiarem stałego pobytu i w którym koncentrują się Pani interesy życiowe. Według przedstawionego w piśmie stanu faktycznego, uznała Pani Rzeczpospolitą Polską za miejsce swojego stałego pobytu. Z treści pisma wynika ponadto, iż osiąga Pani dochody jedynie z umowy o pracę wykonywanej i opodatkowanej w Szwajcarii. Zgodnie z art. 15 ust. 1 powołanej Konwencji, pensja, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca zamieszkanie w Polsce osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca wykonywana jest w Szwajcarii.