Podstawowe zasady rachunkowości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podstawowe zasady rachunkowości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy ustalenia możliwości odstąpienia od comiesięcznego spisu z natury nieużytych do produkcji towarów i surowców, dokonując zmian w polityce rachunkowości w związku z wyborem uproszczonej formy wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 6 ustawy pdop).

Fragment:

(...) Spółka w złożonym wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przedstawiła następujący stan faktyczny:Pismem z dnia 20 lutego 2006 r. L.dz.: 632/II/2006 r. poinformowaliśmy Naczelnika tegoż urzędu, że ZPM Sp. z o.o. w 2006 r. zaliczki na podatek dochodowy będzie wpłacać w formie uproszczonej. W polityce rachunkowości podmiot odnotował, że zakupy towarów i surowców do produkcji będzie w 100% odnosił koszty działalności, na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego dokonywał spisu z natury, aby ustalić dochód podatkowy (zapewnienie współmierności kosztów związanych z przychodami danego miesiąca rozliczeniowego). W związku z przedstawionym stanem faktycznym podatnik pyta czy można odstąpić od comiesięcznego spisu z natury nieużytych do produkcji towarów i surowców, dokonując oczywiście zmian w polityce rachunkowościStanowisko podatnika: Uważamy, że skoro zadeklarowaliśmy wpłatę zaliczek na podatek dochodowy w 2006 r. w formie uproszczonej, to (...)

2011
1
lut

Istota:

Spółka zamierza wprowadzić zasady ewidencji aktywów obrotowych zgodnie z art. 17 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) - uważa je za korzystne ze względu na specyfikacje działalności gospodarczej tej jednostki.
Czy wprowadzenie zasad jw. nie naruszy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

(...) We wniosku Spółka poinformowała, że prowadzi ewidencję księgową w systemie komputerowym. Ewidencja pozwala m. in. na bieżące ustalanie stanów zakupionych towarów, materiałów, wytworzonej i sprzedanej produkcji. Zdaniem Kierownictwa Spółki istnieje możliwość odnoszenia tych stanów bezpośrednio w ciężar kosztów i ustalenie po korekcie o produkcję nie sprzedaną kosztu własnego wyrobów sprzedanych. Zasady rozliczenia, które Spółka zamierza wprowadzić zgodne są z zapisem art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości i w opinii Spółki wpłyną na zmniejszenie pracochłonności rozliczeń. Spółka we wniosku wyraża obawę czy wprowadzenie w/w zasad nie spowoduje naruszenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Według przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - podatnicy obowiązani są do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z (...)

2011
1
sty

Istota:

Jak należy księgować koszty uzyskania przychodów w przypadku uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej polegającej na zbiórce i wywozie odpadów komunalnych stałych, zbiórce i przerobie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz zbiórce i przerobie odpadów niebezpiecznych, w związku ze zmianą art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z otrzymanym pismem (bez znaku) z dnia 10.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących stosowania przepisu art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w przypadku osiągania przychodów określonych w art. 12 ust. 3d ww. ustawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie przedstawionych danych, biorąc pod uwagę własną interpretację podatnika w tej sprawie, wyjaśnia: Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym spółka z o.o. zajmuje się zbiórką i wywozem odpadów komunalnych stałych, zbiórką i przerobem odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz zbiórką i przerobem odpadów niebezpiecznych. W myśl znowelizowanego przepisu art. 12 ust. 3d cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za datę powstania (...)