ITPB2/436-125/14/MK | Interpretacja indywidualna

Ustalenie podstawy opodatkowania przy umowie spółki cywilnej.
ITPB2/436-125/14/MKinterpretacja indywidualna
 1. podstawa opodatkowania
 2. przedsiębiorstwa
 3. spółka cywilna
 4. wkład
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2014 r. (data wpływu – 9 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem. Działalność ta jest zwolniona z podatku VAT. Na rzecz prowadzonej działalności zostały zakupione środki trwałe, które podlegają amortyzacji (między innymi nieruchomość). Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim w którym panuje ustrój wspólności majątkowej. Właścicielem nieruchomości jest Wnioskodawca wraz z żoną (żona nie prowadzi działalności gospodarczej). W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca prowadzi jeden ośrodek, w którym świadczy usługi pomocy społecznej oraz jest w trakcie budowy kolejnego ośrodka.

Planowane jest założenie spółki cywilnej, której wspólnikami będą Wnioskodawca oraz jego żona. Wnioskodawca planuje wnieść do spółki prowadzone przez niego przedsiębiorstwo – to jest ośrodek w którym prowadzi usługi pomocy społecznej oraz nieruchomość, na której prowadzi inwestycję – budowę kolejnego ośrodka, który również stanowi współwłasność małżeńską.

Do spółki cywilnej zostaną wniesione:

  -
 • nieruchomość zabudowana (stanowiącą współwłasność małżeńską oraz środek trwały Wnioskodawcy)
 • nieruchomość niezabudowana (stanowiącą współwłasność małżeńską)
 • inne środki trwałe (sprzęt AGD),
 • należności,
 • inwestycje w toku
 • zobowiązania kredytowe,
 • inne zobowiązania (w tym pracownicze).

Nowozałożona spółka będzie kontynuowała dotychczasową działalność, która to nadal będzie zwolniona z podatku VAT.

Na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy składają się m.in.:

  -
 • aktywa trwałe: grunty, budynki, wyposażenie, środki trwale w budowie,
 • aktywa obrotowe: należności, środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym,
 • zezwolenia,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • zobowiązania, w tym kredyty bankowe, zobowiązania publiczno-prawne, zobowiązania wobec dostawców,
 • ogół praw i obowiązków z zawartych umów, nieujętych w księgach handlowych przedsiębiorstwa (w tym zawarte umowy na dotacje), prawa i obowiązki z umów zawartych z pracownikami, kontrahentami handlowymi oraz przedsiębiorstwami leasingowymi.

Ww. składniki przedsiębiorstwa mają być przedmiotem wkładu Wnioskodawcy do spółki.

Wartość początkowa nieruchomości, w której prowadzona jest działalność, wynosi 1565000 zł, zaś dotychczasowe umorzenia z tytułu amortyzacji – 690000 zł. Obecna wartość księgowa – 875000 zł.

Ponadto Wnioskodawca nadmienia, że zaciągnął zobowiązanie na zakup nieruchomości, w której prowadzi działalność gospodarczą. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na sfinansowanie nieruchomości wynosi około 900000 zł.

Wnioskodawca jest w trakcie budowy drugiego ośrodka, gdzie kwota środków pieniężnych zaangażowana w budowę wynosi 515000 zł i pochodzi z dochodu przedsiębiorstwa. Na ten cel Wnioskodawca uzyskał również kredyt inwestycyjny w kwocie 2000000 zł. Wartość gruntu, na której prowadzona jest nowa inwestycja to 285000 zł

Wnioskodawca podpisał umowę o współfinansowanie budowy drugiego ośrodka na kwotę 400000 zł (dotacja ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). Na dzień wystąpienia z zapytaniem do organu podatkowego dotacja pozostaje niewypłacona. Uruchomienie transz kredytu na budowę filii oraz wypłata dotacji nastąpi stopniowo w miarę postępu prac budowlanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od umowy spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. jak ustalić wartość wkładów do spółki osobowej)...

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie stanowiła wartość wkładu Wnioskodawcy i jego żony do spółki. Ustawodawca określił jedynie stawkę podatku, nie podając sposobu ustalenia wartości przedmiotu umowy.

Poprzez wartość wkładu należy – w opinii Wnioskodawcy – rozumieć wartość netto aktywów (w tym środków trwałych, należności, środków pieniężnych itd.), pomniejszoną o wartość zobowiązań (w tym zobowiązań kredytowych).

Tak wyliczona wartość będzie odpowiadała wartości wkładu Wnioskodawcy i jego żony do spółki. Podstawą opodatkowania będzie właśnie ta wartość.

W skład wnoszonego w ramach aportu przedsiębiorstwa, poza wymienionymi w art. 551 Kodeksu cywilnego aktywami, wchodzić będą również wszelkie zobowiązania związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w tym kredyty bankowe.

Zgodnie natomiast z art. 552 Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa lub jego wydzielonej części, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Ustalając wartość środków trwałych należy – zdaniem Wnioskodawcy – przyjąć wartość początkową, pomniejszoną o umorzenie z tabel amortyzacyjnych wnioskodawcy. Ustalając wartość umowy spółki należy również uwzględnić zobowiązania, które tą wartość obniżają.

W związku z tym, że zarówno nieruchomość, w której prowadzona jest działalność jak i nieruchomość, na której prowadzona jest inwestycja, stanowią współwłasność małżeńską, nie istotne jest, która ze stron umowy spółki wykaże ich wniesienie, gdyż owa współwłasność jest własnością łączną, bezudziałową, a obowiązek podatkowy w omawianym podatku powstanie po stronie spółki a nie poszczególnych jej wspólników.

Zdaniem Wnioskodawcy wycenę wkładów wnoszonych do spółki należy policzyć wprost:

  -
 • Ośrodek 1 – wartość nieruchomości, w której prowadzona jest dotychczasowa działalność (a stanowiąca współwłasność małżeńską) w części podlegającej amortyzacji, po uwzględnieniu dotychczasowej amortyzacji: +875000 zł,
 • Ośrodek 1 – wartość gruntów pod ww. nieruchomością +365000 zł,
 • Ośrodek 1 – wartość pozostałych środków trwałych: +7500 zł,
 • Ośrodek 1 – zobowiązanie wynikające z kredytu inwestycyjnego na nieruchomość w której prowadzona jest działalność (saldo kredytowe): – 900000 zł
  -
 • Ośrodek 2 – wartość gruntów pod budowaną filią (wg wyceny rzeczoznawcy): +285000 zł,
 • Ośrodek 2 – kwota środków pieniężnych zaangażowanych w budowę filii: +515000 zł,
 • Ośrodek 2 – dotacja w kwocie dotychczas wypłaconej: +0,00 zł,
 • Ośrodek 2 – środki pieniężne na rachunkach bankowych:+0,00 zł,
 • Ośrodek 2 – kredyt pod budowę filii w kwocie zadłużenia (saldo kredytowe): 0,00 zł.

Wartość wkładu dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi – w przypadku wniesienia całego przedsiębiorstwa: +1147500 zł.

Podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów do spółki (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Stosownie do uregulowań art. 6 ust. 9 cyt. ustawy, od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

  -
 • kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
 • opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
 • opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

W zaistniałej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, sposób wyceny wkładu poprzez wyliczenie wprost wartości aktywów pomniejszonych o zobowiązania będzie adekwatny do wartości wnoszonego aportu i nie może zostać podważony w trakcie czynności organu sprawdzającego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi podlegają umowy spółki.

W myśl zaś ust. 2 pkt 1 ww. artykułu przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.

Wskazać również należy, że zgodnie z art. 1a pkt 1 użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą – zamierza wraz z żoną założyć spółkę cywilną. Do nowopowstałej spółki zamierza wnieść w formie aportu całość prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym wyjaśnić należy, że podstawa opodatkowania określona została w art. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z jego ust. 1 pkt 8 lit. a) przy zawarciu umowy spółki stanowi ją wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego.

Stosownie natomiast do ust. 9 ww. przepisu od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

 1. kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
 2. opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
 3. opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

Z literalnego brzmienia zacytowanego wyżej przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika wprost, że w przypadku spółki osobowej (do której zalicza się również spółkę cywilną) podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki przyjęta przez osoby zakładające daną spółkę, a wynikająca z umowy spółki (aktu założycielskiego). Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w omawianym zakresie nie odwołuje się bowiem do pojęcia wartości rynkowej, co oznacza, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania z tytułu umowy spółki strony takiej umowy nie mają obowiązku stosować takiej właśnie wartości.

W rezultacie stwierdzić należy, że skoro z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych regulujących podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki osobowej (w tym spółki cywilnej) nie wynikają żadne ograniczenia dotyczące sposobu określenia podstawy opodatkowania tym podatkiem, to podstawę opodatkowania ustalić należy w oparciu o wartość wkładów wnoszonych do spółki, ustalonych przez jej wspólników w tej umowie. Wartość ta może więc zostać ustalona również w sposób przedstawiony przez Wnioskodawcę, tj. w oparciu o wartość aktywów netto pomniejszonych o zobowiązania.

Końcowo wskazać należy, że wydając na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej interpretację indywidualną organ podatkowy opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, w związku z czym nie prowadzi postępowania dowodowego.

Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto – w odniesieniu do kwot podanych we wniosku – wskazać należy, że ewentualne obliczenia, jakich należałoby dokonać przy ustaleniu podstawy opodatkowania, bądź ocena prawidłowości wyliczeń dokonanych przez Wnioskodawcę, nie należą do kompetencji tutejszego organu. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującego w polskim systemie podatkowym na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, gdyż prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez upoważniony do tego organ podatkowy. W związku z powyższym, tutejszy organ nie odniósł się do kwot wskazanych przez Wnioskodawcę.

Jednocześnie, mając na uwadze, że wspólnikami planowanej spółki cywilnej będzie Wnioskodawca wspólnie z żoną, zaznacza się, że zgodnie z art. 14k § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zastosowanie się do niniejszej interpretacji przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego tę interpretację nie może szkodzić – również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej – tylko Wnioskodawcy.

Natomiast żona, chcąc uzyskać interpretację indywidualną, powinna indywidualnie wystąpić z wnioskiem o jej wydanie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.