ITPB2/436-125/14/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Ustalenie podstawy opodatkowania przy umowie spółki cywilnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2014 r. (data wpływu – 9 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem. Działalność ta jest zwolniona z podatku VAT. Na rzecz prowadzonej działalności zostały zakupione środki trwałe, które podlegają amortyzacji (między innymi nieruchomość). Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim w którym panuje ustrój wspólności majątkowej. Właścicielem nieruchomości jest Wnioskodawca wraz z żoną (żona nie prowadzi działalności gospodarczej). W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca prowadzi jeden ośrodek, w którym świadczy usługi pomocy społecznej oraz jest w trakcie budowy kolejnego ośrodka.

Planowane jest założenie spółki cywilnej, której wspólnikami będą Wnioskodawca oraz jego żona. Wnioskodawca planuje wnieść do spółki prowadzone przez niego przedsiębiorstwo – to jest ośrodek w którym prowadzi usługi pomocy społecznej oraz nieruchomość, na której prowadzi inwestycję – budowę kolejnego ośrodka, który również stanowi współwłasność małżeńską.

Do spółki cywilnej zostaną wniesione:

  -
 • nieruchomość zabudowana (stanowiącą współwłasność małżeńską oraz środek trwały Wnioskodawcy)
 • nieruchomość niezabudowana (stanowiącą współwłasność małżeńską)
 • inne środki trwałe (sprzęt AGD),
 • należności,
 • inwestycje w toku
 • zobowiązania kredytowe,
 • inne zobowiązania (w tym pracownicze).

Nowozałożona spółka będzie kontynuowała dotychczasową działalność, która to nadal będzie zwolniona z podatku VAT.

Na przedsiębiorstwo Wnioskodawcy składają się m.in.:

  -
 • aktywa trwałe: grunty, budynki, wyposażenie, środki trwale w budowie,
 • aktywa obrotowe: należności, środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym,
 • zezwolenia,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • zobowiązania, w tym kredyty bankowe, zobowiązania publiczno-prawne, zobowiązania wobec dostawców,
 • ogół praw i obowiązków z zawartych umów, nieujętych w księgach handlowych przedsiębiorstwa (w tym zawarte umowy na dotacje), prawa i obowiązki z umów zawartych z pracownikami, kontrahentami handlowymi oraz przedsiębiorstwami leasingowymi.

Ww. składniki przedsiębiorstwa mają być przedmiotem wkładu Wnioskodawcy do spółki.

Wartość początkowa nieruchomości, w której prowadzona jest działalność, wynosi 1565000 zł, zaś dotychczasowe umorzenia z tytułu amortyzacji – 690000 zł. Obecna wartość księgowa – 875000 zł.

Ponadto Wnioskodawca nadmienia, że zaciągnął zobowiązanie na zakup nieruchomości, w której prowadzi działalność gospodarczą. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na sfinansowanie nieruchomości wynosi około 900000 zł.

Wnioskodawca jest w trakcie budowy drugiego ośrodka, gdzie kwota środków pieniężnych zaangażowana w budowę wynosi 515000 zł i pochodzi z dochodu przedsiębiorstwa. Na ten cel Wnioskodawca uzyskał również kredyt inwestycyjny w kwocie 2000000 zł. Wartość gruntu, na której prowadzona jest nowa inwestycja to 285000 zł

Wnioskodawca podpisał umowę o współfinansowanie budowy drugiego ośrodka na kwotę 400000 zł (dotacja ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). Na dzień wystąpienia z zapytaniem do organu podatkowego dotacja pozostaje niewypłacona. Uruchomienie transz kredytu na budowę filii oraz wypłata dotacji nastąpi stopniowo w miarę postępu prac budowlanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od umowy spółki zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. jak ustalić wartość wkładów do spółki osobowej)...

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie stanowiła wartość wkładu Wnioskodawcy i jego żony do spółki. Ustawodawca określił jedynie stawkę podatku, nie podając sposobu ustalenia wartości przedmiotu umowy.

Poprzez wartość wkładu należy – w opinii Wnioskodawcy – rozumieć wartość netto aktywów (w tym środków trwałych, należności, środków pieniężnych itd.), pomniejszoną o wartość zobowiązań (w tym zobowiązań kredytowych).

Tak wyliczona wartość będzie odpowiadała wartości wkładu Wnioskodawcy i jego żony do spółki. Podstawą opodatkowania będzie właśnie ta wartość.

W skład wnoszonego w ramach aportu przedsiębiorstwa, poza wymienionymi w art. 551 Kodeksu cywilnego aktywami, wchodzić będą również wszelkie zobowiązania związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w tym kredyty bankowe.

Zgodnie natomiast z art. 552 Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa lub jego wydzielonej części, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Ustalając wartość środków trwałych należy – zdaniem Wnioskodawcy – przyjąć wartość początkową, pomniejszoną o umorzenie z tabel amortyzacyjnych wnioskodawcy. Ustalając wartość umowy spółki należy również uwzględnić zobowiązania, które tą wartość obniżają.

W związku z tym, że zarówno nieruchomość, w której prowadzona jest działalność jak i nieruchomość, na której prowadzona jest inwestycja, stanowią współwłasność małżeńską, nie istotne jest, która ze stron umowy spółki wykaże ich wniesienie, gdyż owa współwłasność jest własnością łączną, bezudziałową, a obowiązek podatkowy w omawianym podatku powstanie po stronie spółki a nie poszczególnych jej wspólników.

Zdaniem Wnioskodawcy wycenę wkładów wnoszonych do spółki należy policzyć wprost:

  -
 • Ośrodek 1 – wartość nieruchomości, w której prowadzona jest dotychczasowa działalność (a stanowiąca współwłasność małżeńską) w części podlegającej amortyzacji, po uwzględnieniu dotychczasowej amortyzacji: +875000 zł,
 • Ośrodek 1 – wartość gruntów pod ww. nieruchomością +365000 zł,
 • Ośrodek 1 – wartość pozostałych środków trwałych: +7500 zł,
 • Ośrodek 1 – zobowiązanie wynikające z kredytu inwestycyjnego na nieruchomość w której prowadzona jest działalność (saldo kredytowe): – 900000 zł
  -
 • Ośrodek 2 – wartość gruntów pod budowaną filią (wg wyceny rzeczoznawcy): +285000 zł,
 • Ośrodek 2 – kwota środków pieniężnych zaangażowanych w budowę filii: +515000 zł,
 • Ośrodek 2 – dotacja w kwocie dotychczas wypłaconej: +0,00 zł,
 • Ośrodek 2 – środki pieniężne na rachunkach bankowych:+0,00 zł,
 • Ośrodek 2 – kredyt pod budowę filii w kwocie zadłużenia (saldo kredytowe): 0,00 zł.

Wartość wkładu dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi – w przypadku wniesienia całego przedsiębiorstwa: +1147500 zł.

Podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów do spółki (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Stosownie do uregulowań art. 6 ust. 9 cyt. ustawy, od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

  -
 • kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
 • opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
 • opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

W zaistniałej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, sposób wyceny wkładu poprzez wyliczenie wprost wartości aktywów pomniejszonych o zobowiązania będzie adekwatny do wartości wnoszonego aportu i nie może zostać podważony w trakcie czynności organu sprawdzającego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi podlegają umowy spółki.

W myśl zaś ust. 2 pkt 1 ww. artykułu przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.

Wskazać również należy, że zgodnie z art. 1a pkt 1 użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą – zamierza wraz z żoną założyć spółkę cywilną. Do nowopowstałej spółki zamierza wnieść w formie aportu całość prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym wyjaśnić należy, że podstawa opodatkowania określona została w art. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z jego ust. 1 pkt 8 lit. a) przy zawarciu umowy spółki stanowi ją wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego.

Stosownie natomiast do ust. 9 ww. przepisu od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

 1. kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
 2. opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
 3. opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

Z literalnego brzmienia zacytowanego wyżej przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika wprost, że w przypadku spółki osobowej (do której zalicza się również spółkę cywilną) podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki przyjęta przez osoby zakładające daną spółkę, a wynikająca z umowy spółki (aktu założycielskiego). Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w omawianym zakresie nie odwołuje się bowiem do pojęcia wartości rynkowej, co oznacza, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania z tytułu umowy spółki strony takiej umowy nie mają obowiązku stosować takiej właśnie wartości.

W rezultacie stwierdzić należy, że skoro z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych regulujących podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki osobowej (w tym spółki cywilnej) nie wynikają żadne ograniczenia dotyczące sposobu określenia podstawy opodatkowania tym podatkiem, to podstawę opodatkowania ustalić należy w oparciu o wartość wkładów wnoszonych do spółki, ustalonych przez jej wspólników w tej umowie. Wartość ta może więc zostać ustalona również w sposób przedstawiony przez Wnioskodawcę, tj. w oparciu o wartość aktywów netto pomniejszonych o zobowiązania.

Końcowo wskazać należy, że wydając na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej interpretację indywidualną organ podatkowy opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, w związku z czym nie prowadzi postępowania dowodowego.

Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Ponadto – w odniesieniu do kwot podanych we wniosku – wskazać należy, że ewentualne obliczenia, jakich należałoby dokonać przy ustaleniu podstawy opodatkowania, bądź ocena prawidłowości wyliczeń dokonanych przez Wnioskodawcę, nie należą do kompetencji tutejszego organu. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującego w polskim systemie podatkowym na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, gdyż prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez upoważniony do tego organ podatkowy. W związku z powyższym, tutejszy organ nie odniósł się do kwot wskazanych przez Wnioskodawcę.

Jednocześnie, mając na uwadze, że wspólnikami planowanej spółki cywilnej będzie Wnioskodawca wspólnie z żoną, zaznacza się, że zgodnie z art. 14k § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zastosowanie się do niniejszej interpretacji przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego tę interpretację nie może szkodzić – również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej – tylko Wnioskodawcy.

Natomiast żona, chcąc uzyskać interpretację indywidualną, powinna indywidualnie wystąpić z wnioskiem o jej wydanie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.