IPTPP4/4512-24/15-4/ALN | Interpretacja indywidualna

Czy na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Zakład, wystawiając fakturą VAT i przyjmując podstawę opodatkowania za wykonaną usługę - cenę za sztukę uboju żywca już po uwzględnieniu opustu cenowego wynikającego z umowy, postąpiono prawidłowo?
IPTPP4/4512-24/15-4/ALNinterpretacja indywidualna
 1. cena
 2. podstawa opodatkowania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 stycznia 2015 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu) w zakresie doprecyzowania stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.(ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku)

Firma „....” zawarła w dn. 31.12.2013 r. umowę o świadczeniu usług uboju, na podstawie której zobowiązana jest do przeprowadzenia usługowego uboju żywca wieprzowego i przygotowywania powstałych w uboju półtusz do eksportu na rzecz innej jednostki. Wynagrodzenie za ww. usługę została zawarta w par. 6 ust. 1-3 przedmiotowej umowy a następujący sposób:

Ust. 1 - za wykonanie usługi zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 10 zł za sztukę żywca, na podstawie faktury wystawionej przez zleceniobiorcę,

Ust. 2 - na kwotę wynagrodzenia określonego w ust. 1 składa się wartość usługi uboju i przygotowanie do eksportu w kwocie 55 zł za sztukę żywca pomniejszoną o opust o wartości 45 zł za 1 szt. „V ćwiartki”, która zostaje u zleceniobiorcy, czyli w Zakładzie.

Ust. 3 - do kwoty określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obie firmy zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca są czynnymi podatnikami VAT. Zakład w miesiącu np. sierpniu 2014 dokonał uboju 1.811 szt. żywca na rzecz jednostki, z którą podpisał ww. umowę o świadczenie usług uboju.

Przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stanowią, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Stosownie do przepisów art. 19a ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21, ust. 1.

Zgodnie z art. 29a ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania, - z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatą, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawa opodatkowania - na mocy art. 29a ust. 7 ww. ustawy, nie obejmuje kwot:

 • stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 • udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 • otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Zgodnie z ww. przepisami prawa Zakład za usługę uboju żywca w miesiącu sierpniu 2014 r. wystawi fakturę VAT na kwotę 1.811 szt. x 10 zł = 18110 zł netto. Do ww. kwoty netto został doliczony podatek VAT wg stawki podstawowej, czyli 23%.

Wnioskodawca wskazał, że w sprawie objętej zakresem wniosku była prowadzona kontrola podatkowa w okresie od dn. 10.12.2014 do dn. 29.12 2014 r., która zakończyła się protokołem kontroli. W protokole wykazano, iż Wnioskodawca zaniżył kwotę usługi uboju w miesiącu sierpniu i wrześniu 2014 na rzecz X o 45 zł za sztukę uboju żywca. Kwota 45 zł stanowiła równowartość „V ćwiartki” stanowiących własność X, które po uboju pozostawały u Wnioskodawcy i która stanowiła kwotę obniżki ceny usługi uboju za 1 sztukę ubitego żywca. Wnioskodawca po podpisaniu protokołu sporządził korekty faktur za usługę, uwzględniając ustalenia pokontrolne oraz złożył korekty deklaracji za ww. miesiące wg ustaleń kontroli.

W sprawie objętej zakresem wniosku nie było prowadzone postępowanie podatkowe u Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazał, że między Wnioskodawcą a klientem zachodzi związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT.

Wnioskodawca świadczy usługę uboju i przygotowania do eksportu półtusz, natomiast „pozostałe części” z ubitego żywca pozostają w masarni Wnioskodawcy. Kontrahent nie zabiera tzn. V ćwiartki od Wnioskodawcy, głównie ze względu na brak możliwości przechowywania pozostałości z ubitego żywca. W wyniku tego stanu rzeczy Wnioskodawca obniża koszty usługi uboju ze względu na korzyści płynące z pozostawionej V ćwiartki przez kontrahenta.

Żywiec do uboju zakupywany jest przez kontrahenta. Dostawa żywca jest po stronie kontrahenta.

Na „V ćwiartkę” składają się następujące elementu z ubitego żywca: komplet jelit, pachwina, sadło, głowa, ośrodek, podgardle.

Na pytanie, czy Wnioskodawca nabywa „ V ćwiartkę” w wyniku realizacji zawartej umowy od Kontrahenta, Wnioskodawca odpowiedział, że „Tak. Gdyby Wnioskodawca nie świadczył usługi uboju i przygotowania do eksportu półtusz, wówczas nie otrzymywałby pośrednio pozostałych części pochodzących z ubitego żywca.

Na pytanie, czy nabycie przez Wnioskodawcę „V ćwiartki” ma wpływ na ceną usługi świadczonej przez Wnioskodawcę, wskazano, że gdyby Wnioskodawca odmówił kontrahentowi możliwości pozostawienia pozostałych części z ubitego żywca, wówczas nie byłoby przesłanki do zastosowania obniżenia ceny za świadczone usługi przez Wnioskodawcę. Jednakże brak takiej możliwości spowodowałoby najprawdopodobniej rozwiązanie umowy ze strony kontrahenta, ponieważ to kontrahentowi zależy, aby mieć taką możliwość pozostawienia tej części świni, która „nie idzie” na eksport.

Na pytanie, czy obniżenie kwoty do zapłaty o wartość „V ćwiartki” stanowi udzielony przez Wnioskodawcę klientowi rabat, jeżeli tak, to należało wskazać, z jakiego tytułu rabat ten został udzielony oraz należy wskazać podstawę prawną udzielenia rabatu; Wnioskodawca odpowiedział „Tak. Gdyby Kontrahent nie pozostawił tzn. V ćwiartki u Wnioskodawcy, wówczas koszty usługi, a tym samym kwota do zapłaty byłaby wyższa o wartość nieudzielonej obniżki, czyli o 45.00 zł. Wynika to z umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentem. Ww. umowa została dostarczona do Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Zakład, wystawiając fakturą VAT i przyjmując podstawę opodatkowania za wykonaną usługę - cenę za sztukę uboju żywca już po uwzględnieniu opustu cenowego wynikającego z umowy, postąpiono prawidłowo...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku):

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ww. ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawa opodatkowania - na mocy art. 29a ust. 7 ww. ustawy, nie obejmuje kwot:

 • stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 • udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 • otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy Jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Zagadnienie podstawy opodatkowania zostało uregulowane także w art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.). Zgodnie z ww. przepisem w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Zatem, przepis Dyrektywy wskazuje, że jako podstawę opodatkowania przyjąć należy otrzymaną przez usługodawcę zapłatę, wynagrodzenie, za świadczone usługi.

Powołując się również na art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 385), mówiący o cenie rozumianej jako wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym; oraz jak stanowi art. 2 ust. 1 ww. ustawy, ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę (...); wynika, że udzielenie opustu (rabatu, zniżki), jest ściśle skorelowane z konkretną transakcją, w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wpływa na zmniejszenie obrotu, a tym samym podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie wyżej cytowanych przepisów i opierając się na interpretacji indywidualnej z 20.05.2014 IPPP3/443-185/l4-2/LK Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie oraz informacji uzyskanych na infolinii na Krajowej Informacji Podatkowej 801055055 w dn. 20.11.2014 r. Zakład, fakturując wykonaną usługę uboju, zdaniem Wnioskodawcy, powinien przyjąć podstawę opodatkowania już po uwzględnieniu wszelkich opustów i obniżenia cen, czyli 10 zł za 1 sztukę ubitego żywca.

Obniżenie ceny za usługę uboju jest wynikiem pozostawiania u Wnioskodawcy „V ćwiartki” przez kontrahenta zlecającego usługę. Gdyby kontrahent postanowił zabierać wszystkie części z ubitego żywca, wówczas wg umowy zawartej 31.12.2013 r. o świadczenie usług uboju, usługa uboju i przygotowania do eksportu półtusz kosztowałaby kontrahenta 55 zł za sztukę ubitego żywcu.

Dlatego też obniżka cenowa jest ściśle związana z trwałą współpracą pomiędzy podmiotami. W myśl art. 29 9a ust. ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120, ust. 4 i 5 jeśli wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Zakład ma otrzymać tylko 10 zł za usługę ubicia 1 sztuki żywca, a nie 55 zł, ponieważ wg umowy z kontrahentom umówiona jest za obniżkę cenową usługi uboju, jeśli kontrahent, który zakupił żywiec do uboju, pozostawi tzn. „ V ćwiartkę” u Zleceniobiorcy, czyli w Zakładzie.

Zdaniem Wnioskodawcy, fakturowanie usługi uboju już po obniżce cenowej w kwocie 10 zł za usługę uboju sztuki żywca, oczywiście po pozostawieniu V ćwiartki u Zleceniobiorcy przez kontrahenta, jest prawidłowe, a nawet konieczne, gdyż w myśl art. 29a ustawy o VAT. podstawa opodatkowania usługi nie obejmuje kwot:

 • stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty:
 • udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 • otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Wskazane czynności, jak wynika z art. 5 ust. 2 ustawy, podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Powyższe oznacza, że istotny jest przede wszystkim faktyczny przebieg danej czynności i osiągnięty rezultat zgodny z zamiarem umawiających się stron.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy, w myśl którego, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stosownie do art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z punktu widzenia podstawy opodatkowania, można wyróżnić następujące rodzaje rabatów:

 • rabaty przyznane przed ustaleniem ceny i dokonaniem sprzedaży – niemające wpływu na podstawę opodatkowania,
 • rabaty przyznane po dokonaniu sprzedaży – bonifikaty, opusty, uznane reklamacje i skonta – wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej kwoty osiągniętego obrotu.

Przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość danych towarów lub usług. Nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar, bądź usługę za cenę znacznie niższą.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385), przez cenę rozumie się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Jak stanowi art. 2 ust. 1 ww. ustawy, ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę (...).

W myśl art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

 1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku;
 3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

– organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Jak stanowi ust. 2 ww. przepisu, związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Według art. 32 ust. 3 ustawy, przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2 – w świetle art. 32 ust. 4 ustawy – rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.

W myśl art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zawarł w dn. 31.12.2013r. umowę o świadczeniu usług uboju na podstawie, której zobowiązana jest przeprowadzenia usługowego uboju żywca wieprzowego i przygotowywania powstałych w uboju półtusz do eksportu na rzecz innej jednostki. Wynagrodzenie za ww. usługę została zawarta w par. 6 ust. 1-3 przedmiotowej umowy a następujący sposób:

ust. 1 - za wykonanie usługi zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 10 zł za sztukę żywca, na podstawie faktury wystawionej przez zleceniobiorcę,

ust. 2 - na kwotę wynagrodzenia określonego w ust. 1 składa się wartość usługi uboju i przygotowanie do eksportu w kwocie 55 zł za sztukę żywca pomniejszoną o opust o wartości 45 zł za 1 szt. „V ćwiartki”, która zostaje u zleceniobiorcy, czyli w Zakładzie Wnioskodawcy.

ust. 3 - do kwoty określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakład Wnioskodawcy za usługę uboju żywca w miesiącu sierpniu 2014 r. wystawi fakturę VAT na kwotę 1.811 szt. x 10 zł = 18110 zł netto. Do ww. kwoty netto został doliczony podatek VAT wg stawki podstawowej, czyli 23%.

Wnioskodawca wskazał, że między Wnioskodawcą a klientem zachodzi związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT.

Wnioskodawca świadczy usługę uboju i przygotowania do eksportu półtusz, natomiast „pozostałe części” z ubitego żywca pozostają w masarni Wnioskodawcy. Kontrahent nie zabiera tzn. V ćwiartki od Wnioskodawcy, głównie ze względu na brak możliwości przechowywania pozostałości z ubitego żywca. W wyniku tego stanu rzeczy Wnioskodawca obniża koszty usługi uboju ze względu na korzyści płynące z pozostawionej V ćwiartki przez kontrahenta.

Żywiec do uboju zakupywany jest przez kontrahenta. Dostawa żywca jest po stronie kontrahenta. Na „V ćwiartkę” składają się następujące elementu z ubitego żywca: komplet jelit, pachwina, sadło, głowa, ośrodek, podgardle.

Na pytanie, czy Wnioskodawca nabywa „ V ćwiartkę” w wyniku realizacji zawartej umowy od Kontrahenta, Wnioskodawca odpowiedział, że „Tak. Gdyby Wnioskodawca nie świadczył usługi uboju i przygotowania do eksportu półtusz, wówczas nie otrzymywałby pośrednio pozostałych części pochodzących z ubitego żywca.

Na pytanie, czy nabycie przez Wnioskodawcę „V ćwiartki” ma wpływ na ceną usługi świadczonej przez Wnioskodawcę, wskazano, że gdyby Wnioskodawca odmówił kontrahentowi możliwości pozostawienia pozostałych części z ubitego żywca, wówczas nie byłoby przesłanki do zastosowania obniżenia ceny za świadczone usługi przez Wnioskodawcę. Jednakże brak takiej możliwości spowodowałoby najprawdopodobniej rozwiązanie umowy ze strony kontrahenta, ponieważ to kontrahentowi zależy, aby mieć taką możliwość pozostawienia tej części świni, która „nie idzie” na eksport.

Na pytanie, czy obniżenie kwoty do zapłaty o wartość „V ćwiartki” stanowi udzielony przez Wnioskodawcę klientowi rabat, jeżeli tak, to należało wskazać, z jakiego tytułu rabat ten został udzielony oraz należy wskazać podstawę prawną udzielenia rabatu; Wnioskodawca odpowiedział „Tak. Gdyby Kontrahent nie pozostawił tzn. V ćwiartki u Wnioskodawcy, wówczas koszty usługi, a tym samym kwota do zapłaty byłaby wyższa o wartość nieudzielonej obniżki, czyli o 45 zł. Wynika to z umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentem. ww. umowa została dostarczona do Urzędu Skarbowego”.

Należy zauważyć, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie, w jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności.

Jak już zaznaczono powyżej, przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny (udzielenia rabatu), czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej (nawet znacznie) niż rzeczywista wartość danego towaru czy usługi. Jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w art. 32 ustawy, organ podatkowy może określić wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej tych towarów lub usług ale tylko w sytuacji, gdyby związki te miały wpływ na ustalenie ceny.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca nabywa od kontrahenta „V ćwiartkę”. Jak wskazał Wnioskodawca, gdyby Kontrahent nie pozostawił tzn. „V ćwiartki” u Wnioskodawcy, wówczas koszty usługi, a tym samym kwota do zapłaty byłaby wyższa o 45 zł, co jak podał Wnioskodawca wynika z umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentem. Mając na uwadze powyższe nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż jest to rabat/upust czy obniżka ceny, ponieważ kontrahent Wnioskodawcy płaci pełną kwotę 55 zł, z tym rozróżnieniem, że część wartości wyrażona jest w jednostkach pieniężnych, tj. 10 zł a cześć w towarze tj. w tzw. „V ćwiartce

Powyższe oznacza, że wyświadczenie usługi uboju następować będzie po cenie 55 zł. W przedmiotowej sprawie rabat nie został udzielony. Na powyższe wskazuje również zapis ust. 2 umowy zawartej przez Wnioskodawcę z kontrahentem – pomimo użytego słowa upust - który mówi, że na kwotę wynagrodzenia określonego w ust. 1 składa się wartość usługi uboju i przygotowanie do eksportu w kwocie 55 zł za sztukę żywca pomniejszoną o opust o wartości 45 zł za 1 szt. „V ćwiartki”, która zostaje u zleceniobiorcy, czyli w Zakładzie Wnioskodawcy.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy, w przedmiotowej sprawie za podstawę opodatkowania usługi uboju przyjąć należy zarówno cenę jaką płaci usługodawca, tj. 10 zł jak i wartość tzw. „V ćwiartki”, tj. 45 zł, czyli ogółem 55 zł.

Zatem oceniając stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

cena
IPPP3/443-286/13/14-5/S/SM | Interpretacja indywidualna

podstawa opodatkowania
IPPP2/443-973/14-4/RR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.