IPTPP4/443-741/14-4/OS | Interpretacja indywidualna

Prawidłowości dokumentowania kosztów wypłaty nagród pieniężnych.
IPTPP4/443-741/14-4/OSinterpretacja indywidualna
  1. faktura
  2. podstawa opodatkowania
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości dokumentowania kosztów wypłaty nagród pieniężnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości dokumentowania kosztów wypłaty nagród pieniężnych.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka (Wnioskodawca) zawarła umowę ze stacją telewizyjną w celu wspólnej realizacji interaktywnego projektu przeznaczonego do wykorzystania w audycjach telewizyjnych i podnoszących atrakcyjność tych audycji, poprzez umożliwienie widzom udziału w loterii SMS.

Na mocy umowy R. (Wnioskodawca) zobowiązało się:

  • przygotowania zapowiedzi opartych na formacie, których integralną częścią jest loteria audioteksowa oraz do przeniesienia praw do zapowiedzi na stację telewizyjną,
  • wyprodukować zapowiedzi zawierające promocję loterii, z największą wiedzą fachową i należytą starannością,
  • dostarczyć zrealizowane zapowiedzi do emisji,
  • zrealizować ww. zadania w oparciu o pomysł i zasady sformułowane w regulaminie loterii,
  • zrealizować loterię i zapewnić finansowanie kosztów organizacji loterii przed rozliczeniem tych kosztów ze stacją telewizyjną,
  • zapewnić linię Premium SMS na potrzeby loterii oraz obsługę techniczną komunikacji SMS Loterii w tym również komunikacji za pomocą telefonicznych połączeń głosowych,
  • zrealizować na własny koszt wysyłki wiadomości SMS promujących loterię i zachęcających do wzięcia w niej udziału,
  • zapewnić sprawność techniczną systemu informatycznego umożliwiającą bezawaryjny przebieg loterii z punktu widzenia jej uczestników,
  • zapewnić kompleksową obsługę uczestników loterii, obsługiwać proces reklamacyjny,
  • zapewnić nagrodę pieniężną dla laureata loterii,
  • wydać laureatowi nagrodę,
  • wykonać obowiązek płatnika wynikającego z przepisów podatkowych.

Stacja telewizyjna zobowiązała się do:

  • emisji zapowiedzi w audycji,
  • promocji loterii za pomocą emisji zapowiedzi, w miarę możliwości redakcyjnych i czasowych - w innych kanałach telewizyjnych,
  • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury niezbędnej do realizacji projektu,
  • udostępnienia R. materiałów graficznych i wideo niezbędnych do realizacji projektu,
  • pokrycia kosztów loterii (kosztów prawnych, opłat) za wydanie zezwolenia na organizację loterii, kosztów gwarancji bankowej, kosztów dostosowania systemu informatycznego i serwerów oraz kosztów administracyjnych),
  • pokrycia kosztów nagrody pieniężnej przewidzianej w regulaminie loterii,
  • wydania laureatom wspólnie z R. nagród w terminie zgodnym z regulaminem loterii.

Rozliczenie stron opiera się na umownym podziale przychodów z SMS-ów Premium otrzymanych w trakcie emisji zapowiedzi w audycji i promocji loterii. Rozliczenie stacji telewizyjnej opiera się o raport dostarczany przez R. zawierający łączną liczbę wiadomości SMS otrzymanych w ramach loterii oraz wyliczoną na tej podstawie wartość wynagrodzenia należnego stacji telewizyjnej (zgodnie z ustalonym % podziałem). R. dokumentuje fakturą VAT wystawioną na integratora (podmiot obsługujący numery Premium SMS) łączny ruch SMS należny obu stronom umowy. Stacja telewizyjna na podstawie raportu obciąża R. fakturą VAT na kwotę przynależnego stacji telewizyjnej wynagrodzenia.

Jednakże zgodnie z umową stacja telewizyjna jest zobowiązana również do pokrycia:

  • kosztów prawnych, opłaty za wydanie zezwolenia na organizację loterii, kosztów gwarancji bankowej, kosztów dostosowania systemu informatycznego i serwerów oraz kosztów administracyjnych,
  • kosztów nagród pieniężnych przewidzianych w regulaminie loterii.

Zgodnie z umową R.:

  • wystawiła fakturę VAT obciążającą stację telewizyjną kosztami organizacji loterii, wymienionymi jako: koszty prawne, opłaty za wydanie zezwolenia na organizację loterii, koszty gwarancji bankowej, koszty dostosowania systemu informatycznego i serwerów oraz koszty administracyjne,
  • wystawiła księgową notę obciążeniową na pokrycie kosztów nagród pieniężnych.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

  1. Jako organizator loterii, jest zobligowany Ustawą z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych do wydania nagród, zgodnie z regulaminem. Wnioskodawca poniósł koszty związane z wypłatą nagród. Nagrody pieniężne Wnioskodawca przekazał z własnych środków, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym uczestnikom, którzy je wygrali. Również zgodnie z umową ze stacją telewizyjną Wnioskodawca jest również zobowiązany do zapewnienia i wydania (wypłaty) nagrody dla laureata loterii, stacja telewizyjna jest zobowiązana do pokrycia kosztów nagród.
  2. Zgodnie z umową stacja telewizyjną, rozliczenie kosztów nagród pomiędzy stronami nastąpiło. Wnioskodawca otrzymał zwrot kosztów poniesionych na wydanie nagród, do których był zobligowany. Wnioskodawca ma wątpliwość, że rozliczenie nastąpiło zgodnie z prawem podatkowym. Rozliczenie nastąpiło na podstawie noty obciążeniowej, jednakże Wnioskodawca jest zdania, że ta część kosztów powinna podwyższyć wartość wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług Wnioskodawcy na rzecz stacji telewizyjnej (szczegółowy zakres usług został wymieniony we wniosku) i stanowić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
  3. Wydanie nagród jest jedną z czynności zawierających się w projekcie objętym umową. Stronami umowy jest Wnioskodawca oraz stacja telewizyjna.
  4. Nie zawierano odrębnej umowy na wydanie nagród.
  5. Wnioskodawca jest podmiotem specjalizującym się między innymi w organizacji loterii. Wnioskodawca zawarł umowę na realizację interaktywnego projektu ze stacją telewizyjną. Wolą obu stron projektu jest wspólna realizacja projektu stanowiącego zawartość programową stacji telewizyjnej, przeznaczonego do wykorzystania w audycjach telewizyjnych i podnosząca atrakcyjność tych audycji poprzez umożliwienie widzom udziału w loterii poprzez sms. Umowa zobowiązuje Wnioskodawcę do przygotowania zapowiedzi opartych na formacie, którego integralną częścią jest loteria audioteksowa oraz do przeniesienia praw do zapowiedzi na rzecz stacji telewizyjnej w zakresie i na warunkach opisanych szczegółowo w umowie. Stacja telewizyjna zobowiązała się do promocji poprzez emisję zapowiedzi w audycjach według ustalonego harmonogramu, udostępnienie znaku graficznego do realizacji loterii oraz do pokrycia kosztów nagród pieniężnych. Szczegółowe zobowiązania stron zostały opisane pkt 68 złożonego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, w opisie stanu faktycznego. Rozliczenie stron zostało opisane również w opisie stanu faktycznego we wniosku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka R. postąpiła prawidłowo wystawiając notę obciążeniową na pokrycie kosztów nagród pieniężnych... Czy R. powinna wystawić fakturę VAT na pokrycie kosztów nagród pieniężnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, spółka R., pomimo zapisów umowy nieprawidłowo postąpiła obciążając stację telewizyjną kosztami nagród pieniężnych wystawiając notę obciążeniową.

Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą podstawy opodatkowania, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą usługodawca otrzyma w zamian za świadczenie usług od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. (Art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów).

Art. 29a ust. 6 pkt 3 wskazuje, że „podstawa opodatkowania obejmuje: 1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnych charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku 2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transport i ubezpieczenie, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy”. Czyli w myśl zapisu koszty dodatkowe, które nawet jeśli są odrębnie pobierane (odrębnie rozliczane) między stronami czynności podstawowej (świadczenia usług) wchodzą do podstawy opodatkowania dla danej czynności podstawowej. Zdaniem Spółki przepis jako regułę uznaje doliczanie kosztów dodatkowych do podstawy opodatkowania czynności pomocniczej. Tylko przykładowo wskazuje on na rodzaje kosztów, jakie są wliczane do podstawy opodatkowania czynności podstawowej. Niestety koszty dodatkowe nie zostały zdefiniowane, jednakże w opinii Wnioskodawcy, należy uznać, że są to wszelkie opłaty i należności, formalnie odrębne od ceny świadczenia głównego, jednakże w istocie składające się na zapłatę za świadczenia zapewniane w ramach wykonania świadczenia podstawowego.

Dodatkowo art. 29a ust. 7 pkt 3 wskazuje, że podstawa opodatkowania nie obejmuje m. in. kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy, jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy, jeśli zostały zaksięgowane na koncie rozrachunkowym podatnika, podatnik ma przy tym obowiązek udowodnić rzeczywistą kwotę poniesionych wydatków. Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 1 października 2012 roku (I FSK 1895/11) „podstawowym warunkiem zastosowania omawianego wyłączenia jest działanie podatnika w imieniu i na rachunek nabywcy lub usługobiorcy”. Koszty te muszą być ponoszone nie tylko w imieniu klienta, ale także na jego rzecz. Jeśli podatnik działa we własnym imieniu, leczą na rachunek klienta to ww. przepis nie znajdzie zastosowania (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 05.05.2014 r. numer IBPP1/443-73/14/AW). W powołanej interpretacji czytamy dalej: „Należy również wskazać, że aby otrzymana przez podatnika kwota stanowiła zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek klienta, nie może stanowić należności lub kosztów dodatkowych, które w myśl art. 29a ust 1 i 6 ustawy należy uwzględnić w podstawie opodatkowania. Zatem nie wystąpi zwrot wydatków poniesionych przez podatnika w imieniu i na rzecz klienta, jeśli wydatki te stanowią świadczenia pomocnicze związane bezpośrednio z dokonywaną przez niego na rzecz danego klienta dostawą towarów lub świadczeniem usług; czyli wydatki te były poniesione przez podatnika we własnym imieniu. W takiej sytuacji kwota zwracanych wydatków stanowi w istocie element kalkulacyjny wynagrodzenia z tytułu zawartej transakcji. Należy zatem podkreślić, że z regulacji art. 29a ust. 7 pkt 3 wypływa zasadniczy warunek - występowania w imieniu klienta, na rzecz którego bezpośrednio wystawiana jest faktura, o ile poniesiony wydatek powinien być w ten sposób dokumentowany”.

Podsumowując zdaniem Spółki, nie można stwierdzić, że koszty wydanych nagród pieniężnych, której organizatorem w myśl ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych jest Wnioskodawca, i których wydanie gwarantuje Wnioskodawca są kosztami ponoszonymi w imieniu i na rzecz usługobiorcy. Nie można wydatków poniesionych na nagrody pieniężne uważać za koszty poniesione w imieniu i na rzecz klienta, tylko dlatego, że przy ich udziale Wnioskodawca wykonuje usługi na rzecz tego klienta. W opinii Wnioskodawcy, nie ma znaczenia że pokrywane koszty dotyczą przekazania środków pieniężnych na wypłatę nagród pieniężnych, gdyż nie jest odrębna czynność, ale czynność w ramach umowy na realizację wspólnego projektu a wydanie nagród jest jedną z wymienionych czynności do których zobowiązany jest Wnioskodawca. Dokumentowanie przeniesienia środków pieniężnych pomiędzy stronami jest ściśle związane ze świadczeniem usług przez Wnioskodawcę na rzecz stacji telewizyjnej. Wnioskodawca nie poniósłby tego wydatku, gdyby nie zawarta umowa na realizację wspólnego projektu (zauważyć trzeba, że umowy należy oceniać nie według nazwy, a według zapisów, które regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy). Jednocześnie koszty te muszą być poniesione w celu prawidłowego wykonania umowy i bez ich poniesienia nie byłaby możliwa realizacja projektu, a zatem koszty wydanych nagród są elementem kosztów wykonania usługi, stanowią zatem element kalkulacyjny wynagrodzenia.

Wnioskodawca zatem jest zobowiązany uwzględnić poniesione koszty na nagrody pieniężne w podstawie opodatkowania podatkiem od towarowi usług i w konsekwencji Wnioskodawca nie powinien dokumentować pokrycia tych kosztów notą obciążeniową. Zwrot kosztów powinien następować na podstawie faktury VAT dokumentującej część wynagrodzenia pokrywającego koszty poniesionych wypłat nagród pieniężnych.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż Jego zdaniem, Spółka R. (Wnioskodawca) nieprawidłowo postąpiła wystawiając notę obciążeniową na stację telewizyjną na pokrycie kosztów nagród pieniężnych. Spółka R. powinna wystawić fakturę VAT stacji telewizyjnej na kwotę kosztów wypłaconych nagród pieniężnych. Inne koszty (prawnika, gwarancji bankowej, opłaty za wydanie zezwolenia itp.), które zostały poniesione przez Wnioskodawcę i do pokrycia których zgodnie z umową również zobowiązana została stacja telewizyjna zostały rozliczone poprzez wystawioną przez Wnioskodawcę fakturę VAT na rzecz stacji telewizyjnej, jako część należnego wnioskodawcy wynagrodzenia z tytułu wykonanych usług. Według Wnioskodawcy nie ma różnicy pomiędzy tytułami tych poniesionych kosztów i nie powinno być różnicy w sposobie ich dokumentowania między stronami umowy. Łączna kwota poniesionych kosztów, bez względu na rodzaj, do których pokrycia zobowiązana jest stacja telewizyjna stanowi część kalkulacyjną wynagrodzenia wnioskodawcy za świadczenie usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 cyt. ustawy przez pojęcie sprzedaży należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Za odpłatne świadczenie usług, stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy podstawa opodatkowania obejmuje:

  1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
  2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

  1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
  2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
  3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Dlatego też należy stwierdzić, że przepisy ustawy dają możliwość wyłączenia z podstawy opodatkowania kwot stanowiących zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Ww. art. 29a ust. 7 ustaw stanowi implementację art. 79 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347/1 z późn. zm.), zgodnie z którym podstawa opodatkowania nie obejmuje następujących elementów:

  1. obniżek cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
  2. opustów i obniżek cen udzielonych nabywcy lub usługobiorcy i uwzględnionych w momencie transakcji;
  3. kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.

Z opisu wniosku wynika, iż Wnioskodawca jako organizator loterii, jest zobligowany ustawą o grach hazardowych do wydania nagród, zgodnie z regulaminem. Wnioskodawca poniósł koszty związane z wypłatą nagród. Nagrody pieniężne Wnioskodawca przekazał z własnych środków, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym uczestnikom, którzy je wygrali. Stacja telewizyjna jest zobowiązana do pokrycia kosztów nagród. Zgodnie z umową ze stacją telewizyjną, rozliczenie kosztów nagród pomiędzy stronami nastąpiło. Wnioskodawca otrzymał zwrot kosztów poniesionych na wydanie nagród, do których był zobligowany.

Zgodnie z umową stacja telewizyjna jest zobowiązana również do pokrycia:

  • kosztów prawnych, opłaty za wydanie zezwolenia na organizację loterii, kosztów gwarancji bankowej, kosztów dostosowania systemu informatycznego i serwerów oraz kosztów administracyjnych,
  • kosztów nagród pieniężnych przewidzianych w regulaminie loterii.

Zgodnie z umową Wnioskodawca:

  • wystawił fakturę VAT obciążającą stację telewizyjną kosztami organizacji loterii, wymienionymi jako: koszty prawne, opłaty za wydanie zezwolenia na organizację loterii, koszty gwarancji bankowej, koszty dostosowania systemu informatycznego i serwerów oraz koszty administracyjne,
  • wystawił księgową notę obciążeniową na pokrycie kosztów nagród pieniężnych.

Wydanie nagród jest jedną z czynności zawierających się w projekcie objętym umową. Stronami umowy jest Wnioskodawca oraz stacja telewizyjna. Nie zawierano odrębnej umowy na wydanie nagród. Wnioskodawca zawarł umowę na realizację interaktywnego projektu ze stacją telewizyjną. Wolą obu stron projektu jest wspólna realizacja projektu stanowiącego zawartość programową stacji telewizyjnej, przeznaczonego do wykorzystania w audycjach telewizyjnych i podnosząca atrakcyjność tych audycji poprzez umożliwienie widzom udziału w loterii poprzez sms. Umowa zobowiązuje Wnioskodawcę do przygotowania zapowiedzi opartych na formacie, którego integralną częścią jest loteria audiotekstowa oraz do przeniesienia praw do zapowiedzi na rzecz stacji telewizyjnej w zakresie i na warunkach opisanych szczegółowo w umowie. Stacja telewizyjna zobowiązała się do promocji poprzez emisję zapowiedzi w audycjach według ustalonego harmonogramu, udostępnienie znaku graficznego do realizacji loterii oraz do pokrycia kosztów nagród pieniężnych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu dokumentowania rozliczenia kosztów nagród pieniężnych przewidzianych w regulaminie loterii.

Należy zauważyć, że podstawowym kryterium pozwalającym uznać zbiór określonych czynności za usługę kompleksową (złożoną) jest określenie wzajemnych relacji pomiędzy usługami wchodzącymi w skład usługi złożonej w zakresie celów, które usługi te realizują. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. Podstawowym celem usługi pomocniczej tworzącej razem z usługą główną – usługę kompleksową – jest lepsze wykorzystanie przez klienta usługi głównej. Aby dana usługa pomocnicza mogła być uznana za element usługi kompleksowej winna służyć bezpośrednio realizacji usługi głównej. W celu ustalenia czy dana usługa może być uznana za usługę złożoną, konieczne jest zbadanie przebiegu konkretnej transakcji z uwzględnieniem wszystkich ekonomicznych aspektów tej transakcji.

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Należy zauważyć, iż w przedmiotowej sprawie świadczenie usługi organizacji loterii sms, na którą składa się szereg czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę, jest usługą złożoną. W ocenie tut. organu poszczególne czynności składające się na usługę organizacji loterii sms można uznać za jedną usługę kompleksową, które są ze sobą funkcjonalnie związane i które nie mogą funkcjonować prawidłowo bez siebie.

W ocenie tut. organu w przedstawionym stanie faktycznym wykonywane przez Wnioskodawcę czynności są niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi organizacji loterii sms, bowiem bez kosztów prawnych, opłaty za wydanie zezwolenia na organizację loterii, kosztów gwarancji bankowej, kosztów dostosowania systemu informatycznego i serwerów oraz kosztów administracyjnych, nie byłoby możliwe przeprowadzenie usługi organizacji loterii sms.

Odnosząc się do kwestii ujęcia wartości wypłaconych nagród pieniężnych w podstawie opodatkowania usługi kompleksowej, jaką jest organizacja loterii sms, wskazać należy, że Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, iż rozliczenie kosztów nagród pomiędzy stronami nastąpiło. Wnioskodawca otrzymał zwrot kosztów poniesionych na wydanie nagród, do których był zobligowany. Wnioskodawca jest zdania, że ta część kosztów powinna podwyższyć wartość wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług Wnioskodawcy na rzecz stacji telewizyjnej i powinna stanowić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy, należy stwierdzić, iż kwestia ujęcia wartości wypłaconych nagród pieniężnych w podstawie opodatkowania usługi kompleksowej, jaką jest organizacja loterii sms, wskazać należy, że samej czynności przekazania nagrody pieniężnej nie można utożsamiać z dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług gdyż nie mieści się w cytowanej w nin. interpretacji definicji towaru. Przekazanie środków pieniężnych (nagrody w konkursie) nie stanowi wydania towaru, ponieważ środki pieniężne nie są towarem w rozumieniu ustawy o VAT.

Czynności wydania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych (nagrody w konkursie) nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością. Usługą będzie tylko takie świadczenie w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. W przedmiotowej sprawie pomiędzy Wnioskodawcą a uczestnikami konkursu nie występuje umowa zobowiązaniowa, w ramach której Wnioskodawca wypłacałby wynagrodzenie za świadczone na jego rzecz przez uczestników usługi.

Reasumując, samo przekazanie przez Wnioskodawcę uczestnikom konkursu nagród pieniężnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Przekazanie przez Wnioskodawcę nagród pieniężnych za udział w loterii sms nie stanowi odrębnej dostawy towarów ani odrębnego świadczenia usług. Samo przekazanie nagród nie podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż ich przekazanie jest częścią składową kompleksowo wykonanej usługi organizacji loterii sms, a wartość przekazanych nagród, podwyższa wartość wynagrodzenia, jakie Wnioskodawca otrzymał z tytułu świadczenia kompleksowej usługi organizacji loterii sms, zatem zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu w ramach tej usługi.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Natomiast zgodnie z art. 106b ust. 3 tej ustawy na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

  1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
  2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Mając na względzie opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca zobowiązany jest uwzględnić w podstawie opodatkowania świadczonych usług koszty wypłaty nagród pieniężnych, ponoszonych przy wykonywaniu usługi organizacji loterii sms. Zatem Wnioskodawca zamiast noty obciążeniowej, stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, winien wystawić fakturę dokumentującą koszty organizacji loterii sms, która uwzględni również koszt wypłaty nagród pieniężnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

faktura
ILPP1/443-691/14-3/AS | Interpretacja indywidualna

podstawa opodatkowania
ITPP3/443-499/14/MD | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-73/14/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.