IPTPP2/443-656/14-4/JS | Interpretacja indywidualna

Podstawa opodatkowania, prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku VAT od zakupu materiałów do produkcji wyrobów objętych akcją promocyjno-ofertową
IPTPP2/443-656/14-4/JSinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. cena
 3. podstawa opodatkowania
 4. promocja
 5. rabaty
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów w cenie promocyjnej oraz prawa do pełnego odliczenia kwoty podatku VAT od zakupu materiałów do produkcji wyrobów objętych akcją promocyjno-ofertową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów w cenie promocyjnej oraz prawa do pełnego odliczenia kwoty podatku VAT od zakupu materiałów do produkcji wyrobów objętych akcją promocyjno-ofertową oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania nr 2 wniosku ORD-IN oraz dodatkową opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo ... (Wnioskodawca) jest producentem kotłów centralnego ogrzewania i betoniarek. W zakresie działalności gospodarczej prowadzi sprzedaż hurtową wyprodukowanych wyrobów. Sprzedaż odbywa się poprzez wyspecjalizowane hurtownie i składy materiałów budowlanych. Podejmowane działania marketingowe wpływają pozytywnie na budowanie relacji z kontrahentami, na ich lojalność, a co za tym idzie na wygenerowanie większego zysku. Wnioskodawca prowadzi działalność opodatkowaną.

W celu wsparcia prowadzonej sprzedaży Wnioskodawca w latach 2011-2014 zorganizował akcję promocyjno-ofertową, w ramach której, po spełnieniu określonych w ofercie warunków, jej uczestnicy mogli zakupić wyroby ... za symboliczną cenę 1 złoty netto za sztukę.

Warunkiem uczestnictwa w każdej z tych akcji jest nabycie określonej ilości produktów ... w zwykłej katalogowej cenie. Nabycie wymaganej ilości produktów uprawnia odbiorcę do zakupu określonego (tzw. „towaru promocyjnego”) po znacznie obniżonej cenie (tzw. „cenie promocyjnej”), która jest znacznie niższa od kosztu wytworzenia lub nabycia danego wyrobu. Akcje te skierowane są do konkretnych kontrahentów lub grup kontrahentów (dużych odbiorców). Za uzyskanie odpowiedniego pułapu kwotowego za zakup przedmiotów sprzedaży premiowej uczestnik akcji mógł nabyć za 1 złoty netto za sztukę m.in. kocioł CO lub pompę ciepła.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w tych akcjach określone zostały w indywidualnych ofertach stanowiących aneks do umów handlowych określających w szczególności:

 • do kogo będą skierowane akcje promocyjne,
 • w jakim okresie akcje będą przeprowadzone,
 • zakupy jakich towarów będą objęte promocją,
 • jaki poziom zrealizowanych i odpowiednio udokumentowanych zakupów wyrobów i towarów Wnioskodawcy da możliwość nabycia określonych przedmiotów po promocyjnej cenie 1 złoty netto za sztukę (według katalogu dla danej promocji).

Reasumując, możliwość zakupu nagród rzeczowych w cenie 1 złoty netto za sztukę w ramach sprzedaży premiowej stanowi jedną z form uatrakcyjnienia oferowanej sprzedaży, jak również ma na celu umocnienie więzi handlowych firmy z jej klientami, nabywcami wyrobów i towarów .... Możliwość zakupu przedmiotu sprzedaży premiowej po cenie 1 złoty netto spowodowało w poprzednich latach wzrost sprzedaży oferowanych przez ... wyrobów (towarów), a co za tym idzie – wzrost osiąganych przychodów. Powyższe założenia znalazły potwierdzenie w przeprowadzonych analizach i porównaniach przychodów ze sprzedaży w efekcie podobnych akcji. Działania te podejmowane są tylko i wyłącznie w celu zwiększenia sprzedaży i atrakcyjności produktów Wnioskodawcy, pozyskania nowych kontrahentów (nabywców wyrobów i towarów firmy) oraz utrzymania określonej pozycji na rynku. Pozostają zatem w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Zainteresowanego działalnością i mają na celu zwiększenie osiąganych przychodów.

W opisanej powyżej akcji promocyjno-ofertowej pomiędzy Wnioskodawcą a nabywcami nagród nie istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, tj. powiązania rodzinne lub kapitałowe. Wnioskodawca nadmienił, iż w związku z zakupem materiałów do produkcji wyrobów (produktów) przeznaczonych do sprzedaży premiowej, Zainteresowany odliczał VAT naliczony w fakturach VAT dokumentujących ww. transakcję w momencie jej dokonania.

Zgodnie z założeniami poczynionymi przez Wnioskodawcę, każdorazowa sprzedaż dokonana w ramach akcji promocji dokumentowana jest fakturą VAT. Jedna faktura może równocześnie dokumentować sprzedaż produktów zarówno po cenach katalogowych, jak i po cenach promocyjnych. Towary, których dotyczy promocja, ujmowane są na fakturze w oddzielnych pozycjach, wraz ze wskazaniem ceny, po której zostały przez Wnioskodawcę w ramach danej akcji sprzedane. W przypadku życzenia ze strony klienta, Wnioskodawca dokumentuje sprzedaż towarów promocyjnych na odrębnej fakturze VAT.

Zgodnie z założeniami poczynionymi przez Wnioskodawcę, oferta sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest tylko i wyłączenie do podmiotów niepowiązanych w jakikolwiek sposób ze Spółką, dotyczy to zarówno powiązań kapitałowych, jak i osobowych. Zgodnie z art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT „podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku (...)”. Co do zasady, nagradzani są wszyscy nabywcy, do których skierowana jest oferta promocyjna i którzy spełnią określone warunki takiej promocji. Akcje promocyjne, organizowane przez Wnioskodawcę, umożliwiają kontrahentowi zakup określonych towarów w cenie promocyjnej, która różni się od ceny rynkowej. Przepisy Ustawy o VAT nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość tych towarów.

Regulamin Promocji „...”.

 1. Organizatorem promocji „...” zwanej dalej Promocją jest Wnioskodawca.
 2. Promocja dotyczy sprzedaży produktów: kotłów centralnego ogrzewania zamawianych przez bezpośrednich partnerów firmy ... zwanych dalej Dystrybutorami.
 3. Promocja ma czas określony i trwa od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
 4. ... przysługuje prawo wyłączenia Dystrybutora z Promocji jeżeli Dystrybutor ma zaległości we wnoszeniu terminowych opłat za zakupy produktów.
 5. ... w ramach oddzielnej umowy podpisanej z wybranymi Dystrybutorami może podpisać porozumienie zmieniające warunki dotychczasowej Promocji.
 6. Promocja skierowana jest do Dystrybutorów, którzy mają podpisane umowy o współpracy handlowej z ... i składają zamówienia na kotły centralnego ogrzewania produkcji ....
 7. W Promocji nie mogą brać udziału Dystrybutorzy, z którymi ... rozwiązało uprzednio umowę o współpracy handlowej lub Dystrybutorzy, z którymi ... rozwiązało umowę podczas okresu trwania Promocji.
 8. W Promocji Dystrybutor otrzymuje premię w postaci: 1 sztuki kotła centralnego ogrzewania w cenie 1 zł netto, za każdym razem kiedy zrealizuje obrót z ... powyżej 50 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że ww. premia nie jest obligatoryjna, co oznacza, że w interesie Dystrybutora jest wykazanie się spełnieniem warunku dotyczącego zrealizowanego obrotu.
 9. Ww. premia zostanie naliczona i rozliczona przez ... – w ciągu 30 dni od momentu potwierdzenia spełnienia warunku zrealizowania obrotu przez Dystrybutora oraz faktu całkowitej spłaty należności za zrealizowany zakup.
 10. Obrót, o którym mowa w pkt 8 konieczny do rozliczenia premii, pomniejszony będzie o wysokość wypłaconych bonusów kwartalnych i skont. Ponadto obrót liczony będzie od wartości netto faktur za dany okres z terminem płatności zgodnym z fakturą.
 11. Wartość naliczonej ww. premii zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę wynikającą z ustawowych odsetek naliczonych za opóźnienia w płatnościach za faktury.
 12. Pozostałe warunki Promocji reguluje aktualny cennik kotłów centralnego ogrzewania firmy ... i umowa o współpracy handlowej zawarta pomiędzy Dystrybutorem a ... zastrzega sobie prawo skrócenia, bądź przedłużenia Promocji bez podania przyczyn, natomiast Dystrybutorom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie w stosunku do ....

Wyciąg z porozumienia handlowego dotyczącego akcji promocyjno-ofertowej:

1,

 1. Dotyczy współpracy w zakresie Sprzedaży Promocyjnej urządzeń (kotłów C.O. do mocy 75 kW produkcji ...). Porozumienie stanowi integralną część współpracy handlowej i zawarte jest wyłącznie na czas jej trwania. Z dniem podpisania niniejszego porozumienia wszystkie poprzednie porozumienia tracą swą ważność.
 2. Warunki handlowe wynikające z tego porozumienia obowiązują przez czas określony, tj. od dnia 27.05.2014 do dnia 31.12.2014 r.

2,

 1. Strony postanawiają, że z tytułu zrealizowania określonego wartościowo obrotu w danym okresie rozliczeniowym wyznaczonym czasem trwania tego Porozumienia oraz za promocję wyrobów produkowanych przez ..., Producent może przyznać Kupującemu premię za wykonane zakupy określone w ust. 3, 2.
 2. Premia zostanie naliczona i rozliczona przez Dostawcę – w ciągu 30 dni od momentu nabycia przez Odbiorcę prawa do niej – jedynie w przypadku całkowitej spłaty należności za zakup zrealizowany do 31.12.2014 r. W przypadku nieuregulowania całości zobowiązań wynikających z zakupów w roku 2014 do wskazanego terminu, Odbiorca traci prawo do premii pieniężnej za dany okres.
 3. W przypadku nabycia przez Kupującego prawa do premii, o której mowa w ust. 1 powyżej, Producent rozliczy premię (w postaci kotłów OKP 15 kW linia standard fakturowanych po 1 zł do każdych 50.000 zł) Kupującemu na koniec okresu rozliczeniowego, wynikającego z terminu na jaki niniejsza Umowa została zawarta, liczony od dnia 27.05.2014 w wysokości:
  1. 1 szt. OKP 15 kW linia standard – od obrotu netto powyżej 50.000 zł,
  2. od wartości netto faktur za dany okres rozliczeniowy z terminem płatności zgodnym z fakturą.

Premia dotyczy wyłącznie sprzedaży kotłów C.O. – faktur wystawianych w okresie od 27.05.2014 r. do 31.12.2014 r.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w złożonym wniosku ORD-IN z dnia 28 sierpnia 2014 roku występuje Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo ..., który jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT oraz jego kontrahenci (Kupujący), którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT.

Wnioskodawca w swoim asortymencie posiada około 350 indeksów wyrobów gotowych. Dla celów wydania interpretacji indywidualnej Zainteresowany przedłożył fragment kartoteki magazynowej za miesiąc październik 2014 roku przedstawiającej przykładowy asortyment, tj. nazwę, ..., średnią cenę sprzedaży oraz zysk na poszczególnym asortymencie.

Średni koszt wytworzenia produktów objętych akcją promocyjno-ofertową przedstawia tabela poniżej:

Nazwa części

Techniczny koszt wytworzenia

Średnia ocena sprzedaży

Różnica średnia cena sprz. minus koszt podstawowy – zysk

A.

6 405,56

12 620,49

6 214,93

A.

3 891,95

6 295,39

2 403,44

A.

3 910,94

6 245,66

2 334,72

A.

3 953,59

6 507,83

2 554,24

A.

3 962,89

6 487,83

2 524,94

A.

4 159,28

6 342,69

2 183,41

A.

4 176,44

6 836,10

2 659,66

A.

4 134,48

6 724,04

2 589,56

A.

4 315,09

7 304,15

2 989,06

A.

4 256,13

7 338,03

3 081,90

D.

4 249,09

6 373,22

2 124,13

D.

3 961,38

6 420,07

2 458,69

D.

4 175,73

6 696,14

2 520,41

D.

4 986,87

8 142,72

3 155,85

D.

5 361,66

9 158,54

3 796,88

D.

5 581,77

9 701,22

4 119,45

D.

6 459,87

12 620,48

6 160,61

D.

7 635,13

13 146,34

5 511,21

A.

3 390,25

4 529,68

1 139,43

A.

3 400,70

5 711,87

2 311,17

A.

3 550,57

5 884,54

2 333,97

A.

3 711,62

6 260,16

2 548,54

Cena promocyjna z wysokim rabatem (1 złotych netto) stanowi więcej niż 99% wartości produktu, w stosunku do kosztu wytworzenia, po jakiej jest/są i będą sprzedawane wyroby objęte akcją promocyjno-ofertową.

We wniosku ORD-IN w poz. 68 z dnia 28 sierpnia 2014 roku wskazano, że pomiędzy Wnioskodawcą a nabywcami nagród nie istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

W myśl art. 32 ust. 1 ustawy o VAT: w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

 1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,
 3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

- organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.

Analizując zapisy art. 32 ust. 1-4 ustawy o VAT, Zainteresowany stwierdził, że pomiędzy Wnioskodawcą a uczestnikami akcji promocyjno-ofertowej nie zachodzą żadne z powyższych powiązań ani sytuacji.

Zakupy dotyczące materiałów do produkcji wyrobów objętych akcją promocyjno-ofertową są i będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym podatek naliczony na fakturach zakupu dokumentujących zakup materiałów i usług do wyprodukowania wyrobów biorących udział w akcji promocyjno-ofertowej podlega rozliczeniu przez Wnioskodawcę.

Faktury dokumentujące zakup materiałów do produkcji są i będą wystawiane na podmiot zarejestrowany i będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, tj. Przedsiębiorstwo ...

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy podstawą opodatkowania podatkiem VAT, w przypadku sprzedaży wyrobów gotowych (produktów ...) w cenie promocyjnej 1 złoty netto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjno-ofertowej, będzie kwota faktycznie należna od nabywcy...
 2. Czy ustalona cena 1 złoty netto, stanowi cenę jednostkową za dostawę towaru, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., „Ustawa o VAT”), która nie podlega skorygowaniu dla potrzeb obliczenia podatku należnego VAT do innej wartości rynkowej (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)...
 3. Czy Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku VAT od zakupu materiałów do produkcji wyrobów objętych akcją promocyjno-ofertową...

Zdaniem Wnioskodawcy, Zainteresowany prowadzi działalność podlegającą opodatkowaniu i zajmuje się produkcją oraz handlem kotłów centralnego ogrzewania i betoniarek. Sprzedaż swoich wyrobów prowadzi na terenie całego kraju, w krajach UE i poza unijnych. W celu wzrostu sprzedaży oferowanych produktów, a tym samym zwiększenia przewagi konkurencyjnej w segmencie podmiotów zajmujących się produkcją betoniarek i kotłów centralnego ogrzewania, a także utrzymania kanałów dystrybucji, Wnioskodawca wprowadził sprzedaż promocyjno-ofertową, skierowaną do wybranych odbiorców (strategicznych odbiorców oraz osiągających wymagany obrót w akcji promocyjno-ofertowej).

Pytanie Nr 1.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), przez cenę rozumie się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Art. 2 ust. 1 ustawy o cenach stanowi, że ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę. W świetle przytoczonych podstaw prawnych cena promocyjna na poziomie 1 złoty netto, stanowi właściwą cenę (podstawę) do wyliczenia kwoty podatku należnego.

Pytanie Nr 2.

Na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, ilekroć w ustawie jest mowa o sprzedaży to rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego. Treść art. 29a ust. 7 wskazuje, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży oraz otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Obniżki cen, które udziela Wnioskodawca swoim klientom są rabatami udzielanymi z prawem, na zasadach określonych warunkami podczas akcji promocyjno-ofertowej. Kwotą należną jest kwota jaką winien zapłacić odbiorca uczestnik tej akcji.

Analizując powyższe przepisy podatkowe Wnioskodawca jest zdania, iż ma prawo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej swobodnie ustalać ceny sprzedaży, aby uatrakcyjnić tę sprzedaż, a tym samym zwiększyć przychody i wygenerować większy zysk. Przepisy o VAT nie ograniczają ... w wysokości oferowanego rabatu cenowego, nie wyznaczają szczególnych zasad dotyczących kształtowania ceny minimalnej, jak również nie wyznaczają ograniczeń w poziomie możliwego rabatowania cen. Dlatego do wyliczenia podatku należnego VAT ustalona cena promocyjna 1 złoty netto nie będzie podlegać skorygowaniu do ceny wyższej niż cena promocyjna pobrana od klienta tzn. uwzględniająca cały rabat. Wnioskodawca nadmienił, że cena promocyjna 1 złoty netto za sztukę wyrobu znana jest nabywcy przed przystąpieniem do akcji promocyjno-ofertowej. W interpretacji indywidualnej z 25 lutego 2013 roku, IPPP1/443-1187/12-3/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził „Zatem określając podstawę opodatkowania, Spółka powinna jako obrót przyjąć rzeczywistą kwotę należną z tytułu sprzedaży. Tym samym, w przedmiotowej sprawie podstawą opodatkowania (obrotem) dla Spółki – zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT – będzie kwota faktycznie należna od nabywcy – tj. cena promocyjna 1 złoty bądź 1 grosz – pomniejszona o należny podatek (o ile nie zachodzą przesłanki określone w ww. art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT).

W przypadku Wnioskodawcy w akcjach promocyjno-ofertowych skierowanych do odbiorców nie ma powiązań o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub służbowym – art. 32 ust. 1 i 2.

Pytanie Nr 3.

W stanie faktycznym opisanym we wniosku, zgodnie z regułą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawca prowadzi działalność opodatkowaną, a organizowane akcje promocyjno-ofertowe dla odbiorców przekładają się na spodziewany, zwiększony przychód ze sprzedaży. Są to dla firmy wymierne korzyści ekonomiczne. Zwiększone przychody ze sprzedaży generują wyższy zysk. Zdaniem Wnioskodawcy działalność promocyjna związana z wygenerowaniem wyższych obrotów ze sprzedaży uprawnia Wnioskodawcę do odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup materiałów do produkcji wyrobów i towarów handlowych objętych akcją promocyjno-ofertową. Podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wówczas, gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W interpretacji indywidualnej z 5 sierpnia 2008 roku, nr IBPP2/443-436/08/BW Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził: „(...) podatnik ma prawo swobodnie kształtować swoje operacje gospodarcze, w tym stosować upusty cenowe, tak by prowadzona przez niego działalność przynosiła korzyści ekonomiczne. Stosowane promocje (upusty cenowe) nie mogą jednak służyć obejściu przepisów prawa i unikaniu opodatkowania, dlatego też wszelkie upusty winny być uzasadnione ekonomicznie i odpowiadać oczekiwanym korzyściom. Ponadto podatnik winien posiadać odpowiednią dokumentację, z której jednoznacznie wynika na rzecz jakiego odbiorcy i w jakim zakresie udzielane są upusty. (...)”.

Zgodnie z Regulaminem Promocji „...” i aneksów do umów handlowych Wnioskodawca gwarantuje swoim Dystrybutorom kocioł centralnego ogrzewania za 1 złoty, po spełnieniu określonych warunków zawartych w umowach handlowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy, w myśl którego, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stosownie do art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z punktu widzenia podstawy opodatkowania, można wyróżnić następujące rodzaje rabatów:

 • rabaty przyznane przed ustaleniem ceny i dokonaniem sprzedaży – niemające wpływu na podstawę opodatkowania,
 • rabaty przyznane po dokonaniu sprzedaży – bonifikaty, opusty, uznane reklamacje i skonta – wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej kwoty osiągniętego obrotu.

Przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość danych towarów lub usług. Nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar, bądź usługę za cenę znacznie niższą.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) użyte w ustawie określenie cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

W myśl ust. 2 powołanego wyżej artykułu w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

W myśl art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

 1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku;
 3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

- organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Jak stanowi ust. 2 ww. przepisu, związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Według art. 32 ust. 3 ustawy, przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2 – w świetle art. 32 ust. 4 ustawy – rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest producentem kotłów centralnego ogrzewania i betoniarek. W zakresie działalności gospodarczej prowadzi sprzedaż hurtową wyprodukowanych wyrobów. Sprzedaż odbywa się poprzez wyspecjalizowane hurtownie i składy materiałów budowlanych. Podejmowane działania marketingowe wpływają pozytywnie na budowanie relacji z kontrahentami, na ich lojalność, a co za tym idzie na wygenerowanie większego zysku. Wnioskodawca prowadzi działalność opodatkowaną. W celu wsparcia prowadzonej sprzedaży Wnioskodawca w latach 2011-2014 zorganizował akcję promocyjno-ofertową, w ramach której, po spełnieniu określonych w ofercie warunków, jej uczestnicy mogli zakupić wyroby ... za symboliczną cenę 1 złoty netto za sztukę. Warunkiem uczestnictwa w każdej z tych akcji jest nabycie określonej ilości produktów ... w zwykłej katalogowej cenie. Nabycie wymaganej ilości produktów uprawnia odbiorcę do zakupu określonego (tzw. „towaru promocyjnego”) po znacznie obniżonej cenie (tzw. „cenie promocyjnej”), która jest znacznie niższa od kosztu wytworzenia lub nabycia danego wyrobu. Akcje te skierowane są do konkretnych kontrahentów lub grup kontrahentów (dużych odbiorców). Za uzyskanie odpowiedniego pułapu kwotowego za zakup przedmiotów sprzedaży premiowej uczestnik akcji mógł nabyć za 1 złoty netto za sztukę m.in. kocioł CO lub pompę ciepła.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w tych akcjach określone zostały w indywidualnych ofertach stanowiących aneks do umów handlowych określających w szczególności: do kogo będą skierowane akcje promocyjne, w jakim okresie akcje będą przeprowadzone, zakupy jakich towarów będą objęte promocją, jaki poziom zrealizowanych i odpowiednio udokumentowanych zakupów wyrobów i towarów Wnioskodawcy da możliwość nabycia określonych przedmiotów po promocyjnej cenie 1 złoty netto za sztukę (według katalogu dla danej promocji).

Reasumując, możliwość zakupu nagród rzeczowych w cenie 1 złoty netto za sztukę w ramach sprzedaży premiowej stanowi jedną z form uatrakcyjnienia oferowanej sprzedaży, jak również ma na celu umocnienie więzi handlowych firmy z jej klientami, nabywcami wyrobów i towarów .... Możliwość zakupu przedmiotu sprzedaży premiowej po cenie 1 złoty netto spowodowało w poprzednich latach wzrost sprzedaży oferowanych przez ... wyrobów (towarów), a co za tym idzie – wzrost osiąganych przychodów. Powyższe założenia znalazły potwierdzenie w przeprowadzonych analizach i porównaniach przychodów ze sprzedaży w efekcie podobnych akcji. Działania te podejmowane są tylko i wyłącznie w celu zwiększenia sprzedaży i atrakcyjności produktów Wnioskodawcy, pozyskania nowych kontrahentów (nabywców wyrobów i towarów firmy) oraz utrzymania określonej pozycji na rynku. Pozostają zatem w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Zainteresowanego działalnością i mają na celu zwiększenie osiąganych przychodów.

Analizując zapisy art. 32 ust. 1-4 ustawy o VAT, Zainteresowany stwierdził, że pomiędzy Wnioskodawcą a uczestnikami akcji promocyjno-ofertowej nie zachodzą żadne z powiązań ani sytuacji, o których mowa w ww. przepisie.

Wnioskodawca nadmienił, iż w związku z zakupem materiałów do produkcji wyrobów (produktów) przeznaczonych do sprzedaży premiowej, Zainteresowany odliczał VAT naliczony w fakturach VAT dokumentujących ww. transakcję w momencie jej dokonania.

Zgodnie z założeniami poczynionymi przez Wnioskodawcę, każdorazowa sprzedaż dokonana w ramach akcji promocji dokumentowana jest fakturą VAT. Jedna faktura może równocześnie dokumentować sprzedaż produktów zarówno po cenach katalogowych, jak i po cenach promocyjnych. Towary, których dotyczy promocja, ujmowane są na fakturze w oddzielnych pozycjach, wraz ze wskazaniem ceny, po której zostały przez Wnioskodawcę w ramach danej akcji sprzedane. W przypadku życzenia ze strony klienta, Wnioskodawca dokumentuje sprzedaż towarów promocyjnych na odrębnej fakturze VAT.

Co do zasady, nagradzani są wszyscy nabywcy, do których skierowana jest oferta promocyjna i którzy spełnią określone warunki takiej promocji. Akcje promocyjne, organizowane przez Wnioskodawcę, umożliwiają kontrahentowi zakup określonych towarów w cenie promocyjnej, która różni się od ceny rynkowej. Przepisy Ustawy o VAT nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość tych towarów.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT oraz jego kontrahenci (Kupujący), którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT. Wnioskodawca w swoim asortymencie posiada około 350 indeksów wyrobów gotowych.

Cena promocyjna z wysokim rabatem (1 złotych netto) stanowi więcej niż 99% wartości produktu, w stosunku do kosztu wytworzenia, po jakiej jest/są i będą sprzedawane wyroby objęte akcją promocyjno-ofertową.

Zakupy dotyczące materiałów do produkcji wyrobów objętych akcją promocyjno-ofertową są i będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym podatek naliczony na fakturach zakupu dokumentujących zakup materiałów i usług do wyprodukowania wyrobów biorących udział w akcji promocyjno-ofertowej podlega rozliczeniu przez Wnioskodawcę.

Faktury dokumentujące zakup materiałów do produkcji są i będą wystawiane na podmiot zarejestrowany i będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, tj. Przedsiębiorstwo ....

Ad. 1 i 2.

W odniesieniu do pytania nr 1 i 2 wniosku należy wskazać, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie, w jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności. Tak więc każdy zastosowany upust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tj. zarobku. Jednocześnie należy nadmienić, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Tym samym, tut. Organ nie jest uprawniony do weryfikacji opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Jak już zaznaczono powyżej, przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny (udzielenia rabatu), czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej (nawet znacznie) niż rzeczywista wartość danego towaru czy usługi. Jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w art. 32 ustawy, organ podatkowy może określić wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej tych towarów lub usług, ale tylko w sytuacji, gdyby związki te miały wpływ na ustalenie ceny.

W niniejszej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, takie powiązania nie występują.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że w celu wsparcia prowadzonej sprzedaży Wnioskodawca zorganizował akcję promocyjno-ofertową, w ramach której, po spełnieniu określonych w ofercie warunków, jej uczestnicy mogli zakupić wyroby ... za symboliczną cenę 1 złoty netto za sztukę. Warunkiem uczestnictwa w każdej z tych akcji jest nabycie określonej ilości produktów ... w zwykłej katalogowej cenie. Nabycie wymaganej ilości produktów uprawnia odbiorcę do zakupu określonego (tzw. „towaru promocyjnego”) po znacznie obniżonej cenie (tzw. „cenie promocyjnej”), która jest znacznie niższa od kosztu wytworzenia lub nabycia danego wyrobu. Cena promocyjna z wysokim rabatem (1 złotych netto) stanowi więcej niż 99% wartości produktu, w stosunku do kosztu wytworzenia, po jakiej jest/są i będą sprzedawane wyroby objęte akcją promocyjno-ofertową.

Powyższe oznacza, że sprzedaż następować będzie po cenie uwzględniającej określony rabat na dany towar.

Będą to więc rabaty udzielone przed ustaleniem ceny – tym samym nie będą one miały wpływu na podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy, ponieważ kwotą otrzymaną od nabywcy będzie kwota uwzględniająca już przyznany rabat.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, stwierdzić należy, że podstawą opodatkowania dla wyrobu gotowego (produktu ...) sprzedawanego w cenie promocyjnej, tj. sprzedawanego z dużym rabatem jest/będzie – zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 oraz art. 29 ust. 7 pkt 2 ustawy – wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzymuje/otrzyma od nabywcy z tytułu sprzedaży ww. towaru, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Przy czym w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca wskazał, że w ramach akcji promocyjno-ofertowej jej uczestnicy mogą zakupić wyroby ... za cenę 1 złoty netto za sztukę. Zatem podstawą opodatkowania w przypadku sprzedaży wyrobów gotowych (produktów ...) jest/będzie cena 1 złoty netto za sztukę.

Ponadto należy wskazać, że skoro – jak wskazał Zainteresowany – pomiędzy Wnioskodawcą a uczestnikami akcji promocyjno-ofertowej nie zachodzą żadne z powiązań ani sytuacji, o których mowa w art. 32 ust. 1-4 ustawy oraz o ile ustalenie ceny za przedmiotowe wyroby nie służy obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności, to cena 1 złoty netto stanowi cenę jednostkową netto za dostawę wyrobu gotowego (produktu ...), która nie podlega skorygowaniu dla potrzeb obliczenia podatku należnego do innej wartości rynkowej.

Tym samym, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i 2 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 3.

W odniesieniu do kwestii prawa do odliczenia kwoty podatku VAT należy wskazać, że stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Art. 87 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W odniesieniu do powyższego należy zauważyć, iż jak wskazano powyżej, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przy czym należy zauważyć, iż wykładnia art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie charakteru związku pomiędzy zakupami a sprzedażą opodatkowaną, powinna być dokonywana w zgodzie z przepisami VI Dyrektywy (a od 1 stycznia 2007 r. – Dyrektywy 2006/112/WE), a zatem powinna uwzględniać istniejące w tym zakresie orzecznictwo TSUE, w którym, co do zasady, przeważa pogląd, że jedynie bezpośredni związek pomiędzy podatkiem naliczonym a transakcją opodatkowaną może stanowić podstawę do odliczenia VAT.

Rozumienie tego bezpośredniego związku zostało szeroko zaprezentowane w orzeczeniu Trybunału z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-98/98 Commissioners of Customs and Excise przeciwko Midland Bank plc., w którym stwierdzono, że art. 2 I Dyrektywy oraz art. 17(2)(3) i (5) VI Dyrektywy należy interpretować w taki sposób, aby – co do zasady – istnienie bezpośredniego związku między daną transakcją nabycia, a daną transakcją (lub transakcjami) sprzedaży, uprawniającymi do odliczenia, stanowiło warunek nabycia przez podatnika prawa do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej oraz aby stanowiło podstawę do określenia zakresu tego prawa.

W orzeczeniu z dnia 27 września 2001 r. w sprawie CIBO Participations S.A. (C-16/00) Trybunał doszedł do wniosku, że aby możliwe było odliczenie VAT naliczonego, musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy wydatkiem a sprzedażą opodatkowaną VAT, co oznacza, że wydatek musi stanowić element kosztowy sprzedaży opodatkowanej. Niemniej TSUE stwierdził, że wydatki na doradztwo związane z procesem przejmowania spółek zależnych przez CIBO stanowią koszty ogólne, mające związek z działalnością opodatkowaną tej spółki.

Podobne stanowisko wyraził w orzeczeniu z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie C-465/03 Kretztechnik AG przeciwko Finanzamt Linz.

Z kolei w wyroku z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C-104/12 Finanzamt Köln–Nord przeciwko Wolframowi Beckerowi, Trybunał podkreślił, iż warunkiem powstania prawa do odliczenia podatku VAT od nabycia towarów lub usług na wcześniejszym etapie obrotu jest, by koszt nabycia owych towarów lub usług stanowił element ceny transakcji dającej prawo do odliczenia na późniejszym etapie.

W świetle powyższego orzecznictwa TSUE należy stwierdzić, że kierując się wykładnią dokonywaną w zgodzie z zasadami VI Dyrektywy (od 1 stycznia 2007 r. – Dyrektywy 2006/112/WE), na gruncie art. 86 ust. 1 ustawy, podobnie jak i art. 17(2)(3) i (5) VI Dyrektywy (art. 167 i nast. Dyrektywy 2006/112/WE) należy przyjąć – co do zasady – że niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy zakupami (wydatkami), a konkretną transakcją opodatkowaną. Wydatki te powinny stanowić część składową kosztów świadczenia, uwzględnioną w cenie.

Jednak brak takiej konkretnej transakcji opodatkowanej nie musi zawsze prowadzić do utraty prawa do odliczenia VAT. W przypadku bowiem wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych wprawdzie nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakupem tych towarów i usług, a sprzedażą opodatkowaną, lecz w sytuacji gdy stanowią one element cenotwórczy produktów podatnika, pozostając w ten sposób w pośrednim związku z jego opodatkowaną działalnością gospodarczą, prawo do odliczenia z tytułu tych zakupów (wydatków) powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje prawo do odliczenia VAT.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż pomimo, że koszt nabycia materiałów służących do wytworzenia wyrobów gotowych (produktów ...) nie stanowi/nie będzie stanowić elementu ceny wyprodukowanych towarów, to jednak – jak wynika z wniosku – koszty te pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Zainteresowanego działalnością i mają na celu zwiększenie sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Zatem koszty te stanowią/będą stanowić koszty ogólne w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i są/będą wykorzystywane w ramach tej działalności do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. A zatem – jak wskazał Zainteresowany – zakupy dotyczące materiałów do produkcji wyrobów objętych akcją promocyjno-ofertową są/będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca, będący zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, ma/będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupu materiałów do produkcji wyrobów objętych akcją promocyjno-ofertową, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy. Przy czym prawo to przysługuje/będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 wniosku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacja indywidualnej załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży towarów w cenie promocyjnej oraz prawa do pełnego odliczenia kwoty podatku VAT od zakupu materiałów do produkcji wyrobów objętych akcją promocyjno-ofertową, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.