IPTPP2/443-607/14-4/JSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Podstawa opodatkowania towaru promującego sprzedawanego z dużym rabatem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania towaru promującego sprzedawanego z dużym rabatem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania towaru promującego sprzedawanego z dużym rabatem oraz prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w związku z nabyciem towaru promującego.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony poprzez uiszczenie brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (zarejestrowany i czynny podatnik VAT) planuje uruchomić nowe kampanie promocyjne prezerwatyw M. Marka ta jest własnością Wnioskodawcy i nie jest obecnie na rynku marką powszechnie znaną. W chwili obecnej marka M. posiada sześć rodzajów prezerwatyw, ale Wnioskodawca dopuszcza możliwość wprowadzenia na rynek nowych gatunków. Wnioskodawca będzie prowadził kampanie skierowane do klientów hurtowych oraz detalicznych. Będą one realizowane zamiennie w miejscach prowadzenia działalności Wnioskodawcy, za pomocą przedstawicieli handlowych, z wykorzystaniem callcenter, poprzez aukcje internetowe, sklep internetowy oraz działania podobne.

W ramach działań promocyjnych Wnioskodawca rozważa możliwość zorganizowania promocji koszykowych polegających na sprzedaży pakietów prezerwatyw M. w cenach innych prezerwatyw z najwyższej półki takich jak ... wraz z innym przedmiotami z wysokim rabatem, dochodzącym nawet do 99%. Stawka podatku VAT przy sprzedaży prezerwatyw M. wynosi 8%. Produkt promujący zakup prezerwatyw, obłożny będzie podatkiem VAT w wysokości 23%.

Oto przykładowe koszyki promocyjne M.:

 1. dwa zestawy dwóch prezerwatyw M. w cenie 14,99 zł brutto każdy + zdrapka ... 30 PLN w cenie 0,01 zł brutto,
 2. cztery zestawy dwóch prezerwatyw M. w cenie 14,99 zł brutto każdy + zdrapka .... 50 PLN oraz zdrapka ... 10 PLN w cenie 0,01 zł brutto każda,
 3. dziesięć zestawów dwóch prezerwatyw M. w cenie 14,99 zł brutto każdy + zdrapka ... 100 PLN oraz zdrapka ... 50 PLN w cenie 0,01 zł brutto każda,
 4. sto pięćdziesiąt zestawów dwóch prezerwatyw M. w cenie 14,99 zł brutto każdy + telefon .... w cenie 0,01 zł brutto,
 5. dziewięćdziesiąt zestawów dwóch prezerwatyw M. w cenie 14,99 zł brutto każdy + konsola ... w cenie 0,01 zł brutto,
 6. osiem zestawów dwóch prezerwatyw M. w cenie 14,99 zł brutto każdy + pakiet dziesięciu paczek papierosów .... w cenie 0,01 zł brutto,
 7. dziewięć zestawów dwóch prezerwatyw M. w cenie 14,99 zł brutto każdy + pakiet dziesięciu paczek papierosów .... w cenie 0,01 zł brutto.

Kalkulacje poszczególnych koszyków mogą ulec zmianom w zależności od decyzji zarządzających Wnioskodawcą. Wnioskodawca dopuszcza możliwość udzielenia dodatkowych rabatów kupującym w wyniku zakupów hurtowych, ponawiania zakupów, negocjacji handlowych etc. Pomiędzy potencjalnymi klientami, a Wnioskodawcą nie będzie zachodził związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT. Celem działań podejmowanych przez Wnioskodawcę będzie, w pierwszej kolejności, wypromowanie prezerwatyw marki M. jako produktów najwyższej klasy, pozyskanie klientów, a następnie podtrzymanie i ugruntowanie pozycji marki M. na rynku. Konsekwencją powyższych działań będzie generowanie przychodu, a w ślad za tym dochodu z działalności gospodarczej. Przy zakupie koszyka objętego promocją, Wnioskodawca otrzyma od nabywcy cenę zakupionego zestawu prezerwatyw M., a także obniżoną cenę dodatkowego produktu takiego jak np.: doładowanie telefonu komórkowego, telefon komórkowy, konsola Playstation, pakiet papierosów itp.

Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę będą w szczególności dotyczyć:

 • podejmowanych działań marketingowych i promocyjnych (w tym również koszt reklamy) dotyczących marki M.,
 • prowizje dla dystrybutorów i pośredników internetowych (np. serwisy ....pl, ....pl),
 • prowizje dla dystrybutorów i pośredników hurtowych,
 • obsługa techniczna, administracyjna i księgowa Wnioskodawcy,
 • koszty opakowań,
 • koszty dostawy, transportu,
 • koszty związane z ubezpieczeniem,
 • koszty związane z call center,
 • koszty związane z zakupem doładowań elektronicznych, zdrapek ..., telefonów komórkowych, papierosów, konsol do gier i innych przedmiotów objętych promocją.

Towary i/lub usługi objęte zakresem pytania nr 2 będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury zakupu towarów i usług objętych zakresem pytania nr 2 będą wystawiane na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy podstawą opodatkowania w podatku VAT towaru promującego tj. sprzedawanego z dużym ww. rabatem, będzie kwota uwzględniająca zastosowane rabaty...
 2. Czy podatnikowi przysługiwać będzie prawo zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym powstałej w związku z nabyciem towarów promujących sprzedaż prezerwatyw...

Zdaniem Wnioskodawcy, celem wstępu, należy zauważyć, że rabat, zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego PWN, oznacza obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę, a także tę kwotę. Natomiast pod pojęciem obniżka należy rozumieć zmniejszenie (się) cen, kosztów, płac itp.

Z powyższego wynika, że obniżka jest pojęciem o szerszym zakresie znaczeniowym, obejmującym również rabat. Ponadto, zaznaczenia wymaga, iż podatnik ma prawo swobodnie kształtować swoje interesy tak, by działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym również poprzez stosowanie znacznych opustów cenowych oraz promocji. Inaczej rzecz ujmując, każdy zastosowany upust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tj. zarobku (interpretacja indywidualna Ministra Finansów, organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 24 stycznia 2011 r., znak IBPP1/443-100/11/EA).

Przepis art. 29a ustawy o VAT określa podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług. Zgodnie ust. 1 podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawa opodatkowania obejmuje: (1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku, a także (2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy (art. 29a ust. 6 ustawy o VAT).

W związku z powyższym, generalna zasada stanowi, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymali lub mają otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Przepis art. 29a ust. 1 w powiązaniu z ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT przewiduje, iż podstawą opodatkowania jest kwota zapłaty netto. Artykuł 29a ust. 7 ustawy o VAT wymienia trzy kategorie rozliczeń między stronami, które nie mogą zostać ujęte w podstawie opodatkowania.

Zgodnie z tym przepisem podstawa opodatkowania nie obejmuje następujących kwot: (1) stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; (2) udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; (3) otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Co do zasady, rabaty obniżają podstawę opodatkowania. Przy czym nieco inaczej ustawodawca odnosi się do rabatów (i innych form obniżki ceny) udzielonych po transakcji (na podstawie art. 29a ust. 10 ustawy o VAT i w trybie określonym w ust. 13 cyt. przepisu tego rodzaju rabaty obniżają podstawę opodatkowania), a inaczej do dwóch kategorii obniżki ceny wymienionych w art. 29a ust. 7 ustawy o VAT (te obniżki ceny nie są uwzględnione w podstawie opodatkowania).

Drugi przypadek, dotyczy sytuacji, gdy opusty i obniżki cen (bez względu na formę) są uwzględniane w momencie sprzedaży, rozumianej zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT jako odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W istocie rzeczy jest to oczywista konsekwencja art. 29a ust. 1 - skoro bowiem obniżka jest uwzględniona w momencie sprzedaży, to kwota zapłaty netto, którą dokonujący dostawy lub usługodawca mają otrzymać, będzie stanowiła podstawę opodatkowania.

Zapis dotyczący kosztów nieuwzględnianych w podstawie opodatkowania zawarty w punkcie 3 ust. 7 art. 29a ustawy o VAT opiera się na art. 79 lit. c Dyrektywy 2006/112, który stanowi, iż cyt.: podstawa opodatkowania nie obejmuje następujących elementów: kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym. Podatnik musi przedstawić dowód na rzeczywistą kwotę kosztów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. c), i nie może odliczyć VAT, który w danym przypadku mógł zostać naliczony.

Zacytowany przepis unijny, mający charakter obligatoryjny, przewiduje, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy zaksięgowanych na kontach.

Uzupełnieniem art. 29a ust. 7 jest art. 88 ust. 1a ustawy o VAT, który przewiduje, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do wydatków, o których mowa w art. 29a ust. 7 pkt 3. Przepis ten realizuje więc wymóg określony w art. 79 Dyrektywy 2-6/112.

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 14, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W tym miejscu należy nadmienić, że dominująca obecnie metoda ustalania obrotu podlegającego opodatkowaniu, zw. metodą fakturową, polega na tym, iż podatnik opodatkowuje pełną wartość obrotu (a nie tylko wartość przez siebie dodaną), ale jednocześnie ma prawo (nie - obowiązek) odliczenia od tak ustalonej kwoty podatku należnego kwoty podatku naliczonego zapłaconego na poprzednich etapach obrotu. W praktyce jednak ustawodawca przyjął bowiem rozliczenie pulowe. Oznacza to, iż podatnik może odliczyć pewną pulę podatku naliczonego od puli podatku należnego, nawet w sytuacji, gdy brak jest bezpośredniego związku między obydwiema pulami (Michalik T., VAT. Komentarz, wyd. 10, Warszawa 2014).

Reasumując powyższe, celem działań marketingowych będzie, w pierwszej kolejności, wypromowanie marki prezerwatyw M. i pozyskanie klientów, a następnie podtrzymanie i ugruntowanie jej pozycji na rynku. Natomiast, ich skutkiem, zdaniem Wnioskodawcy, będzie korzyść ekonomiczna, tj. zarobek.

Odpowiadając na pytanie nr 1, zdaniem Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania w podatku VAT produktów sprzedawanych w pakiecie promocyjnym po obniżonej cenie, tj. doładowań ...., papierosów, telefonów komórkowych i innych przedmiotów objętych promocją, będzie promocyjna cena netto. Zaznaczyć przy tym należy, że udzielone nabywcy lub usługobiorcy obniżki cen, będą uwzględniane w momencie sprzedaży.

Zgodnie z interpretacją indywidualną Ministra Finansów, organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 24 stycznia 2011 r., znak: IBPP1/443-100/11/GA, cyt.: sprzedaż dodatkowego produktu z wysokim rabatem wyczerpuje znamiona odpłatnej dostawy towarów i tym samym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast co do podstawy opodatkowania sprzedaży produktu z wysokim rabatem uznać należy, iż podstawę opodatkowania stanowi kwota żądana od nabywcy, a więc w takim przypadku uwzględniająca już przyznany rabat.

Udzielając odpowiedzi na pytanie nr 2, Wnioskodawca jest zdania, iż zarówno regulacje polskie, jak również przepisy prawa unijnego upoważniają go do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym na wskazany rachunek bankowy, z zastrzeżeniem, że w danym okresie rozliczeniowym Wnioskodawca zadeklaruje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii objętych pytaniem nr 1 wniosku ORD-IN.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy, w myśl którego, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stosownie do art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z punktu widzenia podstawy opodatkowania, można wyróżnić następujące rodzaje rabatów:

 • rabaty przyznane przed ustaleniem ceny i dokonaniem sprzedaży – niemające wpływu na podstawę opodatkowania,
 • rabaty przyznane po dokonaniu sprzedaży – bonifikaty, opusty, uznane reklamacje i skonta – wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej kwoty osiągniętego obrotu.

Przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość danych towarów lub usług. Nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar, bądź usługę za cenę znacznie niższą.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) użyte w ustawie określenie cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

W myśl ust. 2 powołanego wyżej artykułu w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

W myśl art. 32 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

 1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku;
 3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

- organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Jak stanowi ust. 2 ww. przepisu, związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Według art. 32 ust. 3 ustawy, przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2 – w świetle art. 32 ust. 4 ustawy – rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (zarejestrowany i czynny podatnik VAT) planuje uruchomić nowe kampanie promocyjne prezerwatyw M. Marka ta jest własnością Wnioskodawcy i nie jest obecnie na rynku marką powszechnie znaną. W chwili obecnej marka M. posiada sześć rodzajów prezerwatyw, ale Wnioskodawca dopuszcza możliwość wprowadzenia na rynek nowych gatunków. Wnioskodawca będzie prowadził kampanie skierowane do klientów hurtowych oraz detalicznych. Będą one realizowane zamiennie w miejscach prowadzenia działalności Wnioskodawcy, za pomocą przedstawicieli handlowych, z wykorzystaniem callcenter, poprzez aukcje internetowe, sklep internetowy oraz działania podobne. W ramach działań promocyjnych Wnioskodawca rozważa możliwość zorganizowania promocji koszykowych polegających na sprzedaży pakietów prezerwatyw M. w cenach innych prezerwatyw z najwyższej półki takich jak ... wraz z innym przedmiotami z wysokim rabatem, dochodzącym nawet do 99%. Stawka podatku VAT przy sprzedaży prezerwatyw M. wynosi 8%. Produkt promujący zakup prezerwatyw, obłożny będzie podatkiem VAT w wysokości 23%.

Oto przykładowe koszyki promocyjne M.:

 1. dwa zestawy dwóch prezerwatyw M. w cenie 14,99 zł brutto każdy + zdrapka ... 30 PLN w cenie 0,01 zł brutto,
 2. cztery zestawy dwóch prezerwatyw M. w cenie 14,99 zł brutto każdy + zdrapka ... 50 PLN oraz zdrapka ... 10 PLN w cenie 0,01 zł brutto każda,
 3. dziesięć zestawów dwóch prezerwatyw M. w cenie 14,99 zł brutto każdy + zdrapka ... 100 PLN oraz zdrapka .... 50 PLN w cenie 0,01 zł brutto każda,
 4. sto pięćdziesiąt zestawów dwóch prezerwatyw M. w cenie 14,99 zł brutto każdy + telefon ... w cenie 0,01 zł brutto,
 5. dziewięćdziesiąt zestawów dwóch prezerwatyw M. w cenie 14,99 zł brutto każdy + konsola ... w cenie 0,01 zł brutto,
 6. osiem zestawów dwóch prezerwatyw M. w cenie 14,99 zł brutto każdy + pakiet dziesięciu paczek papierosów ... w cenie 0,01 zł brutto,
 7. dziewięć zestawów dwóch prezerwatyw M. w cenie 14,99 zł brutto każdy + pakiet dziesięciu paczek papierosów ...w cenie 0,01 zł brutto.

Kalkulacje poszczególnych koszyków mogą ulec zmianom w zależności od decyzji zarządzających Wnioskodawcą. Wnioskodawca dopuszcza możliwość udzielenia dodatkowych rabatów kupującym w wyniku zakupów hurtowych, ponawiania zakupów, negocjacji handlowych etc. Pomiędzy potencjalnymi klientami, a Wnioskodawcą nie będzie zachodził związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT. Celem działań podejmowanych przez Wnioskodawcę będzie, w pierwszej kolejności, wypromowanie prezerwatyw marki M. jako produktów najwyższej klasy, pozyskanie klientów, a następnie podtrzymanie i ugruntowanie pozycji marki M. na rynku. Konsekwencją powyższych działań będzie generowanie przychodu, a w ślad za tym dochodu z działalności gospodarczej. Przy zakupie koszyka objętego promocją, Wnioskodawca otrzyma od nabywcy cenę zakupionego zestawu prezerwatyw M., a także obniżoną cenę dodatkowego produktu takiego jak np.: doładowanie telefonu komórkowego, telefon komórkowy, konsola ...., pakiet papierosów itp.

Towary i/lub usługi objęte zakresem pytania nr 2 będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury zakupu towarów i usług objętych zakresem pytania nr 2 będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Odnosząc się do powyższego, należy zauważyć, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie, w jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności. Tak więc każdy zastosowany upust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tj. zarobku. Jednocześnie należy nadmienić, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Tym samym, tut. Organ nie jest uprawniony do weryfikacji opisanego zdarzenia przyszłego.

Jak już zaznaczono powyżej, przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny (udzielenia rabatu), czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej (nawet znacznie) niż rzeczywista wartość danego towaru czy usługi. Jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w art. 32 ustawy, organ podatkowy może określić wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej tych towarów lub usług ale tylko w sytuacji, gdyby związki te miały wpływ na ustalenie ceny.

W niniejszej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, takie powiązania nie występują.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że w ramach działań promocyjnych Wnioskodawca rozważa możliwość zorganizowania promocji koszykowych polegających na sprzedaży pakietów prezerwatyw M. w cenach innych prezerwatyw z najwyższej półki takich jak ... wraz z innym przedmiotami z wysokim rabatem, dochodzącym nawet do 99%. Przy zakupie koszyka objętego promocją, Wnioskodawca otrzyma od nabywcy cenę zakupionego zestawu prezerwatyw M., a także obniżoną cenę dodatkowego produktu takiego jak np.: doładowanie telefonu komórkowego, telefon komórkowy, konsola ..., pakiet papierosów itp.

Powyższe oznacza, że sprzedaż następować będzie po cenie uwzględniającej określony rabat na dany towar/towary.

Będą to więc rabaty udzielone przed ustaleniem ceny – tym samym nie będą one miały wpływu na podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy, ponieważ kwotą otrzymaną od nabywcy będzie kwota uwzględniająca już przyznany rabat.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, stwierdzić należy, że podstawą opodatkowania dla towaru promującego tj. sprzedawanego z dużym rabatem będzie - zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 oraz art. 29 ust. 7 pkt 2 ustawy - wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od nabywcy z tytułu sprzedaży towaru promującego, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Przy czym w okolicznościach niniejszej sprawy zapłata obejmować będzie wartość towaru promującego powiększoną o wartość podatku VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podstawy opodatkowania towaru sprzedawanego z dużym rabatem, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie podstawy opodatkowania towaru promującego sprzedawanego z dużym rabatem. Natomiast wniosek w zakresie prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w związku z nabyciem towaru promującego, został rozstrzygnięty w interpretacji Nr IPTPP2/443-607/14-5/JN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.