IPTPB2/436-111/14-2/KK | Interpretacja indywidualna

Jak ustala się wartość wkładu niepieniężnego do spółki jawnej?
IPTPB2/436-111/14-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. podstawa opodatkowania
 3. spółka osobowa
 4. wartości
 5. wkłady niepieniężne
 6. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania wniesienia aportu do spółki jawnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 1993 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Prywatny Gabinet Lekarski. Przedmiotem Jego działalności jest praktyka lekarska ogólna sklasyfikowana pod numerem PKD 86.21.Z. Działalności NZOZ i Prywatnego Gabinetu Lekarskiego prowadzona jest w budynkach będących własnością Wnioskodawcy, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada majątek trwały w postaci m.in. nieruchomości, wyposażenia, urządzeń medycznych, sprzętu komputerowego, środków transportu, których część została w pełni zamortyzowana, a część nadal podlega amortyzacji. NZOZ zatrudnia pracowników, posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. NZOZ oraz Prywatny Gabinet Lekarski stanowią zatem przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

W 2014 r. Wnioskodawca zamierza wraz z córką i żoną utworzyć spółkę jawną i wnieść aportem do nowoutworzonej spółki, całe prowadzone przeze Niego przedsiębiorstwo tj. NZOZ, jak również Prywatny Gabinet Lekarski, jako przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, a w zamian za wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa objąć udziały w spółce jawnej. Składniki majątku wniesione do spółki jawnej stanowić będą całość, przy użyciu której będzie można samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Wnioskodawca będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej w zmienionej formie prawnej tj. jako wspólnik spółki jawnej.

Od dnia 29 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca był zobowiązany zainstalować kasę i skorzystał z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Natomiast spółka jawna nabędzie kasę fiskalną po przekroczeniu obrotu 20 000 zł, w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Prywatny Gabinet Lekarski - do spółki jawnej, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, rodzi obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie wnoszącego aport, jak również po stronie wspólnika spółki jawnej (Wnioskodawca) - jako otrzymującego aport...
 2. Według jakiej wartości należy wycenić wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa wniesiony do spółki jawnej dla potrzeb rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych...
 3. Według jakiej wartości należy określić wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce jawnej (wskazane art. 24 ust. 3c updof), w sytuacji wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej i otrzymania przez niego środków pieniężnych...
 4. Według jakiej wartości należy określić wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie składników majątku (innych niż środki pieniężne) otrzymanych przez podatnika występującego ze spółki jawnej (wskazanych w art. 24 ust 3d updof), w sytuacji ich odpłatnego zbycia przed upływem sześciu lat od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie wspólnika ze spółki...
 5. Czy możliwa będzie amortyzacja środków trwałych wniesionych w ramach przedsiębiorstwa do spółki jawnej, zamortyzowanych już przez osobę fizyczną oraz jeszcze nie w pełni zamortyzowanych ...
 6. Czy spółka jawna będzie miała prawo do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 163)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2, dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, będzie stanowiła wartość rynkowa wkładu w postaci przedsiębiorstwa wniesionego przez osobę fizyczną do spółki jawnej.

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo osoby fizycznej jest wnoszone do spółki jawnej, która ma siedzibę na terytorium RP, należy rozliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5%. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów, która powinna być wyceniona przez wspólników przy zawieraniu umowy spółki. Wyceny dokonują sami wspólnicy spółek osobowych. Wycena powinna uwzględniać wartość rynkową wkładu.

Zgodnie z art. 6 ust 2 ww. ustawy, wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy spółki. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zakresem przedmiotowym ustawy objęte są również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Z kolei według art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na spółce.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania stanowi przy zawarciu umowy spółki – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Powołany przepis art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy nie odwołuje się do pojęcia „wartości rynkowej”, lecz do wartości wkładów powiększających majątek spółki osobowej. To z kolei oznacza, że podstawę opodatkowania, w takim przypadku, stanowić będzie wartość wkładu zadeklarowana przez wspólników spółki.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca od 1993 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Prywatny Gabinet Lekarski. Działalności NZOZ i Prywatnego Gabinetu Lekarskiego prowadzona jest w budynkach będących własnością Wnioskodawcy, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada majątek trwały w postaci m.in. nieruchomości, wyposażenia, urządzeń medycznych, sprzętu komputerowego, środków transportu, których część została w pełni zamortyzowana, a część nadal podlega amortyzacji. NZOZ oraz Prywatny Gabinet Lekarski stanowią przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. , poz. 121).

W 2014 r. Wnioskodawca zamierza wraz z córką i żoną utworzyć spółkę jawną i wnieść aportem do nowoutworzonej spółki, całe prowadzone przeze Niego przedsiębiorstwo tj. NZOZ, jak również Prywatny Gabinet Lekarski, jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, a w zamian za wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa objąć udziały w spółce jawnej. Składniki majątku wniesione do spółki jawnej stanowić będą całość, przy użyciu której będzie można samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Wnioskodawca będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej w zmienionej formie prawnej tj. jako wspólnik spółki jawnej.

Z uwagi na powyższe, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przy wniesieniu wkładu do spółki jawnej, stanowić będzie wartość ww. wkładu zadeklarowana przez wspólników tej spółki.

Zatem, nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przy wniesieniu aportu do spółki jawnej, podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi jego wartość rynkowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto należy wskazać, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), a zatem wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni pozostałych stron wniesienia wkładu do spółki tj. żony i córki Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.