IPPP2/4513-12/15-2/MJ | Interpretacja indywidualna

W zakresie: przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od gier.
IPPP2/4513-12/15-2/MJinterpretacja indywidualna
  1. loterie
  2. podstawa opodatkowania
  1. Ustawa o grach hazardowych -> Podatek od gier -> Podatnik podatku od gier
  2. Ustawa o grach hazardowych -> Podatek od gier -> Podstawa opodatkowania
  3. Ustawa o grach hazardowych -> Przepisy ogólne -> Gry losowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej gier hazardowych w zakresie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od gier – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej gier hazardowych w zakresie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od gier.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest agencją świadczącą usługi w branży reklamowej w zakresie usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Agencja organizuje na zlecenie innych podmiotów akcje promocyjne w postaci loterii, konkursów, sprzedaży premiowych, itp. W przedstawianym stanie Agencja planuje zorganizować loterię audioteksową na zlecenie swojego klienta. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o grach hazardowych, jednym z rodzajów gier losowych są loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, a podmiot urządzający loterie oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Agencja, jako organizator loterii, planuje wystąpić do Izby Celnej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie loterii.

W ramach tego projektu Agencja będzie miała dwa źródła przychodu. Pierwszym będzie przychód z otrzymanych wiadomości tekstowych (SMS PREMIUM o podwyższonej opłacie) od uczestników loterii, drugim zaś wynagrodzenie za kompleksową organizację loterii. Koszt wysłania wiadomości tekstowych (SMS PREMIUM) poniesie uczestnik loterii. W ramach kompleksowej organizacji loterii Agencja odpowiadać będzie za opracowanie całej koncepcji promocji czyli m.in. stworzenie regulaminu, obsługę prawną loterii, zatrudnienie pracowników infolinii i jej obsługę, przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń uczestników, zaprojektowanie internetowych materiałów reklamowych, stworzenie materiałów POS i ich wydruk, organizację oraz nadzór nad losowaniami zwycięzców, oraz wydanie nagród, w tym ich zakup.

Mechanizm loterii przewiduje, iż aby wziąć w niej udział, należy spełnić następujące przesłanki: we wskazanym terminie jednorazowo zakupić na określoną kwotę pieniężną zdefiniowane w regulaminie produkty promocyjne, gdzie zakup będzie musiał być udokumentowany dowodem zakupu i następnie, za pośrednictwem wiadomości tekstowej o określonej treści albo poprzez rejestrację na stronie internetowej, zgłosić numer z paragonu, potwierdzającego zakup produktów promocyjnych na wymaganą kwotę. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń, które wpłyną do organizatora Agencja wyłoni zwycięzców. Następnie wylosowani zwycięzcy będą weryfikowani telefonicznie przez organizatora oraz proszeni o dopełnienie wymogów formalnych, których spełnienie jest niezbędne celem przyznania i wydania nagrody.

Zamknięcie loterii będzie wiązać się z wystawieniem faktur za usługę organizacji loterii. Faktury VAT Agencja wystawi do dwóch odbiorców. Pierwszym odbiorcą będzie Klient, który zleci Agencji całościowe przeprowadzenie loterii audioteksowej i tu Agencja rozliczy koszty przeprowadzenia całej organizacji loterii.

Drugim odbiorcą będzie Agregator, który będzie odpowiedzialny za obsługę części projektu związaną z przyjmowaniem wiadomości tekstowych (SMS) ze zgłoszeniami uczestników. Agencja rozliczy się na podstawie faktury VAT z Agregatorem.

Zadaniem Agregatora będzie rozliczenie się z operatorami komórkowymi i rozliczenie się z Agencją. Stosowny procent od zapłaconych wiadomości tekstowych (SMS Premium) trafi przez Agregatora do Agencji na podstawie wystawionej faktury VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z artykułem 73 ust. 1 pkt a ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z dnia 19 sierpnia 2015 r., poz. 1201) podstawą opodatkowania podatkiem od gier w loterii audioteksowej jest wyłącznie przychód uzyskany z wiadomości tekstowych (SMS)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Agencji zmiana dokonana w ustawie o grach hazardowych opublikowanej w Dz.U. z dnia 19 sierpnia 2015 poz. 1201 jest tylko zmianą doprecyzowującą ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od gier w loterii audioteksowej i jest to wyłącznie przychód uzyskany z wiadomości tekstowych. Do podstawy opodatkowania nie wlicza się pozostałego przychodu uzyskanego przez Agencję za organizację loterii audioteksowej.

Agencja uważa, iż pozostały przychód uzyskany za organizację podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, a nie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o grach hazardowych, gdyż w takim przypadku przychód z organizacji loterii audioteksowej opodatkowany byłby dwa razy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą o grach”, grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to m.in. loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez:

  1. odpłatne połączenie telefoniczne lub
  2. wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej - a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Loterie audioteksowe mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 7a (art. 7 ust. 2 ustawy o grach).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o grach, ilekroć w ustawie jest mowa o grach hazardowych, rozumie się przez to gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2.

W myśl art. 71 ust. 1 i ust. 2 ustawy o grach, podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry pokera. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:

  1. urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a, oraz pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
  2. udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

W świetle powyższych przepisów należy uznać, że podatnikiem podatku od gier jest m.in. podmiot urządzający loterie audioteksowe na podstawie stosownego zezwolenia, a przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzenie loterii audioteksowej.

Stosownie do treści art. 73 pkt 2 ustawy o grach hazardowych – w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1201), podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w loterii audioteksowej – przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii.

Ustawa o grach hazardowych nie definiuje pojęcia przychodu lecz - w związku z nowelizacją art. 73 ust. 1 pkt 2 - odsyła wprost do przepisów podatkowych, na gruncie których stosowane jest pojęcie przychodu.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast stosownie do treści art. 12 ust. 3 tej ustawy - za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przepisy prawa podatkowego wprowadzają więc, jako zasadę, kasowy charakter przychodu (fizycznie uzyskany przez podatnika), natomiast w odniesieniu do przychodów z działalności gospodarczej, zasadę tę ogranicza memoriałowy charakter przychodu (kwota należna, choćby nie została jeszcze faktycznie otrzymana). Objęte powyższą regulacją ustawową przychody muszą być zatem następstwem prowadzonej działalności gospodarczej. Między przychodem a działalnością gospodarczą musi istnieć związek skutkujący powstaniem przychodu.

W kontekście rozpatrywanej sprawy należy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Mianowicie, co jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem od gier, a w konsekwencji, co stanowi podstawę opodatkowania tym podatkiem.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest agencją świadczącą usługi w branży reklamowej w zakresie usług marketingowych. W ramach prowadzonej działalności Agencja organizuje na zlecenie innych podmiotów akcje promocyjne w postaci loterii, konkursów, sprzedaży premiowych, itp. Agencja planuje zorganizować loterię audioteksową na zlecenie swojego klienta, w związku z czym, jako organizator loterii, zamierza wystąpić do Izby Celnej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie loterii. W ramach tego projektu Agencja będzie miała dwa źródła przychodu. Pierwszym będzie przychód z otrzymanych wiadomości tekstowych (SMS PREMIUM o podwyższonej opłacie) od uczestników loterii, drugim zaś wynagrodzenie za kompleksową organizację loterii. Koszt wysłania wiadomości tekstowych (SMS PREMIUM) poniesie uczestnik loterii.

W ramach kompleksowej organizacji loterii Agencja odpowiadać będzie za opracowanie całej koncepcji promocji. Mechanizm loterii przewiduje, że aby wziąć w niej udział, należy spełnić następujące przesłanki: we wskazanym terminie jednorazowo zakupić na określoną kwotę pieniężną zdefiniowane w regulaminie produkty promocyjne, gdzie zakup będzie musiał być udokumentowany dowodem zakupu i następnie, za pośrednictwem wiadomości tekstowej o określonej treści albo poprzez rejestrację na stronie internetowej, zgłosić numer z paragonu, potwierdzającego zakup produktów promocyjnych na wymaganą kwotę. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń, które wpłyną do organizatora Agencja wyłoni zwycięzców. Następnie wylosowani zwycięzcy będą weryfikowani telefonicznie przez organizatora oraz proszeni o dopełnienie wymogów formalnych, których spełnienie jest niezbędne celem przyznania i wydania nagrody.

Zamknięcie loterii będzie wiązać się z wystawieniem faktur za usługę organizacji loterii. Faktury VAT Agencja wystawi do dwóch odbiorców. Pierwszym odbiorcą będzie Klient, który zleci Agencji całościowe przeprowadzenie loterii audioteksowej i tu Agencja rozliczy koszty przeprowadzenia całej organizacji loterii.

Drugim odbiorcą będzie Agregator, który będzie odpowiedzialny za obsługę części projektu związaną z przyjmowaniem wiadomości tekstowych (SMS) ze zgłoszeniami uczestników. Agencja rozliczy się na podstawie faktury VAT z Agregatorem. Zadaniem Agregatora będzie rozliczenie się z operatorami komórkowymi i rozliczenie się z Agencją. Stosowny procent od zapłaconych wiadomości tekstowych (SMS Premium) trafi przez Agregatora do Agencji na podstawie wystawionej faktury VAT.

Wątpliwości Spółki dotyczą określenia przychodu z tytułu organizacji loterii audioteksowych podlegającego opodatkowaniu podatkiem od gier – w związku z nowelizacją art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych.

Jak wynika z art. 71 ust. 2 ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzanie gier hazardowych, w tym przypadku loterii audioteksowej, której kwintesencją jest wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS).

Należy zatem stwierdzić, że w analizowanym przypadku opodatkowaniu podatkiem od gier podlega działalność Wnioskodawcy w zakresie urządzania loterii, gdzie podstawą opodatkowania jest przychód uzyskany z tej loterii, czyli wartości pieniężne otrzymane lub należne Wnioskodawcy, a wygenerowane przez graczy biorących udział w tej loterii. Natomiast wynagrodzenie uzyskane przez Wnioskodawcę za zorganizowanie loterii nie jest przychodem wygenerowanym przez loterię, lecz przez działalność usługową na rzecz zleceniodawcy i czynność ta jako taka nie jest grą hazardową, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

loterie
IPPP2/443-825/12-2/MM | Interpretacja indywidualna

podstawa opodatkowania
ITPB4/4511-434/15/KW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.