IPPP2/4512-456/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie włączenia zwrotu części opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie do podstawy opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości.
IPPP2/4512-456/15-2/DGinterpretacja indywidualna
  1. opłata za użytkowanie wieczyste
  2. podstawa opodatkowania
  3. refakturowanie
  4. sprzedaż nieruchomości
  5. usługi kompleksowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie włączenia zwrotu części opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie do podstawy opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie włączenia zwrotu części opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie do podstawy opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 6 maja 2015 roku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zbyło prawo użytkowania wieczystego gruntów wraz ze znajdującymi się na nich budynkami. Spółka w terminie ustawowym tj. 31 marca 2015 roku zapłaciła opłatę roczną użytkowania wieczystego gruntu (opłata nie podlega VAT).

W Regulaminie przetargu Sprzedający zastrzegł sobie prawo do proporcjonalnego zwrotu rocznej opłaty użytkowania wieczystego gruntu. W akcie notarialnym Kupujący zobowiązał się zwrócić Sprzedającemu część kwoty opłaty użytkowania wieczystego gruntu na podstawie noty obciążeniowej za okres od 1 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zwrot części proporcjonalnej rocznej opłaty należy doliczyć do ceny sprzedaży nieruchomości ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z zapisami art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz 650 z późn. zm.) opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Użytkownicy wieczyści aktualni na dzień 1 stycznia danego roku zobowiązani są do wnoszenia opłat rocznych w terminie wskazanym w ustawie, z góry za dany rok, a nie tylko za okresy faktycznego wykonywania prawa użytkowania wieczystego. Opłata ma charakter niepodzielny i tym samym niezależny od rzeczywistego trwania tego prawa w ciągu roku.

W związku z powyższym zwrot części rocznej opłaty przez Nabywcę Sprzedającemu powinien być doliczony do ceny sprzedaży i opodatkowany tak jak sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz ze znajdującymi się na nich budynkami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z tego wynika, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej.

W świetle art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powołanego przepisu wynika zatem, że podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzyma z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Jednocześnie ustawodawca precyzuje, że za taką zapłatę należy uznać wszelkie dotacje, subwencje oraz inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę.

Z informacji zawartych w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca w dniu 6 maja 2015 r. zbył prawo użytkowania wieczystego gruntów wraz ze znajdującymi się na nich budynkami.

Spółka w terminie ustawowym tj. 31 marca 2015 r. zapłaciła opłatę roczną użytkowania wieczystego gruntu (opłata nie podlega VAT). W Regulaminie przetargu Sprzedający zastrzegł sobie prawo do proporcjonalnego zwrotu rocznej opłaty użytkowania wieczystego gruntu. W akcie notarialnym Kupujący zobowiązał się zwrócić Sprzedającemu część kwoty opłaty użytkowania wieczystego gruntu na podstawie noty obciążeniowej za okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest czy zwrot części opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie powinien być włączony do podstawy opodatkowania sprzedaży nieruchomości i opodatkowany taką samą stawką podatku VAT jak dostawa nieruchomości.

Należy zaznaczyć, że strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży są nieruchomości, wówczas z dokonywanej dostawy nie można wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży w przypadku gdy strony umowy zgodziły się na przeniesienie innych kosztów – np. kosztów rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (bądź jej części). Podstawą opodatkowania sprzedającego jest uzgodniona kwota, którą w tym przypadku stanowi oprócz należności za nieruchomość (prawo użytkowania wieczystego gruntów wraz ze znajdującymi się na nich budynkami), również część ww. opłaty. Zatem dostawa zasadnicza zabudowanej nieruchomości jak i przenoszone koszty stanowią jedną dostawę.

Zwracana Wnioskodawcy kwota części rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z postanowieniami umowy jest należnością obciążającą nabywcę. Należy więc traktować ją jako należność pomocniczą otrzymaną z tytułu zasadniczej umowy sprzedaży ww. nieruchomości.

W ocenie tut. Organu, nie można sztucznie wyodrębniać z jednej kompleksowej dostawy, jaką jest dostawa nieruchomości, pewnych kosztów tylko w tym celu, aby je przenieść na kontrahenta bez opodatkowania. Do takiego postępowania nie uprawniają cyt. wyżej przepisy definiujące podstawę opodatkowania. W przypadku, gdy Wnioskodawca dokonuje dostawy o charakterze kompleksowym, stanowiącej w istocie jedno, niepodzielne świadczenie, to wówczas nie jest dopuszczalne dzielenie tej dostawy i przenoszenie jej poszczególnych elementów na nabywcę wyłączając z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wobec tego koszty, którymi Wnioskodawca obciążył nabywcę nieruchomości są pochodną dostawy tej nieruchomości i stanowią jej dopełnienie. Zatem Wnioskodawca dokonał kompleksowego zbycia, które nie powinno być dzielone sztucznie na części. Skutkiem tego zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, kwota należna z tytułu odpłatnej dostawy nieruchomości, obejmuje również koszty zwracanej ww. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik obowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W konsekwencji Wnioskodawca obciążając nabywcę nieruchomości wymienioną we wniosku należnością jest zobowiązany przenoszone koszty związane z tą nieruchomością doliczyć do faktury dokumentującej tę dostawę i zastosować opodatkowanie analogicznie jak dostawa główna. W związku z tym Wnioskodawca nie może dodatkowej należności w postaci części kwoty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste związanej z dostawą nieruchomości i przenoszoną na nabywcę dokumentować notą księgową.

Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.