IPPP2/4512-1043/15-2/IZ/MMa | Interpretacja indywidualna

Prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku uznania reklamacji i udzielenia rabatu przy jednoczesnym braku zwrotu towaru.
IPPP2/4512-1043/15-2/IZ/MMainterpretacja indywidualna
 1. brak
 2. podstawa opodatkowania
 3. rabaty
 4. reklamacje
 5. zwrot towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z póżn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2015 r. (data wpływu 30 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe - w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku uznania reklamacji i udzielenia rabatu przy jednoczesnym braku zwrotu towaru,
 • nieprawidłowe – w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku uznania reklamacji i zwrotu pełnej ceny towaru przy jednoczesnym braku zwrotu tego towaru.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość reklamowanych towarów lub o różnicę pomiędzy pierwotną ceną sprzedaży a udzielonym rabatem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż artykułów dziecięcych obejmujących m.in. zabawki, odzież oraz akcesoria szkolne.

Spółka rozważa rozpoczęcie sprzedaży w systemie wysyłkowym za pomocą sklepu internetowego (obecnie sprzedaż w systemie wysyłkowym realizowana jest przez inny podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Spółka). Zgodnie z założeniami biznesowymi, nabywcami będą głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Klienci będą mogli założyć indywidualne konto na stronie internetowej lub dokonać zakupu wyłącznie podając swoje dane, bez dokonywania formalnego utworzenia konta. Sama dostawa towarów będzie odbywać się za pośrednictwem kuriera lub osobiście w wybranym sklepie sieci Wnioskodawcy.

Spółka nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży wysyłkowej na kasie fiskalnej przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), m.in. z uwagi na fakt, iż w ofercie Spółki dostępne są zapisane nośniki danych cyfrowych (np. gry i filmy dla dzieci).

Zgodnie z regulaminem sklepu internetowego, w momencie zakupu, klienci będą zobowiązani do wyrażenia zgody na wystawienie i otrzymywanie faktur (w tym również faktur korygujących) drogą elektroniczną. W efekcie, faktura dokumentująca sprzedaż będzie wysyłana pocztą elektroniczną na adres wskazany przez klienta. Jednocześnie klienci będą oświadczać, że będą odbierać faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. W takim przypadku, paragon fiskalny nie będzie wysyłany klientowi - w przypadku wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym, klientowi należy wręczyć jedynie fakturę. Zgodnie bowiem z art. 106h ust. 1 ustawy o VAT, paragon dołącza się do egzemplarza faktury, który zostaje u podatnika.

Mając na uwadze powyższe, w momencie sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej, dane będą przesyłane do istniejącego w Spółce systemu informatycznego (dalej: „system”) i nastąpi wydruk paragonu, przesłanie danych do wystawienia faktury oraz zapis kopii paragonu na elektronicznym nośniku danych. Faktury nie będą wystawiane na kasach fiskalnych.

Wystawiane faktury elektroniczne będą przechowywane w formie elektronicznej - z zachowaniem wymaganych w ustawie o VAT warunków. W szczególności, sposób archiwizowania dokumentów w Systemie pozwoli na zachowanie integralności, niezmienności danych i czytelności dokumentów zapisanych w formie elektronicznej oraz pozwala na dostęp do elektronicznych zasobów archiwalnych na każde żądanie organu podatkowego. Ponadto, Spółka uzyskała pozytywną interpretację indywidualną Ministra Finansów z 30 lipca 2015 roku sygn. IPPP2/4512-473/15-2/AOg - na mocy uzyskanej interpretacji indywidualnej, potwierdzającej możliwość przechowywania wystawianych przez siebie paragonów w formie elektronicznej Spółka nie planuje fizycznie przechowywać paragonów fiskalnych. W związku z powyższym, dokumenty potwierdzające sprzedaż będą przechowywane w formie elektronicznej i w każdym momencie będą mogły podlegać wydrukowi.

Sprzedaż w sklepie internetowym podlega przepisom o umowach między przedsiębiorcami a konsumentami zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827). Zgodnie z tą ustawą, klientom dokonującym zakupów w sklepie internetowym będzie przysługiwać uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej ze Spółką umowy drogą elektroniczną. Zwrot towaru będzie mógł być dokonany przez klienta za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego. W związku z powyższym, Spółka będzie zobligowana do uznania prawa nabywcy towaru do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Jednocześnie, w toku prowadzenia działalności może się zdarzyć, iż klientowi zostanie dostarczony wadliwy towar. W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego klient również będzie mógł odstąpić od umowy lub w inny sposób reklamować towar. W zależności od sytuacji, Spółka przyjmie zwrot towaru lub udzieli klientowi rabatu.

W przypadku przyjęcia zwrotu / uznania reklamacji towaru Spółka będzie zobligowana na mocy § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363) do prowadzenia odrębnej ewidencji zwrotów towarów i reklamacji towarów i usług.

Spółka przewiduje, iż klient będzie mógł dokonać zwrotu/reklamacji towaru według następujących metod (zgodnie z wymogami ustawy o prawach konsumenta):

 • poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej - z podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
 • poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na podany przez Spółkę adres mailowy - z podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar,
 • poprzez rozmowę telefoniczną z centrum telefonicznym Spółki - z podaniem danych identyfikujących klienta oraz reklamowany/zwracany towar, rozmowa z klientem będzie zapisywana i przechowywana na cyfrowym nośniku danych,
 • poprzez sporządzenie przez klienta odręcznej notatki o zwrocie/reklamacji i dołączenie jej do zwracanego towaru.

Wnioskodawca może wprawdzie zalecić swoim klientom zwracającym towar, aby do przesyłki dołączali podpisany formularz identyfikujący klienta i towar, jednak nie może wymagać załączenia takiego formularza, ani tym bardziej nie może od jego załączenia warunkować zwrotu pieniędzy, czy warunkować skuteczności odstąpienia od umowy.

Spółka będzie zobowiązana przepisami ustawy o prawach konsumenta do przyjęcia zwrotu towaru za pośrednictwem poczty/kuriera i oddania zapłaty za towar, w tym części przypadającej na podatek od towarów i usług, nawet jeśli klient nie załączy podpisanego formularza zwrotu. Z uwagi na model działalności Spółki, w takich przypadkach Spółka nie będzie dysponować odrębnym protokołem zwrotu podpisanym przez klienta i sprzedawcę.

Niemniej, przebieg transakcji i sposób jej udokumentowania będzie jednoznacznie wskazywać dane identyfikujące klienta oraz transakcję, a w konsekwencji reklamowany/zwracany towar. Zwracany towar oraz odstępujący od umowy konsument zwracający towar będą identyfikowane m.in. na podstawie dokumentów pocztowych, adresu nadawcy, kodów na metkach na towarze, potwierdzenia przyjęcia zwrotu towaru na magazyn sporządzonego przez firmę zewnętrzną obsługującą magazyn, potwierdzenia dokonania płatności, potwierdzenia zwrotu zapłaconej ceny, kopii dokumentów potwierdzających odbiór zwracanego towaru.

Z uwagi na fakt, iż klienci będą zawsze dostawać faktury dokumentujące sprzedaż, w przypadku uznania reklamacji / dokonania zwrotu, Spółka będzie wystawiać faktury korygujące zgodnie z art. 106j ustawy o VAT. Faktury korygujące będą dostarczane klientom w formie elektronicznej, tak jak faktury pierwotne. Klient będzie otrzymywał fakturę korygującą na podany przy transakcji adres mailowy, a dodatkowo będzie miał możliwość jej pobrania ze strony internetowej (do którego klient będzie miał dostęp po podaniu indywidualnego loginu i hasła). Klienci, którzy nie będą chcieli utworzyć na stronie internetowej indywidualnego konta klienta, będą dostawać faktury (w tym faktury korygujące) jedynie drogą mailową. Powyższe zasady będą miały zastosowanie do zwrotu towarów, jak i ich reklamacji.

W przypadku zwrotu / reklamacji wadliwego towaru, Spółka będzie zobowiązana zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu cywilnego do zwrotu kosztów transportu zwracanego i reklamowanego towaru. Wadliwość towaru nie będzie wynikiem zaniedbania ze strony Spółki.

Spółka rozważa, by w niektórych przypadkach, gdy wartość wadliwego towaru będzie niższa niż wartość kosztów przesyłki i pozostałych kosztów związanych z obsługą zwrotu (np. koszt pracy pracownika na przyjęcie przesyłki, jej sprawdzenie i utylizację), nie zobowiązywać klientów do odsyłania towaru. Działanie takie będzie racjonalne z punktu biznesowego - wadliwe towary nie będą bowiem przedstawiać dla Spółki wartości użytkowej, a konieczność ich odesłania do Spółki będzie generować dodatkowe koszty dla Wnioskodawcy przekraczające wartość towaru. W sytuacji, gdy wadliwe towary będą przedstawiać minimalną wartość użytkową, Spółka udzieli klientowi istotnego rabatu do poziomu minimalnego (np. do wysokości 1 zł).

W takiej sytuacji Spółka dokona zwrotu zapłaconej przez klienta ceny za towar lub - w przypadku udzielenia istotnego rabatu - różnicy między pierwotną ceną, a ceną po udzielonym rabacie.

Jak wskazano powyżej, przyjęcie zwrotu / udzielenie rabatu zostanie udokumentowane przez Spółkę fakturą korygującą podstawę opodatkowania. Ponadto, Spółka dokona odpowiednich zapisów w ewidencji zwrotów i reklamacji towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku uznania reklamacji wadliwego towaru, w wyniku którego Spółka dokona zwrotu pełnej ceny lub udzieli istotnego rabatu, Spółka będzie uprawniona (po spełnieniu pozostałych przesłanek) do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość reklamowanych towarów lub o różnicę pomiędzy pierwotną ceną sprzedaży a udzielonym rabatem również w sytuacji, w której nie dojdzie do fizycznego zwrotu towaru na rzecz Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Spółki, w przypadku uznania reklamacji wadliwego towaru, w wyniku którego Spółka dokona zwrotu pełnej ceny lub udzieli istotnego rabatu, Spółka będzie uprawniona (po spełnieniu pozostałych przesłanek) do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość reklamowanych towarów lub o różnicę pomiędzy pierwotną ceny sprzedaży a udzielonym rabatem również w sytuacji, w której nie dojdzie do fizycznego zwrotu towaru na rzecz Spółki.

Uzasadnienie Stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 29a podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT obniża się m.in. o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, wartość zwróconych towarów - co stanowi implementację art. 90 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z dnia 11 grudnia 2006 r. nr 347 poz. 1; dalej: „dyrektywa 2006/112”).

W sytuacji, gdy sprzedaż udokumentowana została fakturą w rozumieniu art. 106e ustawy o VAT, w przypadku gdy po jej wystawieniu m.in. dokonano zwrotu podatnikowi towarów, podatnik wystawia fakturę korygującą, co wynika z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT.

Obniżenia podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Jednocześnie, zgodnie z art. 29a ust. 15 ustawy o VAT warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się m.in. w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione te przesłanki.

Spółka rozważa rozpoczęcie sprzedaży w systemie wysyłkowym za pomocą sklepu internetowego, a zgodnie z założeniami biznesowymi, nabywcami będą głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W momencie zakupu, klienci będą zobowiązani do wyrażenia zgody na wystawienie i otrzymanie faktury potwierdzającej sprzedaż drogą elektroniczną. W efekcie, faktura sprzedaży będzie wysyłana pocztą elektroniczną na adres wskazany przez klienta.

W toku planowanej działalności, może się zdarzyć, iż towar dostarczony do klienta będzie wadliwy, a w efekcie klient dokona jego reklamacji. Co istotne, wadliwość towaru nie będzie wynikiem zaniedbania ze strony Spółki. W takiej sytuacji, kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy zakupu, co wynika z art. 560 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 poz. 121 ze zm., dalej: „KC”). Na sprzedawcy ciąży odpowiedzialność (rękojmia) za sprzedany wadliwy towar, co wynika z art. 556 KC.

W takiej sytuacji, zgodnie z art. 5612 KC kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest co do zasady obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. W związku z powyższym, w przypadku dostarczenia wadliwego towaru, Spółka jest zobowiązana do zwrócenia kosztów przesyłki zwracanego towaru nabywcy.

Spółka rozważa, by w niektórych przypadkach, gdy wartość wadliwego towaru będzie niższa niż wartość kosztów przesyłki i pozostałych kosztów związanych z obsługą zwrotu (np. koszt pracy pracownika na przyjęcie przesyłki, jej sprawdzenie i utylizację), nie zobowiązywać klientów do odsyłania towaru. Działanie takie będzie racjonalne z punktu biznesowego - wadliwe towary nie będą bowiem przedstawiać wartości użytkowej, a konieczność ich odesłania do Spółki będzie generować dodatkowe koszty dla Wnioskodawcy. W sytuacji, gdy towary będą przedstawiać minimalną wartość użytkową, Spółka udzieli klientowi istotnego rabatu do poziomu minimalnego (np. do poziomu 1 zł).

W konsekwencji, Spółka dokona zwrotu zapłaconej przez klienta ceny za towar w całości lub w przypadku udzielenia rabatu - różnicy między pierwotną ceną a ceną po rabacie.

Z uwagi na fakt, iż klienci będą zawsze dostawać faktury dokumentujące sprzedaż, w przypadku uznania reklamacji, Spółka będzie wystawiać faktury korygujące zgodnie z art. 106j ustawy o VAT. Spółka dokona również stosownych zapisów w ewidencji zwrotów i reklamacji towarów i usług.

W konsekwencji, po spełnieniu przesłanek wynikających z art. 29a ust. 13 oraz ust. 15 ustawy o VAT, Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość reklamowanych towarów lub o różnicę pomiędzy pierwotną ceny sprzedaży a udzielonym rabatem.

W ocenie Spółki, w przypadku uznania reklamacji i przyjęcia, że towar jest wadliwy i nie ma wartości użytkowej, brak fizycznego zwrotu towaru do Spółki - w sytuacji gdy koszty związane z obsługą zwrotu będą przekraczać wartość towaru - nie wpłynie na możliwość wystawienia faktury korygującej, a w konsekwencji na obniżenie podstawy opodatkowania o wartość reklamowanych towarów. Istotne jest bowiem to, że strony faktycznie zmieniają wartość transakcji, tzn. w związku ze zgłoszoną reklamacją dochodzi do zwrotu całości albo części ceny zakupu przez Spółkę na rzecz nabywcy.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku odstąpienia od umowy przez klienta oraz zwrotu ceny towaru w pełnej wysokości, Spółka powinna skorygować fakturę pierwotną, gdyż nie dokumentuje ona rzeczywistej kwoty transakcji. Fakt nieodebrania towaru od nabywcy nie ma znaczenia dochodzi bowiem do zwrotu towaru na rzecz Spółki, lecz Spółka nie wymaga, aby był on dokonany jej siedziby/miejsca prowadzenia działalności. Towar ten nie przedstawia bowiem już dla niej wartości użytkowej.

Podobnie w przypadku udzielenia istotnego rabatu (np. do 1 zł), nie ulega wątpliwości, że Spółka powinna w takim przypadku wystawić fakturę korygującą, gdyż uległa zmianie wartość transakcji.

Gdyby przyjąć przeciwne stanowisko, a w konsekwencji pozostawić w obrocie tylko faktury pierwotne, dokumentowałyby one transakcje niezgodne z rzeczywistością. Istotą faktur korygujących jest bowiem korekta faktur pierwotnych - faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej ceny i wartości sprzedaży, tak aby przedstawić faktyczny przebieg transakcji.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska, że w przypadku uznania reklamacji wadliwego towaru, w wyniku którego Spółka dokona zwrotu ceny lub udzieli istotnego rabatu, Spółka będzie uprawniona (po spełnieniu pozostałych przesłanek) do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość reklamowanych towarów lub o różnicę pomiędzy pierwotną ceny sprzedaży a udzielonym rabatem również w sytuacji, w której nie dojdzie do fizycznego zwrotu towaru na rzecz Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku uznania reklamacji i udzielenia rabatu przy jednoczesnym braku zwrotu towaru, oraz jest nieprawidłowe w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku uznania reklamacji i zwrotu pełnej ceny towaru przy jednoczesnym braku zwrotu tego towaru.

Uregulowania dotyczące podstawy opodatkowania, w tym kwestii jej obniżania zostały zawarte w art. 29a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Natomiast w myśl art. 29a ust. 10 ustawy podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Co do zasady, stosownie do art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z wniosku wynika, że głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest sprzedaż artykułów dziecięcych obejmujących m.in. zabawki, odzież oraz akcesoria szkolne. Spółka rozważa rozpoczęcie sprzedaży w systemie wysyłkowym za pomocą sklepu internetowego (obecnie sprzedaż w systemie wysyłkowym realizowana jest przez inny podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Spółka). Zgodnie z założeniami biznesowymi, nabywcami będą głównie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Klienci będą mogli założyć indywidualne konto na stronie internetowej lub dokonać zakupu wyłącznie podając swoje dane, bez dokonywania formalnego utworzenia konta. Sama dostawa towarów będzie odbywać się za pośrednictwem kuriera lub osobiście w wybranym sklepie sieci Spółki. W toku prowadzenia działalności może się zdarzyć, że klientowi zostanie dostarczony wadliwy towar. W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego klient również będzie mógł odstąpić od umowy lub w inny sposób reklamować towar. W zależności od sytuacji, Spółka przyjmie zwrot towaru lub udzieli klientowi rabatu. Spółka rozważa, by w niektórych przypadkach, gdy wartość wadliwego towaru będzie niższa niż wartość kosztów przesyłki i pozostałych kosztów związanych z obsługą zwrotu (np. koszt pracy pracownika na przyjęcie przesyłki, jej sprawdzenie i utylizację), nie zobowiązywać klientów do odsyłania towaru. Działanie takie będzie racjonalne z punktu biznesowego - wadliwe towary nie będą bowiem przedstawiać dla Spółki wartości użytkowej, a konieczność ich odesłania do Spółki będzie generować dodatkowe koszty dla Spółki przekraczające wartość towaru. W sytuacji, gdy wadliwe towary będą przedstawiać minimalną wartość użytkową, Spółka udzieli klientowi istotnego rabatu do poziomu minimalnego (np. do wysokości 1 zł).

Spółka ma wątpliwości, czy w przypadku uznania reklamacji wadliwego towaru, w wyniku którego Spółka dokona zwrotu pełnej ceny lub udzieli istotnego rabatu, Spółka będzie uprawniona (po spełnieniu pozostałych przesłanek) do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość reklamowanych towarów lub o różnicę pomiędzy pierwotną ceną sprzedaży a udzielonym rabatem również w sytuacji, w której nie dojdzie do fizycznego zwrotu towaru na rzecz Spółki.

Należy wskazać, że przypadki, kiedy podstawa opodatkowania może zostać obniżona zostały wymienione przez ustawodawcę w cyt. powyżej art. 29a ust. 10 ustawy. Do takich sytuacji należy:

 • udzielenie po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,
 • zwrot towarów i opakowań,
 • zwrot całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży (zaliczek), jeśli do sprzedaży nie doszło,
 • zwrot kwot dotacji, subwencji i innych opłat o podobnym charakterze.

W okolicznościach opisanych we wniosku, Wnioskodawca, w wyniku uznania reklamacji klienta, planuje działać w dwojaki sposób. W pierwszym przypadku Spółka udzieli klientowi istotnego rabatu, przy czym w sytuacji gdy wadliwe towary będą przedstawiać minimalną wartość użytkową, rabat może być udzielony do poziomu minimalnego np. do wysokości 1 zł.

W drugim przypadku, Spółka zamierza dokonać zwrotu pełnej ceny sprzedanego towaru, jednakże klient nie będzie zobowiązany do zwrotu tego towaru. Wynikać to będzie z przyczyn ekonomicznych – odesłanie towaru do Spółki generowałoby dla Wnioskodawcy dodatkowe koszty.

Analiza przedstawionego we wniosku zdarzenia oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że Spółka będzie uprawniona do dokonania obniżenia podstawy opodatkowania (po spełnieniu pozostałych przesłanek wynikających z ustawy) jedynie w przypadku, gdy w wyniku uznania reklamacji złożonej przez klienta, nie dojdzie do zwrotu towaru a Spółka udzieli klientowi rabatu, przy czym bez znaczenia jest, że rabat może być udzielony do poziomu minimalnego, tj. do wysokości 1 zł. Możliwość dokonania obniżenia podstawy opodatkowania będzie, w takim przypadku, wynikać wprost z art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy. W tej części należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Natomiast obniżenia podstawy opodatkowania Spółka nie będzie mogła dokonać w przypadku zwrotu klientowi pełnej ceny zakupionego przez niego towaru przy jednoczesnym braku zwrotu towaru przez klienta. Taka sytuacja nie została wymieniona w cyt. powyżej art. 29a ust. 10 ustawy. W punkcie 2 tego przepisu wskazano wyraźnie na możliwość dokonania obniżenia podstawy opodatkowania tylko w przypadku gdy towar podlega zwrotowi, a taka sytuacja w analizowanej sprawie nie będzie występować. W tej części należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.