IPPP2/443-833/14-6/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Określenie właściwej podstawy opodatkowania z tytułu organizowanych loterii audioteksowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 3 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 16 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 10 października 2014 r. nr IPPP2/443-833/14-2/MM oraz w dniu 17 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 6 listopada 2014 r. nr IPPP2/443-833/14-4/MM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie określenia właściwej podstawy opodatkowania z tytułu organizowanych loterii audioteksowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie określenia właściwej podstawy opodatkowania z tytułu organizowanych loterii audioteksowych. Wskazany wniosek zawierał braki w przedstawionym stanie faktycznym. W związku z tym tut. Organ podatkowy pismem z 10 października 2014 r. znak IPPP2/443-833/14-2/MM oraz pismem z 6 listopada 2014 r. znak IPPP2/443-833/14-4/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

I. Sp. z o. o. z siedzibą w W. (dalej: „Organizator”) jest organizatorem loterii audioteksowej „Loteria” (dalej: „Loteria”) realizowanej na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Loteria organizowana jest w okresie od dnia 18 czerwca 2014 r. do dnia 7 listopada 2014 r. Organizator zawarł umowę ze spółką T. Sp. z o.o. (dalej: „T.”) w zakresie obsługi ruchu SMS, w tym w szczególności ruchu SMS w Loterii (dalej: "Umowa"). Na podstawie Umowy jej strony postanowiły, że Organizatorowi będzie należeć się od T. prowizja stanowiąca określony procent przychodów uzyskanych przez T. od operatorów telekomunikacyjnych pochodzących od uczestników Loterii, którzy wysłali SMS (dalej: "Prowizja"). T. jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Organizator zwrócił się do T. o informacje o wysokości przychodu, jaki T. osiągnęła, jako firma pośrednicząca pomiędzy Organizatorem a operatorami telekomunikacyjnymi, z tytułu zapewnienia numeru SMS na potrzeby organizacji Loterii.

W odpowiedzi na powyższe pytanie Organizator otrzymał od T. informację o kwocie należnej mu od T. tytułem Prowizji. Na podstawie informacji uzyskanej od T. Organizator odprowadził podatek od gier oraz dopełnił obowiązków dokumentacyjnych sporządzając oraz wysyłając na ręce Naczelnika Urzędu Celnego dokumentację POG 5 oraz POG 5A.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, co następuje:

Prowizja uzyskana przez Wnioskodawcę od T. Sp. z o. o. nie jest wartością przekazaną przez operatorów telekomunikacyjnych pomniejszoną o koszty wysłanych wiadomości SMS. Wnioskodawca pragnie wyjaśnić, że w analizowanym przypadku, zgodnie z aneksem do umowy zawartym z T. Sp. z o.o. prowizja uzyskana przez Wnioskodawcę stanowi 40% przychodu netto uzyskanego od operatorów z opłaty SMS Premium Rate wysyłanych przez Uczestników loterii audioteksowej. Wnioskodawca nie ponosi kosztów wysyłki SMS (w analizowanym przypadku w cenie 1 zł netto, w którą to cenę wliczone są dwa SMS-y zwrotne), gdyż koszt ten ponosi Uczestnik loterii audioteksowej. Wnioskodawca w cyklach miesięcznych otrzymuje pismo od T. Sp. z o.o. informujące o przychodzie osiągniętym przez Wnioskodawcę w danym miesiącu, który to przychód kalkulowany jest jako iloczyn 40% liczby nadesłanych SMS-ów oraz ceny netto, jaką ponosi Uczestnik akcji na wysyłkę jednego SMS-a.

Prowizja uzyskana przez Wnioskodawcę od T. Sp. z o. o. nie została pomniejszona o wynagrodzenie należne (od Wnioskodawcy) T. Sp. z o. o. Wnioskodawca ponosi opłaty na wynagrodzenie T. Sp. z o.o. niezależnie od prowizji należnej Wnioskodawcy od T. Sp. z o.o. kalkulowanej zgodnie ze wzorem podanym w pkt 1 niniejszego pisma.

Wnioskodawca zwrócił się do T. Sp. z o. o. o informacje o wysokości przychodu, jaki T. Sp. z o.o. osiągnęła, jako firma pośrednicząca pomiędzy Wnioskodawcą (Organizatorem) a operatorami telekomunikacyjnymi, z tytułu zapewnienia numeru SMS na potrzeby organizacji Loterii. W odpowiedzi na powyższe pytanie Wnioskodawca otrzymał od T. Sp. z o. o. informację o kwocie należnej tytułem prowizji wraz z wyjaśnieniem, iż T. Sp. z o. o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz informacją, iż podstawą opodatkowania w przedmiotowej loterii będzie przychód Wnioskodawcy określony w umowie (aneksie do umowy) z T. Sp. z o.o.

Na podstawie informacji uzyskanej od tej spółki Wnioskodawca odprowadził podatek od gier oraz dopełnił obowiązków dokumentacyjnych sporządzając oraz wysyłając na ręce Naczelnika Urzędu Celnego dokumentację POG 5 oraz POG 5A.

Na podstawie umowy Organizatorowi należy się od T. prowizja stanowiąca określony procent przychodów (40%) uzyskanych przez T. od operatorów telekomunikacyjnych pochodzących od uczestników Loterii, którzy wysłali SMS („Prowizja”). Wnioskodawca nie posiada informacji, który podmiot otrzymuje pozostałe 60% kwoty. Zainteresowany podkreśla, że T. jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym przychodem Organizatora, o którym mowa w treści art. 73 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, będzie kwota uzyskana od T. (podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej) na podstawie zawartej z tym podmiotem umowy (prowizja)...

Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym powyżej stanie faktycznym, jego przychodem, określonym w treści art. 73 pkt 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, będzie kwota uzyskana od T. (podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej) na podstawie zawartej z tym podmiotem Umowy, tj. Prowizja.

Stanowisko Organizatora oparte jest na następującej wykładni przepisów prawa podatkowego oraz praktyce organów podatkowych.

Z treści z art. 73 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (dalej: ustawa o GH) wynika że podstawę opodatkowania podatkiem od gier w loterii audioteksowej stanowi przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii. Ustawa o GH nie zawiera odrębnej definicji pojęcia "przychodu", nie odsyła również do innych regulacji prawa podatkowego, na gruncie których stosowane jest pojęcie przychodu. Z uwagi więc na to, że ustawa o GH nie zawiera regulacji o charakterze lex specialis w zakresie definicji pojęcia przychodu należy, zgodnie z zasadami wykładni systemowej zewnętrznej, odwołać się do znaczenia tego pojęcia na gruncie innego aktu normatywnego, wiodącego w danej gałęzi prawa. W niniejszym przypadku powinno się więc odnieść do pojęcia „przychodu uzyskanego” obowiązującego na bazie ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "Ustawa CIT”). Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy CIT przychodami, z zastrzeżeniem wyjątków nie znajdujących zastosowania w niniejszym stanie faktycznym, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast stosownie do treści art. 12 ust. 3 tej ustawy - za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Organy podatkowe konsekwentnie przyjmują, że dla oceny, jaka wartość stanowi przychód uzyskany przez organizatora loterii audiotekstowej, zasadnicze znaczenie ma sposób rozliczania się organizatora z operatorem telekomunikacyjnym (tj. podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej), wynikający z umowy zawartej między tymi podmiotami (tak: IPPP2/443-825/12-2/MM, 16 października 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

Jeżeli bowiem określone wpływy z loterii audiotekstowej (w postaci opłat za połączenia / SMS ponoszonych przez uczestników) wpływają na konto operatora telekomunikacyjnego, ten zaś przekazuje na rachunek organizatora loterii tylko ustaloną część tej kwoty (procent), to w istocie przychodem uzyskanym przez organizatora loterii jest właśnie kwota należna mu na bazie umowy od operatora, nie zaś kwota jaka wpływa na rachunek operatora.

W praktyce orzeczniczej organów podatkowych ugruntowane jest również stanowisko, że przychód organizatora loterii audioteksowej w myśl ustawy o GH należy interpretować w sposób swoisty. Wypowiadając się na ten temat, w stanie faktycznym zbliżonym do tego, który jest przedmiotem niniejszego wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (IPPP2/443-825/12-2/MM) zauważył słusznie, że: "w przypadku przychodów (Organizatora loterii - autor) z loterii audiotekstowej, przychody z tytułu połączeń/SMS z istoty rzeczy wpływają na konto operatora telekomunikacyjnego, a następnie po potrąceniu kosztów samych połączeń/SMS - tylko określona część tych przychodów wpływa na konto organizatora loterii. Organizator loterii nie ma więc możliwości uzyskania nigdy całości tych wpływów, pomimo, że może ustalić jaka jest globalna wartość przychodów z tytułu połączeń / SMS”.

Organy podatkowe trafnie podkreślą również, że ustawodawca wprowadzając ustawę o GH, w sposób zróżnicowany określił podstawę opodatkowania w zależności od rodzaju gry. W przypadku więc loterii pieniężnej, loterii fantowej i gry telebingo jest to suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze; gry liczbowej i zakładów wzajemnych - suma wpłaconych stawek. Natomiast w przypadku loterii audiotekstowej jest to przychód organizatora loterii audioteksowej faktycznie uzyskany z tej loterii. Powyższe oznacza więc, że ustawodawca wyraźnie odróżnia przychody uzyskane od sumy wpływów. Tak więc bazując nawet wyłącznie na regulacji zawartej w art. 73 ustawy o GH można przyjąć, że ustawodawca podatkowy różnicuje podstawę opodatkowania gier, raz uznając za nią uzyskane przychody (loterie audioteksowe), raz zaś ujmując to szerzej - w postaci sumy wpływów, w przypadku loterii, gier liczbowych oraz zakładów wzajemnych.

Dokonując analizy prawnej opisanego stanu faktycznego w kontekście obowiązujących regulacji podatkowych oraz praktyki organów interpretacyjnych zasadnym jest odwołać się także do poglądu przedstawionego przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z dnia 13 sierpnia 2008 roku skierowanym do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W piśmie tym Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w świetle przyjętego brzmienia przepisu art. 73 pkt 2 ustawy o GH: „podatkiem od gier zostanie objęta ta część przychodu z połączeń telefonicznych lub krótkich wiadomości tekstowych, w której uczestniczą organizatorzy loterii audiotekstowych”.

W ślad za powyższymi wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów poszły również rozstrzygnięcia zawarte w treści interpretacji indywidualnych. W cytowanej powyżej interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie organ stwierdził jasno, że w przypadku, gdy wynagrodzenie spółki (organizatora loterii audiotekstowej - autor) wynosi określony procent od kwot netto należnych danemu operatorowi telekomunikacyjnemu (tj. jego przychodów) w danym okresie rozliczeniowym od jego klientów z tytułu korzystania z serwisów audiotekstowych, to w takiej sytuacji podstawą opodatkowania podatkiem od gier zgodnie z art. 73 pkt 2 ustawy o GH będzie określona w umowach z operatorami telekomunikacyjnymi jako wynagrodzenie spółki, część przychodów tych operatorów należnych od ich klientów z tytułu uczestnictwa w loteriach audioteksowych.

Podsumowując powyższe, w opisanym stanie faktycznym uznać należy, że ze względu na to, iż Organizator uczestniczy w przychodach z loterii wyłącznie w określonej części (Prowizja), zaś kontrahent Organizatora (T.) posiada status operatora telekomunikacyjnego (jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej), to przychodem Organizatora, określonym w treści art. 73 pkt 2 Ustawy o GH, będzie kwota uzyskana od T. na podstawie zawartej z tym podmiotem Umowy, zwana Prowizją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą o grach”, grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to m.in. loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez:

  1. odpłatne połączenie telefoniczne lub
  2. wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej
    - a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Loterie audioteksowe mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do tych spółek stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 7 ust. 2 ustawy o grach).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o grach ilekroć w ustawie jest mowa o grach hazardowych, rozumie się przez to gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2.

W myśl art. 71 ust. 1 i ust. 2 ustawy o grach podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:

  1. urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
  2. udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Stosownie do art. 73 pkt 2 ustawy o grach podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w loterii audioteksowej - przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii.

Ustawa o grach hazardowych nie definiuje pojęcia przychodu, ani też nie odsyła wprost do przepisów podatkowych, na gruncie których stosowane jest pojęcie przychodu.

Zgodnie z zasadami wykładni systemowej zewnętrznej, skoro dane pojęcie nie jest definiowane w danym akcie normatywnym, a jest ono określone w innym akcie normatywnym to właśnie z uwagi na konieczność zachowania jednoznaczności systemu prawnego, przy interpretacji tego zwrotu należy odwołać się do znaczenia tego pojęcia na gruncie innego aktu normatywnego, wiodącego w danej dziedzinie. W analizowanym przypadku zasadne jest odwołanie się do znaczenia pojęcia „przychodu” czy też ściślej „przychodu uzyskanego”, na gruncie ustawy podatkowej, w tym przypadku ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast stosownie do treści art. 12 ust. 3 tej ustawy - za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przepisy prawa podatkowego wprowadzają więc jako zasadę kasowy charakter przychodu (a więc fizycznie uzyskany przez podatnika), natomiast w odniesieniu do przychodów z działalności gospodarczej zasadę tę ogranicza memoriałowy charakter przychodu (kwota należna, choć nie została jeszcze faktycznie otrzymana).

Objęte powyższą regulacją ustawową przychody muszą być zatem następstwem prowadzonej działalności gospodarczej. Między przychodem a działalnością gospodarczą musi zatem istnieć związek skutkujący powstaniem przychodu.

W kontekście rozpatrywanej sprawy należy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Mianowicie co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier, a w konsekwencji co stanowi podstawę opodatkowania tym podatkiem.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizatorem loterii audioteksowej. Zainteresowany zawarł umowę z kontrahentem w zakresie obsługi ruchu SMS, w tym w szczególności ruchu SMS w loterii. Na podstawie umowy strony postanowiły, że Organizatorowi będzie należeć się od kontrahenta prowizja stanowiąca określony procent przychodów uzyskanych przez niego od operatorów telekomunikacyjnych pochodzących od uczestników loterii, którzy wysłali SMS.

Prowizja uzyskana przez Wnioskodawcę od kontrahenta nie jest wartością przekazaną przez operatorów telekomunikacyjnych pomniejszoną o koszty wysłanych wiadomości SMS. Zgodnie z aneksem do umowy zawartym z kontrahentem prowizja uzyskana przez Wnioskodawcę stanowi 40% przychodu netto uzyskanego od operatorów z opłaty SMS wysyłanych przez uczestników loterii audioteksowej. Na podstawie umowy Organizatorowi należy się od kontrahenta prowizja stanowiąca określony procent przychodów (40%) uzyskanych przez kontrahenta od operatorów telekomunikacyjnych pochodzących od uczestników loterii, którzy wysłali SMS. Wnioskodawca nie posiada informacji, który podmiot otrzymuje pozostałe 60% kwoty.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia właściwej podstawy opodatkowania z tytułu organizowanych loterii audioteksowych.

Istotne dla rozstrzygnięcia opisanej we wniosku sprawy jest czy w kwocie przekazanej kontrahentowi przez operatorów telekomunikacyjnych zawarte jest wynagrodzenie dla kontrahenta należne od operatorów, a mianowicie czy to operatorzy telekomunikacyjni są zobowiązani do wynagrodzenia kontrahenta, czy też jest to kwota należna organizatorowi loterii, który to z tej kwoty wynagradza kontrahenta, a mianowicie czy to organizator loterii jest zobowiązany do wynagrodzenia kontrahenta.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy należy się od kontrahenta prowizja stanowiąca określony procent przychodów (40%) uzyskanych przez kontrahenta od operatorów telekomunikacyjnych pochodzących od uczestników loterii, którzy wysłali SMS. Czyli de facto dochodzi do sytuacji, w której kontrahent jest wynagradzany za swe usługi przez Zainteresowanego z kwoty uzyskanej z tytułu zorganizowania loterii pomniejszonej o kwotę należną operatorom telekomunikacyjnym. Kwota należna, o którą kontrahent pomniejszył środki przekazane Wnioskodawcy stanowi w istocie dla organizatora loterii koszt uzyskania przychodu, tak jak ewentualne wszystkie inne koszty jakie Spółka musi ponieść w celu zorganizowania loterii audioteksowej.

Jak wynika z art. 71 ust. 2 ustawy o grach przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzanie gier hazardowych, w tym przypadku loterii audioteksowej, której istotą jest odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Należy zatem stwierdzić, że w opisanym we wniosku przypadku opodatkowaniu podatkiem od gier podlega działalność Wnioskodawcy w zakresie urządzania loterii, gdzie podstawą opodatkowania jest przychód uzyskany z tej loterii, czyli wartości pieniężne otrzymane przez kontrahenta od operatorów telekomunikacyjnych.

Z uwagi na opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że przychodem, a tym samym podstawą opodatkowania podatkiem od gier w loterii audioteksowej, jest kwota należna Wnioskodawcy nie pomniejszona o kwotę pobraną przez kontrahenta, która de facto stanowi koszt uzyskania przychodu przez Wnioskodawcę. Przyjęcie zasady proponowanej przez Wnioskodawcę, aby podstawą opodatkowania była kwota faktycznie uzyskana przez Zainteresowanego, czyli prowizja od kontrahenta w wysokości 40% kwoty przekazanej przez operatorów telekomunikacyjnych doprowadziłoby do sytuacji, gdzie wbrew woli ustawodawcy podstawą opodatkowania stałby się dochód.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należało uznać za nieprawidłowe.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji z dnia 16 października 2012 r., sygn. IPPP2/443-825/12-2/MM prezentującej odmienne stanowisko od przyjętego w rozpatrywanej sprawie należy zauważyć, że stosownie do art. 14e § 1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości UE.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.