IPPP2/443-721/14-4/MM | Interpretacja indywidualna

Określenie właściwej podstawy opodatkowania z tytułu organizowanych loterii audioteksowych
IPPP2/443-721/14-4/MMinterpretacja indywidualna
 1. loterie
 2. podstawa opodatkowania
 1. Ustawa o grach hazardowych -> Podatek od gier -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 28 lipca 2014 r. (data wpływu 30 lipca 2014 r.) uzupełnionym w dniu 15 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 3 października 2014 r. nr IPPP2/443-721/14-2/MM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie określenia właściwej podstawy opodatkowania z tytułu organizowanych loterii audioteksowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier hazardowych w zakresie określenia właściwej podstawy opodatkowania z tytułu organizowanych loterii audioteksowych. Wskazany wniosek zawierał braki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. W związku z tym tut. Organ podatkowy pismem z 3 października 2014 r. znak IPPP2/443-721/14-2/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki (skutecznie doręczone w dniu 8 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie organizacji loterii audioteksowych w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.), opodatkowaną podatkiem od gier.

Spółka w związku z prowadzeniem tej działalności (w zakresie organizacji loterii audiotekstowych) będzie współpracować z innymi podmiotami – w szczególności z tzw. Agregatorem.

Funkcje Wnioskodawcy i Agregatora

Loteria audioteksowa, organizowana przez Spółkę, będzie skierowana do osób indywidualnych, które będą dowiadywać się o możliwości wzięcia w niej udziału ze środków masowego przekazu. Udział w loterii organizowanej przez Spółkę będzie możliwy poprzez wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) / wykonywanie połączeń telefonicznych na wskazany przez Spółkę numer telefoniczny. Spośród osób wysyłających wiadomości SMS / wykonujących połączenie telefoniczne zostanie wylosowany zwycięzca, który otrzyma nagrodę (pieniężną lub rzeczową) przygotowaną przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca, jako organizator loterii będzie zobowiązany do przygotowania regulaminu loterii, urządzeń losujących, jak i wypełnienia innych obowiązków organizatora, w tym w szczególności do odpowiedniego przeprowadzenia losowania.

W ramach czynności związanych z organizacją loterii audioteksowych Spółka nie dysponuje technicznymi zasobami, które pozwoliłyby na agregowanie ruchu SMS-owego / telefonicznego od wielu operatorów sieci komórkowych. Dlatego też Spółka zamierza zawrzeć umowę o współpracy z podmiotem pełniącym funkcję tzw. Agregatora – tj. podmiotem współpracującym z operatorami sieci komórkowych. Na podstawie przedmiotowej umowy Agregator będzie integrować oraz koordynować ruch telekomunikacyjny pochodzący od różnych operatorów sieci komórkowych. Oznacza to, że Agregator będzie przyjmować masowy ruch telekomunikacyjny i kierować go do organizatora loterii (tzn. do Spółki na jej urządzenia). Ponadto, w ramach współpracy na podstawie umowy, Agregator może przesyłać przygotowane przez organizatora informacje dla uczestników loterii o udziale w konkursie, a także informacje o kumulacji nagród lub np. o tym, w jaki sposób uczestnik może zwiększyć swoje szanse na wygraną w konkursie. Dystrybucja takich informacji (w ruchu masowym, na urządzenia operatorów telekomunikacyjnych) będzie dokonywana przez Agregatora, jednak w ramach współpracy to Wnioskodawca przygotuje treść przekazu oraz określi krąg adresatów informacji.

Czynności podejmowane przez Agregatora w ramach współpracy ze Spółką będą miały charakter wyłącznie techniczny, a Agregator będzie zasadniczo pełnić rolę „przekaźnika”, ponieważ wszelkie zasadnicze funkcje związane z organizacją loterii, w tym posiadanie odpowiedniego sprzętu, na którym odbywa się losowanie i przeprowadzenie samego losowania nagród, należeć będą do wyłącznej kompetencji Spółki.

W ramach zawartej umowy o współpracy Agregator będzie również odpowiedzialny za reklamowanie loterii organizowanej przez Spółkę, za pośrednictwem posiadanych przez niego mediów (w tym elektronicznych), jak również poprzez zlecanie takiej promocji innym podmiotom na rynku (telewizja, radio, prasa, reklama internetowa itp.). Taka reklama będzie miała bezpośrednie przełożenie na rentowność całego przedsięwzięcia oraz na wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego zarówno przez Agregatora (od operatorów sieci telekomunikacyjnych), jak i przez Spółkę (sposób kalkulacji wynagrodzenia został opisany poniżej).

Podsumowując należy wskazać, że w ramach umowy o współpracę Spółka będzie organizować loterię, a Agregator będzie wypełniał funkcje wyłącznie techniczne związane z koordynowaniem i przekazywaniem ruchu SMS-owego / połączeń telefonicznych od operatorów telekomunikacyjnych, a także będzie pełnił niektóre funkcje związane z reklamą i promocją samej loterii, co ma wpływać pozytywnie na przychód uzyskiwany ze współpracy zarówno przez samego Agregatora, jak i Spółkę.

Przychód z loterii

Na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Agregatorem a Spółką, Spółka będzie uzyskiwać przychód z tytułu generowanego przez Spółkę ruchu SMS-owego, którego wysokość będzie uwzględniać całość funkcji pełnionych przez strony w ramach umowy o współpracę.

Przychód ten będzie dokumentowany fakturą wystawioną przez Spółkę na Agregatora.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, co następuje:

Spółka nie będzie dokonywała płatności (wynagrodzenia) na rzecz Agregatora z tytułu wykonywania przez niego funkcji technicznych. Wynagrodzenie Agregatora za czynności, o których mowa we wniosku będzie uwzględnione w rozliczeniach Agregatora z operatorami telekomunikacyjnymi.

Jednocześnie tytułem uściślenia oraz ilustracji Spółka wskazuje, że planowany schemat biznesowy będzie funkcjonował w taki sposób, że operator telekomunikacyjny będzie otrzymywał środki pieniężne od swoich klientów z tytułu świadczenia jego usług na rzecz tych klientów, następnie Agregator będzie otrzymywał środki pieniężne od operatora telekomunikacyjnego, a następnie zaś Spółka będzie otrzymywać środki pieniężne z tytułu organizacji loterii od Agregatora.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Co w opisanym zdarzeniu przyszłym stanowi przychód Spółki (podstawę opodatkowania) z tytułu organizacji loterii audioteksowej opodatkowany podatkiem od gier na podstawie ustawy o grach hazardowych...

Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychodem Spółki z tytułu organizacji loterii audioteksowej opodatkowanym podatkiem od gier będą kwoty należne uzyskiwane przez Spółkę od Agregatora kalkulowane z uwzględnieniem funkcji pełnionych przez Agregatora w ramach zawartej umowy o współpracy.

Zgodnie z przepisem art. 73 pkt 2 ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 ze zm.) podstawę opodatkowania podatkiem od gier w loterii audioteksowej stanowi przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii. Ustawa o grach hazardowych nie zawiera samodzielnej definicji przychodu. W związku z tym, w opinii Wnioskodawcy zasadnym jest posłużenie się w tym zakresie definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, dalej: ustawa o CIT). Przemawia za tym bowiem fakt, że w braku definicji zawartej w danym akcie prawa podatkowego, wykładnia systemowa zewnętrzna nakazuje przyjęcie takiej definicji, jaka zawarta jest w innych przepisach prawa podatkowego.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 ustawy o CIT za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Mając na uwadze zacytowane powyżej przepisy w opinii Wnioskodawcy przychodem Spółki z tytułu organizacji loterii audioteksowej opodatkowanym podatkiem od gier będzie przychód uzyskiwany przez Spółkę od Agregatora, kalkulowane w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego tj. w szczególności z uwzględnieniem całości funkcji Agregatora pełnionych w oparciu o umowę o współpracy pomiędzy Spółką a Agregatorem. Zdaniem Spółki ten przychód spełnia dyspozycję przepisu art. 73 pkt 2 ustawy o grach hazardowych i jest bezpośrednio związany z organizowaną przez Spółkę loterią audioteksową.

Należy w szczególności zwrócić uwagę, że w ramach współpracy pomiędzy Spółką a Agregatorem jest to jedyny przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym pobierany w związku z tą umową. Zgodnie z wolą stron wyrażoną w umowie na rachunek Spółki ostatecznie wpłynie przychód z tytułu realizacji umowy o współpracy w wysokości oznaczonej umową.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca w art. 73 ustawy o grach przewiduje szereg różnych sposobów ustalania podstawy opodatkowania. Są to przykładowo „suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze”, „suma wpłaconych stawek”, „wartość nominalna kartonów do gry”, „wartość nominalna kartonów”, „kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłat gotówkowych z tytułu wymiany żetonów w kasie i na stole gry, a suma wypłaconych z kasy kwot za zwrócone żetony”, „kwota wygranej”. W przypadku loterii audioteksowej ustawodawca wskazuje na „przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii”. Skoro zatem z umowy o współpracę wynikać będzie przychód Spółki w wysokości obciążenia przez nią Agregatora, to ta wartość powinna stanowić podstawę opodatkowania podatkiem od gier.

Spółka pragnie wskazać, że prawidłowość powyższego stanowiska, potwierdzana jest w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów. W tym zakresie można wskazać na:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 października 2012 r., o sygn. IPPP2/443-825/12-2/MM, w której organ wskazał, że: „Jak słusznie zauważył Wnioskodawca ustawa o grach hazardowych nie definiuje pojęcia przychodu, ani też nie odsyła wprost do przepisów podatkowych, na gruncie których stosowane jest pojęcie przychodu. Zgodnie z zasadami wykładni systemowej zewnętrznej, skoro dane pojęcie nie jest definiowane w danym akcie normatywnym, a jest ono określone w innym akcie normatywnym to właśnie z uwagi na konieczność zachowania jednoznaczności systemu prawnego, przy interpretacji tego zwrotu należy odwołać się do znaczenia tego pojęcia na gruncie innego aktu normatywnego, wiodącego w danej dziedzinie. W analizowanym przypadku zasadne jest odwołanie się do znaczenia pojęcia „przychodu”, czy też ściślej „przychodu uzyskanego”, na gruncie ustawy podatkowej, w tym przypadku ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późn. zm.). (...) Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia przychodu z ruchu SMS na gruncie ustawy o grach, bowiem jest podmiotem urządzającym przedmiotowe loterie audioteksowe. Przychodem Spółki jako organizatora loterii audioteksowej dla celów określenia podstawy opodatkowania podatkiem od gier, będzie, stosownie do art. 73 pkt 2 ustawy o grach, przychód z tytułu generowania ruchu SMS-owego na numerze wskazanym przez Agregatora, pomniejszony o koszty potrącone przez operatorów telekomunikacyjnych związane z połączeniami SMS oraz pomniejszony o kwoty uwzględniające całość funkcji pełnionych przez Agregatora.” oraz
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 lipca 2010 r., o sygn. IPPP2/443-246/10-6/IG, w której organ wskazał, że: „Przychodem Spółki jako organizatora loterii audioteksowej dla celów określenia podstawy opodatkowania podatkiem od gier, będzie przychód ustalony zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych obejmujący kwoty należne na rzecz Spółki od agregatora wykonującego jedynie czynności techniczne, skalkulowane na podstawie zawartej umowy o współpracy z uwzględnieniem całości funkcji pełnionych przez agregatora w ramach omawianej umowy i pełniącego rolę przekaźnika pomiędzy Wnioskodawcą a operatorem telekomunikacyjnym”.

Za prawidłowością stanowiska Wnioskodawcy, wyrażonego w niniejszym wniosku, przemawia również opinia Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów wskazana w piśmie z dnia 13 sierpnia 2008 r. skierowanym do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan o sygn. SC-PG/0311/1-20/ODZ/08/KPJ-8160 (cytat z przedmiotowego pisma został wskazany w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2010 r., o sygn. IPPP2/443-299/10-4/IG).

Ponadto Wnioskodawca pragnie wskazać, że ustalenie przychodu uzyskiwanego przez organizatora loterii audioteksowej zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych, jako podstawy opodatkowania w podatku od gier zostało także potwierdzone w innych interpretacjach wydanych w imieniu Ministra Finansów (w tym zakresie można wskazać np. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2011 r., o sygn. IPPP2/443-808/10-3/MM oraz z dnia 12 sierpnia 2010 r., o sygn. IPPP2/443-299/10-4/IG).

Podsumowując, w ocenie Spółki jej przychodem z organizacji loterii audioteksowej opodatkowanym podatkiem od gier na podstawie ustawy o grach hazardowych będzie wynagrodzenie uzyskiwane przez Spółkę od Agregatora, obliczane z uwzględnieniem funkcji Agregatora pełnionych na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy o współpracy, stanowiące przychód Spółki ustalany zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą o grach”, grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to m.in. loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez:

 1. odpłatne połączenie telefoniczne lub
 2. wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej
  - a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Loterie audioteksowe mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do tych spółek stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 7 ust. 2 ustawy o grach).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o grach ilekroć w ustawie jest mowa o grach hazardowych, rozumie się przez to gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2.

W myśl art. 71 ust. 1 i ust. 2 ustawy o grach podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:

 1. urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
 2. udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Stosownie do art. 73 pkt 2 ustawy o grach podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w loterii audioteksowej - przychód organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii.

Ustawa o grach hazardowych nie definiuje pojęcia przychodu, ani też nie odsyła wprost do przepisów podatkowych, na gruncie których stosowane jest pojęcie przychodu.

Zgodnie z zasadami wykładni systemowej zewnętrznej, skoro dane pojęcie nie jest definiowane w danym akcie normatywnym, a jest ono określone w innym akcie normatywnym to właśnie z uwagi na konieczność zachowania jednoznaczności systemu prawnego, przy interpretacji tego zwrotu należy odwołać się do znaczenia tego pojęcia na gruncie innego aktu normatywnego, wiodącego w danej dziedzinie. W analizowanym przypadku zasadne jest odwołanie się do znaczenia pojęcia „przychodu” czy też ściślej „przychodu uzyskanego”, na gruncie ustawy podatkowej, w tym przypadku ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast stosownie do treści art. 12 ust. 3 tej ustawy - za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przepisy prawa podatkowego wprowadzają więc jako zasadę kasowy charakter przychodu (a więc fizycznie uzyskany przez podatnika), natomiast w odniesieniu do przychodów z działalności gospodarczej zasadę tę ogranicza memoriałowy charakter przychodu (kwota należna, choć nie została jeszcze faktycznie otrzymana).

Objęte powyższą regulacją ustawową przychody muszą być zatem następstwem prowadzonej działalności gospodarczej. Między przychodem a działalnością gospodarczą musi zatem istnieć związek skutkujący powstaniem przychodu.

W kontekście rozpatrywanej sprawy trzeba zwrócić uwagę na dwa aspekty sprawy. Mianowicie co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier, a w konsekwencji co stanowi podstawę opodatkowania tym podatkiem.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie organizacji loterii audioteksowych w rozumieniu przepisów ustawy o grach. Loteria audioteksowa, organizowana przez Spółkę, będzie skierowana do osób indywidualnych, które będą dowiadywać się o możliwości wzięcia w niej udziału ze środków masowego przekazu. Udział w loterii organizowanej przez Spółkę będzie możliwy poprzez wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) / wykonywanie połączeń telefonicznych na wskazany przez Spółkę numer telefoniczny. Spośród osób wysyłających wiadomości SMS / wykonujących połączenie telefoniczne zostanie wylosowany zwycięzca, który otrzyma nagrodę (pieniężną lub rzeczową) przygotowaną przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca, jako organizator loterii będzie zobowiązany do przygotowania regulaminu loterii, urządzeń losujących, jak i wypełnienia innych obowiązków organizatora, w tym w szczególności do odpowiedniego przeprowadzenia losowania.

W ramach czynności związanych z organizacją loterii audioteksowych Spółka nie dysponuje technicznymi zasobami, które pozwoliłyby na agregowanie ruchu SMS-owego / telefonicznego od wielu operatorów sieci komórkowych. Dlatego też Spółka zamierza zawrzeć umowę o współpracy z podmiotem pełniącym funkcję tzw. Agregatora – tj. podmiotem współpracującym z operatorami sieci komórkowych. Na podstawie przedmiotowej umowy Agregator będzie integrować oraz koordynować ruch telekomunikacyjny pochodzący od różnych operatorów sieci komórkowych. Oznacza to, że Agregator będzie przyjmować masowy ruch telekomunikacyjny i kierować go do organizatora loterii (tzn. do Spółki na jej urządzenia). Czynności podejmowane przez Agregatora w ramach współpracy ze Spółką będą miały charakter wyłącznie techniczny, a Agregator będzie zasadniczo pełnić rolę „przekaźnika”, ponieważ wszelkie zasadnicze funkcje związane z organizacją loterii, w tym posiadanie odpowiedniego sprzętu, na którym odbywa się losowanie i przeprowadzenie samego losowania nagród, należeć będą do wyłącznej kompetencji Spółki. Spółka nie będzie dokonywała płatności (wynagrodzenia) na rzecz Agregatora z tytułu wykonywania przez niego funkcji technicznych. Wynagrodzenie Agregatora za czynności, o których mowa we wniosku będzie uwzględnione w rozliczeniach Agregatora z operatorami telekomunikacyjnymi.

Istotne dla rozstrzygnięcia opisanej we wniosku sprawy jest czy w kwocie przekazanej Agregatorowi przez operatorów telekomunikacyjnych zawarte jest wynagrodzenie dla Agregatora należne od operatorów, a mianowicie czy to operatorzy telekomunikacyjni są zobowiązani do wynagrodzenia Agregatora, czy też jest to kwota należna organizatorowi loterii, który to z tej kwoty wynagradza Agregatora, a mianowicie czy to operator loterii jest zobowiązany do wynagrodzenia Agregatora.

W sytuacji opisanej we wniosku ciężar wynagrodzenia Agregatora spoczywa na operatorach telekomunikacyjnych. Wynagrodzenie Agregatora za czynności, o których mowa we wniosku będzie uwzględnione w rozliczeniach Agregatora z operatorami telekomunikacyjnymi. Zatem kwota, która należy się Wnioskodawcy (organizatorowi loterii) jest kwotą pomniejszoną o wynagrodzenie dla operatorów telekomunikacyjnych oraz o wynagrodzenie dla Agregatora z tytułu pełnienia całości funkcji otrzymaną od operatorów telekomunikacyjnych. Tak obliczona kwota należna będzie się równała kwocie faktycznie otrzymanej przez Zainteresowanego.

Jak wynika z art. 71 ust. 2 ustawy o grach przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzanie gier hazardowych, w tym przypadku loterii audioteksowej, której rezultatem jest odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Należy zatem stwierdzić, że w opisanym we wniosku przypadku opodatkowaniu podatkiem od gier podlega działalność Wnioskodawcy w zakresie urządzania loterii, gdzie podstawą opodatkowania jest przychód uzyskany z tej loterii, czyli wartości pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę od Agregatora (równe wysokości środków finansowych przekazanych Agregatorowi przez operatorów telekomunikacyjnych), a wygenerowane przez graczy biorących udział w tej loterii poprzez odpłatne połączenia telefoniczne lub SMS.

Z uwagi na opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że przychodem Wnioskodawcy jako organizatora loterii audioteksowej dla celów określenia podstawy opodatkowania podatkiem od gier, będzie kwota faktycznie otrzymana przez Zainteresowanego od Agregatora, tj. kwota, która uzyskują operatorzy telekomunikacyjni pomniejszona o ich wynagrodzenie oraz o wynagrodzenie Agregatora z tytułu pełnienia całości funkcji określonych w umowie o współpracę, płacone Agregatorowi przez operatorów telekomunikacyjnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.