IPPP2/443-658/14-2/BH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Przepisy ustawy o VAT nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż urządzenia po cenie niższej niż rzeczywista wartość urządzenia „B” pod warunkiem, że nie dokona sprzedaży urządzeń „B” podmiotom wymienionym w art. 32 ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania sprzedawanych urządzeń oraz prawa do obniżenia podatku VAT z tytułu ich wewnątrzwspólnotowego nabycia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania sprzedawanych urządzeń oraz prawa do obniżenia podatku VAT z tytułu ich wewnątrzwspólnotowego nabycia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. (dalej Spółka) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży urządzeń wentylacyjnych, grzewczych i chłodniczych. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. Poz. 851) - dalej u.p.d.o.p.

Spółka jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz jest podatnikiem VAT UE zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzunijnych, zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) - dalej ustawa o VAT.

Spółka dokonuje odpłatnych zakupów towarów od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zwykle towary są transportowane z krajów UE do Polski i dostarczane do magazynu Spółki mieszczącego się w kraju, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia. Następnie Spółka po doliczeniu marży dokonuje odpłatnej dostawy towarów nabywcom (dalej odbiorcom) na terytorium kraju w oparciu o ceny ustalone z odbiorcami.

Spółka ustala ceny sprzedaży jak poniżej:

 1. Według ogłoszonych na stronie internetowej Spółki cenników towarów, które często zostają zmniejszone o rabaty ustalone w wyniku negocjacji z nabywcą.
 2. Ceny indywidualnie negocjowane z nabywcą z uwagi na brak ogólnych cenników dla nietypowych towarów produkowanych na specjalne zamówienie.

Spółka dokonuje głównie sprzedaży hurtowej, jednakże chciałaby pozyskać na szeroką skalę klientów indywidualnych tj. nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rozwinąć sprzedaż urządzeń „A” bez montażu do domów jednorodzinnych.

Dlatego też Spółka zamierza rozpocząć działania o charakterze promocyjnym sprzedaży urządzeń „A” polegające na:

 1. przyznaniu 30% dodatkowego rabatu za zakup urządzenia „A” oraz na jednoczesnym
 2. przyznaniu prawa do zakup urządzenia „B” za 1 zł brutto, w sytuacji gdy nabywca dokona zakupu urządzenia „A”.

Promocja sprzedaży będzie prowadzona przez co najmniej 12 miesięcy i jest kierowana do potencjalnych klientów osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Celem promocji jest pozyskanie nowej grupy klientów, ale również zaistnienie na rynku jako dostawca urządzeń do domów budowanych przez klientów indywidualnych.

Wartość rynkowa urządzeń „B” przekracza 760 zł brutto.

Spółka zamierza również opracować i zamieścić na stronach internetowych regulamin promocji sprzedaży.

W regulaminie zostanie określone, że przy zakupie urządzenia „A” należy się 30% rabat od ceny brutto oraz prawo zakupu urządzenia „B” za 1 zł brutto. Sprzedaż urządzenia „A” pomimo zastosowanego rabatu 30% odbędzie się na warunkach rynkowych.

Dostawy urządzeń w kraju Spółka opodatkowuje stawką podstawową.

Oferta promocyjna sprzedaży jest kierowana tytko do podmiotów niepowiązanych w jakikolwiek sposób ze Spółką, o których mowa w art. 32 ustawy o VAT.

Spółka zaznacza, że ma świadomość tego, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie, w jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności. Tak więc każdy planowany rabat czy promocja sprzedaży jest uzasadniona ekonomicznie i prowadzi do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej tj. osiągnięcia rozwoju sprzedaży detalicznej przy zakładanej marży całościowej osiągniętej na sprzedaży urządzeń „A” i „B”.

Spółka liczy również na rozwój samodzielnej sprzedaży urządzeń „B” poprzez wykreowanie potrzeb w tym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym Spółce na zasadach ogólnych będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów urządzeń „B”, które w ramach promocji sprzedaży będę odsprzedawane za 1 zł brutto, czyli poniżej cen zakupu...
 2. Czy w opisanym stanie faktycznym podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług urządzenia „B” jest cena promocyjna 0,81 zł netto...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem Spółki będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem urządzeń „B”, które Spółka kupi w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, a które służyć będą następnie sprzedaży promocyjnej, ponieważ urządzenia „B” nabywane będą z zamiarem wykorzystania do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do uregulowań wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 (zastrzeżenia nie mają wpływu na rozpatrywane zagadnienie odliczenia podatku VAT w związku z planowaną promocją sprzedaży). Zgodnie z art. 86 ust. 2 kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 9 ustawy o VAT.

Z wyżej przywołanych przepisów wynika, że jeżeli istnieje związek zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów urządzeń „B” będzie przysługiwało w całości niezależnie od zastosowanej ceny promocyjnej przy dostawie w promocji sprzedaży urządzeń „B”.

Ad. 2.

Zdaniem Spółki podstawą opodatkowania urządzeń „B” sprzedawanych po promocyjnych cenach będzie kwota 0,81 zł netto, kwota podatku od towarów i usług wyniesie 0,19 zł. Cena brutto ukształtuje się na poziomie 1 zł brutto.

W myśl przepisów wyrażonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 385) dalej ustawa o cenach, przez cenę rozumie się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o cenach, ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 7-5, art. 30a-30c, art. 37 art. i 19 oraz art. 120 ust. 4 i 5 ustawy VAT, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na ceru towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Na bazie art. 29a ust. 7 ustawy VAT podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Art. 29a ust. 10 ustawy o VAT stanowi, że podstawę opodatkowania obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Z przytoczonego wyżej przepisu art. 29a ustawy VAT wynika, iż udzielenie rabatu, jest ściśle powiązane z konkretną transakcją, w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wpływa na zmniejszenie obrotu, a tym samym podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Spółki biorąc pod uwagę zakres podstawy opodatkowania, można wyróżnić następujące rodzaje rabatów:

 1. rabaty przyznane przed ustaleniem ceny i dokonaniem sprzedaży - niemające wpływu na podstawę opodatkowania, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy VAT,
 2. rabaty przyznane po dokonaniu czynności sprzedaży - opusty i obniżki cen, zwrócone towary, zwrócone zapłaty wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej wartości osiągniętego obrotu; udzielenie takiego rabatu wymaga odpowiedniego udokumentowania (w przypadku sprzedaży dokumentowanej fakturą - fakturą korygującą; w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej - ewidencją korekt).

Spółka pragnie zauważyć, że ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niej opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne rabaty, czy upusty cenowe, czy sprzedaż promocyjną za 1 zł brutto, jeśli jest to w jej uznaniu zasadne dla osiągnięcia w końcowym efekcie założonego zysku. Spółka zaznacza, że ma świadomość tego, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie, w jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności. Tak więc każdy planowany rabat czy promocja sprzedaży jest uzasadniona ekonomicznie i prowadzi do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej. Zdaniem Spółki przepisy ustawy o VAT nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż urządzenia po cenie niższej niż rzeczywista wartość urządzenia „B” pod warunkiem, że nie dokona sprzedaży urządzeń „B” podmiotom wymienionym w art. 32 ustawy o VAT.

Podobne stanowiska w zakresie podstawy opodatkowania dostaw towarów i usług po znacznie obniżonych cenach w związku z promocją sprzedaży zaprezentowano w Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2013 r.; IPPP1/443-857/13-2/MPe; Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2013 r., ITPP2/443-454/13/EK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.