IPPP1/4512-937/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie konsekwencji podatkowych związanych z udzieleniem rabatu promocyjnego
IPPP1/4512-937/15-2/KCinterpretacja indywidualna
  1. korekta podatku
  2. podstawa opodatkowania
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z udzieleniem rabatu promocyjnego- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z udzieleniem rabatu promocyjnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

O. Sp. z o.o. (Wnioskodawca), jest dystrybutorem produktów O. w Polsce. Obecnie trwa kampania promocyjna, w ramach której Finalny Nabywca niektórych rodzajów produktów O. otrzyma od Wnioskodawcy zwrot części ceny zapłaconej przy zakupie produktu. Finalny Nabywca nie nabywa jednak produktów objętych promocją od Wnioskodawcy, lecz u innych podmiotów, np. w sklepach, do których produkty dostarcza Wnioskodawca.

Wnioskodawca współpracuje z Agencją Reklamową, która w imieniu Wnioskodawcy zwraca Finalnemu Nabywcy (po otrzymaniu od niego dowodu zakupionych produktów objętych promocją, ich weryfikacji, etc.) kwotę należną mu w związku z zakupem produktu objętego promocją. Następnie Agencja wysyła Wnioskodawcy szczegółowy Raport zawierający imiona i nazwiska osób, rodzaje kupionych przez nie produktów, nazwy sklepów, w których te produkty kupiły oraz kwoty, które w danym miesiącu Agencja wypłaciła tym osobom. Wnioskodawca zwraca Agencji tą kwotę. Wcześniej Wnioskodawca wpłacił Agencji tytułem depozytu określoną kwotę, która ma pokrywać szacunkowe kwoty, jakie będą wypłacane Finalnym Nabywcom. Promocja ma zasięg międzynarodowy i wszystkie spółki z grupy O. w Europie uczestniczą w tej promocji, rozliczając się z Finalnymi Nabywcami w swoich krajach również za pośrednictwem tej Agencji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy zwrot części ceny zakupu produktu, objętego promocją. Finalnemu Nabywcy przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Agencji, uprawnia Wnioskodawcę do pomniejszenia obrotu i VAT należnego...
  2. Czy w razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, Wnioskodawca może pomniejszyć VAT należny w rozliczeniu za miesiąc otrzymania przez Wnioskodawcę Raportu od Agencji, czy w momencie przekazania pieniędzy Agencji...

W zakresie Pytania 1:

Według Wnioskodawcy część ceny zakupu produktu objętego promocją, zwracana Finalnemu Nabywcy przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Agencji, będzie pomniejszała VAT należny przyjmując, że w zwracanej przez Wnioskodawcę kwocie zawiera się podatek VAT obliczony tzw. rachunkiem w stu, zatem Wnioskodawca pomniejszy podstawę opodatkowania o „kwotę netto’’ zwracaną Finalnemu Nabywcy, a kwotę VAT należnego o kwotę VAT zawartego w kwocie zwracanej Finalnemu Nabywcy.

W zakresie Pytania 2:

Wnioskodawca będzie uprawniony do pomniejszenia VAT należnego w rozliczeniu za miesiąc otrzymania od Agencji Raportu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna sprzedawcy z tytułu dostaw towarów i usług. Natomiast w myśl art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. W myśl ust. 13 w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę.

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Jednak warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej (ust. 15 pkt 4). W takim przypadku, wg ust. 16, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej, składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Powyższe przepisy nie przewidują wprost sytuacji, w której podmiot pierwszy w kolejności (A), sprzedając towar do (B), udziela nabywcy (C), który nabył towar od (B), choć taką sytuację należy dopuścić.

Przede wszystkim celem podatku VAT jest opodatkowanie kwot, które otrzymuje sprzedawca - przy czym, jeśli po dokonaniu sprzedaży sprzedawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, to musi je opodatkować. Nie ma też znaczenia, czy sprzedawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie od nabywcy, czy od podmiotu trzeciego - również wtedy musi ono być opodatkowane. Wobec tego, skoro wszelkie kwoty otrzymane przez sprzedawcę, w tym również od osoby trzeciej, podwyższają podstawę opodatkowania VAT, to wszelkie kwoty, zwracane przez sprzedawcę, powinny pomniejszać podstawę opodatkowania - nawet, jeśli nie są zwracane bezpośredniemu kontrahentowi (w powyższym przykładzie podmiotowi B), lecz następnemu w kolejności (C), który nabył towar od B. Celem art. 29a ust. 1 w powiązaniu z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT jest opodatkowanie tylko tych kwot, które ostatecznie otrzymał sprzedawca; niedopuszczalne byłoby podwyższanie podstawy opodatkowania w przypadku późniejszego otrzymania dodatkowej kwoty przez sprzedawcę, bez równoczesnego pomniejszania podstawy opodatkowania w przypadku zwrotu części otrzymanej wcześniej kwoty. Skoro tak, to nie ma powodu, aby w analizowanej sytuacji Wnioskodawca nie mógł pomniejszyć VAT należnego z tytułu kwot zwracanych Finalnemu Nabywcy, nabywającemu produkty objęte promocją od podmiotów innych, niż sam Wnioskodawca.

Powyższą możliwość dopuszcza zarówno orzecznictwo ETS (np. wyrok z 26 października 1996 r. w sprawie Elida Gibbs C-317/94), sądów polskich (np. z dnia 15 stycznia 2009 r. I FSK 1663/07 czy z 13 kwietnia 2010 r. I FSK 600/09), jak też liczne interpretacje Ministra Finansów - np. z 7 maja 2015 (IPPP1/4512-362/15-3/IGo), z 25 marca 2014 (IPPP3/443-8/14-2/MKw), czy z 2 kwietnia 2014 (1PPP1/443-196/14-2/AS).

Przyjmując, że w analizowanej sytuacji Wnioskodawca ma prawo pomniejszyć podstawę - opodatkowania o kwoty „netto” zwracane Finalnemu Nabywcy oraz VAT, należnym kwotę VAT zawartą w kwocie zwracanej Finalnemu Nabywcy, powstaje pytanie, kiedy Wnioskodawca miałby to uczynić. Przepisy ustawy o VAT nie odnoszą się do tej kwestii, jednak skoro taka możliwość istnieje i jest dopuszczalna, to wykonaniu tego uprawnienia przez podatnika nie może stać na przeszkodzie brak przepisów precyzujących moment skorzystania z tego prawa. W omawianym przypadku należałoby się - ale tylko pomocniczo i odpowiednio - posłużyć treścią art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT i przyjąć, że z posiadanej przez Wnioskodawcę dokumentacji powinno wynikać, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w programie promocji, skierowanym do Finalnych Nabywców, określającym warunki otrzymania zwrotu części ceny produktów objętych tą promocją.

Powyższy warunek jest niewątpliwie spełniony w momencie otrzymania przez Wnioskodawcę Raportu od Agencji, który wskazuje, jaki Finalny Nabywca, kiedy i jakie kwoty otrzymał oraz w związku z zakupem jakiego produktu i w jakim sklepie. Zatem otrzymując Raport Wnioskodawca staje się posiadaczem dokumentacji dowodzącej, że Finalny Nabywca nie tylko wie, że otrzyma zwrot części ceny zakupionego towaru, ale wręcz że już tą kwotę zwrotu otrzymał.

Prawidłowość powyższego stanowiska potwierdza przywołana już interpretacja MF z 2 kwietnia 2014 r. nr 1PPP1/443-196/14-2/AS. Dotyczy ona analogicznego stanu faktycznego i prawnego, jak przedstawiony w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

korekta podatku
ITPP2/4512-944/15/AW | Interpretacja indywidualna

podstawa opodatkowania
ITPP1/4512-1042/15/KM | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPP3/443-8/14-2/MKw | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.