IPPP1/4512-713/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

Podstawa opodatkowania dla promocyjnej sprzedaży wykończenia i wyposażenia lokali oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu elementów ww. wykończenia i wyposażenia lokali.
IPPP1/4512-713/15-2/BSinterpretacja indywidualna
 1. cena
 2. obrót
 3. odliczenie podatku
 4. podstawa opodatkowania
 5. prawo do odliczenia
 6. promocja
 7. rabaty
 8. sprzedaż
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 21 września 2015 r. (data wpływu 23 września 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 10 września 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 14 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy) w Polsce oraz jest czynnym podatnikiem VAT.

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. sprzedaż i wynajem nieruchomości.

Spółka jest właścicielem budynku apartamentowego (dalej: „Apartamentowiec”), który został wybudowany w 1999 r. przez jego poprzedniego właściciela.

Apartamentowiec znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji, tj. w miejscu, gdzie ceny nieruchomości są co do zasady bardzo wysokie. Skutkuje to z kolei tym, iż szczególnie opłacalny staje się wynajem / sprzedaż lokali o charakterze luksusowym. Z uwagi na powyższe, dotychczasowe wykończenie Apartamentowca oraz znajdujących się w nim lokali zostało wykonane z materiałów najwyższej jakości, co nadawało Apartamentowcowi oraz znajdującym się w nim lokalom luksusowego charakteru.

W związku z wieloletnią eksploatacją Apartamentowca, Spółka planuje przeprowadzenie w nim prac wykończeniowych mających na celu przywrócenie Apartamentowcowi stanu pierwotnego, tj. przywrócenie mu stanu luksusowego – w jakim Apartamentowiec znajdował się przed oddaniem go do użytkowania.

Po przeprowadzeniu prac wykończeniowych Spółka, w zależności od zapotrzebowania na rynku, zamierza wynajmować lub sprzedawać lokale, znajdujące się w Apartamentowcu, w stanie wykończonym – „pod klucz”. W przypadku sprzedaży nabywcami mogą być zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i podmioty prowadzące taką działalność, w tym spółki prawa handlowego. Wśród lokali oferowanych przez Spółkę znajdą się zarówno lokale o powierzchni użytkowej do 150 m2, jak i większe.

Oferowany przez Spółkę standard wykończenia i wyposażenia lokali będzie obejmował w szczególności takie elementy jak: malowanie pomieszczeń, ułożenie podłóg drewnianych, ułożenie okładzin ściennych i podłogowych z płyt kamiennych, montaż cokołów drewnianych, montaż mat grzewczych, montaż drzwi wewnętrznych, wykończenie łazienek łącznie z zamontowaniem mebli, armatury i tzw. „białego montażu”, luster, akcesoriów i oświetlenia, wykonanie szaf wnękowych i wolnostojących, wykonanie zabudowy kuchennej wraz z instalacją sprzętu AGD, montaż osprzętu elektrycznego, instalację systemu HMS (inteligentny system zarządzania nieruchomością).

Charakterystyczną cechą rynku nieruchomości luksusowych, na którym działa Spółka, jest stosunkowo długotrwały oraz pracochłonny proces poszukiwania klientów zainteresowanych kupnem tego rodzaju nieruchomości. Biorąc pod uwagę fakt, że przeprowadzenie prac wykończeniowych w Apartamentowcu będzie wymagało dużego nakładu środków finansowych, w interesie Wnioskodawcy zdecydowanie leży jak najszybsza sprzedaż lokali znajdujących się w Apartamentowcu. W związku z tym, strategia biznesowa Spółki musi zakładać dobór takich środków, które zapewnią jak najszybsze znalezienie nabywców na lokale znajdujące się w Apartamentowcu. Elementem strategii marketingowej Spółki nakierowanej na taki właśnie cel jest promocja, w ramach której klienci, którzy dokonają zakupu lokali w określonym czasie, mieliby możliwość nabycia części opisanego powyżej wykończenia i/lub wyposażenia lokalu w promocyjnej cenie (np. 1.000 zł).

Przedmiotowa promocja zostanie opisana w opracowanym przez Spółkę regulaminie określającym szczegółowo warunki zakupu przez klienta wykończenia i wyposażenia w cenie promocyjnej, okres obowiązywania promocji, itp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy promocyjna cena sprzedaży wykończenia i wyposażenia lokali (np. 1.000 zł) bez kwoty podatku VAT będzie stanowiła podstawę opodatkowania dla celów VAT...
 2. Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu elementów wykończenia i wyposażenia lokali oferowanego klientom w promocyjnej cenie...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Podstawą opodatkowania dla celów VAT będzie promocyjna cena sprzedaży części wykończenia i wyposażenia lokali (np. 1000 zł) bez kwoty podatku VAT.

Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu elementów wykończenia i wyposażenia lokali oferowanego klientom w promocyjnej cenie w pełnej wysokości.

Uzasadnienie

Ad. 1.

Na mocy art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, w myśl którego, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stosownie do art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Mając na uwadze powyższe regulacje należy wskazać, że przepisy ustawy o VAT, co do zasady, nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny sprzedawanych przez niego towarów lub świadczonych usług. Podatnik ma prawo dowolnie kształtować poziom należnego mu wynagrodzenia tak, aby prowadzona działalność gospodarcza była dla niego opłacalna - w tym stosować promocje cenowe, jeśli w jego ocenie służą one osiągnięciu powyższego celu.

Powyższe stanowisko potwierdzają również indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego. Przykładowo, w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 grudnia 2014 r. (znak IPTPP2/443-656/14-4/JS) organ podatkowy zauważył, że: „Przepisy ustawy nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość danych towarów lub usług. Nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar, bądź usługę za cenę znacznie niższą”.

Podobnie także w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 sierpnia 2008 r. (znak IBPP2/443-436/08/BW), w której organ podatkowy stwierdził, że: „(...) podatnik ma prawo swobodnie kształtować swoje operacje gospodarcze, w tym stosować duże upusty cenowe, tak by prowadzona przez niego działalność przynosiła korzyści ekonomiczne”.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki należy uznać, że w przypadku będącym przedmiotem niniejszej interpretacji podstawą opodatkowania VAT części wykończenia i wyposażenia lokali Apartamentowca oferowanych w promocyjnej cenie (np. 1.000 zł), będzie ta właśnie cena promocyjna pomniejszona o kwotę podatku VAT.

Powyższe stanowisko Spółki poparte jest indywidualnymi interpretacjami przepisów prawa podatkowego wydawanymi w podobnych sprawach. Jak wskazano np. w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 grudnia 2014 r. (znak IPTPP2/443-656/14-4/JS): „(...) w celu wsparcia prowadzonej sprzedaży Wnioskodawca zorganizował akcję promocyjno - ofertową, w ramach której, po spełnieniu określonych w ofercie warunków, jej uczestnicy mogli zakupić wyroby (...) za symboliczną cenę 1 złoty netto za sztukę (...) Powyższe oznacza, że sprzedaż następować będzie po cenie uwzględniającej określony rabat na dany towar (...) Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, stwierdzić należy, że podstawą opodatkowania dla wyrobu potowego (...) sprzedawanego w cenie promocyjnej, tj. sprzedawanego z dużym rabatem jest/będzie — zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 oraz art. 29 ust. 7 pkt 2 ustawy - wszystko, co stanowi zapłatę, która Wnioskodawca otrzymuje/otrzyma od nabywcy z tytułu sprzedaży ww. towaru, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Przy czym w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca wskazał, że w ramach akcji promocyjno-ofertowej jej uczestnicy mogą zakupić wyroby (...) za cenę 1 złoty netto za sztukę. Zatem podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży wyrobów gotowych (...) jest/będzie cena 1 złoty netto za sztukę”.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniem niemającym zastosowania w niniejszej sprawie).

Jak wynika z powyższego przepisu, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Nie ulega zaś wątpliwości, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie nabywała towary i usługi w celu ich sprzedaży swoim klientom, a więc wykonania czynności opodatkowanych. Bez znaczenia przy tym pozostaje fakt, iż towary i usługi będą odprzedawane przez Spółkę po cenie promocyjnej (nawet jeśli cena ta będzie znacząco niższa od wartości nabycia poszczególnych składników przez Spółkę).

Takie podejście potwierdzają organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej z 6 maja 2011 r. (znak IBPP2/443-230/11/CzP) podkreślił, że: „ustawa o VAT nie przewiduje (...) regulacji, które ograniczałyby zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tym, że podatnik dokonuje sprzedaży towarów po cenach promocyjnych. W konsekwencji powyższego, stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów nabywanych w celu ich dalszej odsprzedaży - wykorzystania do czynności opodatkowanych”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki należy uznać, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przy nabyciu elementów wykończenia i wyposażenia lokali oferowanego klientom w promocyjnej cenie.

W tym stanie sprawy Spółka wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie, zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług (pytania oznaczone we wniosku nr 4 – 5), w części wniosku dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (pytania oznaczone we wniosku nr 1-3) sprawa została rozpatrzona odrębnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.